• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.01.2018

Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.355 din 27.12.2017

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.18-26  din 19.01.2018, art.89

      BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr._355_
din  „_27_” decembrie 2017

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
_______________________
nr.1287 din 10 ianuarie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la regimul rezervelor obligatorii

În temeiul art.11 alin.(1), art.17 și art.27 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.54 alin.(2) și art.62 alin.(1) din Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, conform anexei.

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.701 din 17 septembrie 2009.

3. Rezervele obligatorii, aferente perioadei de urmărire a mijloacelor atrase  8  ianuarie 2018 - 7 februarie 2018, stabilite conform Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004, se vor menține de către bănci:
1) în lei moldovenești - în conturile „Loro” la Banca Națională a Moldovei în medie pentru perioada 8 februarie  2018 – 15 martie 2018;
2)  în valută străină - în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale a Moldovei în USD și în EUR deschise în băncile străine, până la data de 19 martie 2018.

4. Mijloacele atrase, reflectate în bilanțurile contabile ale băncii în perioada 8 - 15 februarie  2018, nu se vor include în baza de calcul pentru determinarea rezervelor obligatorii.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 16 februarie 2018, cu excepția punctelor 3 și 4, care intră în vigoare la data publicării.

6. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat conform punctului 1 din prezenta hotărâre, se aplică începând cu perioada de observare 16 februarie 2018 – 15 martie 2018.

 

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Anexă 
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei 
nr. 355 din 27 decembrie 2017

REGULAMENT
cu privire la regimul rezervelor obligatorii

Capitolul 1
Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament stabilește regimul rezervelor obligatorii pe care băncile și sucursalele băncilor străine, licențiate de Banca Națională a Moldovei (în continuare bănci), trebuie să le mențină în conturi deschise la Banca Națională a Moldovei.

2. Băncile constituie rezerve obligatorii în lei moldovenești (MDL) și în valută străină, dolari SUA (USD) și Euro (EUR), în condițiile prezentului regulament.

3. Expresiile și termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele semnificații:
1) rezerve obligatorii - disponibilități bănești ale băncilor în MDL, USD și în EUR, păstrate în conturi la Banca Națională a Moldovei;
2) bază de calcul - nivelul mediu zilnic, pe perioada de observare, al mijloacelor atrase din conturile bilanțiere de depozit și alte pasive similare din clasa II „Obligațiuni” din bilanțul băncii, asupra cărora se aplică norma rezervelor obligatorii;
3) perioadă de observare - intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul;
4) perioadă de aplicare - intervalul de timp în care trebuie menținut în conturi la Banca Națională nivelul stabilit al rezervelor obligatorii;
5) nivel stabilit al rezervelor obligatorii - produsul dintre baza de calcul și norma rezervelor obligatorii, care urmează a fi menținut în perioada de aplicare în contul respectiv al rezervelor obligatorii, indicat de Banca Națională;
6) nivel efectiv al rezervelor obligatorii: pentru MDL - suma mijloacelor bănești menținute de bancă în perioada de aplicare în contul „Loro” la Banca Națională, iar pentru valută străină - suma mijloacelor bănești disponibilă în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale în USD și în EUR în băncile străine la data limită stabilită de Banca Națională;
7) excedent de rezerve - cuantumul diferenței pozitive dintre nivelul efectiv și nivelul stabilit al rezervelor obligatorii;
8) deficit de rezerve - cuantumul diferenței negative dintre nivelul efectiv și nivelul stabilit al rezervelor obligatorii, necesară pentru acoperirea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în unul din conturile rezervelor obligatorii la Banca Națională a Moldovei;
9) normă a rezervelor obligatorii - cotă procentuală aplicată la baza de calcul pentru determinarea sumei rezervelor obligatorii;
10) măsuri de intervenție timpurie - măsurile prevăzute la art.42-53 din Legea nr. 232  din  3 octombrie 2016  privind redresarea și rezoluția băncilor;
11) instrumente de rezoluție și exercitarea de competențe de rezoluție - instrumentele și competențele de rezoluție prevăzute în titlul IV capitolul IV din Legea nr. 232  din  3 octombrie 2016  privind redresarea și rezoluția băncilor;
12) valute liber convertibile - valutele străine indicate la punctul 19 din Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100), cu modificările și completările ulterioare;
13) valute neconvertibile - valutele străine altele decât cele indicate la punctul 19 din Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009.

 

Capitolul II
Baza de calcul a rezervelor obligatorii

4.  Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele bănești în MDL, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în bilanțurile băncilor în conturile bilanțiere din clasa II „Obligaţiuni”.

5. Din baza de calcul a rezervelor obligatorii se exceptează:
1) mijloacele bănești atrase de la Banca Națională;
2)  mijloacele bănești atrase de la băncile licențiate de Banca Națională și de la sucursalele băncilor străine licențiate de Banca Națională;
3) mijloacele proprii ale băncilor care sunt reflectate în bilanțurile contabile în conturile bilanțiere din clasa II „Obligațiuni”.

6. Conturile bilanțiere din clasa II „Obligațiuni” incluse în baza de calcul sunt indicate în anexa nr.1 la prezentul regulament.

7. Baza de calcul se determină ca medie a soldurilor zilnice în perioada de observare din conturile prevăzute în anexa nr.1.

8. Soldul mediu zilnic pentru perioada de observare se determină luând în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de observare. Pentru zilele de odihnă și zilele de sărbătoare nelucrătoare se repetă soldurile zilei operaționale precedente.

9. Baza de calcul din care se constituie rezervele obligatorii în MDL se formează din mijloacele atrase în MDL și valute neconvertibile.
Recalcularea în MDL a sumei mijloacelor atrase în valute neconvertibile se efectuează zilnic, aplicând cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru data respectivă.

10. Baza de calcul din care se constituie rezervele obligatorii în USD și în EUR se formează corespunzător din mijloacele atrase în USD și în EUR.

11. Mijloacele atrase în alte valute liber convertibile se includ în baza de calcul în USD sau EUR, la decizia băncii, care poate fi modificată o singură dată pe an, cu informarea Băncii Naționale cu cel puțin 10 zile lucrătoare până la începerea noului an calendaristic.
Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează zilnic, prin cross-cursul față de USD sau EUR, aplicând cursul oficial al leului moldovenesc  valabil pentru data respectivă.

 

Capitolul III
Norma rezervelor obligatorii și principiile rezervării

12. Norma rezervelor obligatorii se stabilește și se modifică de către Comitetul executiv al Băncii Naționale, în funcție de obiectivele politicii monetare și valutare a Băncii Naționale.

13. Pentru rezervele obligatorii în MDL și pentru rezervele obligatorii în USD și în EUR,  pot fi stabilite norme distincte de constituire.

14. Deciziile Comitetului executiv al Băncii Naționale de modificare a normei rezervelor obligatorii intră în vigoare în termen de cel puțin 10 zile de la notificarea băncilor.

15. Se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 % următoarelor categorii de mijloace atrase:
1) depozite la termen cu un termen convenit de menținere mai mare de 2 ani, care întrunesc următoarele caracteristici:
a) depozite la termen cu un termen convenit de menținere mai mare de 2 ani, cu sau fără drept de completare în perioada menținerii depozitului, care nu prevăd restituirea sumelor depuse înainte de termenul convenit;
b) depozite la termen cu un termen convenit de menținere mai mare de 2 ani, ale căror condiții nu prevăd completări, dar prevăd restituirea sumelor în perioada menținerii depozitului la termene prestabilite, după o perioadă de menținere mai mare de 2 ani.
Pentru depozitele cu drept de completare şi pentru depozitele care prevăd condiția capitalizării dobânzii în contul de depozit, norma rezervelor obligatorii de 0% se aplică la sumele inițiale ale depozitelor, la sumele completate şi la sumele dobânzilor capitalizate cu termenul de menținere mai mare de 2 ani.
Constituirea depozitelor în condițiile menționate nu afectează dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parțială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit;
2) depozite - garanții şi împrumuturi care au o scadență (termen convenit) mai mare de 2 ani.
La suma depozitelor - garanții şi a împrumuturilor a căror rambursare conform condițiilor contractuale se efectuează eșalonat se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit - garanție şi la partea de împrumut cu scadența mai mare de 2 ani;
3) valori mobiliare emise de către bănci cu o scadență inițială mai mare de 2 ani, ale căror condiții de emitere nu prevăd răscumpărarea înainte de termen a acestora.

 

Capitolul IV
Constituirea rezervelor obligatorii în MDL

16. Rezervarea în MDL se efectuează prin menținerea mijloacelor bănești în MDL în contul „Loro” al băncii deschis la Banca Națională.

17. Perioada de observare a mijloacelor atrase în MDL și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul o constituie intervalul de timp cuprins între data de 16 a lunii precedente și data de 15 a lunii curente.

18. Suma rezervelor obligatorii în MDL aferentă fiecărei perioade de observare se determină de către bancă ca produsul dintre suma soldurilor medii zilnice din conturile bilanțiere din clasa II „Obligațiuni” incluse în baza de calcul și norma rezervelor obligatorii pentru perioada respectivă.

19. Fiecărei perioade de observare îi corespunde perioada sa de aplicare, pe parcursul căreia banca trebuie să mențină suma medie a rezervelor obligatorii, calculată conform punctului 18 din prezentul regulament.
Perioada corespunzătoare de aplicare începe în prima zi calendaristică după încheierea perioadei de observare și durează în intervalul de timp cuprins între data de 16 a lunii curente și data de 15 a lunii următoare.

 

Capitolul V
Constituirea rezervelor obligatorii în USD și în EUR

20. Rezervele obligatorii ale băncilor în USD și în EUR se mențin în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale în USD și în EUR deschise în băncile străine.

21. Pentru evidența și gestionarea rezervelor obligatorii ale băncilor în USD și în EUR, Banca Națională va deschide în registrele sale contabile conturi analitice pentru fiecare bancă, separat pentru fiecare din valutele menționate.

22. Informația privind numărul și denumirea conturilor analitice, precum și datele de identificare a conturilor „Nostro” ale Băncii Naționale deschise în băncile străine în USD și în EUR, se comunică băncilor în scris.

23. Perioada de observare a mijloacelor atrase în USD, EUR și în alte valute liber convertibile incluse în baza de calcul o constituie intervalul de timp cuprins între data de 16 a lunii precedente și data de 15 a lunii curente.

24. Suma rezervelor obligatorii în USD și EUR aferentă fiecărei perioade de observare se determină de către bancă ca produs dintre suma soldurilor medii zilnice din conturile bilanțiere din clasa II „Obligațiuni” incluse în baza de calcul și norma respectivă a rezervelor obligatorii.

25. Aferent perioadei de observare se stabilește o dată limită, până la care banca trebuie să  transfere cuantumul deficitului de rezerve obligatorii în USD și EUR în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale în băncile străine.

26.  Data-limită de transferare a cuantumului deficitului de rezerve obligatorii în USD și EUR în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale în băncile străine se stabilește data de 20 a lunii curente.

27. Concomitent cu efectuarea transferului sumei deficitului de rezerve obligatorii în USD și EUR, banca este obligată să confirme Băncii Naționale transferul printr-un mesaj SWIFT MT 299 (suma, valuta şi data transferării).

28. Banca Națională va înregistra suma transferată în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii, deschis în registrele sale contabile, în baza mesajelor SWIFT respective (confirmare de creditare sau extras de cont), la data recepționării acestora de la băncile corespondente ale Băncii Naționale.
În cazul în care mesajele SWIFT respective au fost recepționate de către Banca Națională după ora 16.30, ora Chișinăului, a zilei operaționale, suma transferată va fi înregistrată în contul Rezervelor obligatorii în valută străină în următoarea zi operațională.

29.  În cazul diminuării bazei de calcul a rezervelor obligatorii, Banca Națională va restitui băncii excedentul de rezerve obligatorii în USD și/sau EUR în decurs de 4 zile lucrătoare din data prezentării raportului pentru perioada respectivă de observare.

30. Banca Națională va transfera excedentul de rezerve obligatorii în USD și EUR la conturile „Nostro” ale băncii în USD sau EUR deschise în băncile străine.

31. La data transferării excedentului de rezerve obligatorii la conturile băncii în USD sau în EUR în băncile străine, Banca Națională va confirma transferul printr-un mesaj autorizat SWIFT MT 299 (suma, valuta şi data rambursării).

32. Informația privind datele de identificare a conturilor „Nostro” în USD și în EUR ale băncii deschise în băncile străine, la care urmează să fie transferat excedentul rezervelor obligatorii în USD și EUR se comunică Băncii Naționale în scris.
În cazul în care, datele de identificare a conturilor „Nostro” în USD și în EUR ale băncii deschise în băncile străine, la care urmează să fie transferat excedentul rezervelor obligatorii s-au modificat, banca este obligată să informeze imediat, în scris,  Banca Națională referitor la schimbările intervenite.

33. În cazul în care banca a efectuat transferul deficitului de rezerve obligatorii în USD și/sau în EUR, în alte conturi decât cele comunicate băncii conform punctului 22 din prezentul regulament, cheltuielile suportate de către Banca Națională pentru recuperarea sumelor respective se compensează de către bancă.

34. Cheltuielile suportate de către Banca Națională din motivul nerespectării de către bancă a prevederilor de la punctul 32, alineatul doi, se compensează de către bancă.

 

Capitolul VI
Îndeplinirea cerințelor privind rezervele obligatorii

35. Regimul rezervelor obligatorii se consideră respectat, dacă sunt îndeplinite cerințele privind rezervele obligatorii în MDL, USD și în EUR.

36. Cerințele privind rezervele obligatorii în MDL se consideră îndeplinite dacă în perioada de aplicare soldul mediu zilnic în contul „Loro” a fost egal cu sau mai mare decât nivelul stabilit al rezervelor obligatorii.

37. Soldul mediu zilnic în contul „Loro” al băncii la Banca Națională, în perioada de aplicare se determină luând în calcul numărul de zile calendaristice din această perioadă. Pentru zilele de odihnă și zilele de sărbătoare nelucrătoare se repetă soldul zilei operaționale precedente.

38. Cerințele privind rezervele obligatorii în USD și în EUR se consideră îndeplinite, dacă până la dată limită stabilită la punctul 26 din prezentul regulament, deficitul de rezerve obligatorii transferat de bancă a fost înregistrat în conturile „Nostro” ale Băncii Naționale deschise în băncile străine.

39. Nu se admit compensări între excedentul și deficitul rezervelor obligatorii în MDL, USD și în EUR, precum și compensări între excedentul și deficitul rezervelor obligatorii în USD și în EUR.

 

Capitolul VII
Raportarea și verificarea raportării privind rezervele obligatorii

40. Pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase şi a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmește 2 rapoarte separate:
1) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, anexa nr.2 la regulament;
2) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, anexa nr.3 la regulament.
41. Rapoartele se prezintă la Banca Națională lunar, în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159,  art.447), cu modificările și completările ulterioare, cel târziu la data de 20 a lunii curente care urmează după perioada de observare.

42. Banca nou înființată începe să raporteze și să mențină rezervele obligatorii după expirarea primei perioade complete de observare de la data efectuării primei operațiuni bancare.

43. Banca Națională verifică rapoartele privind rezervele obligatorii la prezentarea acestora şi în cadrul controalelor efectuate în bănci.

 

Capitolul VIII
Cazurile de exceptare și suspendare a cerințelor de menținere a rezervelor obligatorii

44. Fără ca o cerere în acest sens să fie necesară, Banca Națională poate excepta o bancă, integral sau parțial, de la obligația de a menține rezerve obligatorii în următoarele cazuri:
1) în circumstanțele în care băncii i s-au aplicat măsuri de intervenție timpurie;
2) în circumstanțele în care băncii i s-au aplicat instrumente de rezoluție și s-au exercitat competențe de rezoluție.

45. Regimul distinct al rezervelor obligatorii menționat la punctul 44 se instituie în baza hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale.

46. Cerințele de constituire şi menținere a rezervelor obligatorii nu se aplică față de băncile, cărora li s-a retras licența.

47.  De la data retragerii licenței băncii, Banca Națională, la ordinul lichidatorului, va transfera rezervele obligatorii în USD și în EUR, în funcție de tipurile valutei străine, în unul sau mai multe conturi cu specificarea „bancă în proces de lichidare”, deschise la o bancă/bănci din Republica Moldova, prin intermediul cărora lichidatorul va efectua operațiunile în valută străină ale băncii care se lichidează.

 

Capitolul IX
Remunerarea rezervelor obligatorii

48. Banca Națională plătește o dobândă la cota din rezervele obligatorii ce depășește 5 la sută din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve.

49. Dobânda de remunerare a rezervelor obligatorii în MDL și dobânda de remunerare a rezervelor obligatorii în USD și în EUR se calculează aplicând rate distincte ale dobânzii.

50. Ratele dobânzii aplicate de către Banca Națională la remunerarea rezervelor obligatorii se stabilesc şi se modifică de către Comitetul executiv al Băncii Naționale. 

51. Dobânda de remunerare a rezervelor obligatorii, calculată pentru luna calendaristică precedentă, se achită de către Banca Națională lunar, după data de 20 a lunii curente, în decurs de 5 zile lucrătoare.

52. La calcularea dobânzii de remunerare a rezervelor obligatorii se utilizează următorii indicatori:
1) soldul mediu zilnic al rezervelor obligatorii, calculat în baza soldurilor zilnice înregistrate în contul „Loro” la Banca Națională și a soldurilor zilnice înregistrate în contul Rezervelor obligatorii în valută străină (USD și EUR);
2) ratele de dobândă stabilite pentru remunerarea rezervelor obligatorii pentru luna respectivă;
3) cursul oficial al leului moldovenesc față de USD și EUR valabil la data efectuării calculului.

53. Dobânda de remunerare a rezervelor obligatorii în MDL se calculează şi se achită băncilor în MDL.

54. Dobânda de remunerare a rezervelor obligatorii în USD şi în EUR se calculează în valutele respective, se recalculează în MDL, aplicând cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării calculului și se achită băncilor în MDL.

55. În cazul în care, rata dobânzii de remunerare a rezervelor obligatorii a fost rectificată după achitarea dobânzii de remunerare băncilor, Banca Națională va recalcula suma dobânzii de remunerare a rezervelor obligatorii pentru luna respectivă  și va proceda după cum urmează:
1) în cazul în care mărimea rectificată a ratei dobânzii va fi mai mare decât mărimea ratei dobânzii aplicate în calcul - va plăti băncilor o dobândă suplimentară în decurs de 3 zile lucrătoare din data efectuării calculului;
2) în cazul în care mărimea rectificată a ratei de dobândă va fi mai mică decât mărimea ratei dobânzii aplicate în calcul - va încasa din conturile Loro ale băncilor suma dobânzii plătite în plus, în decurs de 3 zile lucrătoare din data înștiințării băncilor.

56. Pentru băncile cărora li s-a retras licența, calcularea dobânzii de remunerare a rezervelor obligatorii se întrerupe din data retragerii licenței. 

 

Capitolul X
Sancțiuni și restricții

57. În situația în care o bancă a înregistrat un deficit de rezerve, Banca Națională, în conformitate cu art.17 alin.(4) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va aplica o amendă pe toată perioada cât durează deficitul.

58.  Amenda aplicată atât pentru deficitul de rezerve în MDL, cât și în USD și în EUR va fi calculată la o rată egală cu rata de bază (rata dobânzii de politică monetară) a Băncii Naționale pe zi plus 0,2% înmulțită cu deficitul de rezerve şi cu numărul de zile din perioada cât durează aceasta.

59. Amenda pentru deficitul de rezerve în USD și în EUR se recalculează în MDL la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării calculului.

60.  Amenda pentru deficitul de rezerve obligatorii se percepe de către Banca Națională incontestabil din contul „Loro” al băncii la Banca Națională, fără preaviz, și se varsă la bugetul de stat.

61. Admiterea de către bănci a încălcării prevederilor prezentului regulament poate atrage după sine aplicarea de către Banca Națională și a altor sancțiuni și măsuri sancționatoare prevăzute la art. 141 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și art. 75 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

62. În cazul unor diferențe dintre datele raportate de bănci și situațiile constatate în urma controlului efectuat de Banca Națională pe teren în bănci se procedează astfel:
1) pentru deficitele de rezerve ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici Banca Națională va percepe o amendă, calculată pentru perioada respectivă de observare conform prevederilor punctului 58 din prezentul regulament;
2) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va fi recuperată de Banca Națională de la banca respectivă;
3) în cazul raportării unei baze de calcul mai mici, Banca Națională nu va plăti o dobândă suplimentară pentru nivelul rezervelor efectiv păstrat în contul „Loro” al băncii.
Încasarea amenzii sau a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor obligatorii se efectuează fără preaviz, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după perfectarea raportului de control şi informarea băncii despre conținutul acestuia.

63. În cazul în care o bancă sesizează din proprie inițiativă apariția unor diferențe dintre baza de calcul raportată şi cea rezultată din aplicarea prezentului regulament și a hotărârilor Comitetului executiv în aplicarea acestuia, banca va informa Banca Națională despre aceste diferențe printr-un demers.
Pentru corectarea diferențelor constatate se va proceda analogic cazurilor prevăzute la punctul 62, subpunctul 1), 2) și 3).
Încasarea amenzii pentru deficitele de rezerve și a dobânzii plătite în plus se efectuează fără preaviz, în termen de maxim 10 zile lucrătoare după înregistrarea scrisorii de înștiințare parvenită de la bancă şi prezentarea raportului pentru perioada respectivă.

 

Anexe:          PDF          DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).