• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.10.2017

Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011

Modificat și completat prin Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 453-458 art. 2139 din 23.12.2016

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.279
din 01 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

În temeiul art.5 lit.d), 11, 44 şi 46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.131, 25, 28, 281, 29, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, conform anexei nr.1.

 2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.

 3. Pentru situaţia din 31 decembrie 2011 băncile vor prezenta rapoartele în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară, aprobată de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103), cu modificările şi completările ulterioare.

 4. În primele şase luni ale anului 2012 rapoartele se vor prezenta cel tîrziu la data de cincisprezece a lunii următoare după perioada gestionară.

 5. Pentru perioada 1-9 ianuarie 2012, băncile vor prezenta Raportul privind informaţia operativă, separat pentru fiecare zi lucrătoare, pe data de 10 ianuarie 2012, orele 13:00.

 6. Punctele 1 şi 2 intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei

Dorin DRĂGUŢANU

 

Chişinău, 1 decembrie 2011.
Nr.279

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 279 din 01 decembrie 2011

Notă:
Pe tot parcursul textului sintagma “monede comemorative şi jubiliare” se substituie cu sintagma “bancnote şi monede jubiliare şi comemorative”; sintagma “carduri bancare” se substituie cu sintagma “carduri de plată”; cifrele “1035” şi “2035” se exclud conform HCA al BNM nr.32 din 05.02.2015, în vigoare 01.03.2015
Notă:
Pe tot parcursul textului cuvintele “în comun” se substituie cu cuvîntul “concertat” conform HCA al BNM nr.1 din 16.01.2014, în vigoare 30.03.2014

 

INSTRUCŢIUNEA
privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri prudenţiale

1. În scopuri prudenţiale, băncile licenţiate şi filialele băncilor străine, supuse supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei sînt obligate să întocmească şi să prezinte următoarele rapoarte:

a) Raportul privind clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale (anexa nr.1);

b) Raportul privind expunerile “mari” (anexa nr.2);

c) Raportul privind expunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa nr.3);

d) Raportul privind depozitele (anexa nr.4);

e) Raportul privind calculul capitalului normativ total (anexa nr.5);

f) Raportul privind evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc (anexa nr.6);

g) Raportul privind lichiditatea pe termen lung – principiul I şi lichiditatea pe benzi de scadenţă – principiul III (anexa nr.7);

h) Raportul privind informaţia operativă (anexa nr.8);

i) Raportul privind informaţia diversă (anexa nr.9);

j) Raportul privind acţionarii băncii (anexa nr.10);

k) Raportul privind cotele de participare în capitalul persoanelor juridice (anexa nr.11);

[Lit.l) abrogată prin HCE al BNM nr.338din 07.12.2016, în vigoare 23.12.2016]
[Lit.m) abrogată prin HCA al BNM nr.1 din 16.01.2014, în vigoare 30.03.2014]

n) Raportul privind persoanele afiliate băncii (anexa nr.14);

o) Raportul privind portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate (anexa nr.15);

p) Raportul privind imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16);

q) Raportul privind depozitele “mari” (anexa nr.17);

r) Raportul privind situaţia financiară a debitorilor “mari” (anexa nr.18);

s) Informaţia privind depozitele persoanelor fizice (anexa nr.19);

t) Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate (anexa nr.20);

u) Informaţia privind şedinţele consiliului băncii (anexa nr.21);

v) Situaţia zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22);

w) Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23);

x) Raport privind operaţiunile în numerar (anexa nr.24).

[Lit.x) introdusă prin HCE al BNM nr.338din 07.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Pct.1 modificat prin HCE al BNM nr.338 din 07.12.2016, în vigoare 23.12.2016]
[Pct.1 completat prin HCA al BNM nr.47 din 02.03.2016, în vigoare 30.06.2016]
[Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.32 din 05.02.2015, în vigoare 01.03.2015]
[Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.1 din 16.01.2014, în vigoare 30.03.2014]
[Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 19.04.2013]

11. În sensul prezentei instrucţiuni termenul “bancă” va include şi filialele băncilor străine, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
[Pct.11 introdus prin HCE al BNM nr.338din 07.12.2016, în vigoare 23.12.2016]

2. Rapoartele se întocmesc, conţinînd informaţie autentică referitor la toate filialele băncii.

3. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentarede către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447).

4. Rapoartele se întocmesc ţinînd cont de Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu modificările şi completările ulterioare. Descrierea conturilor nu are caracter exhaustiv, acestea putînd fi adaptate în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.
[Pct.4 modificat prin HCE al BNM nr.338din 07.12.2016, în vigoare 23.12.2016]

5. Toate rubricile rapoartelor trebuie să fie completate. În cazul în care banca nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero), dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
[Pct.5 completat prin HCE al BNM nr.338din 07.12.2016, în vigoare 23.12.2016]

6. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.

61. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldoveneşti, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
[Pct.61 introdus prin HCA al BNM nr.1 din 16.01.2014, în vigoare 30.03.2014]

7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217. Echivalentul în MDL pentru sumele în valută străină se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine respective, valabil la data raportării, dacă în modul de completare al raportului nu este prevăzut altfel.
[Pct.7 completat prin  HCE al BNM nr.269 din 06.10.2017, în vigoare 27.10.2017]
[Pct.7 în redacţia HCA al BNM nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 19.04.2013]

71. Coeficienţii şi procentele se reflectă cu două zecimale.
[Pct.71 introdus prin HCA al BNM nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 19.04.2013]

8. Totalurile şi subtotalurile din rapoarte, după caz, se verifică cu alte rapoarte.

9. Înainte de prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. Dacă s-au constatat necorespunderi sau divergenţe esenţiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul în formă electronică se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.

10. Informaţia din aceste rapoarte trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrşitul zilei operaţionale a perioadei gestionare (zi, lună, trimestru, an etc.).

11. Rapoartele lunare se prezintă cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada de raportare, iar rapoartele trimestriale se prezintă cel tîrziu la data de 15 a lunii următoare după perioada de raportare, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
[Pct.11 în redacția HCE al BNM nr.269 din 06.10.2017, în vigoare 27.10.2017]
[Pct.11 completat prin HCA al BNM nr.1 din 16.01.2014, în vigoare 30.03.2014]

12. Băncile trebuie să ţină cont de rezultatele controalelor, efectuate de către inspectorii Băncii Naţionale, laîntocmirea rapoartelor prezentate la următoarea dată gestionară care vine după examinarea rapoartelor privind controlul de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă cu explicaţiile de rigoare privind modificările efectuate ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.

13. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, dar nu mai tîrziu de 30 aprilie, băncile trebuie să prezinte repetat la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situaţia din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.

14. Banca Naţională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv numărul de identificare destat al persoanei fizice (IDNP), obţinute conform prezentei Instrucţiuni, fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal.
[Pct.14 introdus prin HCA al BNM nr.64 din 04.04.2013, în vigoare 19.04.2013]

 

Anexe