• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2009

Regulament cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor, aprobat de către CA al BNM, proces-verbal nr.51 din 15.11.1996

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.83 din 26.12.1996, art.110

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 723 din 08.12.09

Coordonat
Ministerul Justiţiei al RM
nr.3660 din 22.11.1996

Aprobat
de Consiliul de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei
Proces - verbal nr.51 din 15.11.96
Guvernatorul Băncii Naţionale

REGULAMENTUL nr.38/08-01
cu privire la modul de garantare a creditelor
acordate de Banca Naţională a Moldovei
băncilor

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 196 din 02.08.2007, MO al R. Moldova 131-135/24.08.2007, art.521;
HCA al BNM nr. 256 din 27.11.2009, MO al R. Moldova 181-183/11.12.2009, art.831.

I. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 şi legislaţiei în vigoare, avînd ca scop reglementarea procedurii de gajare pentru asigurarea rambursării creditelor acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor.
(Pct.1.1 modificat prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

1.2. Pentru a obtine credite de la Banca Naţională a Moldovei (în continuare B.N.M.) banca trebuie să prezinte B.N.M. gaj eligibil în sumă suficientă pentru a acoperi suma totală a creditelor acordate de B.N.M., dobînda şi alte plăţi aferente. În prezentul Regulament noţiunea de gaj se referă numai la amanet.
Gajul eligibil îl constituie gajul acceptat de B.N.M. stipulat în capitolul II al prezentului Regulament.
Valoarea bunului gajat se determină în baza metodelor de evaluare stabilite de către B.N.M. pentru fiecare tip al bunului gajat în parte.
(Pct.1.2 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.1.2 modificat prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

1.3. Bunul gajat de bancă pentru asigurarea rambursării creditelor obţinute, evaluat de B.N.M., trebuie să se afle în posesia B.N.M. sau/şi să fie accesibil pentru B.N.M. pe întreaga perioadă de utilizare a creditelor obţinute de la B.N.M. pînă la achitarea deplină a datoriilor creditare ale băncii, dobînzilor şi a altor plăţi aferente.
La momentul obţinerii creditului, fiecare bancă va menţine gajul eligibil în sumele suficiente, determinate în volumul indicat în capitolul I, p.1.2 al prezentului Regulament.
(Pct. 1.3 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

1.4. Banca va acorda B.N.M. drepturile de a acţiona în numele său în cazul vînzării bunului gajat.
(Pct. 1.4 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

1.5. În scopul obţinerii creditelor banca încheie cu B.N.M. un Contract General de gaj-amanet, care acţionează pe o perioadă nedefinită de timp şi un Contract de perfectare a gajului-amanet, care se încheie de fiecare dată cînd banca obţine credite de la B.N.M.

1.6. Banca va prezenta la B.N.M. toate documentele, specimenele de semnături şi autorizaţii necesare pentru constituirea gajului asupra bunului şi, după caz, asupra veniturilor bunului gajat, precum şi pentru asigurarea controlului asupra bunului gajat.
(Pct.1.6 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct. 1.7 exclus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.1.7 modificat prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

1.8. Achitarea parţială a creditelor şi a dobînzilor aferente nu are drept efect încetarea parţială a gajului, dacă părţile nu au convenit altfel.
(Pct.1.8 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

1.9. În ziua achitării sau cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data achitării integrale a creditului, dobînzilor şi a altor plăţi aferente, B.N.M. ridică grevările aplicate asupra bunului gajat.
(Pct. 1.9 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

1.10. Dacă în perioada utilizării creditelor acordate de Banca Naţională, drepturile de creanţă – obiect al gajului constituit în favoarea Băncii Naţionale, devin scadente, B.N.M. poate întreprinde următoarele acţiuni:
1.10.1. Să solicite substituirea bunului gajat cu un alt bun acceptabil de B.N.M. şi banca îl va substitui necondiţionat, cu excepţia cazului în care banca nu dispune de un alt gaj acceptabil, caz în care Banca Naţională este în drept să solicite executarea înainte de termen a obligaţiilor garantate prin gaj; sau
1.10.2. Să utilizeze veniturile bunului gajat pentru achitarea creditelor, dobînzilor şi a altor plăţi aferente, dacă altceva nu este prevăzut în contract.
(Pct. 1.10 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

1.11. Prelungirea termenelor de acţiune a creditelor asigurate necesită prelungirea termenelor de acţiune a Contractului de perfectare a gajului-amanet cu respectarea condiţiilor stipulate în prezentul Regulament la obţinerea creditelor de la B.N.M.

 

II. Obiectul gajului

2.1. B.N.M. poate acorda credite băncilor în condiţii stabilite periodic şi garantate prin:
a) valori mobiliare de stat emise public şi aflate în portofoliile băncilor, materializate şi/sau dematerializate cu scadenţa nu mai mare de un an de la data achiziţionării lor de către B.N.M. sau transmiterii în gaj în favoarea B.N.M.;
b) valori mobiliare emise de Banca Naţională aflate în portofoliile băncilor;
c) cambii simple sau trate, emise şi făcute cu bună credinţă în scopuri comerciale, industriale sau agricole, conţinînd două sau mai multe giruri din care cel puţin unul să aparţină unei bănci şi să fie cu scadenţa nu mai mare de 9 luni de la data achiziţionării lor de către B.N.M. sau transmiterii în gaj în favoarea B.N.M.;
B.N.M. va accepta ca gaj numai cambiile simple emise în baza creditelor clasificate ca standarde în conformitate cu actele normative ale B.N.M.
Documentele referitoare la creditele standarde care stau la baza cambiilor simple trebuie să fie prezentate de către bănci pînă în ziua obţinerii creditului în scopul de a permite B.N.M. de a le examina şi de a accepta cambiile simple ca gaj.
Banca va supraveghea creditele standarde care stau la baza cambiilor simple amanetate la B.N.M., şi va confirma în scris B.N.M. nu mai rar decît o dată pe lună corespunderea acestor credite grupei de credite standarde.
În caz în care creditele standarde care stau la baza cambiilor simple amanetate la B.N.M. pe perioada utilizării creditului obţinut de la B.N.M. din unele motive vor fi clasificate într-o categorie mai joasă, banca va substitui necondiţionat în termen de cel mult două zile, cambiile respective cu un alt obiect al gajului acceptabil de B.N.M.
d) titlurile emise cu privire la bunuri sau mărfuri pe deplin asigurate împotriva riscului sau pierderilor la nivelul stabilit de B.N.M;
e) depozitele şi alte conturi la B.N.M. sau la o altă instituţie financiară acceptată de B.N.M. reprezentînd orice fel de active pe care Banca Naţională le poate cumpăra, vinde şi negocia.
(Pct. 2.1 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

(Pct.2.1. modificat prin Hot. BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

 

III. Modul de determinare a valorii bunului gajat
(Titlul cap.III modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

(Pct. 3.1 exclus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

3.2. Dintre toate tipurile bunurilor băncii disponibile pentru depunerea în gaj, B.N.M. selectează , la discreţia sa rezonabilă, bunurile care pot fi gajate.
(Pct. 3.2 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

3.3. B.N.M. evaluează bunul gajat conform procedurilor proprii, luînd în considerare preţul de piaţă al bunului gajat (dacă un astfel de preţ există), riscurile implicate şi alţi factori, aplicînd marjele de protejare sau coeficienţii de evaluare, care vor fi făcute public prin plasarea lor pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale.
(Pct. 3.3 modificat prinHot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.3.3 modificat prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

(Pct.3.4 exclus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.3.4 modificat prin Hot. BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

3.5. B.N.M. evaluează periodic bunul gajat şi, în cazul insuficienţei acestuia pentru garantarea obligaţiilor, solicită constituirea unui gaj suplimentar.
(Pct. 3.5 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

3.6. Banca, la solicitarea B.N.M., va prezenta orice informaţie referitoare la bunurile gajate.
(Pct. 3.6 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

 

IV. Constituirea gajului
(Titlul cap. IV modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

4.1. Banca ce solicită credite de la B.N.M. conform condiţiilor prezentului Regulament trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru perfectarea de către B.N.M. a drepturilor asupra bunurilor gajate indicate în capitolul II, inclusiv, după caz, asupra veniturilor bunului gajat.
(Pct. 4.1 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

4.2. La obţinerea creditelor de la B.N.M., băncile vor perfecta următoarele documente:
a) Contractul general de gaj-amanet.
Contractul general de gaj -amanet va conţine următoarele prevederi:
- denumirea şi sediul părţilor;
- data şi locul încheierii Contractului general de gaj-amanet;
- obiectul gajului care va conţine tipurile de bunuri prevăzute în capitolul II al prezentului Regulament;
- drepturile şi obligaţiunile părţilor;
- semnăturile persoanelor oficiale autorizate de a semna contractul de gaj-amanet;
- alte condiţii stabilite la convenirea părţilor.
b) Contractul de perfectare a gajului-amanet va conţine următoarele:
- denumirea şi sediul părţilor;
- data şi locul încheierii Contractului general de gaj -amanet şi a Contractului de perfectare a gajului-amanet;
- specificarea tipului bunului gajat şi caracteristica acestuia;
- valoarea bunului gajat determinată de B.N.M.;
- data şi numărul contractului de credit;
- suma creditului care se asigură cu gaj;
- locul aflării gajului;
- semnăturile persoanelor autorizate de a semna contractul de perfectare a gajului-amanet;
- termenul de acţiune a Contractului de perfectare a gajului-amanet;
- alte condiţii stipulate la convenirea părţilor.
B.N.M. plasează pe pagina-web oficială a sa modelele contractelor-tip sus-menţionate.
(Pct. 4.2 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

4.3. Banca prezintă la B.N.M. documentul care autorizează persoanele oficiale de a semna contractul general de gaj-amanet şi contractul de perfectare a gajului-amanet şi fişa cu specimenele de semnături ale acestora.
(Pct. 4.3 introdus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

 

V. Evidența gajului

5.1. Evidenţa gajului prezentat de bănci ca garanţie a rambursării creditelor obţinute de la B.N.M. se ţine conform legislaţiei în vigoare.
(Pct. 5.1 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.5.1 modificat prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

5.2. Banca Naţională ţine evidenţa contabilă a bunului gajat / achiziţionat în registrele sale la valoarea determinată de B.N.M., efectuînd periodic evaluarea acestuia.
(Pct. 5.2 introdus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

5.3. Evidenţa valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi şi a Certificatelor Băncii Naţionale (CBN), acceptate de către B.N.M. în calitate de gaj pentru creditele acordate se ţine în sistemul de înscrieri în conturi (SIC) la B.N.M.
(Pct. 5.3 introdus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

 

VI. Procedura de obținere de către B.N.M. a dreptului de gaj
(Titlul cap. VI modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

6.1.Gajul în favoarea B.N.M. se constituie în modul următor:
- banca va încheia cu B.N.M. Contractul general de gaj - amanet şi Contractul de perfectare a gajului-amanet şi va prezenta şi alte documente solicitate de B.N.M. în scopul obţinerii de către B.N.M. a drepturilor depline şi necondiţionate asupra bunului gajat, inclusiv, după caz, asupra veniturilor bunului gajat;
- valorile mobiliare dematerializate înregistrate în SIC la B.N.M. se vor transfera din portofoliile proprii ale băncilor - contul nr. I în SIC în contul nr.III în SIC - valori mobiliare gajate BNM, după cum este stipulat în Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare.
- valorile mobiliare de stat materializate vor fi transmise în posesia B.N.M. şi vor fi păstrate în custodia B.N.M. Banca va completa tabela conform anexei nr.3 cu indicaţia că valorile mobiliare de stat au fost transmise B.N.M. şi acceptate ca gaj. Tabela va fi întocmită în trei exemplare, unul dintre care va fi restituit băncii.
Cu trei zile lucrătoare înainte de scadenţa valorilor mobiliare de stat acestea vor fi substituite de către bancă cu un alt gaj acceptabil de B.N.M., în cazul în care scadenţa acestora expiră pînă la scadenţa creditului asigurat.
- cambiile simple şi tratele vor fi andosate B.N.M. de către persoanele oficiale autorizate ale băncii în modul respectiv şi vor fi transmise B.N.M. în original. Copiile acestora nu se acceptă.
Pentru obţinerea creditelor garantate prin cambii simple sau trate, banca prezintă B.N.M. cambiile simple sau tratele cu un registru (anexa nr.4), întocmit în trei exemplare. Un exemplar de registru prezentat de către bancă cu notele corespunzătoare şi ştampila B.N.M. se restituie băncii. Cu 6 zile pînă la scadenţa cambiilor sau tratelor depuse ca gaj, acestea vor fi substituite de către bancă cu un alt gaj acceptabil de B.N.M., în cazul în care scadenţa acestora expiră pînă la scadenţa creditului şi respectiv aceste cambii sau trate vor fi excluse din registrul menţionat.
La restituirea de către B.N.M. a cambiilor simple sau a tratelor gajate după achitarea definitivă de către bancă a creditului şi a dobînzii aferente se întocmeşte registrul conform anexei nr.5;
- titlurile emise cu privire la bunuri sau mărfuri vor fi andosate B.N.M. de către persoanele oficiale autorizate ale băncii în modul respectiv şi vor fi transmise B.N.M. în original;
- gajarea depozitelor băncilor în favoarea B.N.M.
Banca, care gajează în favoarea B.N.M. depozitul său păstrat în altă bancă, expediază băncii care deţine depozitul un aviz, despre gajarea acestui depozit şi cere ca banca deţinătoare să certifice că depozitul gajat va fi păstrat sub supravegherea şi la dispoziţia B.N.M. Acest certificat trebuie să fie întocmit conform anexei nr.6. Originalul certificatului va fi prezentat şi păstrat la B.N.M.
(Pct. 6.1 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct.6.1 modificat prin Hot. BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

 

VII. Exercitarea dreptului de gaj
(Titlul cap.VII modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

7.1. BNM poate exercita dreptul de gaj în următoarele cazuri:
- neachitarea de către bancă în termenele stabilite a sumei creditului şi a dobînzilor aferente asigurate prin gajul respectiv;
- nerespectarea condiţiilor de substituire a obiectului gajului, la solicitarea B.N.M.;
- alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
(Pct. 7.1 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Pct. 7.2 exclus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

7.3. Dacă mijloacele obţinute în urma exercitării dreptului de gaj asupra obiectului gajului depăşesc valoarea obligaţiunilor băncii garantate prin gaj faţă de B.N.M., diferenţa se restituie băncii.
(Pct. 7.3 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

(Pct. 7.4 exclus prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

7.5. Banca Naţională a Moldovei exercită dreptul său preferenţial prin deducerea datoriilor din conturile bancare şi vînzarea altor active la un preţ rezonabil, acoperind cerinţele din venitul net rezultat din vînzare.Exercitarea acestui drept nu necesită acţiune în justiţie. Nici un fel de concurenţă între cerinţe, inclusiv între cerinţele bazate pe drept de proprietate, nu poate împiedica exercitarea acestui drept preferenţial, cu excepţia cazurilor cînd există dovezi clare că personalul B.N.M. a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că la momentul intrării acestor active, cu excepţia celor băneşti, în posesia B.N.M. ele nu aparţineau debitorului respectiv.
(Pct. 7.5 modificat prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Cap.VII modificat prin
Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

(Anexa 1 exclusă prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)
(Anexa 1 modificată prin Hot. BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)

(Anexa 2 exclusă prin Hot. BNM nr.256 din 27.11.2009, în vigoare 11.12.2009)

(Anexa 2 modificată prin Hot. BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)