• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.227-232 din 23.12.2011, art.2097

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.232
din 27 octombrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare
la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri
a rapoartelor în formă electronică

În temeiul art.11 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică (se anexează).

2. Instrucţiunea indicată la pct.1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia capitolelor III-V, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.232 din 27 octombrie 2011

 

Modificată şi completată prin:
HCE al BNM nr.297 din 27.10.2016, MO al R. Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943

INSTRUCŢIUNE
cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către
casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de întocmire şi transmitere la Banca Naţională a Moldovei (BNM) a rapoartelor în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri, precum şi modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
a) aplicaţie WEB - aplicaţie specială elaborată în cadrul BNM care rulează pe serverul BNM şi este accesată printr-un browser în cadrul reţelei internet;
b) Instrucţiune de exploatare a aplicaţiei WEB de către casele de schimb valutar şi hoteluri (Instrucţiunea de exploatare) – document tehnic elaborat de BNM, accesibil din cadrul aplicaţiei WEB, care cuprinde informaţia necesară utilizatorilor pentru folosirea aplicaţiei WEB;
c) persoană autorizată – salariat al casei de schimb valutar /hotelului împuternicit de casa de schimb valutar /hotel de a transmite la BNM în numele casei de schimb valutar /hotelului rapoarte în formă electronică;
d) raport în formă electronică
– informaţie în formă electronică, creată şi prelucrată de către casa de schimb valutar /hotel conform prevederilor actelor normative ale BNM, urmînd procedeul descris în Instrucţiunea de exploatare.

3. În conformitate cu prezenta Instrucţiune, casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică rapoartele specificate în anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.296 din 27 octombrie 2016, (în continuare – Instrucțiunea privind raportarea CSVH), şi anume:
a) Raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
b) Raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
c) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar;
d) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar.
(Pct.3 în redacția Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

4. Transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul aplicaţiei WEB speciale (cu acces prin reţeaua internet), elaborate în cadrul BNM.

5. Casele de schimb valutar şi hotelurile sînt responsabile de corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate la BNM prin intermediul rapoartelor în formă electronică.

6. Casele de schimb valutar şi hotelurile urmează să implementeze un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea şi corectitudinea rapoartelor transmise în formă electronică. Casele de schimb valutar şi hotelurile sînt responsabile pentru neadmiterea utilizării de către persoanele terţe a codurilor de identificare atribuite de către BNM (UserID) persoanelor autorizate şi a parolelor de acces ale acestora la aplicaţia WEB conform prezentei Instrucţiuni.

7. Pînă la transmiterea la BNM prin intermediul aplicaţiei WEB a cererii indicate la pct.11 lit.a), casa de schimb valutar /hotelul prezintă la BNM pe suport hîrtie o declaraţie pe proprie răspundere (conform anexei nr.1), semnată de către administrator casei de schimb valutar /hotelului.
(Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

 

Capitolul II.
Persoana autorizată

8. Rapoartele în formă electronică ale casei de schimb valutar /hotelului se transmit la BNM de către persoana autorizată a casei de schimb valutar /hotelului.

9. Administratorul casei de schimb valutar /hotelului reprezintă persoana autorizată de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică. Casa de schimb valutar /hotelul poate desemna şi alte persoane autorizate.

10. Pentru a avea dreptul de a transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează a fi înregistrate la BNM. Înregistrarea în cauză se efectuează prin intermediul aplicaţiei WEB.

11. În scopul înregistrării la BNM a administratorului casei de schimb valutar /hotelului în calitate de persoană autorizată, acesta întreprinde următoarele acţiuni:
a) completează şi transmite prin intermediul aplicaţiei WEB cererea privind înregistrarea administratorului în calitate de persoană autorizată de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică, conform modelului din anexa nr.2;
b) generează parola sa de acces la aplicaţia WEB.

12. În scopul delegării altei persoane autorizate cu dreptul de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică, administratorul casei de schimb valutar /hotelului întreprinde următoarele acţiuni:
a) desemnează prin ordin /dispoziţie persoana autorizată de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică;
b) completează şi transmite prin intermediul aplicaţiei WEB cererea privind înregistrarea persoanei autorizate de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică, conform modelului din anexa nr.3;
c) generează parola de acces la aplicaţia WEB pentru persoana autorizată, a cărei înregistrare se solicită.

13. Administratorul casei de schimb valutar /hotelului va fi înştiinţat de către BNM printr-un mesaj electronic transmis prin aplicaţia WEB despre înregistrarea persoanei autorizate şi codul de identificare atribuit de către BNM (UserID) acestei persoane.

14. Pentru prima accesare a aplicaţiei WEB de către persoana autorizată, alta decît administratorul, aceasta va utiliza parola generată de către administrator la transmiterea cererii conform modelului din anexa nr.3. Parola în cauză urmează a fi modificată la aceeaşi accesare a aplicaţiei WEB.

15. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa persoanelor autorizate şi a codurilor de identificare (UserID) a acestora într-un registru special.

16. Orice modificare a datelor aferente casei de schimb valutar /hotelului şi/sau persoanei autorizate, cuprinse în cererea indicată la pct.11 lit.a) sau pct.12 lit.b), urmează a fi comunicată la BNM prin completarea şi transmiterea prin intermediul aplicaţiei WEB a cererii privind modificarea datelor aferente casei de schimb valutar /hotelului şi persoanelor autorizate de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică, conform modelului din anexa nr.4. Cererea respectivă urmează a fi transmisă la BNM cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după apariţia modificării respective.

17. În cazul încetării contractului individual de muncă cu persoana autorizată sau înlocuirii persoanei autorizate, administratorul casei de schimb valutar /hotelului urmează să completeze şi să transmită la BNM prin intermediul aplicaţiei WEB cererea privind eliminarea persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate de a transmite la BNM rapoarte în formă electronică, conform modelului din anexa nr.5, şi, după caz, cererea prevăzută la pct.11 lit.a) sau pct.12 lit.b). Prezentarea cererii indicate la pct.12 lit.b) este obligatorie în cazul în care casa de schimb valutar /hotelul are numai o persoană autorizată. Cererile respective urmează a fi prezentate cel puţin cu o zi lucrătoare înainte de data de la care se solicită eliminarea persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate.

18. În caz de pierdere a parolei de acces la aplicaţia WEB, administratorul casei de schimb valutar /hotelului:
a) completează şi transmite la BNM prin intermediul aplicaţiei WEB, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare, o cerere privind generarea parolei noi de acces la aplicaţia WEB, conform modelului din anexa nr.6;
b) generează parola sa de acces la aplicaţia WEB sau, după caz, parola de acces la aplicaţia WEB pentru persoana autorizată, pentru care se solicită parola nouă.

19. Pentru prima accesare a aplicaţiei WEB cu parolă nouă de către persoana autorizată, alta decît administratorul, aceasta va utiliza parola generată de către administrator la transmiterea cererii conform modelului din anexa nr.6. Parola în cauză urmează a fi modificată la aceeaşi accesare a aplicaţiei WEB.

 

Capitolul III.
Întocmirea şi transmiterea rapoartelor în formă electronică

20. Rapoartele în formă electronică se întocmesc şi se transmit la BNM în termenele şi cu periodicitatea stabilite în Instrucțiunea privind raportarea CSVH.
(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

21. Rapoartele în formă electronică se întocmesc şi se transmit la BNM în formatul şi modul stabilit în Instrucţiunea de exploatare.

22. În cazuri excepţionale (de exemplu, căderea conexiunii la reţeaua internet, lipsa curentului electric) informaţia prevăzută în rapoartele indicate la pct.3 lit.a) şi b) poate fi prezentată prin telefon, fiind respectate cerinţele Instrucțiunii privind raportarea CSVH.
(Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

23. Pentru a întocmi şi transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.a) şi b), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acţiuni:
a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul în formă electronică, în baza informaţiilor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară. Persoana în cauză urmează să asigure controlul logic al datelor din raport;
b) persoana autorizată se asigură că informaţia din raportul în formă electronică corespunde informaţiei din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară;
c) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică prin intermediul aplicaţiei WEB, pe care o accesează utilizînd codul de identificare (UserID) şi parola.

24. Pentru a întocmi şi transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.c) şi d), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acţiuni:
a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul respectiv pe suport hîrtie într-un singur exemplar conform formularului din anexa nr.3/nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH, care se semnează de către administratorul şi contabilul-şef al casei de schimb valutar /hotelului. Persoana în cauză urmează să asigure controlul aritmetic şi logic al datelor din raport;
b) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmeşte raportul în formă electronică;
c) persoana autorizată se asigură că informaţia din raportul în formă electronică corespunde informaţiei din raportul pe suport hîrtie autentificat în modul stabilit la litera a);
d) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică prin intermediul aplicaţiei WEB, pe care o accesează utilizînd codul de identificare (UserID) şi parola;
e) raportul pe suport hîrtie se păstrează în dosarul casei de schimb valutar /hotelului.
(Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

25. BNM are dreptul de a cere de la casa de schimb valutar /hotelul duplicatul raportului indicat la pct.3 lit.c) şi d) pentru orice perioadă gestionară.

 

Capitolul IV.
Acceptarea de către BNM a rapoartelor în formă electronică

26. Raportul în formă electronică recepţionat de către BNM de la casa de schimb valutar /hotel este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerinţe:
a) raportul în formă electronică este recepţionat de BNM de la persoana autorizată a casei de schimb valutar /hotelului, fiind verificat codul de identificare atribuit de către BNM (UserID) persoanei autorizate;
b) raportul în formă electronică este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea de exploatare şi corespunde perioadei de raportare;
c) indicatorii prezentaţi în cadrul raportului în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor.

27. Casa de schimb valutar /hotelul va primi, prin aplicaţia WEB, un mesaj electronic despre acceptarea sau respingerea raportului de către BNM.

28. Data şi timpul prezentării raportului în formă electronică se consideră data şi timpul acceptării acestui raport de către BNM.

 

Capitolul V.
Corectarea rapoartelor în formă electronică

29. Casa de schimb valutar /hotelul este obligat să corecteze atît erorile depistate de sistem, cît şi orice alte erori constatate şi să transmită repetat raportul în formă electronică respectînd termenele de raportare prevăzute de Instrucțiunea privind raportarea CSVH.
(Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

30. În cazul depistării în rapoartele indicate la pct.3 lit.c) şi d) a unor informaţii eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar /hotelul este obligat să corecteze erorile pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise şi să transmită repetat raportul cu înştiinţarea despre aceasta a BNM printr-o scrisoare oficială care să includă explicaţii despre modificările efectuate.

 

Capitolul VI.
Alte dispoziţii

31. În cazul operării unor modificări şi completări la Instrucţiunea de exploatare, BNM informează despre aceasta, printr-un mesaj electronic în cadrul aplicaţiei WEB, casa de schimb valutar /hotelul în termen util, însă cel mai tîrziu cu 10 zile lucrătoare pînă la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor respective.

32. La solicitare, Instrucţiunea de exploatare, precum şi modificările şi completările la aceasta sînt puse de către BNM la dispoziţia casei de schimb valutar /hotelului prin intermediul poştei electronice sau pe suport hîrtie.

33. Administratorul casei de schimb valutar /hotelului este responsabil de gestiunea adresei electronice (e-mail) a casei de schimb valutar /hotelului comunicate BNM prin cererile prevăzute de prezenta Instrucţiune.

 

Anexe.pdf     Anexe.doc