• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.09.2015

Hotărârea CE al BNM nr.7 din 26.08.2015 „cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii”

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 258-261 art. 1717 din 18.09.2015

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.7
din 26 august 2015
(în vigoare 18.09.2015)

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu
privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale
a Moldovei nr. 134 din 1 iulie 2010

 

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1066 din 7 septembrie 2015
Ministru Vladimir CEBOTARI
 

În conformitate cu art.5 lit.d), art.11 alin.(1) şi art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.21 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.91-94, art.619), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.827 la 24 mai 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La punctul 7, subpunctul 2), după textul “3 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, după textul “experienţă similară” se introduce textul “funcţiei de administrator”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

2) După punctul 7 se introduce punctul 71 cu următorul cuprins:
“71. Majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să fie persoane care dispun de experienţă pe piaţa financiară bancară sau nebancară de minimum 3 ani în decursul ultimilor 10 ani vechime în muncă în funcţii de administrator şi/sau experienţă similară funcţiei de administrator.”;

3) La punctul 8, subpunctul 2), după textul “5 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, cuvîntul “activităţile” se înlocuieşte cu cuvintele “desfăşurarea activităţilor”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

4) La punctul 12, subpunctul 2) după textul “3 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

5) La punctul 15, subpunctul 2) după textul “3 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

6) La punctul 151, subpunctul 2) după textul “5 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

7) La punctul 16, subpunctul 2), după textul “3 ani” se introduce textul “în decursul ultimilor 10 ani”, cuvîntul “activităţile” se înlocuieşte cu cuvintele “desfăşurarea activităţilor”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

8) La punctul 161, subpunctul 2), după textul “să aibă minimum 5 ani” şi textul “3 ani” se introduce respectiv textul “în decursul ultimilor 10 ani”, cuvîntul “activităţile” se înlocuieşte cu cuvintele “desfăşurarea activităţilor”, iar textul “în decursul ultimilor 10 ani” se exclude;

9) La punctul 22:
a) subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
“2) extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului împuternicit al băncii, la care s-a adoptat hotărîrea privind numirea sau alegerea persoanei în funcţie de administrator;”;
b) la subpunctul 8):
literele a) şi b), după textul “afacerea/afacerile”, în ambele cazuri, se introduce textul “cu deţinerea controlului (care sunt controlate de acesta)”;
litera c), după cuvîntul “băncilor” se introduce textul “şi membrilor grupului financiar din care face parte”;
c) la subpunctul 10, literele a) şi b) după textul “afacerea/afacerile”, în ambele cazuri, se introduce textul “cu deţinerea controlului (care sunt controlate de acesta)”;
d) la subpunctul 13) în final se introduce textul cu următorul cuprins:
“În cazul în care persoana înaintată în funcţia de administrator ocupă o funcţie de administrator (membru al consiliului, organului executiv) şi/sau exercită controlul în cadrul grupului financiar din care face parte va prezenta raportul de audit consolidat al organizaţiei de audit extern cu anexarea situaţiilor financiare consolidate (dacă acesta este obligatoriu conform legislaţiei în vigoare);”;
e) la subpunctul 14):
litera a) după textul “prenumele,” se introduce textul “numărul de identificare de stat (IDNP),”;
litera b) după textul “denumirea,” se introduce textul “numărul de identificare de stat (IDNO),”;
în final se introduce un alineat nou, care va avea următorul cuprins:
“În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din ţara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul actului de identitate.”;
f) la subpunctul 161), după textul “răspundere,” se introduce textul “conform anexei nr.5 la prezentul Regulament,”;
g) după subpunctul 17), se introduce subpunctul 171) cu următorul cuprins:
“171) în cazul persoanei înaintate în funcţie de membru al consiliului - o descriere detaliată (pînă la 2 file) a direcţiilor strategice ale băncii propuse/preconizate şi a planului de acţiuni al acesteia, pe care planifică să le întreprindă în funcţia dată după confirmarea de către Banca Naţională, ţinînd cont de împuternicirile conform funcţiei ocupate;”;
h) la subpunctul 18) cuvintele “membru al consiliului sau” se exclud;

10) La punctul 23:
a) în prima propoziţie textul “12),” se înlocuieşte cu textul “10)”;
b) la subpunctul 3) cuvîntul “conţine” se înlocuieşte cu cuvintele “va conţine integral atribuţiile ce incumbă comisiei de cenzori potrivit Legii instituţiilor financiare şi actelor normative emise de Banca Naţională,”;
c) după subpunctul 3) se introduc două subpuncte noi, care vor avea următorul cuprins:
“31) certificatul de cazier judiciar pentru organizaţia de audit - persoana juridică rezidentă, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova, valabil la data depunerii cererii, în cazul persoanelor juridice nerezidente, actul eliberat de către autorităţile competente din ţara unde persoana juridică îşi are sediul, întocmit în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizat conform legislaţiei în vigoare;
32) documentele indicate la lit.a) şi b) din subpct.8) pct.22, care atestă că conducătorul/conducătorii organizaţiei de audit nu au antecedente penale şi nu sunt în căutare sau urmărire penală;”;

11) La punctul 31 subpunctul 1):
a) la litera d), după cuvintele “acordare a creditelor” se introduce textul “ , în limita competenţelor pe care le deţinea (a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului)”;
b) la litera e):
după cuvintele “acordare a creditelor” se introduce textul “, în limita competenţelor pe care le deţinea,”;
după cuvintele “cadrul filialei” textul “/unei subdiviziuni separate a” se exclude;
după cuvintele “unei bănci” se introduce textul “în care a activat (a vizat concluzia pe marginea examinării materialelor privind acordarea creditelor sau a votat pentru acordarea creditului sau a decis de sine stătător referitor la acordarea creditului)”;
după cuvintele “al filialei” textul “/unei subdiviziuni separate”, se înlocuieşte cu cuvintele “băncii respective”;

12) După punctul 31, se introduce punctul 311 cu următorul cuprins:
“311. Banca Naţională restituie, fără a fi examinat, setul de documente privind confirmarea persoanei înaintată în funcţie de administrator al băncii prevăzută la pct.2 subpct.1) şi 2) în cazul în care o eventuală confirmare a acestei persoane va conduce la nerespectarea cerinţelor, privind componenţa organelor de conducere respective, prevăzute la pct.6, 71 şi 13.”;

13) La punctul 33 textul “(concediere)” se înlocuieşte cu cuvîntul “suspendare”, iar după cuvîntul “băncii,” se introduce textul “cu excepţia membrilor organului executiv şi contabilului-şef al băncii,”;

14) După punctul 33, se introduce punctul 331 cu următorul cuprins:
“331. Banca notifică în scris Banca Naţională în termen de o zi lucrătoare despre orice încetare a raporturilor de muncă cu indicarea temeiului legal, suspendare sau despre orice transfer din funcţie a membrului organului executiv şi contabilul-şef al băncii, specificînd motivul, precum şi despre faptul încetării corespunderii administratorului exigenţelor prevăzute la pct.4 subpct.1) şi 4).”;

15) După punctul 34, se introduce punctul 341 cu următorul cuprins:
“341. Banca notifică în scris Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare despre angajarea administratorului băncii confirmat de BNM, cu excepţia persoanelor menţionate la pct.2 subpct.1), 2) şi 41), cu indicarea numărului şi a datei emiterii ordinului respectiv.”;

16) În anexa nr.1, compartimentul “Indicaţi următoarea informaţie”:
a) la punctul 7, litera b) la sfîrşit se introduc cuvintele “şi ţara de reşedinţă”;
b) punctul 12 în ultima coloană din tabel cuvintele “pe care le-a controlat” se înlocuiesc cu cuvintele “în care a activat”;

17) După anexa nr.1, se introduce anexa nr.5 cu următorul cuprins:

Anexa nr.5 PDF       Anexa nr. 5 DOC

2. Cererile şi documentele privind confirmarea administratorilor băncilor prezentate la Banca Naţională a Moldovei şi nesoluţionate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează şi se soluţionează în condiţiile prezentei hotărîri.

3. Dispoziţiile punctului 71 din Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, nu aduc atingere mandatului deţinut de membrul consiliului băncii la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Fără a prejudicia dispoziţiile din prima propoziţie, banca urmează să asigure respectarea prevederii pct.71 din Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii la fiecare desemnare a membrilor consiliului după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Dorin DRĂGUȚANU


Nr.7. Chişinău, 26 august 2015.