• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.05.2017

Instrucțiunea privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor, aprobată prin HCA al BNM nr.133 din 11.07.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152 - 158, art. 1110

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 133
din 11 iulie 2013

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor

În temeiul art.5 lit.d), 11, 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și art. 33, 37 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Instrucțiunea privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor (se anexează).

 2. Prima raportare conform instrucțiunii menționate la punctul 1, urmează a fi prezentată pentru situația din 31 decembrie 2013. Concomitent banca va prezenta și rapoartele respective pentru situația din 31 decembrie 2012.

 

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 133 din 11 iulie 2013

INSTRUCŢIUNE
privind situațiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor

1. Prezenta Instrucțiune se aplică băncilor licențiate (în continuare – bănci) de către Banca Națională a Moldovei.

2. Băncile sunt obligate să întocmească situațiile financiare consolidate FINREP (în continuare rapoarte consolidate), în cazul în care dețin controlul entității în care s-a investit, posedă investiții în entități asociate sau asocieri în participație așa cum sunt definite în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (SIRF).

3. Rapoartele consolidate vor reflecta operațiunile și situația financiară la sfîrșitul zilei operaționale a perioadei gestionare (anului).

4. Noțiunile utilizate în prezenta Instrucțiune sunt definite doar în sensul acesteia și au semnificația prevăzută de către SIRF-uri.

5. În rapoarte consolidate sumele se indică în moneda națională – leul moldovenesc.

6. Mijloacele în valută străină se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, stabilit de Banca Națională a Moldovei la data raportării.

7. Ca regulă generală, indicatorii se reflectă ca valori pozitive, cu excepția cazurilor cînd se constată profitul/pierderea (care presupune în sine calcularea valorii prin aplicarea formulelor de calcul, în special a diferenței termenilor); se constată soldul opus celui ordinar pentru valorile necesare de a fi raportate (sold creditor pentru conturile din clasa Active sau Cheltuieli; sold debitor pentru conturile din clasa Obligațiuni, Capital și rezerve, Venituri), cu excepția cazurilor de raportare a sumelor aferente contra-conturilor.

8. Băncile trebuie să întocmească situații financiare consolidate utilizînd politici contabile uniforme pentru tranzacții și evenimente asemănătoare în circumstanțe similare.

9. Înainte de a fi prezentate la Banca Națională a Moldovei, datele din rapoartele consolidate întocmite la data de raportare se confruntă cu datele din rapoartele precedente. În cazul în care au fost constatate necorespunderi sau divergențe esențiale, concomitent cu raportul prezentat la Banca Națională a Moldovei se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.

10. Rapoartele consolidate se prezintă în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-159/447 din 19.08.2008), cu modificările și completările ulterioare.

11. După examinarea rapoartelor financiare anuale consolidate de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai tîrziu de 31 mai după anul de gestiune, băncile prezintă la Banca Națională a Moldovei rapoartele consolidate conform prezentei instrucțiuni la situația din 31 decembrie a anului de gestiune.

12. Periodicitatea prezentării setului rapoartelor consolidate – anual.

 

Anexe