• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.11.2016

Regulament cu privire la expunerile “mari” și Regulament privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobate prin HCA al BNM nr.240 din 09.12.2013

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA 
cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

nr. 240 din  9 decembrie 2013
(în vigoare din 24 ianuarie 2014)

 

[Modificat prin HCE al .BNM Nr.45 din 01.10.2015, în vigoare 13.12.2015]
[Modificat prin HCE al BNM Nr. 269 din 17.10.2016]

 

Monitorul Oficial nr.17-23 art.97 din 24.01.2014

 

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 955 din 15 ianuarie 2014

 

În temeiul art.5 lit.d), art.11, art.26 lit.c), art.44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, art.28, art.31, şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, conform anexei nr.2.

3. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 sub nr.856, se modifică după cum urmează:
a) la punctul 1, subpunctul 1), litera b) textul “, cu excepţia plasărilor şi creditelor overnight care nu au depăşit termenul de rambursare de o zi” se exclude;
b) la punctul 8 sintagma “enumerate la Capitolul I, litera E din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 1 decembrie 1995” se substituie cu cuvintele “enumerate în punctul 2, subpunctul 5) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari””.

4. Pe parcursul textului Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 30 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art.368), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 iunie 2010 sub nr.754, cuvintele “activităţi în comun”, “activităţii în comun”, “acţionează în comun” şi “acţionării in comun” se substituie cu cuvintele “activităţi concertate”, “activităţii concertate”, “acţionează concertat” şi “acţionării concertate”.

5. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.3.

6. Începînd cu 30 iunie 2014 în punctul 2, subpunctul 1), litera b) din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” textul “25%” va fi înlocuit cu textul “20%”.

7. Băncile se vor conforma limitelor maxime prevăzute la Capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” şi la Capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, în termen de pînă la 30 iunie 2014. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărîri urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor în cauză.

8. În termen de 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, băncile, care depăşesc limitele maxime menţionate la punctul 7 din prezenta hotărîre, trebuie să prezinte la Banca Naţională un plan de acţiuni detaliat privind conformarea acestora cu limitele respective.

9. Nu se va considera încălcare, pînă la data de 30 iunie 2015, depăşirea limitelor maxime prevăzute la Capitolul II din Regulamentul cu privire la expunerile “mari” şi la Capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, dacă această depăşire este cauzată de expunerile asumate de bancă pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei încheiate pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 6 din prezenta hotărîre, urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentelor menţionate.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Dorin DRĂGUŢANU

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.240 din 9 decembrie 2013

 

REGULAMENT
cu privire la expunerile “mari”

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii faţă de persoanele şi/sau grupul de persoane aflate în legătură, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri şi cerinţele aferente administrării expunerilor “mari” şi are drept scop minimizarea pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor.

2. În sensul prezentului regulament următoarele noţiuni semnifică:
1) La grupul de persoane aflate în legătură se referă:
a) două sau mai multe persoane fizice sau juridice, care se expun la acelaşi risc, în urma faptului că una din ele, direct sau indirect, deţine controlul asupra celeilalte sau celorlalte;
b) două sau mai multe persoane fizice sau juridice între care nu există o relaţie de control conform literei a) din prezentul subpunct, dar care trebuie considerate ca expuse la acelaşi risc, deoarece aflate în legătură, dacă una din ele va avea dificultăţi financiare, alta sau altele pot de asemenea avea dificultăţi legate de rambursarea expunerilor.
La determinarea persoanelor aflate în legătură care se expun la acelaşi risc se vor lua în consideraţie, fără a se limita la acestea, următoarele situaţii: persoane aflate în raport de rudenie de gradul I şi II; deţinerea proprietăţii comune; existenţa conducătorilor comuni; emiterea garanţiilor; desfăşurarea relaţiilor de afaceri interdependente care nu pot fi substituite într-un termen scurt; faptul că majoritatea afacerilor se bazează pe relaţia cu o anumită persoană; deţinerea directă sau indirectă a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al persoanei juridice;
c) persoana/persoanele prin intermediul căreia/cărora este efectuată una sau mai multe tranzacţii (operaţiuni) în interesul altei/altor persoane şi care sînt considerate a fi influenţate de ultima/ultimele în cadrul tranzacţiilor (operaţiunilor) datorită existenţei unor relaţii de muncă, relaţii civile sau altor relaţii între aceste persoane.
2) Exercitarea controlului – se consideră definiţia de “control” specificată la art.3 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995. Această noţiune nu este aplicabilă relaţiilor de control ale autorităţilor publice asupra întreprinderilor (instituţiilor).
3) Expunere – orice activ şi/sau element extrabilanţier, reflectat în bilanţ şi/sau în afara bilanţului, care poate fi supus riscului de credit (riscul că debitorul şi/sau partea contractantă nu-şi va putea onora obligaţiunile sale faţă de bancă).
Expunerea totală a băncii faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură include următoarele:
a) creditele acordate – orice eliberare a mijloacelor băneşti persoanei cu condiţia rambursării acestora, a plăţii dobînzii sau a altor plăţi pentru folosirea acestor mijloace;
b) datorii debitoare privind leasingul financiar;
c) angajamentele contractuale ale băncii de a acorda sau investi mijloace băneşti, care includ, dar nu se limitează la următoarele:
angajamentele privind acordarea creditului;
angajamentele de efectuare a plăţii (direct sau indirect) persoanei terţe în cazul neîndeplinirii angajamentelor de plată de către clientul băncii conform prevederilor acordului clientului cu persoana terţă sau în baza altor condiţii;
angajamentele de garanţie sau cauţiunile în favoarea persoanei terţe, inclusiv acreditivele de rezervă (standby), garanţii şi alte acorduri similare;
orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată a unei sume de bani;
angajamentele de plasare a depozitelor în viitor;
d) cote de participare în capitalul persoanelor juridice;
e) valori mobiliare emise de către agenţii economici, cu excepţia valorilor mobiliare deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane;
f) mijloace plasate la băncile licenţiate şi din străinătate, cu excepţia poziţiilor nominalizate în subpunctul 4) din prezentul punct;
g) mijloace plasate overnight la băncile licenţiate şi din străinătate şi credite overnight acordate băncilor licenţiate şi din străinătate, cu excepţia poziţiilor specificate în subpunctul 4) din prezentul punct;
h) mijloacele băneşti înregistrate în conturile “Nostro” deschise la băncile licenţiate şi din străinătate, cu excepţia poziţiilor specificate în subpunctul 4) din prezentul punct.
4) La determinarea expunerii totale nu se includ următoarele:
a) mijloacele băneşti înregistrate în conturile “Nostro”, plasările în bănci, mijloacele plasate overnight în bănci şi creditele overnight acordate băncilor, care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA şi dacă banca este rezidentă a unei ţări cu un rating similar sau mai mare. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci sau ţări diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
b) expunerile înregistrate în cursul normal al decontării în timpul celor două zile lucrătoare ulterioare plăţii în cazul tranzacţiilor de schimb valutar;
c) expunerile înregistrate în cursul normal al decontării în cele cinci zile lucrătoare ulterioare plăţii sau livrării titlurilor, oricare dintre acestea survine mai întîi în cazul operaţiunilor de vânzare sau cumpărare de titluri;
d) primirea întîrziată a finanţării şi alte expuneri care decurg din activitatea cu clienţii, care nu durează mai mult decît pînă în următoarea zi lucrătoare în cazul furnizării de servicii de transfer de fonduri, inclusiv de prestare de servicii de plată, compensări şi decontări în orice monedă şi de corespondent bancar sau de servicii de compensare, decontare şi custodie a instrumentelor financiare către clienţi;
e) expunerile pe parcursul zilei (intra-day) faţă de instituţiile care prestează serviciile respective în cazul furnizării de servicii de transfer de fonduri, inclusiv de prestare de servicii de plată, compensări şi decontări în orice monedă şi de corespondent bancar;
f) expunerile deduse din Capitalul Normativ Total.
5) Expunerea netă faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură include expunerea totală minus suma:
a) expunerilor asigurate:
cu valori mobiliare de stat, emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
cu valori mobiliare emise de Banca Naţională a Moldovei (Certificatele Băncii Naţionale a Moldovei);
cu valori mobiliare emise de Guvernul unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare care are ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA. În cazul în care ratingul atribuit ţării diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
de garanţia Guvernului Republicii Moldova sau a Guvernului unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare care are ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA. În cazul în care ratingul atribuit ţării diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
de organizaţii internaţionale şi bănci multilaterale de dezvoltare, enumerate în anexa la prezentul regulament, cu condiţia că: dreptul ce reiese din asigurare se realizează numai în cazul incapacităţii clientului de a-şi îndeplini angajamentele faţă de bancă; clauza privind asigurarea este irevocabilă şi stipulată expres; asigurarea poate fi realizată astfel că nici asigurătorul, nici o altă persoană nu vor putea contesta drepturile legale ale băncii reieşind din garanţie;
b) expunerilor băncii, care sînt asigurate irevocabil, pînă la scadenţă, de către debitori, cu excepţia nerezidenţilor, cu gajul mijloacelor băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea;
b1) expunerilor băncii, care sunt asigurate irevocabil, până la scadenţă, cu gaj sub formă de mijloace băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea, de către organizaţiile internaţionale, băncile de dezvoltare multilaterală şi/sau băncile, care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sunt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci/ţării diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;
c) mijloacelor băneşti obţinute de bancă în formă de credit, în partea care se utilizează pentru asigurarea irevocabilă a creditelor acordate de aceasta.
6) Expunerea “mare” constituie expunerea netă faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură, alcătuind zece la sută sau mai mult din capitalul normativ total al băncii.
7) Determinarea capitalului normativ total este reflectată în “Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc”.
8) “Portofoliul total de credite” reprezintă suma creditelor băncii (inclusiv factoringul, cambiile, cambiile scontate, cardurile de credit, overdrafurile temporare permise, finanţarea tranzacţiilor comerciale, acordurilor REPO, plasările-garanţii în bănci) şi datoriilor debitoare privind leasingul financiar, minus reducerile pentru pierderi de la credite sau leasing.
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.45 din 01.10.2015, în vigoare 13.12.2015]


3. Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de identificare, evaluare, monitorizare şi verificare a concentrărilor din portofoliul de expuneri, inclusiv de cunoaştere a datelor privind persoanele aflate în legătură, faţă de care banca se expune, cu alte persoane, inclusiv schimbările produse în datele anterior prezentate.
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Capitolul II
LIMITE MAXIME

4. Expunerea netă asumată de bancă faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură nu trebuie să depăşească 15% din capitalul normativ total al băncii.

5. Pe lîngă limita din punctul 4, asupra băncii, al cărui portofoliu total de credite este mai mare decît mărimea capitalului minim necesar, se aplică următoarele limitări:
1) Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane, inclusiv la grupurile persoanelor aflate în legătură, care constituie după mărime primele datorii nete la credit minus reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la angajamentele condiţionale respective nu trebuie să depăşească 30% din suma portofoliului total al creditelor băncii şi angajamentelor condiţionale la zece persoane, inclusiv la grupurile persoanelor aflate în legătură, care constituie după mărime primele datorii nete la credit minus provizioanele la angajamentele condiţionale respective.
Suma datoriilor nete la credite se calculează ca diferenţa dintre suma creditelor acordate, datoriilor debitoare privind leasingul financiar, angajamentelor contractuale ale băncii de a acorda mijloace băneşti (în conformitate cu punctul 2 subpunctul 3) literile a)-c) din prezentul regulament) şi suma asigurărilor (în conformitate cu punctul 2 subpunctul 5) din prezentul regulament) aferente acestora.
2) Suma tuturor expunerilor “mari” nu trebuie să depăşească mai mult de cinci ori capitalul normativ total.
3) Suma totală a expunerilor nete ale băncii în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine faţă de persoanele fizice, inclusiv cele care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, nu trebuie să depăşească 30% din capitalul normativ total, dintre care suma totală a expunerilor nete, altele decît cele ipotecare, nu trebuie să depăşească 10% din capitalul normativ total.

51. Suma agregată a datoriilor nete la creditele acordate şi contractate cu banca de către acţionarii care deţin, direct sau indirect, ori controlează mai puţin de 1% din capitalul social al băncii, inclusiv persoanele afiliate acestora, nu trebuie să depăşească 20% din mărimea capitalului normativ total al acestei bănci. Suma datoriilor nete la credite se calculează în conformitate cu punctul 5 alin.1) propoziţia a doua din prezentul regulament.
[Pct.51 introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

6. În cazul în care limitele din punctul 5 se contrazic reciproc, se vor aplica acele limitări care sînt mai dure.

7. Băncile trebuie să respecte în orice moment limitele prevăzute în prezentul capitol.

71. Nerespectarea limitelor stabilite în punctele 4–51 atrage după sine sancţiunile prevăzute la art.38 din Legea instituţiilor financiare, cu diminuarea, după caz, conform hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, a capitalului reglementat cu sumele ce depăşesc limitele stabilite la punctele respective.
În cazul în care limitele sunt încălcate concomitent, şi Banca Naţională a Moldovei exercită competenţele prevăzute în prima propoziţie din prezentul punct, capitalul reglementat se va diminua cu suma celei mai mari depăşiri.
[Pct.71 introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Capitolul III
DECIZIILE PRIVIND ASUMAREA EXPUNERILOR ŞI RAPORTĂRILE

8. Decizia privind încheierea oricărei tranzacţii care va conduce la formarea expunerii “mari” se ia de către majoritatea membrilor Consiliului băncii înaintea realizării tranzacţiei respective.

9. Băncile prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul cu privire la expunerile “mari” existente la data gestionară, în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.

 

Anexă
la Regulamentul cu privire
la expunerile “mari”

 

LISTA
organizaţiilor internaţionale şi a băncilor de dezvoltare multilaterală

 

1. Organizaţii internaţionale:
1) Uniunea Europeană;
2) Fondul Monetar Internaţional;
3) Banca Reglementărilor Internaţionale;
4) Fondul european de stabilitate financiară;
5) Mecanismul european de stabilitate;
6) O instituţie financiară internaţională instituită de două sau mai multe state membre, care are scopul de a mobiliza fonduri, şi de a oferi asistenţă financiară în beneficiul membrilor săi care sînt afectaţi sau ameninţaţi de probleme grave de finanţare.

2. Bănci de dezvoltare multilaterală:
1) Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (International Bank for Reconstruction and Development);
2) Corporaţia Financiară Internaţională (International Finance Corporation);
3) Banca Inter-americană de Dezvoltare (Inter-American Development Bank);
4) Banca Asiatică de Dezvoltare (Asian Development Bank);
5) Banca Africană de Dezvoltare (African Development Bank);
6) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Council of Europe Development Bank);
7) Banca Nordică de Investiţii (Nordic Investment Bank);
8) Banca Caraibiană de Dezvoltare (Caribbean Development Bank);
9) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (European Bank for Reconstruction and Development);
10) Banca Europeană de Investiţii (European Investment Bank);
11) Fondul European de Investiţii (European Investment Fund);
12) Agenţia pentru Garantarea Investiţiilor Multilaterale (Multilateral Investment Guarantee Agency);
13) Facilitatea internaţională de finanţare în favoarea imunizării (International Finance Facility for Immunisation);
14) Banca Islamică de Dezvoltare (Islamic Development Bank).

 

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.240 din 9 decembrie 2013

Notă: Pe tot parcursul regulamentului sintagma “acţionînd concertat” se modifică cu sintagma “aflate în legătură” la forma gramaticală respectivă, conform Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016

 

REGULAMENT
privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte cerinţe privind încheierea, aprobarea, înregistrarea, realizarea şi raportarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate, expunerile aferente acestor tranzacţii, precum şi stabileşte caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate băncii de către Banca Naţională a Moldovei în cadrul activităţii de supraveghere şi are ca scop protejarea intereselor băncii, ale clienţilor ei, prevenirea situaţiilor de conflict de interese, limitarea riscurilor de concentrare a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate.
[Pct.1 completat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

2. În sensul prezentului regulament următoarele noţiuni semnifică:
1) persoanele afiliate unei alte persoane – persoanele prevăzute în noţiunea de “afiliate unei alte persoane” din art.3 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995. În sensul literei g) din această noţiune, se consideră persoane aflate “în alt gen de relaţii” cel puţin următoarele persoane:
persoanele aflate în divorţ, persoanele aflate în relaţii de tutelă şi curatelă, afinii rudelor de pînă la gradul III, soţii rudelor şi afinilor;
persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau în relaţii asemănătoare celora dintre părinţi şi copii;
persoanele aflate în alte relaţii care conduc la o dependenţă socială şi/sau economică dintre două sau mai multe persoane;
2) expunere – în sensul prezentului Regulament se aplică noţiunea de expunere definită în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”. În sensul prezentului Regulament, expunerea băncii faţă de o persoană afiliată acesteia va include şi expunerea băncii faţă de o altă persoană care este afiliată altei bănci ce are expuneri faţă de prima persoană (persoană afiliată băncii);
3) termenii de “exercitare a controlului”, “expunere totală” şi “grupul de persoane aflate în legătură” se vor aplica în sensul definiţiilor de “exercitare a controlului”, “expunere totală” şi “grup de persoane aflate în legătură” definite în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”;
4) tranzacţie cu persoanele afiliate este orice transfer de mijloace băneşti sau obligaţii contractuale între părţile afiliate şi bancă, indiferent dacă se percepe sau nu o plată.
[Pct.2 în redacţia Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

3. Determinarea capitalului normativ total este reflectată în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc.

4. Capitalul de gradul I este o parte a capitalului normativ total, determinat în conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderată la risc.
[Pct.4 completat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Capitolul II
TRANZACŢII CU PERSOANE AFILIATE BĂNCILOR

Secţiunea 1
Tranzacţii

5. Tranzacţiile cu persoanele afiliate trebuie să reflecte interesele băncii şi nu pot fi efectuate în condiţii mai avantajoase decît cu persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii). Persoanele afiliate poartă răspundere faţă de bancă în caz dacă interesul lor personal este mai presus decît interesul băncii. În sensul prezentului regulament condiţiile mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sînt afiliate băncii sînt specificate la art.31 alin.(8) lit.a)-g) din Legea instituţiilor financiare.
[Pct.5 completat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

6. Băncile trebuie să fie prevăzătoare la încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate. Banca va efectua tranzacţii cu persoanele afiliate numai după acumularea informaţiei (documentelor) suficiente pentru argumentarea eficienţei tranzacţiilor respective, precum şi pentru evaluarea riscurilor aferente acestora. Banca nu va încheia tranzacţii cu persoane, a căror lipsă a afilierii cu banca nu poate fi identificată şi verificată.
[Pct.6 completat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Secţiunea a 2-a
Acordarea creditului/efectuarea plasării

7. Banca poate acorda credite/efectua plasări la persoanele afiliate în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii). Banca nu poate incasa de la persoanele afiliate dobînzi şi comisioane mai mici decît percepe în condiţii similare de la persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor băncii care nu sînt afiliaţi băncii).

8. Banca este obligată să înainteze aceleaşi cerinţe către persoanele afiliate privind asigurarea rambursării creditului, condiţiilor achitării creditului/efectuării plasării, prezentării informaţiei complete a situaţiei financiare şi informaţiei referitor la utilizarea efectivă a creditului.

9. La acordarea creditelor/efectuarea plasării la persoanele afiliate riscul de rambursare asumat de bancă nu trebuie să fie mai mare, decît în cazul acordării creditelor/efectuării plasării persoanelor neafiliate.

10. Banca aplică aceleaşi măsuri către persoanele afiliate, la rambursarea creditelor/plasărilor efectuate, ca şi către persoanele neafiliate.

 

Secţiunea a 3-a
Acceptarea depozitelor/obţinerea împrumuturilor

11. Banca poate accepta depozite/obţine împrumuturi de la persoane afiliate pe acelaşi termen şi cu aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele neafiliate.

12. Banca nu este în drept să plătească persoanelor afiliate o rată a dobînzii/comisioane la depozite/împrumuturi mai mare, decît altor persoane pe asemenea depozite/împrumuturi.

13. Banca nu are dreptul să creeze condiţii deosebite pentru depozitele/împrumuturile persoanelor afiliate şi să permită overdrafturi (solduri debitoare de pe conturile pasive) în astfel de condiţii pe conturile respective ale persoanelor afiliate.

 

Capitolul III
LIMITE MAXIME

14. Expunerea totală a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de persoane aflate în legătură cu persoana afiliată băncii nu trebuie să depăşească 10% din capitalul normativ total al băncii.

15. Suma agregată a expunerii totale a băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane aflate în legătură cu persoanele afiliate băncii nu trebuie să depăşească 20% din mărimea capitalului de gradul întîi al acestei bănci.

16. Băncile trebuie să respecte în orice moment limitele prevăzute în prezentul Capitol.

161. Nerespectarea limitelor stabilite în punctele 14 şi/sau 15 atrage după sine sancţiunile prevăzute la art.38 din Legea instituţiilor financiare, cu diminuarea, după caz, conform hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale, a capitalului reglementat cu sumele ce depăşesc limitele stabilite la punctele respective. În cazul în care limitele sunt încălcate concomitent, şi Banca Naţională exercită competenţele prevăzute în prima propoziţie din prezentul punct, capitalul reglementat se va diminua cu suma celei mai mari depăşiri.
[Pct.161 introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Capitolul IV
APROBAREA, ÎNREGISTRAREA TRANZACŢIILOR ŞI RAPORTAREA

17. Orice tranzacţie cu o persoană afiliată trebuie să fie aprobată, înaintea încheierii acesteia, de către majoritatea membrilor Consiliului băncii, cu excepţia următoarelor tranzacţii, care se aprobă de către organul executiv al băncii:
a) în cazul în care tranzacţiile cu persoanele afiliate nu duc la formarea sau majorarea expunerii totale a băncii faţă de o persoană afiliată şi/sau un grup de persoane aflate în legătură cu persoana afiliată a băncii şi suma tranzacţiei nu depăşeşte suma de 1 mil.lei.;
b) în cazul tranzacţiilor cu persoanele afiliate urmare a încheierii cărora expunerea totală a băncii faţă de fiecare persoană afiliată băncii şi/sau fiecare grup de persoane, aflate în legătură cu o persoana afiliată băncii nu depăşeşte suma de 1 mil.lei.
La decizia sa, Consiliul băncii poate aproba şi tranzacţiile menţionate în suma de pînă la 1 mil.lei. Persoana afiliată ce are interes material într-o tranzacţie trebuie să părăsească orice şedinţă la care este pusă în discuţie această tranzacţie. În cazul realizării împuternicirilor menţionate de către organul executiv, subdiviziunea auditului intern va raporta periodic (cel puţin trimestrial) consiliului băncii referitor la volumul şi corectitudinea aprobării acestor tranzacţii.
În cazul în care apare relaţia de afiliere cu o persoană, ulterior încheierii unei tranzacţii cu aceasta, Consiliul băncii trebuie să fie informat fără întîrziere despre apariţia relaţiei de afiliere şi tranzacţiile existente şi, în termen rezonabil, trebuie să fie întreprinse măsurile necesare pentru conformarea acesteia cu prevederile prezentului regulament, inclusiv să fie reexaminate tranzacţiile respective întru evaluarea riscurilor aferente şi eliminarea condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.
[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

18. Hotărîrile Consiliului băncii, organului executiv privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate trebuie să conţină informaţia referitor la termenele şi condiţiile tranzacţiei, precum şi confirmarea că tranzacţia se efectuează exclusiv în interesele băncii şi pe aceleaşi termene, în aceleaşi condiţii ca şi tranzacţiile cu persoanele neafiliate.
[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

19. Banca trebuie să deţină şi să menţină un Registru al persoanelor afiliate băncii şi un Registru al tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii. Tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii se înscriu în registrul respectiv, cu indicarea naturii tranzacţiei, datei încheierii tranzacţiei, numărul contractului, sumei şi termenelor acesteia. În cazul tranzacţiilor de credit/împrumut se indică asigurarea şi asigurătorul acestora. Termenul de păstrare a înregistrărilor în ambele registre este minimum 5 ani de la data dispariţiei afilierii şi/sau stingerea obligaţiunilor.
[Pct.19 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

20. Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri, aprobate de către Consiliul băncii, privind cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, identificarea expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate, precum şi suma totală a acestor expuneri, precum şi să efectueze monitorizarea şi raportarea lor printr-un proces independent de gestionare a expunerilor, inclusiv de politici privind tranzacţiile cu persoanele afiliate. Consiliul băncii trebuie să reexamineze cel puţin o dată în an tranzacţiile cu persoanele afiliate, în vigoare la momentul reexaminării, pentru evaluarea riscurilor aferente şi eliminarea condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.

201. Banca identifică şi colectează informaţii cu privire la persoanele sale afiliate. Lista persoanelor afiliate se prezintă trimestrial Consiliului băncii.
[Pct.201 introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

21. Băncile prezintă Băncii Naţionale raportul cu privire la tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii şi raportul privind persoanele afiliate băncii în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale aferente raportării.
 

[Cap.V (pct.22-28) introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Capitolul V
IDENTIFICAREA PERSOANELOR AFILIATE BĂNCII DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ

22. Banca Naţională, în cadrul activităţii de supraveghere, ţinînd cont de natura relaţiilor şi tranzacţiilor cu banca, utilizînd caracteristicile prevăzute în anexa la prezentul regulament, conform deciziei Comitetului executiv poate prezuma anumite persoane ca afiliate băncii, în baza definiţiei stipulate la art.3 din Legea instituţiilor financiare.

23. Banca Naţională notifică banca în format electronic, prin intermediul canalelor oficiale de corespondenţă cu băncile, despre decizia emisă conform punctului 22, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare şi, dacă este cazul, expediază pe adresa băncii notificarea pe suport hîrtie.

24. Pînă la proba contrară, care urmează a fi prezentată Băncii Naţionale de către bancă în termen de 15 zile lucrătoare după data recepţionării notificării conform punctului 23, persoanele identificate de Banca Naţională conform punctului 22 sînt prezumate că sînt persoane afiliate băncii din data tranzacţiei.

25. La prezentarea de către bancă a probelor ce atestă neafilierea persoanelor identificate de Banca Naţională conform punctului 22, în termen de cel puţin 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut în punctul 24, Comitetul executiv al Băncii Naţionale poate lua decizia de anulare sau de modificare a notificării, cu informarea concomitentă a băncii în acest sens sau, în caz contrar, ia decizia de calificare ca persoane afiliate şi informează despre obligativitatea includerii în termen de 5 zile lucrătoare a persoanelor respective în Registrul persoanelor afiliate băncii şi în Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii, cu actualizarea listelor întocmite conform punctelor 201 şi 21 şi a oricăror alte informaţii care sînt raportate la Banca Naţională pentru ultima dată gestionară.

26. În cazul în care banca nu a prezentat Băncii Naţionale, în termenul indicat la punctul 24, probe ce atestă neafilierea persoanelor identificate conform punctului 22, decizia Comitetului executiv al Băncii Naţionale rămîne în vigoare şi banca în termen de 5 zile lucrătoare trebuie să includă persoanele afiliate respective în Registrul persoanelor afiliate băncii şi în Registrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii, să actualizeze listele întocmite conform punctelor 201 şi 21 şi orice alte informaţii care sînt raportate la Banca Naţională pentru ultima dată gestionară.

27. În cazul în care se stabileşte relaţia de afiliere cu o persoană în temeiul deciziei Comitetului executiv al Băncii Naţionale, organul executiv al băncii informează fără întîrziere Consiliul băncii despre acest fapt şi despre tranzacţiile existente cu aceste persoane şi întreprinde măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile prezentului regulament, inclusiv reexaminează tranzacţiile respective în scopul evaluării riscurilor aferente şi eliminării condiţiilor avantajoase în cazul existenţei acestora.

28. Banca poate să utilizeze în procesul de identificare a persoanelor sale afiliate, cel puţin, caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate specificate în anexa la prezentul regulament.


[Cap.V (pct.22-28) introdus prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

Anexă
la Regulamentul privind tranzacţiile
băncii cu persoanele sale afiliate

 

Caracteristicile utilizate de către Banca Națională a Moldovei pentru identificarea
persoanelor care au relații sau efectuează tranzacții cu banca și / sau afiliatele acesteia

1. Cu referire la caracterul relațiilor:
1) Exclusivitate:
persoana nu dispune de istorie de credit în alte instituţii financiare neafiliate băncii şi este debitor/contraparte a unei singure bănci sau a persoanelor afiliate băncii, iar tranzacţiile efectuate de către persoana menţionată nu sînt justificate din punct de vedere economic (cu excepţia cazurilor cînd finanţarea primită de la mai multe bănci este inoportună, de exemplu, în cazul creditului ipotecar/împrumutului acordat unei persoane fizice cu scopul de a procura o locuinţă care este singurul loc de reşedinţă al acestei persoane fizice);
2) Dependenţă economică:
persoana îşi desfăşoară activitatea economică în sectorul unde banca şi/sau persoanele afiliate băncii au o poziţie dominantă pe piaţa aferentă acelui sector (inclusiv prestarea activităţilor şi serviciilor auxiliare);
mijloacele băneşti primite de la bancă sau de la persoanele afiliate băncii reprezintă o sursă importantă de venituri a persoanei;
persoana nu desfăşoară nicio activitate economică semnificativă sau nu înregistrează venituri (inclusiv, persoane juridice fictive sau înregistrate în zonele offshore);
persoana este dependentă de bancă sau de persoanele afiliate băncii, astfel încît problemele financiare cu care se poate confrunta banca sau persoanele afiliate băncii vor conduce la probleme financiare în activitatea persoanei respective;
persoana acţionează preponderent ca reprezentant al băncii sau al persoanelor afiliate băncii;
persoana face parte dintr-un grup de debitori afiliaţi între ei prin intermediul unei activităţi economice comune şi cărora banca le acordă credite semnificative, chiar şi atunci cînd unul din debitori din grupul respectiv este persoană afiliată băncii;
persoana face parte dintr-un grup de persoane afiliate între ele prin intermediul unei activităţi economice comune, iar gajul pentru creditele acestora este depus de un singur debitor gajist şi/sau cel puţin unul din debitori este persoană afiliată băncii;
3) Infrastructură comună:
persoana este înregistrată la aceeaşi adresă sau la o adresă asemănătoare (fizică sau virtuală), aceeaşi reşedinţă, pagini web şi alte semne de identificare asemănătoare cu cele ale băncii sau ale persoanelor afiliate băncii;
persoana utilizează elemente structurale comune, în special sisteme IT şi contabile, cu banca sau cu persoanele afiliate băncii (inclusiv prin externalizarea activităţilor);
persoana angajează acelaşi administrator ca şi banca sau ca persoanele afiliate băncii sau un angajat al acestei persoane este un administrator al băncii şi/sau al persoanelor afiliate băncii, sau viceversa;
persoana angajează un consilier pe probleme juridice în comun cu banca sau împuterniceşte banca sau persoanele afiliate băncii de a o reprezenta legal sau persoana este o entitate specializată înfiinţată cu scopul exercitării unor anumite funcţii şi este controlată de bancă sau de persoanele afiliate băncii;
persoana are aceiaşi furnizori de bunuri şi servicii sau clienţi ca şi banca sau persoanele afiliate băncii;
4) Transparenţă insuficientă:
informaţia disponibilă cu privire la structura de proprietate a persoanei nu permite identificarea acţionarilor care deţin direct sau indirect o cotă substanţială în capitalul social al persoanei şi a beneficiarilor efectivi ai acestora;
structura de proprietate a persoanei este nejustificat de complicată şi ramificată;
persoana nu cooperează cu Banca Naţională în domeniul dezvăluirii informaţiilor cu privire la relaţiile acesteia cu banca şi/sau cu persoanele afiliate băncii;
persoana nu este înregistrată în ţara unde îşi desfăşoară activitatea de bază şi nu există motive rezonabile economice sau financiare în acest sens;
persoana nu neagă/contrazice în mod oficial informaţiile publice disponibile cu privire la relaţiile sale de afiliere cu banca;
5) Alte relaţii:
persoana acţionează concertat cu altă persoană sau mai multe persoane astfel cum este prevăzut în Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii.

2. Cu referire la natura tranzacțiilor:
1) Obiectul tranzacţiei şi scopul utilizării mijloacelor băneşti:
tranzacţiile efectuate şi utilizarea mijloacelor financiare nu reflectă genurile principale de activitate ale persoanei;
mijloacele financiare primite de la bancă sînt utilizate pentru alte scopuri decît cele declarate la contractarea creditului;
scopul utilizării mijloacelor băneşti nu poate fi stabilit şi verificat de bancă;
mijloacele băneşti sînt utilizate de persoanele afiliate băncii sau în interesul acestora în mod direct sau indirect (inclusiv pentru achitarea împrumuturilor/creditelor către alte instituţii financiare, procurarea de active şi achitarea serviciilor);
2) Documentaţia:
nu există documente disponibile cu privire la tranzacţie sau documentele nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare (inclusiv număr insuficient de documente sau lipsa unor documente);
documentele disponibile nu reprezintă caracteristicile reale şi esenţa economică a tranzacţiei;
3) Standardele de tranzacţionare – în mod ordinar tranzacţiile nu ar fi derulate de bancă în următoarele circumstanţe:
unele reguli interne cu privire la creditare nu sînt disponibile sau nu sînt pe deplin descrise în actele interne ale băncii;
tranzacţiile sînt efectuate cu încălcarea actelor interne ale băncii;
suma creditului acordat nu este justificată din punctul de vedere al genului de activitate a debitorului;
există o discrepanţă semnificativă între locaţia geografică a persoanei şi esenţa/condiţiile tranzacţiei;
forma legală a tranzacţiei nu reprezintă sensul ei economic;
contractul de împrumut al persoanei cu banca prevede unele condiţii speciale care-i permit să anuleze unele obligaţiuni faţă de bancă sau să transfere împrumutul către o persoană afiliată băncii;
debitorul/contrapartea se bucură de condiţii de rambursare individuale care nu sînt similare condiţiilor de rambursare generale pentru alţi debitori/contrapărţi ai băncii;
numărul angajaţilor persoanei nu corespunde genului de activitate a persoanei şi/sau scopul tranzacţiei efectuate de bancă cu persoana respectivă;
timp de 6 luni din data obţinerii împrumutului/creditului, persoana nu a obţinut documentele/ licenţele/ autorizările necesare pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost acordat împrumutul/creditul (de exemplu, nu a fost obţinută autorizarea/permisiunea pentru lucrările de construcţii etc.);
4) Clauze contractuale – tranzacţiile nu ar fi fost încheiate în temeiul condiţiilor în cazul unei alte bănci (cu referire la cele mai bune practici), inclusiv în următoarele cazuri:
unele clauze ale contractului lipsesc sau sînt incomplete;
suma împrumutului acordat nu corespunde scopului activităţii debitorului şi capacităţii debitorului de a genera flux de numerar pentru achitarea împrumutului;
există o disproporţionalitate semnificativă între condiţii, obligaţiuni şi drepturi stipulate în contract;
părţile au o relaţie contractuală care le permite să renunţe la obligaţiunile lor faţă de bancă şi/sau să transfere aceste obligaţiuni către o persoană afiliată băncii;
stabilirea în contract a unor clauze cu privire la rambursarea împrumutului de către debitor care diferă de clauzele altor contracte (condiţii mai avantajoase);
5) Gradul de îndatorare – suma contractată ca împrumut nu ar fi acordată de o altă bancă (cu referire la cele mai bune practici), inclusiv în următoarele cazuri:
împrumutul nu poate fi rambursat în termenele şi forma necesară, ţinînd cont de bonitatea debitorului şi sursele de venituri de care dispune;
împrumutul nu poate fi rambursat în termenele şi forma necesară, ţinînd cont de veniturile generate de împrumutul investit de debitor;
ratingul împrumutului (sau calitatea investiţiei)/tranzacţiei este sub nivelul minim acceptabil de bancă;
6) Instrumente de control intern – sistemele de control intern sînt insuficiente pentru efectuarea tranzacţiilor în comparaţie cu sistemele de control utilizate în alte situaţii, inclusiv:
tranzacţia a fost efectuată în baza unei proceduri diferite de cea utilizată pentru contrapărţi similare;
nu există un aviz pozitiv de la funcţia de gestionare a riscurilor cu privire la efectuarea unei astfel de tranzacţii sau avizul este negativ;
suma tranzacţiei efectuate excede limita internă stabilită de bancă pentru astfel de categorie de contrapărţi şi nu există o justificare economică pentru bancă în astfel de tranzacţii;
activele/serviciile vîndute/prestate băncii nu pot fi identificate sau nu există dovezi cu privire la existenţa acestora la momentul efectuării tranzacţiei;
creditele/împrumuturile acordate persoanei nu au fost clasificate ca problematice cînd a fost cazul (inclusiv în cazul restructurării creditului/împrumutului) sau reducerile pentru pierderi la active/angajamente condiţionale au fost calculate incorect;
banca nu a iniţiat procedura de colectare a plăţilor expirate sau de comercializare a gajului cu privire la creditul/împrumutul acordat;
7) Rata dobînzii, comisioane şi preţuri:
rata dobînzii, comisioanele şi veniturile (cheltuielile) operaţionale aferente tranzacţiei diferă de condiţiile actuale pe piaţă/condiţiile contractuale cu alţi debitori/contrapărţi;
preţul de vînzare a activelor şi/sau serviciilor prestate de bancă diferă substanţial de condiţiile curente pe piaţă;
preţul de procurare a activelor şi/sau a serviciilor prestate băncii diferă substanţial de condiţiile curente pe piaţă;
8) Gajul şi garanţiile:
persoana dispune de contract cu banca sau cu persoanele afiliate băncii de a compensa reciproc obligaţiunile;
banca a acceptat un gaj din partea debitorului/contrapărţii care are o calitate inferioară decît gajul acceptat de la alţi clienţi.

[Anexa introdusă prin Hot.BNM nr.269 din 17.10.2016, în vigoare 04.11.2016]

 

 

Anexa nr.3
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.240 din 9 decembrie 2013

 

LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă

1. Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari”, aprobat la şedinţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 1 decembrie 1995, proces-verbal nr.37 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31).

2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.6 din 8 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.48, art.81).

3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.30 din 8 august 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.117).

4. Punctul II, subpunctele 2 şi 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.36 din 8 august 1997 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.98).

5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.76 din 3 octombrie 1997 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.118).

6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.217 din 18 august 1999 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.94-95, art.151).

7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.418 din 28 decembrie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.454).

8. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.161 din 28 iunie 2001 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.210).

9. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.9 din 23 ianuarie 2003 privind modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.23).

10. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.370 din 15 decembrie 2005 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.618).

11. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.143 din 1 iunie 2006 privind modificarea Regulamentului cu privire la expunerile “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.87-90, art.318).

12. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.180 din 19 iulie 2007 cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09 cu privire la expunerile “mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.516).

13. Punctul III şi IV din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.194 din 9 octombrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.620).

14. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 13 august 2009 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.150, art.675).

15. Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 30 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.27-28, art.102).

16. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.70 din 1 aprilie 2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 13 august 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.62-63, art.239).

17. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.86 din 30 aprilie 2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.94-97, art.357).

18. Punctele 1 şi 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.242 din 3 noiembrie 2011 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2100).

19. Punctul 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.301 din 20 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272a, art.1627).