• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2017

Instrucţiuneа cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin HCA al BNM nr.340 din 18.11.1998

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.109-110 din 10.12.1998, art.219

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI


HOTĂRÎREA nr. 340
din 18 noiembrie 1998

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/scoaterea
numerarului în/din Republica Moldova de către bănci

Întru executarea art. 11 din Legea "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" (nr. 548-XIII din 21 iulie 1995) Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci (se anexează).

2. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe(dl Vladimir Munteanu) să familiarizeze colaboratorii departamentelor Băncii Naţionale a Moldovei implicaţi în aplicarea Instrucţiunii cu conţinutul şi particularităţile acesteia.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 01.01.99 şi se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova"..

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE

Leonid TALMACI

 

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998

INSTRUCŢIUNE
cu privire la introducerea /scoaterea numerarului
în /din Republica Moldova de către bănci

Modificată şi completată prin:

HCA al BNM nr. 382 din 14.12.2000, MO al Republicii Moldova nr.157-159 din 21.12.2000, art.434;
HCA nr. 309 din 22.11.2001, MO al Republicii Moldova nr.144-146 din 29.11.2001, art.353;
HCA al BNM nr. 239 din 02.10.2003, MO al Republicii Moldova nr.211-214 din 10.10.2003, art.281;
HCA al BNM nr. 202 din 30.06.2005, MO al Republicii Moldova nr.98-100 din 22.07.2005, art.344;
HCA al BNM nr. 133 din 17.07.2008, MO al Republicii Moldova nr.157-159 din 19.08.2008, art.448.

HCE al BNM nr. 131 din 10.12.2015, MO al Republicii Moldova nr.340-346 din 18.12.2015, art.2639 (în vigoare 01.01.2016)
HCE al BNM nr.35 din 08.02.2017, MO al R. Moldova nr.50-59 din 17.02.2017, art.311.

Prezenta Instrucţiune este elaborată în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21 iulie 1995), Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21 iulie 1995) şi actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.

I. Noţiuni utilizate

În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:

Bancă rezidentă - bancă din Republica Moldova, care deţine licenţa pentru activităţi financiare eliberată de către Banca Naţională a Moldovei.

Bancă nerezidentă - bancă cu sediul în exteriorul Republicii Moldova a cărei activitate nu este supusă licenţierii de către Banca Naţionala a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare.

Persoană juridică nerezidentă specializată – persoana juridică nerezidentă alta decît banca nerezidentă, care corespunde criteriilor specificate la punctul 2.9, cu care banca rezidentă a încheiat contractul specificat la lit.b) din noțiunea de contract.

Numerar în lei moldoveneşti – bancnote şi monede metalice emise de către Banca Naţională a Moldovei aflate în circulaţie, precum şi cele scoase sau supuse scoaterii din circulaţie, dar acceptate spre schimb de către Banca Naţională a Moldovei.

Numerar în valută străină – bancnote şi monede metalice emise de către organele autorizate ale statelor străine, aflate în circulaţie, precum şi cele scoase sau supuse scoaterii din circulaţie, dar acceptate spre schimb de către organele autorizate respective.

Introducerea numerarului - trecerea efectivă a numerarului în lei moldoveneşti şi /sau în valută străină din străinătate pe teritoriul Republicii Moldova.

Scoaterea numerarului - trecerea efectivă a numerarului în lei moldoveneşti şi /sau în valută străină de pe teritoriul Republicii Moldova în străinătate.

Declaraţie vamală valutară - document, ce atestă trecerea efectivă a numerarului prin punctele vamale de trecere a frontierei Republicii Moldova, care se completează de către reprezentantul băncii la introducerea /scoaterea numerarului şi se legalizează prin semnătura şi amprenta ştampilei autorităţilor vamale ale Republicii Moldova. În funcţie de tipul operaţiunii se completează declaraţia vamală valutară de introducere sau declaraţia vamală valutară de scoatere a numerarului.

Registrul declaraţiilor vamale valutare de introducere a numerarului - Document Centralizat întocmit de către Serviciul vamal al Republicii Moldova, care conţine informaţii din declaraţiile vamale valutare de introducere a numerarului în Republica Moldova.

Registrul declaraţiilor vamale valutare de scoatere a numerarului - Document Centralizat întocmit de către Serviciul vamal al Republicii Moldova, care conţine informaţii din declaraţiile vamale valutare de scoatere a numerarului din Republica Moldova.

Rechizitele contului corespondent includ: denumirea băncii corespondente, sediul ei (ţara şi oraşul), numărul şi valuta contului.
Contract – acord în vederea efectuării operațiunilor de scoatere şi/sau introducere de numerar din /în Republica Moldova încheiat între:
  a) banca rezidentă şi banca nerezidentă prin care se stabilesc relaţiile de corespondenţă sau orice alt acord dintre aceste bănci care prevede efectuarea operaţiunilor de încasare /depunere a numerarului din/în casieria băncii contra mijloace bănești fără numerar;
  b) banca rezidentă și persoana juridică nerezidentă specializată, care prevede vînzarea de către banca rezidentă persoanei juridice nerezidente specializate și /sau cumpărarea de către banca rezidentă de la persoana juridică nerezidentă specializată a numerarului contra mijloace bănești fără numerar.
Datele de identificare ale băncii includ: denumirea băncii, sediul ei (ţara şi oraşul).

(Cap. I modificat prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)
(Cap. I modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)
(Cap. I modificat prin Hot. BNM nr.202 din 30.06.2005)
(Cap. I în redacţia Hot. BNM nr.239 din 02.10.2003)

 

II. Prevederi generale

2.1. Prezenta Instrucţiune determină modul de introducere /scoatere în /din Republica Moldova a numerarului de către bănci, precum şi modul de schimb informaţional în urma efectuării acestor operaţiuni.

2.2. Introducerea /scoaterea numerarului în valută străină poate fi efectuată de către:
a) băncile rezidente;
b) băncile nerezidente care posedă conturi corespondente LORO în valută străină la băncile rezidente numai cu autorizaţia corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct.2.2 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)

2.3. Introducerea /scoaterea numerarului în lei moldoveneşti poate fi efectuată numai de către băncile nerezidente, care posedă conturi corespondente LORO în lei moldoveneşti la băncile rezidente şi numai cu autorizaţia corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei.

2.4. Băncile rezidente, indicate la punctul 2.2.a) , au dreptul:
a) de a introduce în Republica Moldova, pentru alimentarea casei operaţionale a băncii, numerarul în valută străină, încasat de la banca nerezidentă și/sau de la persoana juridică nerezidentă specializată;
b) de a scoate din Republica Moldova numerar în valută străină în scopul înregistrării în conturile sale corespondente NOSTRO deschise în străinătate, inclusiv în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.

(Pct.2.4 modificat prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)
(Pct.2.4.în redacţia Hot. BNM nr.239 din 02.10.2003)

2.5. Băncile nerezidente, care posedă conturi corespondente LORO în valută străină /lei moldoveneşti deschise la băncile rezidente, au dreptul:
a) de a introduce în Republica Moldova numerar în valută străină /lei moldoveneşti pentru alimentarea acestor conturi;
b) de a încasa numerar în valută străină /lei moldoveneşti din aceste conturi în limitele soldurilor lor pentru scoaterea lui din Republica Moldova.
Operaţiunile menţionate pot fi efectuate numai cu autorizaţia corespunzătoare  a Băncii Naţionale a Moldovei .

2.6. Operațiunile menționate la punctul 2.4 se efectuează cu banca nerezidentă contra mijloace bănești fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se decontează din /înregistrează în contul băncii rezidente deschis la banca nerezidentă de la care se încasează /la care se depune numerarul în valută străină sau la altă bancă. În ultimul caz, mijloacele bănești respective se transferă din /în contul băncii rezidente, deschis la altă bancă.

(Pct.2.6 în redacția Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

2.7. Operaţiunile menţionate la punctul 2.4 se efectuează cu persoana juridică nerezidentă specializată contra mijloace băneşti fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se transferă  din/în contul băncii rezidente deschis la banca nerezidentă sau la altă bancă rezidentă în legătură cu efectuarea de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii de numerar în/din Republica Moldova în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.

(Pct.2.7 în redacția Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

2.8. Pentru efectuarea operaţiunilor de încasare /depunere a numerarului contra mijloace băneşti fără numerar, care se decontează din /înregistrează în contul corespondent, operaţiunile în cauză urmează a fi prevăzute în contract.
Pentru fiecare operaţiune între banca rezidentă şi banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată trebuie să existe o înţelegere prealabilă reciprocă confirmată prin mesajul SWIFT sau în altă formă, care se păstrează în documentele băncii rezidente.

(Pct.2.8 modificat prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)
(Pct.2.8. în redacţia Hot. BNM nr.239 din 02.10.2003)

2.9. Pentru stabilirea și menținerea de către banca rezidentă a relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată, această persoană juridică trebuie să corespundă în mod permanent și cumulativ următoarelor criterii:
a) să nu fie amplasată /înregistrată în țara /zona off-shore, țară cu risc sporit sau necooperantă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, determinate astfel conform legislației Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
b) să fie înregistrată de către autoritatea de stat relevantă din statul străin în care își are sediul persoana juridică nerezidentă specializată;
c) să fie obiectul reglementării și supravegherii în contextul legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a țării în care este înregistrată și să nu fie sancționată pentru încălcări în acest domeniu în ultimii 3 ani;
d) să aibă sediul într-o țară cu ratingul nu mai mic de AA-/Aa3 atribuit de către cel puțin una din agențiile Standard&Poor′s, Moody′s și Fitch-IBCA. În cazul în care ratingul atribuit țării diferă de la o agenție la alta, se ia în considerație ratingul cel mai mic;
e) să activeze în domeniul respectiv (care implică operațiunile de export /import de numerar) de cel puțin 5 ani și să aibă o reputație care nu a fost compromisă;
f) să aibă, în 5 ani precedenți perioadei de gestiune, situația financiară care a atestat o înaltă capacitate de executare a obligațiunilor sale;
g) să asigure efectuarea decontărilor fără numerar în cadrul operațiunilor de vînzare /cumpărare a numerarului cu banca rezidentă prin bănci care au o reputație care nu a fost compromisă și nu sunt amplasate /înregistrate în țările /zonele menționate la lit.a);
h) să nu existe o hotărîre judecătorească sau a altei autorități competente privind declararea insolvabilității persoanei juridice nerezidente specializate sau să nu fie înregistrată o cerere privind declararea insolvabilității acesteia.

(Pct.2.9 în redacția Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)
(Pct. 2.9 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

2.91. Banca rezidentă determină, conform procedurilor sale, dacă o persoană juridică nerezidentă specializată corespunde criteriilor prevăzute în punctul 2.9, evaluează riscurile care derivă din stabilirea relațiilor contractuale cu această persoană juridică și întreprinde măsurile adecvate de diminuare a acestor riscuri.

(Pct.2.91 introdus prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

2.10. Banca Naţională a Moldovei prezintă Serviciului vamal lista şi cartelele cu specimenele de semnături şi amprenta ştampilei ale băncilor rezidente, precum şi modificările intervenite în acestea.

(Pct.2.10 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)
(Pct. 2.10 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

2.11. Banca rezidentă notifică Banca Națională a Moldovei despre intenția sa de a încheia contractul cu persoana juridică nerezidentă specializată  care corespunde criteriilor prevăzute la punctul 2.9.

(Pct.2.11 introdus prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

 

III. Introducerea numerarului de către bănci

3.1. Introducerea numerarului în valută străină de către băncile rezidente se efectuează prin intermediul persoanei autorizate a băncii rezidente.

3.1.1. Persoana autorizată prezintă autorităţilor vamale:
a) paşaportul /buletinul de identitate;
b) procura băncii rezidente pe numele persoanei autorizate cu indicarea sumei, denumirii valutei şi datelor de identificare ale băncii nerezidente de la care a fost încasat numerarul în valută străină. Procura trebuie să fie semnată de către conducătorul băncii şi contabilul-şef şi legalizată prin amprenta ştampilei băncii;
c) originalul contractului sau copia lui legalizată notarial;
d) documentul eliberat de către banca nerezidentă din casa căreia a fost încasat numerarul în valută străină, care confirmă că numerarul respectiv a fost eliberat băncii rezidente (se indică: data eliberării, denumirea valutei, suma valutei străine şi datele de identificare ale băncii nerezidente). În cazul în care, introducerea valutei străine are loc fără deplasarea în ţara unde îşi are sediul banca nerezidentă, drept document menţionat poate servi documentul de însoţire de transport (de exemplu scrisoare de trăsură avia (Air Waybill)), în care se indică, în mod obligatoriu, datele de identificare ale băncii nerezidente şi rezidente, cu anexarea la el a confirmării băncii nerezidente ce conţine date despre suma şi denumirea valutei străine eliberate. Se admite prezentarea confirmării menţionate a băncii nerezidente obţinute de către banca rezidentă prin reţeaua de transmisiune facsimile.
Documentele prezentate sînt verificate de către autorităţile vamale şi restituite persoanei autorizate după perfectarea vamală.
În punctul vamal de trecere a frontierei persoana autorizată completează declaraţia vamală valutară de introducere a numerarului în două exemplare. Primul exemplar se restituie autorităţilor vamale, iar al doilea rămîne asupra persoanei autorizate.

(Pct. 3.1.1 modificat prin Hot. BNM nr. 239 din 02.10.2003)
(Pct. 3.1.1 modificat prin Hot. BNM nr. 382 din 14.12.2000)

3.1.2. La predarea numerarului în valută străină în casa băncii rezidente, persoana autorizată printre alte documente necesare, depune şi documentele enumerate în punctul 3.1.1. b) şi d) şi exemplarul doi al declaraţiei vamale valutare de introducere. Documentele în cauză, precum şi mesajul stipulat în alineatul doi al p.2.8 se broşează în documentele zilei ale băncii rezidente.
De asemenea banca rezidentă verifică existenţa şi termenul documentului, indicat în p. 5.1.2.

(Pct. 3.1.2 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

3.1.3. Prevederile punctelor 3.1-3.1.2 se aplică în modul corespunzător și în cazul efectuării de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.

(Pct.3.1.3 introdus prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

3.2. Introducerea numerarului de către băncile nerezidente se efectuează prin intermediul persoanei autorizate a băncii nerezidente numai cu autorizaţia corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei.

3.2.1. Pentru a introduce şi a depune numerar în lei moldoveneşti /valută străină în contul său corespondent LORO în valuta corespunzătoare deschis la banca rezidentă, banca nerezidentă se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu cererea de a elibera autorizaţia respectivă, indicînd motivele (scopurile) de introducere a numerarului, suma, denumirea valutei, ţara din care va fi introdus numerarul, rechizitele contului corespondent LORO, în care vor fi înregistrate mijloacele, precum şi sursa de obţinere a acestor mijloace de către banca nerezidentă.
Concomitent, se prezintă:
a) contractul;
b) documentul de confirmare a băncii rezidente privind existenţa în această bancă a  contului corespondent LORO deschis pe numele băncii nerezidente cu indicarea rechizitelor contului, precum şi  referitor la acceptul băncii rezidente de a primi în contul corespondent menţionat numerarul în suma şi valuta stipulată;
c) extrasul din  registrul  bancar  sau  documentul  ce  confirmă existenţa autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul  de supraveghere bancară, abilitat prin legislaţie, din ţara  de reşedinţă a băncii nerezidente.
Decizia de eliberare a autorizaţiei de introducere a numerarului (în conformitate cu anexa nr.1) sau de a refuza eliberarea acestei autorizaţii se ia de către Banca Naţională a Moldovei în decurs de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor şi informaţiei conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni. Autorizaţia eliberată urmează să fie semnată de către guvernatorul (viceguvernatorul) Băncii Naţionale a Moldovei şi legalizată prin amprenta ştampilei Băncii Naţionale a Moldovei. Copia autorizaţiei se expediază la banca rezidentă în casa căreia va fi depus numerarul.

(Pct. 3.2.1 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

3.2.2. În dependenţă de situaţia de pe piaţa internă şi politica monetar-valutară promovată, Banca Naţională a Moldovei are dreptul de a refuza eliberarea unei asemenea autorizaţii. Drept temei pentru luarea deciziei de a refuza eliberarea autorizaţiei menţionate, de asemenea, poate servi:
a) neprezentarea setului complet de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sau perfectarea acestora în mod necorespunzător;
b) indicarea în documentele prezentate a datelor neautentice /false;
c) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei cu privire la activitatea ilicită a băncii nerezidente;
d) alte temeiuri conform legislaţiei în vigoare.

(Pct. 3.2.2 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)
(celelalte renumerotate)

3.2.3. În punctul vamal de trecere a frontierei persoana autorizată a băncii nerezidente  prezintă autorităţilor vamale:
a) paşaportul /buletinul de identitate;
b) procura băncii nerezidente pe numele persoanei autorizate cu indicarea sumei şi denumirii valutei, precum şi rechizitelor contului corespondent LORO în care numerarul va fi înregistrat. Procura trebuie să fie semnată de către persoanele împuternicite şi legalizată prin amprenta ştampilei ale băncii nerezidente;
c) documentul eliberat de banca nerezidentă, care confirmă că numerarul în cauză a fost eliberat din casa băncii pentru alimentarea contului corespondent deschis la banca rezidentă (se indică: data eliberării, suma, denumirea valutei şi rechizitele contului corespondent). Documentul  trebuie să fie semnat de către persoanele împuternicite şi legalizat prin amprenta ştampilei ale băncii nerezidente;
d) autorizaţia respectivă a Băncii Naţionale a Moldovei (conform anexei nr.1).
Documentele prezentate se verifică de către autorităţile vamale şi se restituie persoanei autorizate după perfectarea vamală  (cu excepţia autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei).
În punctul vamal de trecere a frontierei persoana autorizată completează declaraţia vamală valutară de introducere a numerarului în două exemplare. Primul exemplar se restituie autorităţilor vamale, iar al doilea - rămîne asupra persoanei autorizate.

3.2.4. La predarea numerarului în casa băncii rezidente persoana autorizată a băncii nerezidente, printre alte documente necesare, prezintă şi documentele enumerate în punctul 3.2.3 b) şi c) şi exemplarul doi al declaraţiei vamale valutare de introducere a numerarului.
Aceste documente, copia autorizaţiei BNM, precum şi mesajul stipulat în alineatul doi al p.2.8 se broşează în documentele zilei ale băncii rezidente.
De asemenea banca rezidentă verifică existenţa şi termenul documentului, indicat în p. 5.1.2.

(Pct. 3.2.4 (3.2.3) modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

3.3. Numerarul urmează a fi depus în casa băncii rezidente cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după ziua în care acesta a fost introdus în Republica Moldova. În aceeaşi zi această operaţiune urmează a fi contabilizată de către banca rezidentă.
Încasarea numerarului în casa băncii rezidente se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(Pct. 3.3 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.08.2008)
(Pct. 3.3 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)
(Pct. 3.3 în redacţia Hot. BNM nr. 382 din 14.12.2000)

(Pct. 3.4 abrogat  prin Hot. BNM nr.131 din 10.12.2015)
(Pct. 3.4 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)

 

IV. Scoaterea numerarului de către bănci

4.1. Scoaterea numerarului în valută străină de către băncile rezidente se efectuează prin intermediul persoanei autorizate a băncii rezidente.

4.1.1. Persoana autorizată prezintă autorităţilor vamale:
a) paşaportul / buletinul de identitate;
b) procura băncii rezidente pe numele persoanei autorizate cu indicarea sumei, denumirii valutei şi datelor de identificare ale băncii nerezidente la care va fi depus numerarul în valută străină. Procura trebuie să fie semnată de către conducătorul, contabilul-şef şi legalizată prin amprenta ştampilei ale băncii rezidente;
c) originalul contractului sau copia lui legalizată notarial;
d) documentul eliberat de către banca rezidentă, care confirmă că acest numerar a fost eliberat din casa operaţională a băncii în scopul scoaterii în străinătate (se indică: data eliberării, denumirea şi suma valutei străine, datele de identificare ale băncii nerezidente la care va fi depus numerarul) pentru alimentarea contului corespondent NOSTRO deschis în străinătate (se indică rechizitele contului corespondent). Documentul în cauză trebuie să fie semnat de către persoanele împuternicite ale băncii şi legalizat cu amprenta ştampilei băncii rezidente.
Documentele prezentate se verifică de către autorităţile vamale şi se restituie persoanei autorizate după perfectarea vamală.

(Pct. 4.1.1 modificat prin Hot. BNM nr. 239 din 02.10.2003)
(Pct. 4.1.1 modificat prin Hot. BNM nr. 382 din 14.12.2000)

4.1.2. Printre alte documente, în documentele zilei ale băncii rezidente se coase şi copiile documentelor indicate la punctul 4.1.1. b) şi d), precum şi mesajul stipulat în alineatul doi al p.2.8.
De asemenea banca rezidentă verifică existenţa şi termenul documentului, indicat în p. 5.1.2.

(Pct. 4.1.2 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

4.1.3. În punctul vamal de trecere a frontierei persoana autorizată completează în două exemplare declaraţia vamală valutară de scoatere a numerarului. Primul exemplar se restituie autorităţilor vamale, iar al doilea exemplar rămîne asupra persoanei autorizate.

4.1.4. Prevederile punctelor 4.1-4.1.3 se aplică în modul corespunzător și în cazul efectuării de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.

(Pct.4.1.4 introdus prin Hot. BNM nr.35 din 08.02.2017)

4.2. Scoaterea numerarului de către băncile nerezidente se efectuează prin intermediul persoanei autorizate a băncii nerezidente numai cu autorizaţia respectivă a Băncii Naţionale a Moldovei.

4.2.1. Pentru a încasa numerar de lei moldoveneşti /de valută străină din contul său  corespondent LORO şi a-l scoate din Republica Moldova, banca nerezidentă se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu cererea de a elibera autorizaţia corespunzătoare, indicînd motivele (scopurile) încasării şi scoaterii numerarului, suma, denumirea valutei, ţara de destinaţie, rechizitele contului corespondent, din care vor fi încasate mijloacele.
Concomitent se prezintă:
a) contractul;
b) documentul de confirmare a băncii rezidente privind existenţa în această bancă a  contului corespondent LORO deschis pe numele băncii nerezidente cu indicarea rechizitelor contului, precum şi  referitor la acceptul băncii rezidente de a elibera din contul corespondent menţionat numerarul în suma şi valuta stipulată;
c) extrasul din registrul bancar sau documentul ce confirmă existenţa autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin legislaţie, din ţara de reşedinţă a băncii nerezidente.
Decizia de eliberare a autorizaţiei de scoatere a numerarului (în conformitate cu anexa nr.2) sau de a refuza eliberarea acestei autorizaţii se ia de către Banca Naţională a Moldovei în decurs de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Banca Naţională a Moldovei cu condiţia prezentării tuturor documentelor şi informaţiei conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni. Autorizaţia eliberată urmează să fie semnată de către guvernatorul (viceguvernatorul) Băncii Naţionale a Moldovei şi legalizată prin amprenta ştampilei Băncii Naţionale a Moldovei.

(Pct. 4.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.202 din 30.06.2005)

4.2.2. În dependenţă de situaţia de pe piaţa internă şi politica monetar-valutară promovată, Banca Naţională a Moldovei are dreptul de a refuza eliberarea unei asemenea autorizaţii. Drept temei pentru luarea deciziei de a refuza eliberarea autorizaţiei menţionate de asemenea, poate servi:
a) neprezentarea setului complet de documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sau perfectarea acestora în mod necorespunzător;
b) indicarea în documentele prezentate a datelor neautentice /false;
c) deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei cu privire la activitatea ilicită a băncii nerezidente;
d) alte temeiuri conform legislaţiei în vigoare.

(Pct. 4.2.2 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)
(celelalte renumerotate)

4.2.3. Persoana autorizată a băncii nerezidente la încasarea numerarului din contul corespondent al acestei bănci nerezidente, pe lîngă alte documente necesare, prezintă băncii rezidente şi următoarele documente:
a) paşaportul /buletinul de identitate;
b) procura băncii nerezidente pe numele persoanei autorizate pentru încasarea numerarului cu indicarea sumei, denumirii valutei şi rechizitelor contului corespondent LORO din care se încasează numerarul. Procura trebuie să fie semnată de către persoanele împuternicite  şi legalizată prin amprenta ştampilei ale băncii nerezidente;
c) autorizaţia respectivă a Băncii Naţionale a Moldovei (conform anexei nr.2), copia căreia rămîne la banca rezidenta.
De asemenea banca rezidentă verifică existenţa şi termenul documentului, indicat în p. 5.1.2.
În baza contractului şi documentelor menţionate mai sus, banca rezidentă eliberează persoanei autorizate documentul care confirmă că suma numerarului a fost eliberată din contul corespondent LORO şi încasată de către persoana autorizată din casa băncii rezidente (se indică data eliberării, suma, denumirea valutei şi rechizitele contului corespondent ale băncii nerezidente).
Banca rezidentă broşează în documentele zilei procura, copia autorizaţiei respective a Băncii Naţionale a Moldovei, copia confirmării, precum şi mesajul stipulat în alineatul doi al p.2.8.

(Pct. 4.2.3 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

4.2.4. Persoana autorizată prezintă autorităţilor vamale:
a) paşaportul /buletinul de identitate;
b) autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei de scoatere a numerarului;
c) documentul de confirmare a băncii rezidente menţionat la punctul 4.2.3;
d) procura băncii nerezidente pe numele persoanei autorizate pentru scoaterea numerarului din Republica Moldova cu indicarea sumei, denumirii valutei şi rechizitelor contului corespondent LORO din care se încasează numerarul. Procura trebuie să fie semnată de către persoanele împuternicite şi legalizată prin amprenta ştampilei ale băncii nerezidente;
Documentele prezentate se verifică de către autorităţile vamale şi se restituie  persoanei autorizate după perfectarea  vamală (cu excepţia autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei).
În punctul vamal de trecere a frontierei persoana autorizată completează în două exemplare declaraţia vamală valutară de scoatere a numerarului. Primul exemplar rămîne la autorităţile vamale, iar al doilea - asupra persoanei autorizate.

(Pct. 4.2.4 (4.2.3) modificat prin Hot. BNM nr.202 din 30.06.2005)
(Pct. 4.2.3 modificat prin Hot. BNM nr. 239 din 02.10.2003)

4.3. Băncile rezidente şi băncile nerezidente sînt obligate să scoată din Republica Moldova numerarul încasat din casa băncii rezidente în aceeaşi zi, în care acesta a fost încasat. În aceeaşi zi aceste operaţiuni trebuie să fie contabilizate de către banca rezidentă. Eliberarea numerarului din casa băncii rezidente se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare

(Pct.4.3 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)
(Pct. 4.3 modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)
(Pct. 4.3 modificat prin Hot. BNM nr. 382 din 14.12.2000)

(Pct. 4.4 abrogat  prin Hot. BNM nr.131 din 10.12.2015)
(Pct. 4.4 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)

 

V. Dispoziţii finale

(Pct. 5.1 exclus prin Hot. BNM nr.202 din 30.06.2005)
(celelalte renumerotate)

5.1. Băncile rezidente /nerezidente la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova sînt obligate să respecte prevederile actelor normative ale Republicii Moldova, care reglementează procesul de încasare (transportare) a mijloacelor băneşti.

5.1.1. În cazul transportării mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari, conducerea băncii primeşte hotărîrea de a antrena sau nu forţe suplimentare, pentru asigurarea securităţii acestui proces.

5.1.2. Persoana autorizată pentru introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova trebuie să prezinte băncii rezidente cazierul juridic (certificat despre lipsa antecedentelor penale), eliberat de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne ale statului respectiv. Acest document se prezintă de către persoana autorizată la efectuarea de către ea a primei operaţiuni, iar apoi nu mai rar decît o dată în trimestru, şi se păstrează la banca rezidentă în dosarul contului corespondent.
Controlul asupra îndeplinirii punctelor indicate este pus în sarcina conducătorului băncii rezidente.

(Pct. 5.2 abrogat  prin Hot. BNM nr.131 din 10.12.2015)
(Pct. 5.2 în redacţia Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)

5.3. Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul asupra introducerii şi scoaterii numerarului de către bănci. În acest scop, Serviciul vamal prezintă Băncii Naţionale a Moldovei lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare după cea gestionară, registrul declaraţiilor vamale valutare de introducere şi registrele declaraţiilor vamale de scoatere a numerarului.

(Pct. 5.4 (5.3) modificat prin Hot. BNM nr. 202 din 30.06.2005)

5.4. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la 01.01.99 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.5. Cu intrarea în vigoare a prezentei Instrucţiuni se abrogă scrisorile Băncii Naţionale a Moldovei nr. 10007-5/270 din 26.06.95 şi nr.10009-5/352 din 11.09.95.

 

Anexe.DOC     Anexe.PDF

 

Anexa nr.3 abrogată  prin Hot. BNM nr.131 din 10.12.2015)
(Anexa nr.3 modificată prin  Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)
(Anexa nr.3 în redacţia Hot. BNM nr.239 din 02.10.2003)
(Anexa nr.3 în redacţia Hot. BNM nr.309 din 22.11.2001)
(Anexa nr.3 în redacţia Hot. BNM nr.382 din 14.12.2000)

(Anexa nr.4 abrogată  prin Hot. BNM nr.131 din 10.12.2015)
(Anexa nr.4 modificată prin  Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008)
(Anexa nr.4 în redacţia Hot. BNM nr.239 din 02.10.2003)
(Anexa nr.4 în redacţia Hot. BNM nr.309 din 22.11.2001)
(Anexa nr.4 în redacţia Hot. BNM nr.382 din 14.12.2000)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).