• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.05.2017

Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin HCA al BNM nr. 292 din 15.12.2011

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.227-232 din 23.12.2011, art. 2104


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.292
din 15 decembrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii
privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor

În temeiul art.5 lit.d), 11, 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și art.25, 33, 37, și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (se anexează).

2. Banca, la prima raportare conform Instrucțiunii menționate la punctul 1, în funcție de periodicitate, va prezenta concomitent și rapoartele respective pentru situația din 1 ianuarie 2012.

3. În primele șase luni ale anului 2012 rapoartele se vor prezenta cel tîrziu la data de cincisprezece a lunii următoare după perioada gestionară.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.292 din 15 decembrie 2011

Notă:
Pe tot parcursul Instrucțiunii textele “+ 1035”, “+ 2035” și “+ parț.2035” se exclud, conform Hot.BNM nr.133 din 21.05.2015, în vigoare 29.06.2015

Notă:
Pe tot parcursul Instrucțiunii sintagma “Denumirea băncii” se substituie cu sintagma “Codul băncii”, conform Hot.BNM nr.310 din 27.12.2012, în vigoare 11.01.2013

Notă:
Pe tot parcursul Instrucțiunii cuvintele “profit și pierdere” se substituie cu cuvintele “profit sau pierdere”;  cuvintele “credite și creanțe” se substituie cu cuvintele “credite și avansuri”, cu excepția poziției 020 din raportul FIN 20.B, anexa nr.12; cuvintele “credite acordate și creanțe” se substituie cu cuvintele “credite și avansuri”; cuvintele “clasificate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere” se substituie cu cuvintele “desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere”; cuvintele “în vederea tranzacționării” se substituie cu cuvintele “pentru tranzacționare”; cuvintele “în vederea vînzării” se substituie cu cuvintele “pentru vînzare”; după cuvintele “și plăților aferente lor” se completează cu cuvintele “din grupa 1820”;  sintagma “Banca Centrală” se substituie cu sintagma “Bănci centrale”; sintagma “Administrații generale (publice)” se substituie cu sintagma “Administrații generale” conform Hot.BNM nr.189 din 23.08.2012, în vigoare 01.11.2012

 

INSTRUCŢIUNEA
privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor

1. Prezenta Instrucțiune se aplică băncilor licențiate (în continuare – bănci) de către Banca Națională a Moldovei.

2. Băncile sînt obligate să întocmească situațiile financiare FINREP (în continuare – rapoarte) la nivel individual, în conformitate cu cerințele stabilite de prezenta Instrucțiune.

3. Rapoartele vor reflecta operațiunile și situația financiară a băncii, inclusiv a subdiviziunilor separate, la sfîrșitul zilei operaționale a perioadei gestionare (lună, trimestru, semestru sau an, după caz).

4. Noțiunile utilizate în prezenta Instrucțiune sînt definite doar în sensul acesteia.

5. În rapoarte sumele se indică în moneda națională – leul moldovenesc.

6. Mijloacele în valută străină se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, stabilit de Banca Națională a Moldovei la data gestionară.

7. Ca regulă generală, indicatorii se reflectă ca valori pozitive, cu excepția cazurilor cînd se constată profitul/pierderea (care presupune în sine calcularea valorii prin aplicarea formulelor de calcul, în special a diferenței termenilor); se constată soldul opus celui ordinar pentru valorile necesare de a fi raportate (sold creditor pentru conturile din clasa Active sau Cheltuieli; sold debitor pentru conturile din clasa Obligațiuni, Capital și rezerve, Venituri), cu excepția cazurilor de raportare a sumelor aferente contra-conturilor.
[Pct.7 în redacția Hot.BNM nr.310 din 27.12.2012, în vigoare 11.01.2013]

8. Aplicarea Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) relevante (cum ar fi, dar nelimitîndu-se la determinarea valorii juste a activelor financiare/nefinanciare, deprecierii activelor etc.) trebuie să fie efectuată și raportată cel puțin în rapoartele prezentate pentru situația din 30 iunie și 31 decembrie. Băncile pot aplica IFRS relevante mai frecvent, la necesitate.

9. Pentru completarea pozițiilor rapoartelor băncile trebuie să-și adapteze modul de ținere a evidenței pentru a fi în măsură să corespundă acestor cerințe de raportare.

10. Înainte de a fi prezentate la Banca Națională a Moldovei, datele din rapoartele întocmite la data gestionară se confruntă cu datele din rapoartele precedente. În cazul în care au fost constatate necorespunderi esențiale, concomitent cu raportul prezentat la Banca Națională a Moldovei se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.

11. Băncile trebuie să țină cont de rezultatele controalelor, efectuate de către inspectorii Băncii Naționale, la întocmirea rapoartelor care vor fi prezentate la următoarea dată gestionară după examinarea rapoartelor privind controlul în cadrul ședinței Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei. Concomitent cu rapoartele prezentate se expediază pe suport hîrtie o notă cu explicațiile detaliate privind înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.

12. Rapoartele se prezintă în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.157-159/447 din 19.08.2008), cu modificările și completările ulterioare.

13. Rapoartele se prezintă cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară.

14. În descrierea modului de completare a raportului, în cazul contra-conturilor se va considera valoarea absolută totală sau parțială a acestora.
[Pct.14 introdus prin Hot.BNM nr.189 din 23.08.2012, în vigoare 01.11.2012]

15. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai tîrziu de 30 aprilie, băncile trebuie să prezinte repetat la Banca Națională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situația din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.
[Pct.15 introdus prin Hot.BNM nr.189 din 23.08.2012, în vigoare 01.11.2012]

Anexe