• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.03.2015

Hotărîrea CA al BNM nr. 57 din 10 martie 2015 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc

Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.74-77 din 27.03.2015, art.582

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova nr. 1032 din 20.03.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 57
din 10 martie 2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.269 din 17.10.2001

 

În temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c) şi art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57/624 din 12 octombrie 1995) şi art.1, 25, 28 şi 40 din Legea nr.550-XIII din 21 iulie 1995 instituţiilor financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr.749 din 4 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 12, după prima propoziţie, se completează cu următorul text:
„La examinarea solicitării băncii, Banca Naţională a Moldovei va ţine cont de evoluţia indicatorilor performanţei financiare şi a indicatorilor prudenţiali ai băncii, inclusiv de capacitatea băncii de respectare a indicatorilor respectivi.”;
2) La punctul 121:
a) în alineatul unu, textul „va notifica Banca Naţională a Moldovei despre intenţia de distribuire a” se substituie cu textul „va solicita permisiunea Băncii Naţionale pentru distribuirea”, iar cuvîntul „notificarea” se substituie cu textul „solicitarea permisiunii”;
b) în alineatul doi, textul „comunică băncii opinia sa: fără menţiune (a luat act) sau cu menţiune (în cazul în care Banca Naţională a Moldovei va considera că distribuirea de capital va conduce la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituţiilor financiare)” se substituie cu textul „eliberează permisiunea sau comunică în scris refuzul de eliberare a permisiunii pentru distribuirea capitalului”;
c) în alineatul trei, textul „pentru expunerea opiniei sale” se substituie cu textul „în vederea examinării solicitării băncii”;
d) se completează în final cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
„Banca va asigura includerea permisiunii/refuzului Băncii Naţionale Moldovei pentru distribuirea capitalului în materialele pentru ordinea de zi a şedinţei Consiliului băncii şi/sau a Adunării generale a acţionarilor la care va fi examinată chestiunea distribuirii capitalului.
Adoptarea deciziei de distribuire a capitalului de către Consiliul băncii sau de către Adunarea generală a acţionarilor cu nerespectarea condiţiilor prescrise în permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei sau în absenţa acestei permisiuni atrage sancţiunile prevăzute de art.38 şi/sau art.156 din Legea instituţiilor financiare.”
3) În Anexa 1:
a) în titlu, cuvîntul „notificarea” se substituie cu textul „solicitarea permisiunii”;
b) la pct.1, textul „scrisoare oficială” se substituie cu textul „cerere de eliberare a permisiunii”.

2. Întru aplicarea prevederilor pct.12 din Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, Banca Națională a Moldovei, în perioada 31.03.2015 – 31.12.2016, în scopul determinării capacității băncii de a respecta indicatorul suficienței capitalului ponderat la risc, la calculul acestuia va lua în consideraţie ponderea 100% a creditelor asigurate cu ipotecă comercială și industrială şi cea rezidențială, cu excepția primei ipoteci rezidențiale a debitorului.

3. Documentele (solicitările) privind distribuirea capitalului depuse de bănci la Banca Naţională pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri şi aflate în curs de examinare la data respectivă vor fi examinate în condiţiile prezentei hotărîri.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).