• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.05.2012

Extras din Regulamentul cu privire la creditul de urgență, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 28.05.2012

Extras
din Regulamentul cu privire la creditul de urgenţă

 

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului
 de administrație al Băncii
Naționale a Moldovei
Nr.130 din 28 mai 2012

 

Modificat prin:
HCA al BNM nr.221 din 30.10.2014;
HCA al BNM nr.249 din 27.11.2014;

1.  Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi modul de acordare de către Banca Naţională a Moldovei a creditelor de urgenţă băncilor.
2.  Banca Naţională, conform prevederilor art.18 alin.(2)1 şi alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei:
       1) poate, la deplina sa discreţie, acorda băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu activele indicate la art.18 alin.(1) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate care poate afecta stabilitatea sistemului financiar;
       2) în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, poate acorda băncilor, la deplina sa discreție, credite de urgență pe termen scurt, garantate cu garanții de stat sau valori mobiliare de stat, emise de Guvern în baza deciziei Comitetului Național de Stabilitate Financiară și negociate în prealabil cu Banca Națională a Moldovei.
3.  În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:
        Bancă solvabilă – banca care nu se află în una din situaţiile stipulate la art.38 alin.(3) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
        Credit de urgenţă - tip de credit acordat unei bănci care se confruntă temporar cu o necesitate acută de lichiditate ce nu poate fi obţinută din alte surse la momentul adresării la Banca Naţională.
        Plan de redresare a lichidităţii - plan elaborat de bancă, prezentat la Banca Naţională, care prevede măsuri de îmbunătăţire şi asigurare a lichidităţii băncii.
        Risc sporit de lipsă de lichiditate – riscul actual sau viitor al incapacităţii băncii de a-şi onora în termen obligaţiile sale.

5.  Creditul de urgenţă se acordă în moneda naţională la o rată a dobînzii determinată în baza ratei de bază a Băncii Naţionale plus o marjă, cu excepția acordării creditelor de urgență conform art.18 alin. (3) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.
6.  Termenul pentru care se acordă un credit de urgenţă este de pînă la şase luni, cu posibilitatea extinderii acestuia pînă la un an.

11.  Creditul de urgenţă se acordă cu condiţia garantării integrale a sumei creditului şi a dobînzii.
12.  Banca Naţională stabileşte de sine stătător tipul şi volumul activelor eligibile care pot fi acceptate în gaj la acordarea creditului de urgenţă.
13.  Banca Naţională acceptă activele eligibile în calitate de garanţii la acordarea creditului de urgenţă în modul stabilit de Regulamentul nr.38/08-01 din 15.11.1996 cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor.

17.  În cazul în care o bancă se confruntă temporar cu necesitate acută de lichiditate, care nu poate fi obţinută din alte surse, aceasta se poate adresa la Banca Naţională cu o cerere în vederea obţinerii unui credit de urgenţă.

18.  Cererea de solicitare a creditului de urgență trebuie să fie semnată de către conducătorul băncii/administratorul special al acesteia și va conţine cel puţin informaţia cu privire la:
         1) circumstanţele care impun necesitatea solicitării creditului;
         2) suma şi termenul creditului;
         3) activele disponibile pentru a fi depuse în gaj pentru garantarea creditului;
         4) măsurile deja întreprinse de bancă pentru soluţionarea problemelor de lichiditate, inclusiv confirmarea faptului că banca a utilizat lichiditatea disponibilă pe piaţa monetară.
19.  Concomitent cu cererea de solicitare a creditului de urgenţă, banca prezintă:
         1) planul de redresare a lichidităţii băncii, aprobat de consiliul băncii;
         2) rapoartele care reflectă situaţia curentă a băncii;
         3) orice altă informaţie la solicitarea Băncii Naţionale necesară pentru examinarea cererii.
20.  Planul de redresare a lichidităţii băncii va include, dar nu se va limita la:
         1) acţiunile băncii pentru redresarea lichidităţii care urmează să includă acţiuni privind vînzarea/răscumpărarea activelor, negocierea liniilor de credit de la alte bănci, negocierile directe cu deponenţii şi alți creditori principali, măsurile ce vor fi întreprinse de acţionarii cu cote substanțiale pentru îmbunătăţirea lichidităţii băncii.
         La Planul de redresare a lichidităţii băncii se va anexa declaraţia în scris a acţionarilor cu cote substanțiale sau, după caz, procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor care va prevedea angajamentele acţionarilor de a întreprinde măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii lichidităţii băncii;
         2) prognoza fluxurilor mijloacelor băneşti pentru termenul utilizării creditului, luînd în consideraţie atît fluxurile provenite din scadenţa/vînzarea/retragerea activelor şi atragerea mijloacelor, cît şi retragerile plasamentelor (pasivelor), inclusiv a celor care pot fi solicitate înainte de termen.
         În prognoza fluxurilor mijloacelor băneşti se va indica clar sursa, termenul şi mărimea acestora.

26.  Banca Naţională va informa în scris banca respectivă despre satisfacerea sau respingerea cererii de solicitare a creditului de urgenţă.

29.  Acordarea creditului de urgență, precum şi rambursarea acestuia pot fi efectuate eşalonat, conform unui grafic stabilit în contractul de credit.
30.  Banca care a obţinut un credit de urgenţă în condiţiile prezentului Regulament devine subiect al unei monitorizări speciale din partea Băncii Naţionale.
31.  Pe durata utilizării creditului Banca Naţională va solicita periodic de la bancă prezentarea diferitelor rapoarte şi informaţii, inclusiv informaţia privind executarea măsurilor prevăzute pentru soluţionarea problemelor de lichiditate din planul de redresare a lichidităţii.

39.  Creditul de urgență garantat cu garanții de stat sau valori mobiliare de stat se acordă băncii asupra căreia a fost instituită administrarea specială de către Banca Națională a Moldovei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).