• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.06.2017

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 141 din 24 mai 2017 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 190-200 art.1163 din 16.06.17

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 141
din 24 mai 2017

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă),
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1226 din 2 iunie 2017
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare,  art.25 alin.(1) și (3), art.28 alin.(1) lit. a), alin.(3) și (4) şi art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 mai 2010 cu nr.749, se modifică și se completează după cum urmează:

1) punctul 4.1, litera a) se completează cu textul „/capital de dotare (se aplică pentru filialele băncilor străine)”;

2) punctul 12 va avea următorul cuprins:
„12. Banca nu poate distribui capital, dacă Banca Națională consideră că aceasta va conduce la nerespectarea de către bancă a cerințelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituțiilor financiare. La examinarea solicitării băncii, Banca Națională a Moldovei poate ține cont cel puțin de următoarele:
a) evoluția indicatorilor de performanță financiară a băncii aferenți veniturilor și profitabilității capitalului, activelor pe parcursul ultimilor trei ani;
b) evoluția indicatorilor prudențiali ai băncii pe parcursul ultimilor trei ani;
c) capacitatea băncii de a respecta indicatorii menționați la lit.b);
d) impactul evenimentelor, inclusiv ulterioare, de ordin economic și social asupra indicatorilor prudențiali ai băncii, determinat inclusiv prin evaluarea rezultatelor testărilor la stres efectuate de bancă și/sau de Banca Națională;
e) măsurile de remediere, de redresare și de rezoluție aplicate de Banca Națională față de bancă.
La distribuirea capitalului banca trebuie să țină cont de opinia societății de audit independente asupra situațiilor financiare anuale.”;


3) în Anexa nr.1 punctul 4, după cuvîntul „Opinia” se completează cu cuvintele „preliminară conform proiectului raportului sau raportul”, iar cuvintele „raportului de profit și pierdere” se substituie cu cuvintele „situațiilor financiare”.

2. Cererile și documentele aferente solicitării permisiunii pentru distribuirea capitalului în contextul art.28 alin.(4) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează și se soluționează în condițiile prezentei hotărîri.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA