Pagina principală    |     Harta site-ului    |     Contacte

Ro | En | Ru
Sunteţi aici:  › Întrebari şi răspunsuri

Întrebari şi răspunsuri

Ce fac în cazul în care apar diferite caractere necitibile sau patratele în locul diacriticelor?

Cel mai probabil browser-ul nu este setat corect.
Pentru a remedia situația, în meniul View -> Encoding (sau Character coding) -> Unicode (UTF-8).

Ce fac în cazul în care fişierele de tip "pdf" se încarcă greu?

Aceste fişiere sunt de regulă mari. Activaţi link-ul numai după ce sunteţi convins de faptul că aveţi într-adevăr nevoie de acel document. Timpul de încărcare se poate prelungi, în funcţie de viteza legăturii dvs. la Internet şi de mărimea fişierului în cauză, la mai multe minute.

Ce fac în cazul fişierelor "pdf", după încărcarea primei pagini, nu există nici o posibilitate de explorare mai departe a informaţiilor?

Deschideţi fişierele pdf numai în browser (nu prin "Save As..." si "Open").
Verificaţi faptul că aveţi instalat AdobeAcrobat Reader 7.0 sau mai nou, pe care îl puteţi încărca gratuit urmând link-ul Acrobat Reader gratuit!. Dacă versiunea este recentă, verificaţi dacă nu aveţi inhibată navigarea internă, astfel: În Acrobat Reader -> File ->Preferences -> "Allow File Open Links" şi "Web Browser Integration" să fie bifate. (Obs: Meniul "Preferences" poate fi accesat şi apasînd micul buton care apare deasupra cursorului din dreapta documentului "pdf" deschis.)

Ce fac în cazul în care textul este ilizibil (scris cu caractere prea mici)?

Selectaţi marimea dorită din meniul View ->Text size (recomandăm "Medium" sau "100%")

Care sunt regulile şi condiţiile de obţinere a ratelor de schimb în formatul XML?

Ratele de schimb de pe pagina se actualizează O DATĂ în 24 ore.

  1. Pentru o copierea reuşită a fişierului cu ratele de schimb recomandăm să configuraţi aplicaţia Dvs. astfel încât copierea să se facă intre orele 18.00 seară şi 5.00 dimineaţa.
  2. Configuraţi aplicaţia în aşa mod încât fişierul copiat la o dată concretă să se copie în baza Dvs. locală de date la care asiguraţi accesul ulterior a altor aplicaţii şi module.
    Dacă încercarea de copiere s-a terminat cu erori (motive tehnice), configuraţi aplicaţia în aşa fel încât următoarea încercare să se producă după un intervalul de 10-15 min.
    În caz contrar încercările repetate într-un interval mai scurt vor fi interpretate drept agresive. Adresa IP de la care s-au produs încercările agresive poate fi inclusă în ban-list şi nu veţi mai putea primi informaţii de pe pagina noastră (HTTP Status Code 403)
  3. Nu includeţi în aplicaţiile Dvs. de pe acelaşi server sau Web-pagina module cu rate de schimb dependente de pagina noastră. Accesările frecvente la aceste resurse ale Dvs. pot crea situaţii ce pot fi calificate agresive. Acest lucru poate conduce că adresa IP resurselor Dvs. să fie inclusă în ban-list (HTTP Status Code 403).
  4. Aplicaţia Dvs. trebuie să returneze titlul User-Agent corect atunci când încercarea de copiere a fişierului este reuşită. În caz contrar veţi primi HTTP Status Code 400.
  5. Vă recomandăm să configuraţi aplicaţia în aşa mod încât să prelucreze automat HTTP Status Code 200, 400, 403, 404, 500 şi 504. Acest lucru poate preîntâmpina crearea situaţiilor menţionate mai sus.
  6. Adresa IP a serverului poate fi exclusă din ban-list la cererea Dvs. şi în cazurile când aplicaţia Dvs. funcţionează corect, având în vedere condiţiile impuse mai sus. 

Rata de refinanţare a BNM şi rata de bază stabilită de BNM sunt sintagme sinonime?

Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 548 - XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările şi completările ulterioare, rata de bază reprezintă rata dobânzii de politică monetară stabilită de Consiliul de administraţie şi publicată periodic de Banca Naţională. De menţionat că, rata de bază şi rata de refinanţare sunt sintagme sinonime, fiind utilizate în perioade diferite de timp în funcţie de obiectivele strategiei şi tacticii politicii monetare a BNM.

Evoluţia ratei de bază într-o anumită perioadă de timp.

Informaţia cu privire la evoluţia ratei de bază, precum şi a ratelor dobânzilor la instrumentele de reglementare monetară ale BNM poate fi vizualizată pe pagina oficială WEB a BNM - http://www.bnm.md/md/interes_rates_tools_bnm.

Pentru a obţine informaţia autorizată cu privire la evoluţia ratei de bază e necesar de a prezenta o cerere scrisă pe adresa BNM: bd. Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, mun. Chişinău.

Evoluţia ratei inflaţiei într-o anumită perioadă de timp.

Informaţia privind evoluţia inflaţiei poate fi regăsită pe pagina WEB oficială a Biroului Naţional de Statistică, instituţia responsabilă de calculul şi prezentarea datelor statistice, printre care şi IPC - http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2344.

Care sînt produsele şi serviciile oferite de către bănci în desfăşurarea activităţii acestora?

Conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, băncile publică pe pagina web oficială informaţia detaliată aferentă serviciilor prestate, şi anume caracteristicile principale ale diferitelor tipuri de credite şi depozite oferite (suma, termenele, ratele dobînzilor, specificarea privind rata fixă sau flotantă, efectele retragerii anticipate etc.); condiţiile de deschidere a conturilor, de utilizare a cardurilor etc. Totodată, conform Regulamentului menţionat, băncile licenţiate din Republica Moldova au fost obligate să utilizeze pe paginile web oficiale un simulator de costuri în vederea determinării costului total al creditului acordat unei persoane fizice. În acest context, adresele băncilor licenţiate pot fi accesate pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, în compartimentul Sistemul bancar/Lista băncilor licenţiate din Republica Moldova.

Care este sursa de acumulare a mijloacelor băneşti a băncilor în proces de lichidare pentru achitarea creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori?

Sursa principală de acumulare a mijloacelor băneşti sunt rambursările de credite acordate de bancă pînă la retragerea licenţei şi mijloacele obţinute din valorificarea activelor băncii (vînzarea bunurilor - clădiri, terenuri, valori mobiliare, alte bunuri). Totodată, de menţionat că, rambursarea creditelor este un proces îndelungat, întrucît achitarea acestora de către debitori, în mare parte, se efectuează forţat, prin intermediul organelor judiciare (cap. VI1 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 reglementează procesul de lichidare a băncilor în proces de lichidare).

Unde poate fi găsită informaţia referitor la lichidatorii băncilor în proces de lichidare?

Informaţia privind lista lichidatorilor băncilor în proces de lichidare, precum şi datele de contact, poate fi accesată pe adresa http://www.bnm.md/md/liquidators_of_banks.

Care este lista documentelor necesare a fi prezentate la Banca Naţională pentru a obţine permisiunea scrisă a acesteia pentru deţinerea cotei substanţiale în capitalul bănci?

Lista documentelor/informaţiilor necesare şi alte condiţii de acordare a astfel de permisiuni este prevăzută de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentul nr.42/09-01 cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii, care pot fi accesate la următoarele adrese: http://www.bnm.md/md/legislation; http://www.bnm.md/md/regulations.

Este legală activitatea băncilor din regiunea transnistreană?

Odată cu intrarea în vigoare a Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în conformitate cu art.39, instituţiile financiare a căror organizare, administrare, situaţie financiară şi operaţiuni contraveneau legii menţionate şi actelor normative emise în temeiul ei de Banca Naţională urmau să-şi conformeze activitatea pînă la 1 iulie 1996.

Băncile situate în localităţile din stânga Nistrului nu şi-au conformat activitatea prevederilor legii nominalizate. În consecinţă, aceste bănci nu sînt incluse în Registrul băncilor licenţiate, conform art.9 din Legea instituţiilor financiare, iar activitatea lor nu este reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a Moldovei.

 Ce este un sistem de plăţi?

Sistem de plăţi – sistem de transfer de fonduri care funcţionează în baza unor norme comune (reguli, proceduri, contracte etc.) formale şi standardizate pentru procesarea, compensarea şi/sau decontarea operaţiunilor de plată.

Ce este SAPI?

Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) reprezintă sistemul prin intermediul căruia sînt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova. SAPI este compus din sistemul de decontare pe baza brută în timp real şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real este destinat prelucrării plăţilor urgente şi de mare valoare, iar sistemul de compensare cu decontare pe bază netă este destinat procesării plăţilor de mică valoare.

Ce instrumente de plată fără numerar pot fi utilizate în Republica Moldova?

a) cardul bancar reprezintă un suport de informaţie standardizat şi personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare şi /sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, are acces la distanţă la contul bancar în vederea efectuării anumitor operaţiuni prevăzute de banca care a emis cardul;

b) transferul de credit reprezintă o serie de operaţiuni iniţiate prin emiterea de către emitent a ordinului de plată, prezentat pe suport hîrtie sau în mod electronic de către plătitor băncii sale, şi executarea de către banca plătitoare a acestuia în scopul punerii la dispoziţia beneficiarului a unei sume de mijloace băneşti şi se finalizează prin înregistrarea, de către banca beneficiară, a sumei respective în contul bancar al beneficiarului;

c) debitarea directă  este utilizată pentru debitarea contului de plăţi al plătitorului, în cazul în care o operaţiune de plată este iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza consimţămîntului acordat de către plătitor beneficiarului plăţii, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului.

Ce este un sistem de deservire bancară la distanţă?

Sistemul de deservire bancară la distanţă reprezintă o soluţie informatică care facilitează accesarea la distanţă a contului bancar, obţinerea de informaţii privind starea contului bancar şi a operaţiunilor realizate, precum şi utilizarea electronică a instrumentelor de plată fără numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată.

Care sunt tipurile de sisteme de deservire bancară la distanţă?

a) pc-banking - se bazează pe o aplicaţie program a băncii instalată la staţiile de lucru la sediul deţinătorului şi poate utiliza în calitate de mijloc de comunicare atît reţele private cît şi reţeaua Internet;

b) internet-banking - utilizează tehnologia Internet (www – World Wide Web);

c) mobile-banking - presupune utilizarea unui echipament mobil (telefon, PDA – Personal Digital Assistant etc.) şi a unor servicii oferite de către operatorii de telecomunicaţii;

d) phone-banking - se bazează pe metoda vocală de transmitere a informaţiei prin intermediul operatorului deservirii telefonice (Call Center) sau prin autoservire utilizînd telefonul cu culegere prin taste (Touch Tone Telephone) şi mijloacele telefoniei computerizate (cum sunt de ex. tehnologiile IVR (Interactiv Voice Response), Speech to Text, Text to Speech);

e) ATM-banking - se bazează pe o aplicaţie program instalată la ghişeul automat al băncii (ATM – Automated Teller Machine).

Ce este moneda electronică?

Moneda electronică - orice valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentînd o creanţă asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor, în scopul efectuării unor operaţiuni de plată şi care este acceptată de o persoană, alta decît emitentul de monedă electronică.

Întrebări din domeniul cardurilor bancare

Ce operaţiuni financiare pot fi efectuate prin intermediul cardurilor bancare?

a) plata mărfurilor achiziţionate de la comercianţi, serviciilor prestate, lucrărilor efectuate sau a obligaţiilor faţă de buget (impozite, taxe, alte plăţi obligatorii);

b) retragerea de numerar de la bancomate, de la ghişeele băncilor, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;

c) transferuri naţionale şi internaţionale de mijloace băneşti;

d)alte operaţiuni financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Cum se verifică soldul contului curent la care este ataşat un card bancar?

Verificarea soldului privind mijloacele deţinute pe un cont curent bancar la care este ataşat un card poate fi efectuată atît la bancomatele băncii emitente/acceptante, cît şi prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă puse la dispoziţie de către băncile comerciale (prin internet, cu utilizarea SMS-urilor).

Ce tipuri de carduri bancare emit şi acceptă băncile din RM ?

În Republica Moldova, băncile comerciale emit şi/sau acceptă carduri bancare în cadrul sistemelor de plăţiVISA International şi MasterCard Worldwide.

Care este modalitatea de înaintare a reclamaţiilor aferente problemelor cu cardurile bancare?

Modalităţile de înaintare de către deţinător a reclamaţiilor privind utilizarea cardurilor, inclusiv a celor privind contestarea unor operaţiuni efectuate prin intermediul cardurilor sunt descrise de către banca emitentă în Regulile de utilizare a cardurilor. Banca emitentă este obligată să plaseze Regulile de utilizare a cardurilor bancare pe pagina-web şi să asigure actualitatea acestora.

Care sunt măsurile de prevenire a utilizării frauduloase a cardului?

Măsurile ce trebuie întreprinse de către deţinătorul de card în vederea prevenirii cazurilor de fraudă aferente utilizării cardurilor bancare sunt stabilite de banca emitentă în Regulile de utilizare a cardurilor personalizate, care includ:

1. Păstrarea cardului în condiţii ce ar exclude deteriorarea, pierderea şi furtul acestuia.

2. Semnarea cardului pe verso, în locul indicat, imediat la primirea acestuia.

3. Memorarea şi pastrarea în secret a PIN-ului.

4. Utilizarea PIN-ului astfel încît să nu poată fi vazut/identificat de către alte persoane.

5. Preluarea cardului şi a chitanţei după fiecare tranzacţie efectuată la un dispozitiv special.

6. Solicitarea efectuării operaţiunilor la comerciant/ ghişeul băncii numai în prezenţa sa.

7. Solicitarea chitanţei aferente tranzacţiei şi verificarea cu atenţie a informaţiei evidenţiate pe aceasta (data, numărul de card, numele/prenumele, suma tranzacţiei).

8. Evitarea divulgării informaţiei confidenţiale prin telefon şi alte modalităţi de comunicaţie.

9. Verificarea urgentă a soldului contului în cazul eşuării tranzacţiei.

10. Păstrarea tuturor chitanţelor tranzacţiilor şi verificarea acestora cu tranzactiile evidenţiate în extrasul de cont.

Ce se întîmplă cînd în ordinul de plată sunt erori?

Ordinul de plată întocmit eronat se restituie de către banca plătitoare emitentului, cu indicarea motivului refuzului.

Care este modalitatea de efectuare şi durata unui transfer peste hotare?

Pentru a efectua un transfer peste hotare, plătitorul iniţial ia cunoştinţă cu condiţiile de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti pentru sistemul de transfer internaţional de mijloace băneşti ales. În acest sens, băncile comerciale asigură disponibilitatea acestora la ghişeele băncii şi/sau pe pagina web proprie şi trebuie să conţină, cel puţin, informaţii cu privire la:

1) comisionul perceput la prestarea serviciului de transfer internaţional de mijloace băneşti;

2) durata de executare a transferului internaţional de mijloace băneşti;

3) moneda transferului internaţional de mijloace băneşti;

4) perioada de validitate şi condiţiile de returnare a transferului internaţional de mijloace băneşti.

Unde se poate găsi informaţia aferentă valorilor mobiliare de stat (VMS) aflate în circulaţie?

Informaţia aferentă VMS aflate în circulaţie se poate găsi accesând link-ul : http://www.bnm.md/md/outstanding_government_securities

Prin intermediul căror bănci se poate efectua schimbul bancnotelor şi monedelor uzate, monedelor metalice pe bancnote şi viceversa şi care este comisionul aplicat?

Informaţia privind schimbul bancnotelor şi monedelor metalice în moneda naţională poate fi vizualizată pe pagina-web oficială a BNM - http://www.lan.bnm.org/md/damaged_banknotes_and_coins.

Moneda metalică cu valoarea nominală de 1 ban este mijloc legal de plată?

Bancnotele şi monedele metalice divizionare sunt emise şi retrase din circulaţie de către Banca Naţională a Moldovei, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.

Referitor la moneda metalică cu valoarea nominală de 1 ban, menţionăm că Banca Naţională a Moldovei nu a retras acest însemn monetar din circulaţie, astfel moneda reprezentând un mijloc legal de plată.

Cum putem achiziţiona monede jubiliare şi comemorative?

Comercializarea monedelor jubiliare şi comemorative, pentru persoanele fizice şi juridice, se efectuează prin intermediul băncilor licenţiate din Republica Moldova. Băncile licenţiate stabilesc în mod independent preţul de comercializare al monedelor, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei - http://www.lan.bnm.org/md/coins_available.

Ce acţiuni se întreprind în cazul depistării bancnotelor şi monedelor suspecte de a fi false?

În cazul în care persoana fizică sau juridică depune la bancă pentru schimb bancnote sau monede metalice suspecte de a fi false, acestea se retrag şi se remit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova spre expertizare. Pentru însemnele monetare retrase, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

În cazul depistării de către o persoana fizică sau juridică a unei bancnote sau a unei monede metalice suspecte de a fi falsă (primite din reţeaua comercială etc.), aceasta este obligată să informeze cel mai apropiat comisariat de poliţie.

Sunt persoană fizică şi vreau să schimb o anumită sumă de valută străină la BNM. Cum pot să fac acest lucru?

Luând în considerare prevederile Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la BNM , efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoanele fizice nu ţine de competenţa BNM.

Unde pot fi efectuate operaţiunile de cumpărare şi vânzare a valutei străine în Republica Moldova?

Conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova operaţiunile de schimb valutar cu persoanele fizice se efectuează de către băncile licenţiate (prin virament şi în numerar) şi de către unităţile de schimb valutar (în numerar), iar persoanele juridice efectuează operaţiuni de schimb valutar cu băncile licenţiate (prin virament). 

Unde pot găsi informaţiile aferente cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină?

Aceste informaţii le puteţi accesa pe pagina-web oficială a BNM (rubrica Ratele de schimb - Ratele oficiale de schimb).

Se pot schimba valutele străine conform cursului oficial afişat pe pagina-web a BNM?

Potrivit art.39 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte de către BNM şi se utilizează în scopuri contabile şi statistice. Aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine la efectuarea operaţiunilor valutare, inclusiv de către BNM, nu este obligatorie.

Cursurile de cumpărare /vânzare a valutei străine pe care băncile licenţiate şi unităţile de schimb valutar le aplică la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar se stabilesc de către acestea în mod independent.

Vreau să schimb în lei moldoveneşti o sumă de bani într-o anumită valută străină care este rar utilizată în Republica Moldova. Este posibil acest lucru?

Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară nu impune băncilor licenţiate şi unităţilor de schimb valutar de a efectua operaţiuni de cumpărare /vânzare a oricărei valute străine. Astfel, aceste instituţii au dreptul de a determina de sine stătător acele valute străine pe care pot să le cumpere /vândă, luând în considerare existenţa cererii şi /sau ofertei pe piaţa valutară în privinţa anumitei valute străine.

În vederea identificării băncii licenţiate sau unităţii de schimb valutar care efectuează operaţiuni de schimb valutar cu valutele străine rar utilizate în Republica Moldova, contactaţi instituţiile în cauză.

Unde pot găsi lista băncilor licenţiate şi a unităţilor de schimb valutar?

Aceste informaţii sunt disponibile pe pagina-web oficială a BNM după cum urmează:

- lista băncilor licenţiate – la rubrica Sistemul bancar - Lista băncilor licenţiate din Republica Moldova;

- listele unităţilor de schimb valutar – la rubrica Pieţele financiare - Piaţa valutară - Piaţa valutară a Republicii Moldova  - Informaţia aferentă unităţilor de schimb valutar.

Aş vrea să ştiu unde pot schimba monede metalice în valută străină la lei moldoveneşti.

Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară nu stabileşte obligativitatea băncilor şi caselor de schimb valutar de a efectua operaţiuni cu monede metalice în valută străină, acest lucru fiind lăsat la discreţia unităţilor în cauză.

Pot să schimb la BNM o bancnotă deteriorată în valută străină pe una bună?

BNM nu este emitentul valutei străine şi schimbul bancnotelor deteriorate în valută străină nu ţine de competenţa BNM.

Unde pot să schimb o bancnotă deteriorată în valută străină pe una bună?

Servicii aferente schimbului bancnotelor străine deteriorate pe bancnote bune în aceeaşi monedă pot fi acordate de către băncile licenţiate (la discreţia acestora) care, pentru serviciile în cauză, pot percepe comisioane.

Îmi doresc să deschid o casă de schimb valutar. Care acte reglementează acest proces?

Licenţierea şi desfăşurarea activităţii caselor de schimb valutar este reglementată de prevederile Capitolului V din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară şi ale Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.53 din 05.03.2009. Actele în cauză sunt disponibile pe pagina-web oficială a BNM în rubrica Legislaţia.

Sunt persoană fizică şi vreau să scot bani în numerar din ţară. Care este limita de sumă?

Potrivit art.29 alin.(1) pct.2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, persoanele fizice au dreptul la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală ce nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană /călătorie, fără a prezenta organelor vamale autorizaţii /permisiuni /acte vamale indicate mai jos.

Totodată, potrivit art.29 alin.(1) pct.3) din legea menţionată, persoanele fizice au dreptul, la ieşirea din Republica Moldova, de a scoate numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină în sumă totală de peste 10 000 de euro (sau echivalentul lor), însă care nu depăşeşte 50 000 de euro (sau echivalentul lor) de persoană /călătorie, cu condiţia prezentării organelor vamale a documentelor confirmative pentru suma ce depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor), şi anume a:

a) actelor vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/sau

b) permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate, şi /sau a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de BNM.

Sumele ce depăşesc 50 000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica Moldova.

Nu se admite introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină în bagajul neînsoţit de către persoana fizică.

Cum pot, ca persoană fizică, să obţin permisiune /autorizaţie în vederea scoaterii din Republica Moldova a mijloacelor băneşti în sumă ce depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor)?

Potrivit art.31 alin.(3) al Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, permisiunile pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova se eliberează de către băncile licenţiate în cazurile specificate şi numai la solicitarea scrisă a persoanelor juridice, pe numele persoanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză.

În ceea ce priveşte eliberarea de către BNM a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, potrivit prevederilor art.31 alin.(1) al legii nominalizate, BNM eliberează aceste autorizaţii la solicitarea scrisă a persoanelor fizice, dar numai în cazul în care scoaterea numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează:

a) de către persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate şi deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate;

b) de către persoana fizică nerezidentă care deţine mijloacele băneşti respective cu drept de proprietate.

Modul de eliberare a permisiunilor şi autorizaţiilor sus-menţionate este reglementat de prevederile Regulamentului privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.15 din 22.01.2009) şi, respectiv, Regulamentul privind eliberarea de către BNM a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.14 din 22.01.2009).

Sunt rezident al Republicii Moldova şi vreau să-mi deschid un cont bancar în străinătate. Pot face acest lucru?

Potrivit art.13 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, deschiderea de către rezidenţi a conturilor curente şi conturilor de depozit la instituţiile financiare care activează în străinătate se efectuează cu autorizare din partea BNM, cu excepţiile stabilite. Astfel, fără autorizare din partea BNM, rezidenţii pot deschide conturi curente şi conturi de depozit în străinătate în cazul:

a) deschiderii de către băncile licenţiate a conturilor pe numele acestora, necesare pentru desfăşurarea activităţilor financiare;

b) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;

c) deschiderii conturilor pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;

d) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor temporare în străinătate.  

e) deschiderii conturilor în străinătate de către instituţiile publice.

Autorizarea operaţiunilor valutare de către BNM se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare de către BNM a autorizaţiilor pentru deschiderea de către rezidenţi a conturilor în străinătate este reglementat de prevederile Instrucţiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.279 din 13.11.2003.

Potrivit legislaţiei, deschiderea contului bancar de către instituţia publică necesită autorizarea din partea Ministerului Finanţelor.

Sunt rezident al Republicii Moldova şi îmi doresc să efectuez tranzacţii pe piaţa internaţională FOREX. Cum pot face acest lucru?

Potrivit art.38 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate este supusă autorizării din partea BNM, cu unele excepţii. Astfel, nu necesită autorizarea BNM în cazul în care operaţiunile menţionate sunt efectuate de către băncile licenţiate, persoanele fizice rezidente aflate temporar în străinătate, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate conform prevederilor legii menţionate şi efectuează operaţiuni de schimb valutar în corespundere cu regimul contului respectiv stabilit conform legislaţiei Republicii Moldova.

Autorizarea operaţiunilor valutare de către BNM se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de către rezidenţi a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate este prevăzut în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către BNM, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.51 din 05.03.2009.

Dacă pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în străinătate rezidentul intenţionează să deschidă la instituţia financiară străină contul pe numele său, având în vedere prevederile art.13 alin.(4) din Legea privind reglementarea valutară, pentru a deschide acest cont rezidentul respectiv urmează să obţină autorizaţia BNM pentru deschiderea contului în străinătate, regimul căruia permite efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în străinătate. Excepţiile aferente obţinerii autorizaţiei în cauză sunt specificate la art.13 alin.(5) din legea nominalizată.

Urmează să informez BNM, dacă am primit un împrumut de la nerezident?

Potrivit art.6 alin.(5) al Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, operaţiunilor valutare de capital care implică intrarea capitalului în Republica Moldova, în cazul primirii de către rezidenţi de la nerezidenţi a împrumuturilor /creditelor şi garanţiilor specificate la alin.(6), li se aplică regimul de notificare, care are drept scop luarea la evidenţă de către BNM a obligaţiilor care derivă din operaţiunile menţionate ca rezultat al notificării de către rezidenţi a acestor operaţiuni. Alin.(6) al aceluiaşi articol stabileşte categoriile de credite /împrumuturi şi garanţii (angajamente externe) care sînt supuse notificării la BNM, şi anume:

1) împrumuturile /creditele comerciale cu dobândă, cu excepţia primirii de către aderent (furnizorul rezident) a împrumutului /creditului de la factorul nerezident în cadrul operaţiunii de factoring, în cazul asumării de către factorul nerezident a riscului insolvabilităţii debitorului nerezident pentru creanţele preluate;

2) împrumuturile /creditele financiare, cu excepţia:

a) creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare mai mic de un an;

b) împrumuturilor /creditelor primite de la nerezidenţi prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenţi la cererea rezidenţilor;

3) garanţiile emise de către garantul nerezident la tranzacţia de bază între doi rezidenţi.

Obligaţiunea notificării la BNM a angajamentului extern îi revine rezidentului participant la angajamentul extern supus notificării.

Modul de notificare la BNM a angajamentelor externe este reglementat de Instrucţiunea privind angajamentele externe (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.185 din 13.07.2006).

Poate agentul economic autohton să acorde împrumut în favoarea nerezidentului?

În conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, operaţiunile de acordare de către rezidenţi a împrumuturilor /creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti în favoarea nerezidenţilor reprezintă operaţiuni valutare de capital.

Potrivit art.11 alin.(4) din legea în cauză, acordarea împrumuturilor /creditelor financiare de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor se efectuează cu autorizare din partea BNM, cu excepţia leasingului financiar, precum şi a creditelor interbancare cu termenul iniţial de rambursare ce nu depăşeşte un an.

Autorizarea operaţiunilor valutare de către BNM se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare de către BNM a autorizaţiei pentru acordarea împrumutului de către rezident în favoarea nerezidentului este reglementat în particular de Instrucţiunea privind angajamentele externe (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.185 din 13.07.2006).

Poate persoana fizică rezidentă să acorde împrumut în favoarea persoanei fizice domiciliate în străinătate?

În conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, operaţiunile de acordare de către rezidenţi a împrumuturilor /creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti în favoarea nerezidenţilor reprezintă operaţiuni valutare de capital.

Potrivit art.15 alin.(2) lit.a) din legea în cauză, acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente a unui împrumut în suma ce depăşeşte 1000 de euro (sau echivalentul lor) se efectuează cu autorizare din partea BNM.

Autorizarea operaţiunilor valutare de către BNM se efectuează conform prevederilor art.55 din legea nominalizată. Modul de eliberare de către BNM a autorizaţiei pentru acordarea împrumutului menţionat este reglementat în particular de Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.185 din 13.07.2006.

Sunt posibile în Republica Moldova plăţi în valută străină între rezidenţi?

Cazurile în care plăţile şi transferurile între rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi efectuate în valută străină sunt reglementate de art. 21 alin.(2) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Agentul economic din Republica Moldova vrea să facă un transfer în contul reprezentanţei sale din străinătate pentru achitarea cheltuielilor acesteia. Are nevoie de autorizaţia BNM?

Potrivit art.23 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi şi transferuri din Republica Moldova în străinătate în scopul întreţineri reprezentanţelor sale deschise de peste hotare fără autorizarea BNM.

Nerezidenţii au dreptul să facă plăţi şi transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova?

Potrivit art.24 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între nerezidenţi pot fi efectuate în valută străină, cu unele excepţii. Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi transferurilor în valută străină între nerezidenţi în cazul:

a) comercializării documentelor de transport de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente;

b) dacă alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operaţiunilor în valută străină între nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.

Ce documente trebuie să fie eliberate clientului de către casa de schimb valutar în urma efectuării unei operaţiuni de schimb valutar?

Până la eliberarea clientului a mijloacelor băneşti corespunzătoare, casierul casei de schimb valutar este obligat să înregistreze operaţiunea de schimb valutar la maşina de casă şi control şi să imprime bonul de casă. Clientului i se eliberează bonul de casă împreună cu mijloacele băneşti corespunzătoare.

În anumite cazuri, suplimentar la bonul de casă, împreună cu mijloacele băneşti corespunzătoare, casierul eliberează clientului şi buletinul de schimb valutar.

În cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control (de exemplu, deconectarea reţelei electrice etc.), în locul bonului de casă se eliberează bonul de plată.

Care sunt regulile de afişare a cursurilor de către unităţile de schimb valutar?

Cursurile de cumpărare şi cursurile de vânzare pentru operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabilesc printr-o dispoziţie a administratorului unităţii de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de acesta. Dispoziţia trebuie să fie semnată de către administrator sau persoana împuternicită, să fie autentificată prin ştampila unităţii de schimb valutar şi să fie afişată în încăperea unităţii la loc vizibil pentru persoanele fizice.

În timpul programului de lucru, informaţia din dispoziţia privind cursurile de cumpărare şi cursurile de vânzare urmează a fi afişată pe panoul de reclamă pe care este indicată şi denumirea unităţii de schimb valutar.

La afişarea pe panoul de reclamă a informaţiei privind cursurile de cumpărare şi de vânzare, urmează a fi respectate următoarele condiţii:

a) consecutivitatea afişării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine);

b) afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vânzare în coloane separate: cursurile de cumpărare – în coloana din partea stângă, iar cursurile de vânzare – în coloana din partea dreaptă.

Care sunt regulile de afişare a comisioanelor de către unităţile de schimb valutar?

Dacă unităţile de schimb valutar percep comisioane pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, mărimea acestora urmează a fi stabilită printr-o dispoziţie a administratorului unităţii de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de acesta. Dispoziţia trebuie să fie semnată de către administrator sau persoana împuternicită, să fie autentificată prin ştampila unităţii de schimb valutar şi să fie afişată în încăperea unităţii la loc vizibil pentru persoanele fizice.

Informaţia din dispoziţia privind comisioanele se afişează pe panoul de reclamă, utilizând acelaşi tip de caractere ca şi la informaţia privind cursurile de cumpărare şi vânzare.


Acest site este optimizat pentru o rezoluţie a ecranului de 1024x768 şi browser-ul Internet Explorer 6.0 sau Mozilla FireFox 2.0.

Concepţia site-ului asigură explorarea materialelor cu orice browser compatibil cu standardul HTML4.01 şi cu suport CSS1.

Eventualele probleme vă rugăm să le semnalaţi la adresa: