• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2006

Regulament privind facilităţile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Nationala a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.70 din 23.03.2006

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 51-54 din 31.03.2006, art.188

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 70 din 23 martie 2006

Regulament
privind facilităţile permanente de creditare acordate băncilor
de către Banca Naţională a Moldovei

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr.235 din 30.08.2006, MO al R. Moldova nr. 142-145 din 08.09.2006;
HCA al BNM 
nr.196 din 02.08.2007, MO al R. Moldova nr.131-135 din 24.08.2007;
HCA al BNM
nr.36 din 13.03.2008, MO al R. Moldova nr.61-62 din 25.03.2008;
HCA al BNM nr.78 din 30.04.2008, MO al R. Moldova nr.86-87 din 16.05.2008;
HCA al BNM nr.139 din 31.07.2008, MO al R. Moldova nr.171-173 din 12.09.2008.

Notă: Pe tot cuprinsul Regulamentului, inclusiv anexele sintagma „hîrtii de valoare” se substituie cu sintagma „valori mobiliare” la cazul respectiv, iar abrevierile „HV” şi „HVS” se substituie respectiv cu abrevierile „VM” şi „VMS”; textul „Regulamentul cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare dematerializate” se substituie cu textul „Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare” conform Hot.BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007

 

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind facilităţile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare Regulament) este elaborat în temeiul articolelor 4, 5, 11 şi 18 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, având drept scop reglementarea modului de acordare de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare BNM) a facilităţilor permanente de creditare, în vederea menţinerii lichidităţii băncilor şi asigurării efectuării plăţilor în termen.

2. În cadrul prezentului Regulament BNM reglementează următoarele facilităţi permanente de creditare acordate băncilor în lei moldoveneşti: credite intraday şi credite overnight.

 

II. Noţiuni utilizate

3. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate următoarele noţiuni:
Credit intraday este un credit sub formă de trageri în descoperit de cont (overdraft) pe conturile de decontare ale băncilor, acordat de BNM pe parcursul zilei operaţionale pentru asigurarea efectuării plăţilor curente în termen, garantat cu valori mobiliare amanetate BNM.
Credit overnight este o formă de credit acordat de BNM peste noapte băncilor, pentru acoperirea descoperitului de cont neachitat la sfârşitul zilei operaţionale, precum şi în scopul menţinerii rezervelor obligatorii, garantat cu valori mobiliare amanetate BNM.
Gaj eligibil se constituie din valori mobiliare de stat şi din Certificatele Băncii Naţionale (în continuare VM) cu termenul de la 5 până la 91 de zile până la scadenţă, înregistrate în sistemul de înscrieri în conturi (SIC) la BNM, aflate în proprietatea băncilor şi care sunt acceptate ca obiect al gajului amanet în cadrul acordării facilităţilor permanente de creditare.
Limită de creditare este suma creditelor intraday şi overnight posibilă de a fi obţinută de bancă în cadrul facilităţilor permanente de creditare.

 

III. Condiţii de funcţionare a facilităţilor permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei

4. Băncile pot beneficia de credite intraday/overnight în condiţiile stabilite de BNM reeşind din scopurile politicii monetare a BNM. În acest context, BNM poate stabili limita creditelor intraday/overnight, inclusiv pentru fiecare bancă.
(Pct.4 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)

5. Creditele intraday şi overnight se acordă în volumul maxim de VM rezervate de către bancă pentru gajare BNM, prin transferarea din contul nr. I în contul nr. III, subcontul 1 „VM rezervate pentru gajare BNM la obţinerea creditelor intraday/overnight” (în continuare contul nr. III.1) al Sistemului de Înscrieri în conturi la BNM, respectând limita de creditare stabilită de BNM.

6. Pentru a putea beneficia de credite intraday/overnight banca va menţine un volum suficient de VM în contul nr. III.1 în SIC la BNM.

7. Pe parcursul zilei operaţionale banca este în drept să efectueze completarea VM în contul nr. III .1 în SIC la BNM şi/sau retragerea parţială a acestora cu acceptul BNM.

8. Volumul VM la valoarea nominală, cu termenul de la 5 pînă la 35 zile şi cu termenul de la 36 pînă la 91 zile pînă la scadenţă, ce vor reprezenta garanţia creditelor intraday şi overnight şi a dobînzii aferente, trebuie să depăşească cu 5 la sută şi respectiv cu 10 la sută suma creditului.

9. Mecanismul asigurării cu VM a creditelor intraday şi overnight este stipulat în Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare nr. 9/08, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 02 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26-27/28 din 05 mai 1996), (în continuare Regulamentul cu privire la SIC).

 

IV. Condiţii generale de acordare a creditelor intraday şi overnight

10. Banca Naţională a Moldovei acordă facilităţi de creditare băncilor care:
a) au încheiat cu Banca Naţională a Moldovei:
- Contract de acordare a facilităţilor permanente de creditare (Anexa 1 la Regulament);
- Contract privind participarea la SIC al Băncii Naţionale a Moldovei şi acordurile adiţionale respective;
- Contract privind participarea în sistemul automatizat de plăţi interbancare;
b) în conformitate cu procedurile descrise în Regulamentul cu privire la SIC au rezervat în conturile respective în SIC la BNM VM cu termenul de la 5 până la 91 de zile până la scadenţă în volum suficient pentru obţinerea creditelor intraday/overnight.
(Pct.10 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

11. Contractul de acordare a facilităţilor permanente de creditare (în continuare contract) se încheie pe o perioadă nelimitată de timp.

12. Până la prezentarea primei cereri pentru obţinerea creditului overnight, banca transmite la BNM delegaţiile persoanelor autorizate de bancă pentru efectuarea tranzacţiilor de credit overnight şi o scrisoare care va conţine informaţia privind numărul contului analitic deschis în registrele băncii pentru evidenţa creditelor overnight.
(Pct.12 modificat prin Hot. BNM nr.78 din 30.04.2008, în vigoare 30.05.2008)

 

V. Principiile de acordare şi achitare a creditului intraday

13. Acordarea creditului intraday pe parcursul zilei operaţionale se efectuează în cazul lipsei mijloacelor băneşti sau insuficienţei acestora în contul de decontare deschis băncii participante în sistemul automatizat de plăţi interbancare (în continuare SAPI).

14. Creditul intraday se acordă pe parcursul zilei operaţionale a SAPI, cu scadenţa în aceeaşi zi.

15. Creditul intraday este un descoperit de cont pe parcursul zilei operaţionale în scopul efectuării plăţilor în baza documentelor de plată, peste sumele disponibile în cont.

16. Pe parcursul zilei operaţionale banca poate beneficia de mai multe credite intraday, în limita de politică monetară stabilită de BNM şi a gajului disponibil.

17. Pentru creditul intraday acordat băncii nu se percep dobânzi, comisioane sau alte plăţi.

18. Creditul intraday se acordă băncilor care corespund cerinţelor stipulate în prezentul Regulament şi care au rezervate VM în contul nr. III, subcontul 1 în SIC la BNM.
În cazul acordării creditului intraday (admiterii overdraftului în contul de decontare al băncii), la solicitarea băncii SAPI va expedia extrasul de cont.
(Pct.18 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

19. Pe parcursul zilei operaţionale curente, din contul înregistrărilor mijloacelor băneşti în contul de decontare al băncii în SAPI, primordial, se achită creditul intraday (se acoperă descoperitul de cont).

20. La achitarea overdraftului admis în contul de decontare al băncii, SAPI va expedia extrasul de cont la solicitarea acesteia.

21. Creditul intraday nu poate fi acordat pentru achitarea creditului overnight.

22. În cazul în care până la sfârşitul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI banca nu a achitat creditul intraday, acesta, în cadrul etapei „Operaţiuni overnight”, se reperfectează în credit overnight, fără acceptul băncii, iar VM care au reprezentat asigurarea creditului intraday rămân drept asigurare pentru creditul overnight.

23. În cazul reperfectării creditului intraday în credit overnight, BNM va expedia băncii notificarea respectivă (Anexa 4 la Regulament).

 

VI. Particularităţile creditului overnight

24. Acordarea creditelor overnight este determinată de următoarele necesităţi:
a) neachitarea creditului intraday până la sfârşitul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI;
b) insuficienţa mijloacelor băneşti în contul LORO al băncii pentru menţinerea rezervelor obligatorii.

25. În cazul descris la litera a) din pct. 24 suma creditului overnight se acordă fără acceptul băncii şi va fi egală cu suma creditului intraday acordat şi neachitat pînă la sfârşitul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI .

26. În cazul descris la litera b) din pct. 24. creditul overnight se acordă în baza cererii băncii (Anexa 2 la Regulament).

27. Creditul overnight în baza cererii băncii se acordă în ziua operaţională curentă, în etapa „Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI.

28. Termenul de rambursare a creditului overnight nu poate fi prelungit.

29. Dobânda la creditul overnight se calculează pentru termenul de o zi.

30. În cazul acordării creditului overnight în etapa „Operaţiuni overnight” a zilei operaţionale a SAPI anterioare zilelor de odihnă sau de sărbătoare, băncile efectuează plata dobânzii pentru termenul de facto de utilizare a creditului, inclusiv pentru zilele de odihnă sau de sărbătoare, la rata dobânzii creditului overnight.

31. Rata dobânzii pentru creditul overnight se stabileşte de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale şi se aplică cu data intrării în vigoare.

32. Rata dobânzii la creditul overnight se comunică de către BNM băncilor pe măsura modificării şi este în vigoare până la următoarea modificare.

33. Dobânda pentru creditul overnight la termen se calculează pentru fiecare zi de utilizare după formula:

unde:
D – suma dobânzii pentru utilizarea creditului overnight,
S – suma creditului overnight,
Rd – rata dobânzii pentru utilizarea creditului overnight exprimată în procente,
N – numărul zilelor utilizării creditului overnight (N nu poate fi mai mic de 1).
Modul de calculare a dobânzii după formula dată se aplică pentru creditele cu termen de o zi şi pentru creditele la termen ce se extind în zilele de odihnă sau de sărbătoare.

 

VII. Acordarea şi achitarea creditelor overnight

34. Creditul overnight în baza cererii, se acordă băncilor care corespund cerinţelor stipulate în prezentul Regulament şi care au rezervate VM în contul nr. III.1 în SIC la BNM.
(Pct.34 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

35. Cererea pentru creditul overnight se expediază de către bancă în mod electronic utilizând sistemul „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI şi se recepţionează de către BNM pe parcursul programului de operare al SAPI, dar nu mai târziu de 50 de minute de la începutul etapei „Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI .

36. Cererile recepţionate de BNM după termenul stabilit la pct. 35, precum şi cererile perfectate cu abateri şi erori se resping.

37. Cererea prezentată nu poate fi retrasă.

38. Asigurarea insuficientă serveşte drept temei pentru refuzul acordării creditului overnight în suma solicitată în cerere şi băncii i se va expedia notificarea respectivă. În acest caz creditul poate fi acordat în mărimea gajului disponibil, în baza cererii noi prezentate în termenul stabilit la pct. 35.

381. Cererea recepţionată de BNM, care întruneşte condiţiile de acordare a creditului overnight, condiţiile de perfectare şi prezentare la BNM în conformitate cu punctele 26, 34-38, se consideră acceptată.
(Pct.381 introdus prin Hot. BNM nr.78 din 30.04.2008, în vigoare 30.05.2008)

39. În baza cererii acceptate pentru obţinerea creditului overnight şi a gajului eligibil, BNM va acorda creditul solicitat, concomitent amanetând Băncii Naţionale a Moldovei în contul nr. III. 2, VM ce reprezintă garanţia rambursării creditului şi a dobânzii aferente.

40. Drept confirmare a acordării creditului overnight sau a respingerii cererii, BNM, în etapa „Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI, va notifica banca privind acordarea creditului (Anexa 3 la Regulament) sau respingerea Cererii (Anexa 5 la Regulament), indicând motivul refuzului.

41. Înregistrarea sumelor creditelor overnight la conturile de decontare ale băncilor în SAPI se efectuează pe măsura examinării cererilor.

42. Achitarea creditelor overnight şi a dobânzilor aferente se efectuează în ziua operaţională următoare după ziua obţinerii creditului, primordial altor plăţi, în baza Ordinului de plată emis de către BNM în numele băncii – titular al contului de decontare, expediat în SAPI până la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI.

43. Achitarea creditului overnight obţinut în baza cererii se efectuează în baza ordinului de plată emis de către BNM în numele băncii – titular al contului de decontare, codul tranzacţiei 108, care va avea prioritatea 2 şi va fi executat până la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI.

44. Pentru achitarea creditului overnight, obţinut ca rezultat al reperferctării creditului intraday, BNM va emite în numele băncii – titular al contului de decontare, ordinul de plată cu codul tranzacţiei 109, care va avea prioritatea 2 şi va fi executat în cadrul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” după ordinul de plată emis de către BNM în numele băncii – titular al contului de decontare cu codul tranzacţiei 108.

45. Achitarea parţială a creditului overnight la termen nu se admite.
(Pct.45 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

46. Dobânzile aferente creditelor overnight se percep de către BNM din conturile de decontare ale băncilor, în baza ordinului de plată emis de către BNM în numele băncii – titular al contului de decontare, tranzacţia având prioritatea 2.

47. Creditul overnight şi dobânzile aferente urmează a fi achitate în SAPI până la ora 12:00 a zilei operaţionale următoare zilei acordării creditului.

48. La achitarea creditului overnight şi a dobânzii aferente, SAPI va notifica banca privind efectuarea operaţiunii respective, prin expedierea copiei ordinului de plată emis de către BNM în numele băncii – titular al contului de decontare.

 

VIII. Achitarea creditelor overnight în cazul neîndeplinirii de către bancă a obligaţiunilor sale în termen

49. În cazul în care banca nu a asigurat în contul său de decontare în SAPI suma suficientă pentru achitarea datoriei la creditul overnight şi a dobânzii până la ora 12.00 a zilei operaţionale următoare zilei acordării creditului, creditul devine expirat şi BNM va încasa în mod incontestabil suma restantă din contul de decontare al băncii, inclusiv penalităţile prevăzute la secţiunea IX, iar VM gajate vor fi transferate în contul nr. III, subcontul 3 în SIC la BNM „VM amanetate BNM pentru creditele acordate” (în continuare contul nr. III.3), conform procedurilor prevăzute în Regulamentul cu privire la SIC.
Creditul overnight expirat va fi achitat în sumă totală sau parţială, în dependenţă de disponibilitatea mijloacelor în contul de decontare al băncii în SAPI, până la achitarea totală a datoriei.
(Pct.49 modificat şi completat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

50. VM amanetate în contul nr. III.3 în SIC la BNM, în urma admiterii de către bancă a datoriei restante la creditul overnight şi dobândă, se propun de către BNM spre vânzare prin licitaţii, în volum integral sau parţial, la discreţia BNM, în termen de 5 zile lucrătoare după data expirării termenului creditului overnight, fără acceptul băncii debitoare.

51. Vinderea VM, amanetate în contul nr. III.3 în SIC la BNM, ca rezultat al admiterii de către bancă a datoriei restante la creditul overnight şi dobândă, se efectuează prin licitaţii desfăşurate de BNM conform procedurilor stabilite în Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei cu valori mobiliare de stat, nr.57 din 11.09.1997.
(Pct.51 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

52. La licitaţiile de vânzare a valorilor mobiliare gajate vor fi acceptate toate băncile, cu excepţia băncilor care au credite expirate, BNM având dreptul să perceapă de pe conturile băncilor-cumpărătoare suma pentru VM procurate, prin ordinul de plată emis de către BNM în numele băncilor – titulare a conturilor de decontare. În baza rezultatelor licitaţiei, BNM va expedia băncii, a cărei valori mobiliare au fost vândute, avizul privind vânzarea VM gajate pentru creditul overnight expirat (Anexa 6 la Regulament).

53. Suma încasată de la vinderea VM gajate la creditele expirate va fi utilizată pentru achitarea datoriilor restante.
(Pct.53 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

54. Concomitent cu realizarea gajului, BNM continuă încasarea incontestabilă a datoriei restante din contul de decontare al băncii în SAPI.
(Pct.54 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

55. În cazul în care în perioada existenţei datoriei restante, VM disponibile în contul nr. III.3 în SIC la BNM ajung la scadenţa, mijloacele obţinute de la răscumpărarea acestora vor fi îndreptate la achitarea datoriilor restante totale.

56. Achitarea datoriei restante a băncii se efectuează în următoarea consecutivitate: achitarea datoriei la dobânzi, achitarea penalităţilor şi achitarea datoriei la credit.

57. În cazul în care mijloacele de la realizarea VM gajate sau de la răscumpărarea VM ajunse la scadenţă din contul nr. III.3 în SIC la BNM, nu sunt suficiente pentru achitarea datoriilor restante ale băncii (inclusiv creditul, dobânda şi penalităţile), acestea se vor încasa în mod incontestabil din contul de decontate al băncii, pentru achitarea definitivă a datoriei.

58. Data achitării creditului este considerată data la care au fost efectuate toate plăţile în contul achitării creditului, a dobânzii aferente, precum şi a penalităţilor respective.

59. VM amanetate BNM în contul nr. III.3 şi nerealizate de BNM se eliberează din gaj în ziua achitării totale a datoriei la credit, dobândă şi penalităţi şi se transferă în contul nr.III.1 al băncii în SIC la BNM.

60. La achitarea datoriilor restante, SAPI va expedia băncii copia documentului respectiv de plată.
(Pct.60 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

 

IX. Restricţii şi penalităţi

61. Pentru fiecare zi de întârziere, la suma restantă a creditului overnight, banca va plăti BNM o dobîndă sporită, egală cu rata dobînzii la creditul overnight pe o zi, în vigoare la data acordării, plus 0,05 la sută, care se calculează după formula:

unde:

D1 - suma dobânzii la creditul overnight restant,
S1 - suma creditului overnight restant,
Rd - rata dobânzii pentru utilizarea creditului overnight exprimată în procente,
N1 - numărul zilelor utilizării creditului overnight restant.
(Pct.61 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 30.08.2006, în vigoare 22.12.2006)

62. Banca Naţională va suspenda dreptul băncilor de a utiliza facilităţile permanente de creditare acordate de BNM pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

 • nerespectarea obligaţiilor legale şi/sau contractuale în cadrul operaţiunilor de politică monetară a BNM (emiterea Certificatelor BNM, operaţiuni de piaţă deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight şi depozite);
 • admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldoveneşti în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menţinere consecutive;
 • depăşirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda naţională.
  (Pct.62 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

 

X. Dispoziţii finale

63. Condiţiile facilităţilor permanente de creditare specificate în prezentul Regulament, împreună cu Contractul de acordare a facilităţilor permanente de creditare şi Cererea pentru obţinerea creditului overnight acceptată de BNM, constitue obligaţiuni contractuale pentru utilizarea facilităţilor permanente de creditare acordate de BNM.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).