• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2017

Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-159/447 din 19.08.2008

Aprobată prin Hotărîrea
Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
 nr.132 din 17 iulie 2008
 

INSTRUCŢIUNE
privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor
în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 83 din 02.04.2009, MO al R. Moldova nr. 78-79/324 din 21.04.2009
HCA al BNM nr. 267 din 17.12.2009, MO al R. Moldova nr. 27-28/100 din 19.02.2010
HCA al BNM nr. 309 din 22.12.2011, MO al R. Moldova nr. 238-242/2152 din 30.12.2011
HCA al BNM nr. 144 din 21.06.2012, MO al R. Moldova nr.103/778 din 26.06.2012
HCA al BNM nr. 244 din 23.10.2012, MO al R. Moldova nr.229-233/1316 din 02.11.2012
HCA al BNM nr. 76 din 17.04.2013, MO al R. Moldova nr.92-95/503 din 26.04.2013
HCA al BNM nr. 90 din 07.05.2014, MO al R. Moldova nr.115-119/669 din 16.05.2014
HCA al BNM nr. 302 din 30.12.2014, MO al R. Moldova nr.1-10/53 din 16.01.2015
HCE al BNM nr. 195 din 26.07.2017, MO al R. Moldova nr.289-300/1543 din 11.08.2017

Notă: În tot textul instrucţiunii sintagma “mijloacele semnăturii digitale” se substituie cu sintagma “dispozitiv de creare a semnăturii electronice”, iar sintagma “semnătură digitală” se substituie cu sintagma “semnătură electronică”, la numărul şi cazul respectiv conform Hot.BNM nr.195 din 26.07.2017, în vigoare 11.08.2017

Notă: Pe tot parcursul textului Instrucţiunii sintagma “Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor electronice” se substituie cu sintagma “Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice” conform Hot.BNM nr.309 din 22.12.2011, în vigoare 01.01.2012

 


I. DISPOZIȚII GENERALE

(Pct.1 abrogat prin Hot.BNM nr.195 din 26.07.2017, în vigoare 11.08.2017)

2. Prezenta Instrucțiune stabilește modul de întocmire și transmitere a rapoartelor în formă electronică (în continuare – rapoarte electronice) de către băncile licențiate (în continuare – bănci) la Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) și acceptare a lor de către aceasta.

3. În sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:
Componenta de transport – complex de mijloace tehnice și program destinat asigurării schimbului de mesaje electronice între BNM și bănci, prin intermediul căruia se realizează transmiterea rapoartelor electronice la BNM.
Persoană autorizată – persoană fizică, salariat al băncii, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea sau transmite rapoarte către BNM. Dreptul de a transmite rapoarte la BNM îl poate avea doar persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice.
Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice – set de reguli privind structura, formatul și modul de prezentare a rapoartelor electronice către BNM, compuse din:
  - Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transporta Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI);
  - Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul Sistemului Informatic deRaportare către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM).
Raport electronic – informație în formă electronică, creată, prelucrată și perfectată de către bancă conform prevederilor actelor normative ale BNM, structurată conform formatului stabilit în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice la BNM și însoțită de semnătura electronică aplicată în conformitate cu legislația în vigoare;
Noțiunile “cheie privată”, “cheie publică”, “certificat al cheii publice”, “circulație electronică a documentelor”, “document electronic”, “dispozitivele de creare a semnăturii electronice”, “ semnătură electronică” “produs asociat semnăturii electronice” se utilizează în sensul noţiunilor definite în Legea nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.397).
(pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015)
(pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.195 din 26.07.2017, în vigoare 11.08.2017)

4. Rapoartele specificate în anexa nr.1 la Instrucțiune se prezintă de către bancă la BNM în formă electronică în conformitate cu prezenta Instrucțiune. Rapoartele care nu sînt specificate în anexa nr.1 se prezintă în conformitate cu prevederile actelor normative ale BNM ce stau la baza acestora.

5. Raportul electronic prezentat în conformitate cu Instrucțiunea în cauză, autentificat cu semnătură electronică a persoanei autorizate se consideră autentic, original și produce efecte juridice.

6. Băncile sînt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate prin intermediul rapoartelor electronice la BNM.

7. Băncile vor implementa un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea și autenticitatea rapoartelor electronice transmise.

 

II. ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

8. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în termenul și cu periodicitatea stabilită de actele normative ale BNM.

9. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în formatul stabilit în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice.
(pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.309 din 22.12.2011, în vigoare 01.01.2012)

10. La transmiterea rapoartelor electronice banca va aplica semnătura electronica în conformitate cu Ordinea de aplicare a semnăturii electronice  la prezentarea rapoartelor electronice la BNM (anexa nr.2 la prezenta Instrucțiune).

11. Rapoartele electronice ale băncii se transmit la BNM de către persoana autorizată a băncii. În cadrul unei bănci poate fi una sau mai multe persoane autorizate.

12. În scopul delegării unei persoane autorizate cu dreptul de a transmite rapoarte electronice, banca va întreprinde următoarele:
a) va desemna prin ordin/dispoziție persoana autorizată de a transmite rapoarte electronice la BNM;
b) va prezenta la BNM o cerere privind înregistrarea persoanei autorizate de a transmite rapoarte electronice la BNM conform formularului tipizat al cererii prezentat în anexa nr.3 la prezenta Instrucțiune. Banca va primi o înștiințare de la BNM privind înregistrarea persoanei autorizate și codul de identificare atribuit persoanei autorizate după caz;
c) va genera cheia privată și cheia publică a persoanei autorizate, utilizînd un dispozitiv de creare a semnăturii electronice;
d) va transmite certificatul cheii publice a persoanei autorizate la BNM.
(pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.195 din 26.07.2017, în vigoare 11.08.2017)

121. În scopul delegării unei persoane autorizate, cu dreptul de a vizualiza sau crea rapoarte, se vor executa doar acțiunile prevăzute la punctul 12, litera a și b.
(pct.121 completat prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015)

13. În cazul concedierii, înlocuirii sau trecerii în altă funcție a persoanei autorizate banca va prezenta la BNM cererea de eliminare din listă a persoanelor autorizate de a transmite rapoarte electronice, conform formularului din anexa nr.4 la prezenta Instrucțiune. Orice modificare în lista persoanelor autorizate de a transmite rapoarte electronice va fi prezentată la BNM prin scrisoare oficială în termen de 2 zile lucrătoare din momentul apariției modificării respective.

14. Pentru a întocmi și transmite un raport electronic banca va întreprinde următoarele:
a) subdiviziunile responsabile din cadrul băncii vor pregăti informația pentru raportul electronic, efectuînd controlul aritmetic și logic al datelor;
b) reprezentarea (redarea) pe suport hîrtie a informației din raportul electronic conform specimenului raportului din actul normativ respectiv al BNM (în continuare copie a raportului electronic), va fi semnată și autentificată prin semnătură olografă de către conducătorul băncii și de persoana responsabilă (dacă nu este prevăzut altfel în actul normativ respectiv al BNM), care se vor asigura de veridicitatea informației. În cazul în care în bancă este organizată circulația electronică a documentelor, atunci copia raportului electronic se consideră documentul electronic analogic reprezentării pe suport hîrtie, autentificat în modul prevăzut mai sus;
c) persoana autorizată se va asigura că informația din raportul electronic corespunde informației din copia raportului electronic autentificat în modul stabilit la litera b) și va aplica pe ultimul viza sa pentru a confirma acest fapt;
d) persoana autorizată va semna raportul electronic cu semnătura sa electronică  utilizînd mijloacele tehnice și de program de creare a semnăturii electronice și îl va transmite la BNM prin intermediul componentei de transport;
e) copia raportului electronic cu semnăturile de rigoare va conține mențiunea că este copie a raportului electronic și se va păstra la bancă pentru termenul prevăzut de actele normative în vigoare.
(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.195 din 26.07.2017, în vigoare 11.08.2017)

 

III. ACCEPTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

15. Raportul electronic recepționat de către BNM este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerințe:
a) semnătura electronică a raportului electronic aparține persoanei autorizate a băncii și este aplicată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) raportul electronic este întocmit în conformitate cu Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice la BNM și corespunde perioadei de raportare. Normele date, inclusiv anexele ce conțin formatele rapoartelor electronice, se publică pe pagina-web oficială a BNM;
c) indicatorii prezentați în cadrul raportului electronic corespund regulilor de validare logică a datelor.

16. În cazul în care raportul electronic corespunde cerințelor specificate la punctul 15, banca va primi un mesaj privind acceptarea raportului. În cazul în care raportul electronic nu corespunde cerințelor enumerate, banca va primi un mesaj privind respingerea raportului electronic, cu descrierea erorilor constatate.

17. În cazul constatării problemelor tehnice sau în cazul în care banca nu primește mesajul privind acceptarea raportului electronic timp de o oră după transmitere, banca va contacta BNM în scopul clarificării situației și, la necesitate, va transmite raportul electronic conform procedurilor indicate de BNM.

18. Data prezentării raportului electronic se consideră data transmiterii de către BNM a mesajului electronic privind acceptarea raportului electronic.

19. BNM este în drept să solicite motivat prezentarea la BNM a copiei raportului electronic pe suport hîrtie efectuată conform normelor în vigoare.

 

IV. PROCEDURA DE CORECTARE A RAPOARTELOR ELECTRONICE

20. Banca este obligată să corecteze atît erorile generate de sistem, cît și orice alte erori constatate ulterior și să retransmită raportul electronic respectînd termenele de raportare prevăzute de actele normative în vigoare.

21. Banca este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, banca remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre necesitatea transmiterii repetate a raportului. În mesaj se va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile, iar la mesaj se va atașa lista detaliată a corecțiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu anexa 5). Ulterior, persoana responsabilă va fi informată asupra modalității de transmitere repetată a raportării.
(pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.302 din 30.12.2014, în vigoare 16.01.2015)

 

V. DISPOZIȚII FINALE

22. Banca va asigura accesul inspectorilor BNM la locurile de muncă ale persoanelor autorizate și la copiile rapoartelor electronice, în scopul exercitării controlului respectării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

23. Situațiile litigioase aferente aplicării semnăturii electronice în cadrul procesului de prezentare a rapoartelor electronice la BNM vor fi soluționate în conformitate cu procedura stabilită în Ordinea de aplicare a semnăturii electronice la prezentarea rapoartelor electronice la BNM.

24. Pentru nerespectarea termenelor de raportare stipulate în actele normative ale BNM și a prevederilor prezentei Instrucțiuni, BNM poate aplica măsurile de remediere și sancțiunile în conformitate cu Legea instituțiilor financiare.

25. În cazul operării unor modificări și completări la Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, BNM va informa banca despre aceasta în termen util, însă cel mai tîrziu cu 10 zile lucrătoare pînă la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor respective.
La solicitare, Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice la BNM, precum și modificările și completările la acestea vor fi puse de către BNM la dispoziția băncii prin intermediul poștei electronice sau pe suport hîrtie.

 

Anexe:              .DOC             .PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).