• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.06.2013

Regulament cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin HCA al BNM nr.96 din 17.05.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.125-129 din 14.06.2013, art.887

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 919 din 10.06.2013

Aprobat
Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova
Veaceslav Negruța
Ministru
nr. 13/2-1/133 din 17 mai 2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 96
din 17 mai 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi

 

În temeiul art.11, 26 lit. c) şi art.40 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.14-17 din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, conform anexei nr.1.
2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, conform anexei nr.2.
3. Licitaţiile anunţate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri vor fi desfăşurate în modul stabilit pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2013.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.96 din 17 mai 2013

 

REGULAMENT
cu privire la plasarea
şi răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi

Capitolul I
Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament stabileşte regulile şi procedurile privind plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova pe piaţa internă în formă de înscrieri în conturi, condiţiile privind accesul participanţilor pe piaţa primară, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi alte condiţii, proceduri şi principii cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţei valorilor mobiliare de stat.

2. Banca Naţională a Moldovei acţionează ca agent fiscal al statului în temeiul Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și al Acordului de agent fiscal încheiat cu Ministerul Finanţelor şi este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea, în numele şi la indicația Ministerului Finanţelor, a licitaţiilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară, de efectuarea înregistrărilor valorilor mobiliare de stat în sistemul de înscrieri în conturi, de plata sumei principale şi a scontului, precum şi de plata dobînzii (cupoanelor) aferente valorilor mobiliare de stat.

3. Banca Naţională organizează şi desfăşoară activitatea de plasare/vînzare a valorilor mobiliare de stat în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu respectarea principiilor referitoare la transparenţa pieţei şi a condiţiilor de acces, la procedurile folosite în derularea operaţiunilor de vînzare a valorilor mobiliare de stat, precum şi la protecţia investitorilor şi tratamentul nediscriminatoriu al participanţilor.

4. Participanți la piaţa primară a valorilor mobiliare de stat sînt dealerii primari și băncile participante care nu au calitatea de dealer primar.

5. Prevederile prezentului regulament se aplică Ministerului Finanţelor în calitate de emitent al valorilor mobiliare de stat, Băncii Naţionale în calitate de agent fiscal al statului, dealerilor primari, clienţilor acestora şi băncilor participante la piaţa valorilor mobiliare de stat.

6. În prezentul regulament se aplică noţiunile definite de Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114), cu modificările şi completările ulterioare.

7. În sensul prezentului regulament se definesc, de asemenea, următoarele noţiuni:
a) bancă participantă – banca care este acceptată de Banca Naţională să deruleze operaţiuni cu valori mobiliare de stat exclusiv în nume şi în cont propriu şi care a încheiat cu Banca Naţională un acord de participant la piaţa primară a valorilor mobiliare de stat;
b) bonuri de trezorerie (în continuare BT) - valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, avînd termenul de circulaţie pînă la un an;
c) cod ISIN - numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number, ISIN), care identifică în mod unic o anumită emisiune de valori mobiliare de stat, alocat în conformitate cu standardul internaţional ISO 6166;
d) client (investitor) - persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă a Republicii Moldova, în contul căreia dealerul primar prezintă oferta pentru participare la licitaţia de vînzare a valorilor mobiliare de stat;
e) cupon - dobînda plătită periodic la obligaţiunile de stat deţinătorilor acestora pe durata termenului de circulaţie a obligaţiunilor;
f) data decontării - data transferării mijloacelor băneşti Ministerului Finanţelor pentru valorile mobiliare de stat cumpărate în cadrul licitaţiilor;
g) data scadenţei – data la care se efectuează răscumpărarea valorilor mobiliare de stat de către emitent;
h) dealer primar – banca care a fost acceptată de Banca Naţională să deruleze operaţiuni cu valori mobiliare de stat pe piaţa primară ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selectare şi care poate desfăşura operaţiuni în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor săi, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente sau nerezidente;
i) licitaţie – modalitate de vînzare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară, conform prevederilor prezentului regulament;
j) marjă – valoare (exprimată în puncte procentuale) ce se adaugă la rata dobînzii la bonurile de trezorerie stabilită ca instrument de referinţă, pentru calcularea mărimii cuponului la obligaţiunile de stat cu rata flotantă a dobînzii, care se determină în cadrul licitaţiei şi care este constantă pe durata termenului de circulaţie a obligaţiunilor;
k) market maker – dealerul primar care este prezent în mod continuu pe piaţă pentru a tranzacţiona în cont propriu valori mobiliare de stat, la preţuri stabilite de el;
l) obligaţiuni de stat (în continuare OS) – valori mobiliare de stat emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen de un an şi mai mare, pentru care emitentul plăteşte periodic dobînzi potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condiţiile emiterii şi care sînt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală;
m) ofertă competitivă – oferta de cumpărare a valorilor mobiliare de stat prin care participantul indică valoarea pe care doreşte să o adjudece şi preţul oferit/marja oferită;
n) ofertă necompetitivă – oferta de cumpărare a valorilor mobiliare de stat prin care participantul indică numai valoarea pe care doreşte să o adjudece;
o) piaţa primară a valorilor mobiliare de stat – totalitatea operaţiunilor ce ţin de plasarea valorilor mobiliare de stat în scopul atragerii de către emitent a mijloacelor financiare disponibile;
p) piaţa secundară a valorilor mobiliare de stat – piaţa unde are loc tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat după emitere pe piaţa primară;
q) plasare a valorilor mobiliare de stat – emiterea (vînzarea) valorilor mobiliare de stat de către emitent prin intermediul licitațiilor sau într-un alt mod pe piața primară;
r) platformă unică de tranzacţionare – platforma electronică Bloomberg Professional Service, furnizată de Bloomberg Finance LP, prin intermediul căreia se efectuează plasamentul valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară şi tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară;
s) sistem de înscrieri în conturi (în continuare SIC) - sistem de depozitare şi decontare a valorilor mobiliare organizat şi administrat de Banca Naţională;
t) termen de circulaţie – numărul de zile calendaristice de la data decontării pînă la scadența valorilor mobiliare de stat;
u) valoare nominală - valoarea declarată a unei valori mobiliare de stat ce urmează a fi plătită la scadenţă.

 

Capitolul II
Piaţa primară a valorilor mobiliare de stat

8. Ministerul Finanţelor emite pe piaţa internă valori mobiliare de stat (VMS) sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat în moneda naţională. Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.

9. Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare, de plată a dobînzilor aferente şi de răscumpărare a acestora, precum şi elementele de identificare ale emisiunilor sînt stabilite de Ministerul Finanţelor prin comunicatele de plasare a VMS, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat cu dobînda fixă/flotantă, aprobate de către Ministerul Finanțelor cu nr.08/3-1/323 din 14 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.160-161, art.450 şi art.451).

10. Ministerul Finanţelor atribuie fiecărei emisiuni de VMS un număr de înregistrare de stat (cod unic de identificare ISIN), în modul stabilit în anexa nr.1.

11. VMS se emit în formă de înscriere în cont, respectiv emisiunea, evidenţa, confirmarea dreptului de proprietate, precum şi plata sumei principale şi a dobînzilor (cupoanelor) aferente acestora se efectuează prin intermediul SIC.

12. Plasarea VMS pe piaţa primară se realizează de către Banca Naţională, în calitate de agent fiscal al statului, prin intermediul licitaţiilor, cu excepţia cazurilor cînd VMS urmează a fi emise şi livrate pentru unele scopuri stabilite de lege sau prin subscriere, conform condiţiilor determinate şi reglementate de către Ministerul Finanţelor în calitate de emitent.

13. Licitaţiile de vînzare a VMS se desfăşoară în conformitate cu un calendar orientativ elaborat şi aprobat trimestrial de către Ministerul Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională. În funcție de evoluția și situația pe piața VMS, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca calendarul desfășurării licitațiilor de vînzare a VMS să fie elaborat și aprobat semianual sau lunar.

14. Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS se prezintă la Banca Naţională cu 5 zile calendaristice pînă la începutul trimestrului următor celui gestionar şi se publică pe paginile-web oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale înainte de începutul trimestrului pentru care este valabil.

15. Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul să modifice volumele indicative ale emisiunii şi termenul de circulaţie a VMS anunţate iniţial în calendarul desfăşurării licitaţiilor de plasare a VMS prin comunicatele de plasare a VMS.
În cazuri excepţionale, Ministerul Finanţelor poate desfăşura licitaţii suplimentare de plasare a VMS în limitele prevăzute de Legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

16. Dealerii primari pot depune oferte la licitaţii în nume şi în cont propriu, precum şi în nume propriu şi în contul clienţilor, la cererea acestora.
Băncile participante pot depune oferte la licitaţii exclusiv în nume şi în cont propriu. Investitorii, persoane fizice şi persoane juridice, rezidente sau nerezidente, inclusiv Fondul de garantare a depozitelor pot să participe la licitaţii numai prin intermediul dealerilor primari.

17. Se admite deţinerea de către orice dealer primar, bancă participantă sau client a cel mult 50% din volumul VMS cu acelaşi cod ISIN, propuse spre vînzare pe piaţa primară sau aflate în circulaţie.
În cazul depăşirii acestei limite, dealerul primar, banca participantă sau clientul sînt obligaţi să vîndă VMS în suma deţinută peste limita stabilită în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depistării depăşirii.

18. În vederea asigurării respectării limitei de deţinere a VMS Banca Naţională este în drept:
1) să solicite de la dealerii primari lista clienţilor şi ofertele acestora pentru licitaţia respectivă;
2) să nu admită dealerul primar / banca participantă / clientul la una sau mai multe licitaţii ulterioare pînă la conformarea de către aceştia cerinţelor stabilite la punctul 17, Ministerul Finanțelor, dealerii primari şi băncile participante fiind informaţi despre decizia Băncii Naţionale printr-un aviz (anexa nr.2).

 

Capitolul III
Accesul pe piaţa primară a VMS

Secţiunea 1. Selectarea băncilor în calitate de dealeri primari şi evaluarea activităţii lor

19. Dealerii primari sînt selectaţi pentru a presta servicii specifice pe piaţa valorilor mobiliare de stat prin participarea la licitaţiile desfăşurate pe piaţa primară şi tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară la preţurile pe care ei sînt obligaţi să le anunţe.

20. Obligaţiile principale ale dealerilor primari sînt:
1) să acţioneze ca intermediari între emitent şi investitori prin distribuirea VMS cumpărate şi facilitarea extinderii bazei de investitori;
2) să asigure lichiditatea pieţei prin promovarea tranzacţionării VMS pe piaţa secundară.

21. Pentru a dobîndi şi a-şi menţine calitatea de dealer primar, băncile solicitante trebuie:
1) să depună la Banca Naţională o cerere în vederea dobîndirii calităţii de dealer primar;
2) să încheie cu Banca Naţională Acordul cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare de stat (anexa nr.3);
3)să îndeplinească criteriile stabilite la punctul 22 din prezentul regulament pentru dobîndirea şi menţinerea calităţii de dealer primar.

22. Banca Naţională selectează dealerii primari şi evaluează activitatea lor pe piaţa primară şi secundară a valorilor mobiliare de stat în baza următoarelor criterii:
1) pe durata a 3 luni precedente depunerii cererii banca a cumpărat la licitaţii VMS în nume şi în cont propriu;
2) banca deţine cuantumul capitalului minim necesar;
3) nu i-au fost aplicate de Banca Naţională măsuri de remediere prin care i se interzice atragerea depozitelor;
4) dispune de cont curent deschis la Banca Naţională;
5) este participant la SIC al Băncii Naţionale şi a organizat ţinerea evidenţei valorilor mobiliare la nivelul doi, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547);
6) dispune de spaţii separate necesare pentru derularea operaţiunilor cu VMS şi de personal calificat care posedă cunoştinţe şi experienţă profesională necesare îndeplinirii responsabilităţilor atribuite;
7) dispune de dotări tehnice corespunzătoare (Bloomberg Professional Service, programe şi echipamente informatice conectate la acesta, echipamente de comunicaţii specifice – telefon, fax, etc.);
8) are elaborate şi aprobate proceduri proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, evidenţa deţinerilor clienţilor, controlul intern al activităţii cu VMS;
9) participă la licitaţiile de vînzare a VMS desfăşurate pe piaţa primară, după cum urmează:
a) dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mare sau egal cu 1.0 mlrd. lei participă la fiecare licitaţie (fiecare cod ISIN) de vînzare a valorilor mobiliare de stat;
b) dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mic de 1.0 mlrd. lei participă minimum la 50 la sută din numărul total de licitaţii de vînzare a valorilor mobiliare de stat (fiecare cod ISIN) desfăşurate pe parcursul unei luni;
10) procură în decursul fiecărui trimestru VMS într-un cuantum minim de:
a) 2.0% din volumul mediu trimestrial oferit de Ministerul Finanţelor pe parcursul a patru trimestre precedente - pentru dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mare sau egal cu 1.0 mlrd. lei;
b) 1.0% din volumul mediu trimestrial oferit de Ministerul Finanţelor pe parcursul a patru trimestre precedente - pentru dealerii primari al căror nivel al activelor este mai mic de 1.0 mlrd. lei;
11)contribuie la crearea lichidităţii pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat, efectuînd trimestrial tranzacţii în volum minim de 1.5% din volumul total al tranzacţiilor de vînzare / cumpărare efectuate cu VMS în trimestrul precedent de către toţi dealerii primari (cu excepţia operaţiunilor de piaţă deschisă ale BNM);
12)în scopul menținerii pieței secundare, afișează cotații ferme zilnic în volum minim stabilit la discreția sa pentru minim trei tipuri de VMS recent plasate la licitațiile pe piața primară sau oricare trei tipuri de VMS disponibile în portofoliul propriu.

23. Prevederile punctului 22 subpunctele 9), 10), 11) și 12) se aplică corespunzător numai perioadei de activitate în calitate de dealer primar.

24. Banca Naţională, în conformitate cu criteriile de selectare a băncilor în calitate de dealeri primari şi de evaluare a activităţii lor, determină şi modifică lista dealerilor primari, care se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale. Banca Naţională monitorizează în permanenţă şi analizează trimestrial activitatea dealerilor primari.

Secţiunea 2. Suspendarea şi retragerea calităţii de dealer primar

25. Banca Naţională poate suspenda temporar sau retrage calitatea de dealer primar cu suspendarea sau rezilierea acordului cu privire la îndeplinirea funcţiilor de dealer primar.

26. Banca Națională poate suspenda activitatea dealerilor primari în cazul în care se constată abateri de la prevederile prezentului regulament, cu notificarea prealabilă în scris a dealerilor primari cu 10 zile lucrătoare.

27. În funcție de gravitatea încălcării, suspendarea poate fi efectuată fără notificare prealabilă, fapt despre care Banca Națională va informa dealerii primari în termen de 2 zile lucrătoare.

28. În cazul suspendării, calitatea de dealer primar se redobîndește la expirarea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea.

29. Banca Națională retrage calitatea de dealer primar în următoarele cazuri:
1) ca urmare a retragerii licenței băncii de desfășurare a activității financiare;
2) la cererea dealerului primar, cu condiția notificării prealabile a Băncii Naționale în termen de 30 zile calendaristice.

30. În cazul retragerii, calitatea de dealer primar poate fi redobîndită în baza unei cereri depuse la Banca Naţională numai după expirarea a trei luni de la rezilierea acordului, cu condiţia conformării criteriilor stabilite la punctul 22.

31. Suspendarea temporară sau retragerea calităţii de dealer primar nu va avea niciun efect asupra drepturilor şi obligaţiilor dealerului primar în ce priveşte contractele încheiate cu clienţii înainte de data informării privind suspendarea sau retragerea calităţii de dealer primar.

32. Banca Națională va informa în scris Ministerul Finanțelor despre suspendarea sau retragerea calității de dealer primar.

Secţiunea 3. Condiţii de acces pentru băncile participante

33. Pentru a dobîndi calitatea de participant la piaţa primară a VMS, băncile solicitante trebuie să depună o cerere la Banca Naţională şi să încheie cu Banca Naţională Acordul de participant la piaţa primară a valorilor mobiliare de stat (anexa nr.4).

34. Băncile participante trebuie să întrunească suplimentar următoarele condiţii:
1) să dispună de cont curent la Banca Naţională;
2) să deţină calitatea de participant la SIC al Băncii Naţionale;
3) să dispună de personal calificat şi de dotări tehnice corespunzătoare pentru a asigura efectuarea tranzacţiilor cu VMS (Bloomberg Professional Service, echipamente de comunicaţii specifice – telefon, fax, etc.).

35. Suspendarea și retragerea calității de participant la piața primară a VMS se efectuează aplicîndu-se corespunzător prevederile punctelor 25-29 din prezentul regulament, cu excepția termenului prevăzut la punctul 29 subpunctul 2), care pentru băncile participante va constitui 5 zile lucrătoare.

36. Suplimentar cazurilor prevăzute la punctul 29 din prezentul regulament, Banca Națională este în drept să rezilieze acordul de participant la piața primară a valorilor mobiliare de stat în cazul în care banca comercială dobîndește calitatea de dealer primar pe piaţa VMS.

 

Capitolul IV
Mijloacele tehnice utilizate pentru desfăşurarea licitaţiilor

37. Licitaţiile de plasare a VMS se desfăşoară în sistemul electronic al Bloomberg Professional Service – Bloomberg Auction System (BAS). Procedurile detaliate de utilizare a sistemului în cauză pentru participarea la licitaţiile de plasare a VMS sînt stipulate în Ghidul utilizatorului Bloomberg Auction System.

38. Doar Banca Naţională, dealerii primari şi băncile participante au acces la BAS prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi şi înregistraţi în sistem.

39. Dealerii primari şi băncile participante în calitate de utilizatori ai BAS sînt obligaţi:
1) să studieze, să accepte şi să respecte regulile de utilizare a BAS;
2) să desemneze şi să asigure înregistrarea în BAS a cel puţin două persoane ca utilizatori cu dreptul de a efectua tranzacţii cu VMS în numele băncii și să prezinte la Banca Națională lista acestor persoane (anexa nr.5), precum și modificările ce vor interveni ulterior;
3) să se asigure că persoanele desemnate sînt instruite să utilizeze platforma BAS şi o utilizează în modul corespunzător;
4) să anunţe Banca Naţională în timp util despre dificultăţile ce apar în utilizarea sistemului.

40. În cazuri excepționale, ținînd cont de natura problemelor, momentul declanşării acestora şi de numărul de participanţi la licitaţie care s-au confruntat cu dificultăţi în utilizarea BAS la desfășurarea licitațiilor, Banca Naţională poate aplica una din opţiunile alternative după cum urmează:
1) opţiunea A - să prelungească intervalul de timp pentru recepţionarea ofertelor;
2) opţiunea B - să amîne licitaţia pentru ziua următoare;
3) opţiunea C - să utilizeze un sistem electronic alternativ (elaborat in-house) şi componenta de transport a SAPI pentru derularea licitaţiei.

41. Opţiunea A se aplică în cazul în care unul sau mai mulţi participanţi la licitaţii comunică cu cel puţin 15 minute pînă la ora limită de recepţionare a ofertelor despre imposibilitatea accesării BAS. Banca Naţională poate prelungi timpul de recepţionare a ofertelor cel mult pînă la ora 16:00 ora locală.

42. Opţiunile B şi C pot fi aplicate în cazul în care Banca Naţională decide că problemele apărute la utilizarea BAS nu pot fi soluţionate prin aplicarea opţiunii A.

43. Aplicarea opţiunilor alternative poate include, după caz, şi recepţionarea ofertelor pe suport hîrtie legalizate cu semnătura conducătorului băncii şi amprenta ştampilei, precum şi utilizarea în paralel a altor mijloace de comunicaţie – e-mail sau fax.

44. Banca Naţională va informa imediat utilizatorii BAS şi Ministerul Finanţelor despre declanşarea opţiunilor alternative A-C şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către aceştia.

45. În situaţia în care dealerul primar/banca participantă au transmis ofertele de participare la licitaţii printr-o altă modalitate decît prin intermediul BAS, aceştia vor prezenta la Banca Națională explicaţii în scris, indicînd motivul.

46. Comunicarea cu Ministerul Finanțelor privind desfășurarea licitațiilor pe piața primară a VMS se efectuează prin e-mail securizat, iar Ministerul Finanțelor va prezenta la Banca Națională numele persoanelor cu drept de acces. În cazul imposibilității utilizării e-mail-ului securizat din cauza problemelor de ordin tehnic pot fi utilizate, după caz, mijloace de comunicaţie alternative – pagina web interbancară, documente pe suport hîrtie.

 

Capitolul V
Proceduri de licitaţie

Secţiunea 1. Anunţarea licitaţiei

47. Licitațiile de plasare a VMS se desfășoară separat pe fiecare cod ISIN, în două faze: competitivă și necompetitivă. În faza competitivă a licitației pot fi transmise doar oferte competitive, iar în cea necompetitivă - doar oferte necompetitive.

48. Participarea la faza necompetitivă este opțională pentru dealerii primari.

49. Este posibilă derularea concomitentă a două sau mai multe licitații.

50. Cu 5 zile calendaristice pînă la data desfăşurării licitaţiei (în cazul licitaţiilor suplimentare, cel tîrziu în ziua precedentă zilei desfăşurării licitaţiei), Ministerul Finanţelor expediază Băncii Naţionale comunicatul de plasare a VMS (anexele nr.6 și nr.7).

51. Comunicatul de plasare a VMS include următoarele elemente ale emisiunii:
1) pentru toate tipurile de VMS oferite spre plasare:
a) data licitaţiei;
b) tipul VMS;
c) codul ISIN;
d) valoarea nominală a unei VMS;
e) volumul indicativ al emisiunii;
f) termenul de circulaţie al VMS;
g) condiţiile de vînzare;
h) data decontării;
i)data scadenţei VMS;
2) adiţional pentru OS:
a) rata anuală a dobînzii (pentru OS cu dobînda fixă) / rata anuală variabilă a dobînzii pentru calcularea primului cupon (pentru OS cu dobînda flotantă);
b) termenele de achitare a dobînzii;
c) mărimea maximală a marjei (pentru OS cu dobînda flotantă).

52. După recepționarea de la Ministerul Finanţelor a comunicatului de plasare a VMS, Banca Naţională, cu 4 zile calendaristice pînă la desfăşurarea licitaţiei (în cazul licitaţiilor suplimentare, cel tîrziu în ziua desfăşurării licitaţiei cu o oră pînă la ora limită stabilită de recepţionare a ofertelor) expediază dealerilor primari şi băncilor participante prin intermediul BAS invitaţiile la licitaţii (pentru faza competitivă și faza necompetitivă), care vor conţine numărul licitaţiei, descrierea VMS, data şi ora începerii şi încheierii recepţionării ofertelor, volumul indicativ al emisiunii, ora limită de anunţare a rezultatelor licitaţiei şi alte detalii privind valorile mobiliare propuse spre vînzare, conform comunicatului.
În faza competitivă a licitației se anunță pentru plasare un volum egal cu 85% din volumul indicativ al emisiunii, iar pentru faza necompetitivă a licitației se anunță pentru plasare un volum egal, respectiv, cu 15% din volumul indicativ al emisiunii.

53. Concomitent, Banca Naţională şi Ministerul Finanţelor publică comunicatele de plasare a VMS pe paginile-web oficiale ale acestora.

54. În cazul obligațiunilor de stat cu dobînda flotantă, ratele anuale variabile pentru calcularea următoarelor cupoane se anunță prin comunicatele Ministerului Finanțelor cu 5 zile calendaristice înainte de începerea perioadei cuponului respectiv (anexa nr.8). Comunicatele se publică pe paginile-web ale Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor și se expediază de către Banca Națională dealerilor primari și băncilor participante prin mesageria Bloomberg.

Secţiunea 2. Perfectarea şi transmiterea ofertelor de cumpărare a VMS la licitaţie

55. Transmiterea ofertelor de către dealerii primari şi băncile participante se efectuează în ziua licitaţiei prin intermediul BAS. Ofertele pentru faza competitivă și pentru faza necompetitivă pot fi transmise de la ora 8:30 (ora începerii recepţionării ofertelor) pînă la ora 10:00 ora locală (ora limită de recepţionare a ofertelor), dacă altceva nu este specificat în invitaţia de participare la licitaţie.

56. Dealerul primar/banca participantă sînt responsabili de transmiterea ofertelor prin BAS şi sînt în drept să modifice sau să revoce ofertele transmise pînă la ora limită de recepţionare a ofertelor. După ora limită de recepţionare a ofertelor nu se admite modificarea sau revocarea ofertelor transmise, acestea constituind angajamente ferme ale participanţilor.

57. Atît pentru faza competitivă, cît și pentru faza necompetitivă ofertele se perfectează separat pentru fiecare cod ISIN.

58. În faza competitivă dealerul primar este în drept să transmită un număr nelimitat de oferte competitive în cont propriu și în contul clienților săi.
În faza necompetitivă dealerul primar este în drept să transmită o ofertă necompetitivă în cont propriu și un număr nelimitat de oferte necompetitive în contul clienților săi.

59. Banca participantă este în drept să participe doar la faza competitivă a licitației și să transmită oferte competitive din cont propriu în număr nelimitat.

60. Volumul total al ofertelor competitive din cont propriu ale unui dealer primar, al ofertelor fiecărui client al dealerului primar, precum şi volumul ofertelor competitive ale unei bănci participante nu va depăşi 50 la sută din volumul indicativ al emisiunii din faza competitivă pentru fiecare cod ISIN.

61. Volumul ofertei necompetitive din cont propriu a unui dealer primar, cît și volumul ofertei necompetitive din contul unui client (investitor) nu va depăşi 300 mii lei la valoarea nominală pentru fiecare cod ISIN.

62. Volumul VMS indicat în ofertele participanţilor la licitaţie, indiferent de tipul acestora, trebuie să fie multiplu al valorii nominale a VMS. Preţul de cumpărare (exprimat în procente din valoarea nominală) pentru BT sau OS cu rata fixă a dobînzii şi marja solicitată pentru OS cu rata flotantă a dobînzii se indică în ofertele competitive cu două semne după virgulă.

63. Dealerul primar perfectează ofertele competitive și necompetitive din contul clienţilor după cum urmează:
1) pentru Fondul de garantare a depozitelor, clienţii cu statut de titular al contului personal în SIC la Banca Naţională, separat pe fiecare client, în rubrica respectivă se indică cifra „2” și, separat prin virgulă, numărul de identificare din SIC (atribuit pentru Fondul de garantare a depozitelor şi pentru titularii de cont personal – la deschiderea conturilor respective în primul nivel al SIC);
2) pentru alte categorii de clienţi în rubrica respectivă se indică „2”.

64. Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament sînt respinse.

Secţiunea 3. Alocarea în cadrul licitaţiei

65. Informaţia cu privire la ofertele recepţionate în fazele competitivă și necompetitivă ale licitației (volume şi preţuri/marje) se expediază Ministerului Finanţelor imediat după ora limită de recepționare a ofertelor, care în termen de cel mult o oră va comunica Băncii Naţionale decizia sa cu privire la preţul minim acceptat / marja maximă acceptată şi volumul de VMS care urmează a fi alocat pentru fiecare cod ISIN (anexa nr.9), în temeiul căreia Banca Națională va efectua alocarea și va încheia ambele faze ale licitației.

66. Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul să majoreze volumul emisiunii pentru fiecare cod ISIN cu maximum 30% față de volumul indicativ anunțat al emisiunii în funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul ratei dobînzii.
În funcție de nivelul ratei dobînzii pe care Ministerul Finanțelor îl acceptă în raport cu condițiile oferite de piață, Ministerul Finanțelor poate micșora volumul emisiunii față de volumul indicativ anunțat, inclusiv pînă la anularea emisiunii.

67. Alocarea în cadrul fazei competitive a licitaţiei presupune gruparea ofertelor în ordinea descrescătoare a preţurilor sau crescătoare a marjelor oferite şi determinarea volumului de VMS care din punctul de vedere al preţului /marjei satisface volumul anunţat spre plasare de către Ministerul Finanţelor.
În cazul în care la preţul minim/marja maximă sînt înaintate mai multe oferte ce nu pot fi executate integral şi Ministerul Finanţelor nu majorează volumul emisiunii pînă la executarea integrală a acestora, alocarea sumei rămase va fi efectuată aplicîndu-se principiul proporționalității. Suma alocată fiecărei oferte este rotunjită în sensul majorării, pînă la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unei VMS.

68. La alocarea VMS în cadrul fazei competitive a licitației sînt folosite următoarele metode:
1) în cazul BT şi al OS cu rata fixă a dobînzii - metoda preţului multiplu, care presupune alocarea valorilor mobiliare la preţul prezentat în fiecare ofertă competitivă.
În baza preţurilor din ofertele participanţilor cîştigători la licitaţie se calculează preţul mediu ponderat la care sînt adjudecate ofertele din faza necompetitivă a licitației;
2) în cazul OS cu rata flotantă a dobînzii - metoda preţului uniform (unic), care presupune executarea ofertelor la marja maximă acceptată pentru adjudecarea emisiunii.

69. În faza necompetitivă ofertele se adjudecă la prețul mediu ponderat al ofertelor adjudecate la faza competitivă a licitației (cu același cod ISIN) în limita volumului anunțat pentru faza necompetitivă. În cazul în care volumul agregat al ofertelor necompetitive depăşeşte volumul anunțat spre plasare pentru faza necompetitivă, acestea se adjudecă în mod proporţional volumului ofertei depuse, rotunjind în sensul majorării valoarea rezultată pînă la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unei VMS.

70. În cazul în care volumul total alocat la licitaţie este egal sau mai mare decît volumul indicativ al emisiunii anunţat de Ministerul Finanţelor, ofertele necompetitive vor fi adjudecate în volum ce nu depăşeşte 15% din volumul indicativ al emisiunii.
Ofertele necompetitive pot fi adjudecate în volum mai mare de 15% din volumul indicativ al emisiunii, în cazul în care volumul total al ofertelor depuse la licitaţie este mai mic decît volumul indicativ al emisiunii şi suma ofertelor competitive adjudecate este mai mică de 85% din volumul indicativ al emisiunii.
În cazul în care volumul ofertelor necompetitive depuse va fi mai mic decît volumul anunțat pentru faza necompetitivă, volumul nesolicitat se alocă, la decizia Ministerului Finanțelor, conform ofertelor competitive.

71. Volumul VMS alocate în faza necompetitivă va fi 0, dacă în faza competitivă a licitației nu au fost depuse oferte sau volumul VMS alocate în faza competitivă este 0.

Secţiunea 4. Formule de calcul utilizate la plasarea VMS

72. La calcularea ratelor dobînzilor/preţurilor la VMS se va utiliza convenţia Actual/365 zile - numărul de zile calendaristice din lună şi 365 zile în an.

73. Rata nominală a dobînzii la BT se determină după următoarea formulă:

unde:

r - rata nominală anuală a dobînzii (%);

N - valoarea nominală a BT (lei);

Pc - preţul de cumpărare a BT (lei);

t -  numărul de zile pînă la scadenţă.

74. Rata efectivă a dobînzii la BT se determină după următoarea formulă:

unde:

y - rata efectivă anuală a dobînzii (%);

N - valoarea nominală a BT (lei);

Pc - preţul de cumpărare a BT (lei);

t -  numărul de zile pînă la scadenţă.

75. Rata dobînzii la OS se determină din următoarea formulă:

unde:

P - preţul obligaţiunii de stat (include cuponul acumulat), (lei);

n - numărul de cupoane spre plată;

Cn - mărimea cuponului „n” (lei);

N - valoarea nominală a OS (lei);

i - rata dobînzii la OS (%);

tn - numărul de zile pînă la plata cuponului „n”.

76. Cuponul la OS se calculează în modul următor:

unde:

C - mărimea cuponului (lei);

N - valoarea nominală a OS (lei);

r  - rata dobînzii (cuponului) la OS(%);

t - perioada cuponului. 

77. Preţul mediu ponderat la care sînt executate ofertele necompetitive se calculează în modul următor:

unde:

Pmp - preţul mediu ponderat (lei);

Pi - preţul indicat în oferta competitivă i cîştigătoare (lei);

Vi - volumul indicat în oferta competitivăcîştigătoare (lei);

i  - numărul ofertei competitive cîştigătoare la licitaţie;

n - numărul total al ofertelor competitive alocate la licitaţie.

78. Procentul de alocare proporţională şi suma alocată la preţul minim/marja maximă acceptate se determină în modul următor:

unde:

all% - procentul de alocare proporţională;

Va- volumul total alocat;

Vs  - volumul agregat al ofertelor executate la preţ mai mare /marjă mai mică decît preţul minim/marja maximă acceptate;

Vm - volumul agregat al ofertelor înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate;

Sm - suma alocată ofertei individuale înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate;

Cm - valoarea ofertei individuale înaintate la preţul minim/marja maximă acceptate.

Secţiunea 5. Anunţarea rezultatelor licitaţiei şi efectuarea decontărilor

79. După încheierea licitaţiei, în aceeaşi zi, pînă la ora limită de anunţare a rezultatelor licitaţiei, Banca Naţională informează, prin intermediul BAS, dealerii primari şi băncile participante despre alocarea VMS conform ofertelor depuse. Totodată, aceştia au acces la informaţia despre rezultatele totale ale licitaţiei (separat pentru faza competitivă și faza necompetitivă), care în particular include:
1) volumul indicativ anunţat al emisiunii (pentru faza competitivă);
2) volumul ofertelor competitive depuse;
3) volumul VMS alocat în faza competitivă;
4) preţul minim şi rata maximă a dobînzii acceptate;
5) preţul maxim şi rata minimă a dobînzii acceptate;
6) preţul şi rata dobînzii medii ponderate ale ofertelor acceptate;
7) prețul minim și rata maximă a dobînzii oferite;
8) prețul maxim și rata minimă a dobînzii oferite;
9) preţul şi rata dobînzii medii ponderate ale ofertelor depuse;
10) procentul alocării proporționale a ofertelor competitive;
11) raportul dintre volumul ofertelor competitive depuse și volumul indicativ al emisiunii pentru faza competitivă;
12) raportul dintre volumul ofertelor depuse și volumul VMS alocate în faza competitivă;
13) volumul anunțat spre plasare pentru faza necompetitivă;
14) volumul ofertelor necompetitive depuse;
15) volumul ofertelor necompetitive alocate;
16) raportul dintre volumul ofertelor necompetitive depuse și volumul VMS anunțat spre plasare în faza necompetitivă;
17) marja maximă acceptată și rata dobînzii aplicată pentru plata primului cupon, în cazul OS cu rata flotantă a dobînzii.

80. Informaţia privind rezultatele licitaţiilor de plasare a VMS se publică de către Banca Naţională şi Ministerul Finanţelor pe paginile-web oficiale ale acestora.

81. La solicitarea Băncii Naţionale dealerii primari expediază cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data licitaţiei pînă la ora 10:00 lista investitorilor care au procurat la licitaţie VMS cu codul ISIN solicitat (anexa nr.10).
În cazul în care investitorul a procurat la licitaţie mai mult de 50 la sută din VMS cu acelaşi cod ISIN, Banca Naţională, în prima zi lucrătoare după data licitaţiei, informează despre aceasta dealerii primari respectivi printr-un aviz (anexa nr.11).

82. În ziua licitației, după încheierea acesteia, Banca Națională perfectează darea de seamă despre rezultatele vînzării VMS pe piața primară, care se transmite către SIC al Băncii Naţionale.
Pentru volumul total de VMS alocat la licitații Ministerul Finanțelor, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data licitației, prezintă la Banca Națională un certificat global pentru fiecare cod ISIN al emisiunii (anexa nr.12).

83. Decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare de stat vîndute în cadrul licitaţiilor se efectuează la data decontării indicată în comunicatul de plasare a VMS (de regulă T+2).

84. La data decontării dealerii primari, băncile participante și Fondul de garantare a depozitelor sînt obligaţi să asigure pe conturile de decontare la Banca Naţională la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a zilei operaţionale a SAPI disponibilitatea de mijloace băneşti în volum suficient pentru achitarea VMS conform rezultatelor licitaţiei.

85. La data decontării Banca Naţională percepe de pe conturile curente ale dealerilor primari, băncilor participante şi al Fondului de garantare a depozitelor plata pentru VMS adjudecate la licitaţie, prin emiterea ordinelor de plată în numele acestora, pentru înregistrarea ulterioară a sumelor respective în contul unic trezorerial deschis la Banca Naţională.

86. În ziua decontării, după perceperea mijloacelor băneşti respective, Banca Naţională înregistrează în SIC dreptul de proprietate asupra VMS.

87. În cazul în care la data decontării, pînă la ora 15:00, dealerul primar, banca participantă sau Fondul de garantare a depozitelor nu au asigurat pe conturile lor curente la Banca Naţională disponibilitatea mijloacelor băneşti în volum suficient pentru achitarea VMS procurate în cadrul licitaţiei, Banca Naţională va percepe plata pentru VMS cu acel cod ISIN, pentru care există mijloace suficiente în conturile curente ale acestora. Banca Națională nu va înregistra în SIC VMS cîştigate la licitaţie pentru care nu a fost efectuată plata pînă la ora 15:00 şi va aplica o amendă unică în mărime de 0.1% la suma neachitată a VMS.
Banca Națională va percepe de la banca respectivă / Fondul de garantare a depozitelor amenda prevăzută la alineatul precedent în prima zi lucrătoare după data apariţiei obligaţiei de plată. Amenda se va vărsa la bugetul de stat.
Banca Națională poate de asemenea să nu admită banca/Fondul de garantare a depozitelor la una sau mai multe licitații ulterioare.

88. La data decontării, Banca Națională informează Ministerul Finanțelor despre suma VMS pentru care nu a fost efectuată plata.

 

Capitolul VI
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat şi plata dobînzilor aferente

89. Răscumpărarea VMS şi/sau plata dobînzilor (cupoanelor) la OS se efectuează de către Ministerul Finanţelor prin intermediul Băncii Naţionale.

90. Banca Naţională, în ziua scadenţei şi/sau la data plăţii dobînzilor, dar numai după transferarea de către Ministerul Finanţelor a mijloacelor băneşti aferente, va înregistra în conturile curente deschise la Banca Naţională ale dealerilor primari, băncilor participante şi al Fondului de garantare a depozitelor suma pentru răscumpărarea VMS şi/sau achitarea dobînzilor (cupoanelor) aferente OS.
În cazul în care data la care urmează să se efectueze una din plăţile aferente valorilor mobiliare de stat este o zi nelucrătoare, plata se va efectua în prima zi lucrătoare imediat următoare, fără achitarea dobînzii suplimentare.

 

Capitolul VII
Modul de activitate a dealerilor primari cu clienţii

91. Dealerii primari sînt obligaţi să dispună de proceduri interne privind derularea operaţiunilor pe piaţa VMS şi modul de lucru cu clienţii.

92. Procedurile interne vor cuprinde prevederi referitoare la toate tipurile de tranzacţii pe care le pot efectua clienţii, modalităţile prin care se vor încheia tranzacţiile, inclusiv descrierea tipurilor de ordine pe care le pot transmite clienţii, condiţiile de executare a ordinelor (inclusiv rezervarea mijloacelor bănești), termenul de valabilitate, precum şi modul de evidenţă a ordinelor şi a deţinerilor clienţilor, pentru a asigura integritatea şi siguranţa mijloacelor băneşti şi ale valorilor mobiliare ale clienţilor în contul cărora acţionează dealerii primari.
Procedurile vor conţine de asemenea prevederi referitoare la cerinţele faţă de calificarea personalului responsabil de deservirea clienţilor la efectuarea operaţiunilor cu VMS.

93. La executarea ordinelor din contul clienţilor, dealerii primari aplică măsurile corespunzătoare care asigură executarea imediată şi prioritară a ordinelor clienţilor în raport cu cele în nume şi în cont propriu.

94. Dealerii primari informează investitorii despre licitaţiile de vînzare a VMS prin afişarea în sediile băncii şi ale filialelor unde au acces clienţii a comunicatelor de plasare a VMS, precum şi a rezultatelor licitaţiilor precedente.

95. Dealerii primari sînt obligaţi să accepte ordinele clienților de cumpărare a VMS la licitaţie din momentul recepţionării de la Banca Naţională a invitației de participare la licitaţia ordinară şi pînă la sfîrşitul zilei de lucru din ajunul licitaţiei.
Ordinele clienților pot fi acceptate şi în ziua desfăşurării licitaţiei, în cazul în care dealerii primari consideră că acestea vor putea fi prelucrate pînă la ora limită stabilită pentru recepţionarea ofertelor dealerilor primari de către Banca Naţională prin intermediul BAS.

96. Ordinele clienţilor de cumpărare sau de vînzare a VMS pot fi transmise de către aceştia în scris (perfectate conform modelului de la anexa nr.13), prin telefon, prin fax, în formă electronică sau într-un alt mod agreat de părţi.
Dealerii primari vor accepta ordinele clienţilor prin telefon/fax/e-mail cu condiţia confirmării ulterioare în scris, conform cerinţelor prezentului regulament.

97. Dealerii primari sînt obligaţi să asigure cunoaşterea de către investitori a necesităţii respectării limitei de deţinere a VMS cu acelaşi cod ISIN, precum şi a limitei de 300 mii lei în cazul ofertelor necompetitive de cumpărare a VMS la licitaţie.
Dealerii primari vor solicita declaraţia scrisă a clienţilor privind respectarea limitei de deţinere a VMS cu acelaşi cod ISIN, inclusiv la procurarea acestora şi prin intermediul altor dealeri primari și îi vor informa despre obligaţia de a vinde VMS procurate peste limita stabilită.
Clienţii dealerilor primari trebuie să fie înştiinţaţi de către aceştia că Banca Naţională, în vederea exercitării atribuţiilor sale, poate aduce la cunoştinţa tuturor dealerilor primari numele investitorilor care nu au respectat limita de deţinere a VMS cu acelaşi cod ISIN.

98. Dealerii primari sînt în drept să respingă ordinele de cumpărare a VMS, în cazul în care clientul solicită volume de VMS peste limitele stabilite sau acestea sînt perfectate incorect.

99. Dealerii primari vor stabili prin relaţii contractuale cu clienţii drepturile şi obligaţiile fiecăruia, termenul şi modul efectuării plăţilor aferente tranzacţiilor cu VMS, în funcţie de nivelul de toleranţă al riscului la care se expun.
Este interzisă efectuarea oricărei operaţiuni pe contul unui client, dacă nu există o dispoziție în acest sens din partea clientului, perfectată și transmisă conform cerințelor punctului 96 din prezentul regulament.

100. Dealerii primari sînt obligaţi:
1) să ramburseze clienţilor mijloacele băneşti rezervate pentru procurarea VMS la licitaţii, în suma ofertelor necîştigătoare, cel tîrziu în prima zi lucrătoare următoare după anunţarea de către Banca Naţională a rezultatelor licitaţiei;
2) să efectueze repartizarea corectă a VMS adjudecate la licitaţii pentru ordinele clienţilor neexecutate integral, conform procentului de alocare proporţională stabilit la licitaţie;
3) să înregistreze în conturile curente ale clienţilor suma pentru VMS răscumpărate/suma dobînzilor aferente cel tîrziu în prima zi lucrătoare următoare după scadenţa VMS/data plăţii dobînzii;
4) să recepţioneze ordinele clienţilor de cumpărare/vînzare a VMS pe piaţa secundară şi să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura executarea acestora la rate ale dobînzilor comparabile cu cele stabilite pe piaţă;
5) să notifice clientului în scris, prin fax sau prin alte căi de comunicaţie agreate de părţi executarea sau neexecutarea ordinelor acestuia în termen rezonabil;
6) să organizeze deservirea clienţilor la efectuarea operaţiunilor cu VMS, inclusiv prin filialele băncii.

101. Activitatea dealerilor primari cu Fondul de garantare a depozitelor în procesul de participare a acestuia la piața primară a VMS include următoarele:
1) încheierea contractului de prestare a serviciilor pe piața VMS;
2) recepționarea, verificarea ordinelor de cumpărare a VMS şi transmiterea lor prin intermediul BAS în cadrul ofertei de participare la licitaţie;
3) notificarea executării sau neexecutării ordinelor de cumpărare a VMS.
Fondul de garantare a depozitelor va comunica Băncii Naţionale denumirea dealerului primar cu care a încheiat contractul de prestare a serviciilor pe piața VMS.
Dealerul primar nu va solicita de la Fondul de garantare a depozitelor rezervarea mijloacelor bănești în vederea executării ordinelor de cumpărare a VMS. Fondul de garantare a depozitelor asigură disponibilitatea mijloacelor bănești necesare în contul său curent la Banca Națională, conform prevederilor Acordului de participare la piața primară a valorilor mobiliare de stat (anexa nr.14).
Plățile pentru plasarea și răscumpărarea VMS, precum și dobînzile aferente, se efectuează strict între Banca Națională și Fondul de garantare a depozitelor, în conformitate cu prevederile acordului indicat.
Evidența VMS ale Fondului de garantare a depozitelor se ține în contul nr.I al acestuia deschis la primul nivel al SIC la Banca Națională.

 

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.96 din 17 mai 2013

LISTA
actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei care se abrogă

1. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.201 din 9 august 2007 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.533), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.503 din 21 august 2007.

2. Punctul 8 din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.139 din 31 iulie 2008 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.171-173, art.496), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.601 din 8 septembrie 2008.

3. Punctul I din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.202 din 23 octombrie 2008 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-200, art.603), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.618 din 30 octombrie 2008.