• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.08.2013

Regulament cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin HCA al BNM nr.161 din 08.08.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.177-181 din 16.08.2013, art.1268

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 161
din 8 august 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor
aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

În temeiul art.5 alin.(1) lit. b), art.11 alin.(1), (2) şi art.40 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, conform anexei.

 2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Vicepreşedintele
Consiliului de administraţie

Marin MOLOŞAG

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.161 din 8 august 2013

Regulament
cu privire la gestionarea riscurilor aferente
Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Capitolul I. Prevederi generale

 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general cu privire la politicile, procedurile şi mecanismele de gestionare a riscurilor în cadrul Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, denumit în continuare SIC.

 2. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547).

 3. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
  a) riscuri aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare - riscurile la care sunt sau pot fi expuşi participanţii la SIC şi care, în cazurile în care nu sunt gestionate adecvat, pot perturba activitatea acestora în sistem;
  b) gestionarea riscurilor – procesul de identificare, evaluare şi supraveghere a riscurilor, precum şi stabilirea măsurilor şi acţiunilor necesare care să le atenueze posibilitatea de apariţie sau consecinţele pe care le-ar produce în cazul în care s-ar materializa.

 4. Prevederile prezentului regulament se aplică participanţilor la SIC atît pentru primul nivel al SIC, organizat la Banca Naţională, cît şi pentru al doilea nivel, organizat la participanţi.

 5. În calitate de administrator al SIC, Banca Naţională elaborează şi adoptă reglementări care precizează mecanismele de monitorizare a riscurilor aferente activităţii SIC şi dispune de dreptul de a evalua eficacitatea politicilor, procedurilor şi a mecanismelor de gestionare a riscurilor adoptate de participanţii la SIC.

 6. Pentru a asigura respectarea prezentului regulament şi o bună gestionare a riscurilor asociate operaţiunilor procesate în SIC pentru clienţii lor, participanţii la SIC trebuie să dispună de un cadru de guvernanţă care să includă o structură organizatorică clară, cu responsabilităţi bine definite, să adopte politici şi proceduri proprii de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuşi, precum şi mecanisme de control intern cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare aplicabile în domeniul dat.

 7. Politicile, procedurile şi mecanismele de control intern al riscurilor aplicate de participanţii la SIC trebuie să fie elaborate în mod transparent şi coerent, să fie revizuite şi actualizate periodic.

 

Capitolul II. Categorii de riscuri aferente SIC

 1. În cadrul activităţii în SIC la efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare participanţii pot fi expuşi la următoarele categorii de riscuri:
  1) risc de lichiditate - riscul manifestat prin imposibilitatea participantului la SIC de a-şi onora obligaţiile asumate în tranzacţie la momentul decontării, deşi acesta ar putea fi capabil să le onoreze ulterior;
  2) risc de credit - riscul manifestat ca urmare a incapacităţii unui participant de a-şi onora obligaţiile integral, nici la scadenţă şi nici ulterior;
  3) risc de custodie - riscul de pierdere a activelor deţinute în contul clientului deschis la participant, în cazul în care participantul se află în situaţie de insolvabilitate, ori în înregistrările acestuia s-au produs careva fraude;
  4) risc operaţional - riscul că deficienţele în sistemele informaţionale sau procedurile interne, erorile umane, deciziile administrative inadecvate sau întreruperile cauzate de evenimente externe vor periclita procesul de decontare şi înregistrare a tranzacţiilor cu valorile mobiliare.

 

Capitolul III. Gestionarea riscurilor aferente SIC

 1. Gestionarea riscurilor în SIC de către Banca Naţională se asigură prin următoarele:
  1) transferul valorilor mobiliare în conturile participanţilor la SIC sau ale clienţilor lor şi a mijloacelor băneşti aferente acestora este final şi irevocabil. Formularul de transfer al valorilor mobiliare transmis în sistem nu poate fi revocat de un participant la SIC sau de către un terţ din momentul intrării, definit în Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (momentul blocării valorilor mobiliare în SIC în contul vînzătorului), asigurînd caracterul definitiv al decontării, chiar şi în cazul retragerii licenţei a unui participant. Notificarea despre efectuarea plăţii este o dovadă finală că debitarea şi creditarea conturilor, precum şi decontarea valorilor mobiliare a fost efectuată;
  2) nepermiterea overdraftului în conturile valorilor mobiliare ale participanţilor la SIC. Dacă participantul iniţiază transferul valorilor mobiliare şi nu dispune de valori mobiliare în contul său, SIC respinge acest transfer;
  3) valorile mobiliare menţinute în SIC la Banca Naţională sunt înregistrate separat în conturile proprii ale participanţilor şi în conturile cumulative ale clienţilor, deţinute de către participanţi, şi constituie obiectul verificării regulate, supravegherii şi a controalelor interne;
  4) datele privind valorile mobiliare înregistrate la primul nivel al SIC la Banca Naţională sunt confruntate săptămînal şi la data scadenţei cu cele înregistrate la al doilea nivel al SIC, pentru fiecare emitent şi pentru fiecare ISIN în parte;
  5) efectuarea controlului activităţii participanţilor la SIC referitor la corectitudinea efectuării operaţiunilor cu valorile mobiliare, la aplicarea procedurilor de protecţie adecvată a activelor clienţilor, întreprinderea măsurilor în vederea transferării portofoliilor clienţilor către alţi participanţi solvabili, în caz de înrăutăţire a situaţiei financiare;
  6) elaborarea, implementarea, administrarea, monitorizarea, testarea, revizuirea şi îmbunătăţirea continuă, ca parte a sistemului de management al securităţii informaţiei şi continuităţii proceselor, a Planului de asigurare a securităţii informaţionale şi continuităţii proceselor în cadrul SIC, pentru a asigura un nivel adecvat al securităţii informaţiei şi pentru a asigura continuitatea proceselor în cadrul SIC.
  Planul de asigurare a securităţii informaţionale şi continuităţii proceselor în cadrul SIC identifică, analizează şi evaluează toate categoriile de risc aferente operaţiunilor cu valorile mobiliare înregistrate în SIC şi stabileşte proceduri de control intern adecvate pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor analizate;
  7) în cazul apariţiei situaţiilor de incident în SIC la Banca Naţională, întreprinderea măsurilor de remediere pentru înlăturarea neregularităţilor în regim de urgenţă, conform Planului de asigurare a securităţii informaţionale şi continuităţii proceselor în cadrul SIC şi Planului de asigurare a continuităţii funcţionării sistemului informatic al Băncii Naţionale, participanţii la SIC fiind anunţaţi în decurs de o oră prin telefon/fax autentificat sau prin transmiterea unui mesaj securizat privind perioada de înlăturare a problemei şi măsurile întreprinse.
 1. În scopul gestionării riscurilor participanţii la SIC sunt obligaţi să întreprindă următoarele măsuri, fără a se limita la acestea:
  1) să dispună de proceduri interne care vor conţine prevederi referitoare la executarea ordinelor clienţilor de cumpărare a valorilor mobiliare de stat, inclusiv modalitatea de rezervare a mijloacelor băneşti, conform relaţiilor contractuale şi în funcţie de nivelul de toleranţă al riscului la care se expun;
  2) să implementeze mecanisme în cadrul nivelului doi al SIC care nu vor permite acceptarea tranzacţiilor în cazul în care nu există suficiente valori mobiliare în conturile individuale ale clienţilor participantului;
  3) să utilizeze o soluţie software care să înregistreze zilnic în evidenţele proprii deţinerile pe fiecare client aparte;
  4) să evidenţieze conturile valorilor mobiliare, astfel încît să se asigure segregarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor, protejarea activelor investitorilor de creanţele creditorilor în cazul aflării în proces de lichidare;
  5) să asigure integritatea şi siguranţa mijloacelor băneşti şi a valorilor mobiliare ale clienţilor săi, să aplice măsurile necesare pentru minimizarea riscului de pierdere sau diminuare a valorii activelor clienţilor sau a drepturilor aferente respectivelor active, ca urmare a abuzului, fraudei, administrării necorespunzătoare, evidenţei inadecvate în SIC sau neglijenţei admise de către persoana împuternicită să ţină evidenţa în SIC;
  6) să asigure generarea certificatului de confirmare a soldului valorilor mobiliare, prin care se confirmă dreptul de proprietate a clientului asupra valorilor mobiliare, în mod automat de către programul automatizat, în scopul excluderii manipulărilor manuale a informaţiei de către un angajat, fără competenţa şi autorizarea necesară;
  7) să stabilească proceduri de reducere a riscului determinat de deficienţele apărute în sistemul informaţional intern, erorile umane sau întreruperile cauzate de evenimente externe, asigurînd reluarea, recuperarea funcţiilor critice şi restabilirea proceselor importante în intervale de timp definite pentru fiecare proces, asigurînd finalizarea tuturor tranzacţiilor la data decontării;
  8) să stabilească, să aplice şi să menţină o politică adecvată de continuitate a activităţii pentru a asigura, în caz de întrerupere a activităţii SIC, conservarea datelor, precum şi continuarea serviciilor, atunci cînd acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a datelor şi a funcţiilor respective, reluarea în timp util a serviciilor şi finalizarea procesului de decontare;
  9) să monitorizeze şi să evalueze periodic eficienţa procedurilor aplicate pentru remedierea oricăror deficienţe din politicile, procedurile, procesele şi mecanismele respective, inclusiv nerespectarea de către persoanele responsabile a proceselor şi a mecanismelor menţionate anterior sau nerespectarea politicilor şi a procedurilor.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).