• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2016

Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.231-234 din 26.11.2010, art.900

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova nr. 799 din 19.11.2010

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.204
din 15 octombrie 2010

Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la activitatea prestatorilor de serviciide plată în sistemele de remitere de bani

În temeiul art. 5 lit. f), 11 şi 44 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internaţional de mijloace băneşti (se anexează).

2. Băncile care au început activitatea în cadrul sistemelor de transfer internaţional de mijloace băneşti pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor deţine informaţia prevăzută la punctul 5 din regulamentul menţionat pînă la 1 iunie 2011.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iunie 2011.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.204 din 15 octombrie 2010

 

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele
de remitere de bani

(Titlul în redacţia HBN157 din 01.08.13, MO191-197/06.09.13 art.1370)

Modificat prin:

 

HCA al BNM nr. 157 din 01 august 2013, MO al R. Moldova nr. 191-197/1370 din 06.09.2013
HCA al BNM nr. 190 din 25 septembrie 2014, MO al R. Moldova nr. 325-332/1530 din 31.10.2014

HCE al BNM nr. 158 din 16 iunie 2016 , MO al R. Moldova nr. 184-192/1151 din 01.07.2016, în vigoare din 01.08.2016

 

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prevederile prezentului Regulament se aplică prestatorilor de servicii de plată eligibili de a presta servicii de remitere de bani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661) (în continuare - Lege).
(Pct.1 în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr.191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
Remitere de bani – are semnificaţia prevăzută de Lege.
(Pct.2 noţiunea în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

Sistem de remitere de bani – sistem reglementat de norme comune participanţilor sistemului aferente procesării, compensării şi decontării mijloacelor băneşti aferente remiterilor de bani şi în cadrul căruia executarea remiterii de bani nu este condiţionată de utilizarea unui cont de plăţi al plătitorului/beneficiarului.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

Prestatorul de servicii de plată participant – prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau beneficiarului din Republica Moldova, participant la sistemul de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

Organizatorul sistemului de remitere de bani – persoană juridică care organizează şi asigură funcţionarea sistemului de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

Plătitor – persoană care dă un ordin de remitere de bani în cazul în care nu există un cont de plăţi.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

Beneficiar al plăţii – persoană care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei operaţiuni de plată de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

Riscul de credit – riscul ca la momentul scadenţei unei obligaţii aferente remiterilor de bani şi la oricare alt moment în viitor decontarea (stingerea) totală să nu poată fi realizată.
Riscul de lichiditate – riscul ca la momentul scadenţei unei obligaţiuni aferente remiterilor de bani decontarea (stingerea) totală să nu poată fi realizată, însă executarea acesteia fiind posibilă ulterior.
Riscul operaţional – riscul ca deficienţele existente în sistemul informatic, sistemul de control intern, sistemul de comunicaţii, eroarea umană să cauzeze pierderi de informaţii sau să afecteze finalizarea decontării obligaţiunii aferente remiterilor de bani.
Codul unic de identificare al remiterii de bani – combinație de litere, numere sau simboluri, stabilită de către prestatorul de servicii de plată participant, utilizat pentru efectuarea remiterii de bani.
[Pct. 2 noțiunea “Codul unic de identificare al remiterii de bani”  inclusă  prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

Capitolul II
CERINŢE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ ÎN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

3. Prestatorul de servicii de plată participant, pînă la stabilirea relaţiilor de afaceri cu organizatorul sistemului de remitere de bani, aplică măsuri de identificare şi de precauţie în funcţie de riscul asociat organizatorului sistemului de remitere de bani. Prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se vor aplica în mod corespunzător.

4. Pentru a începe activitatea într-un sistem de remitere de bani, prestatorul de servicii de plată participant, cel puţin cu 30 de zile înaintea zilei de începere a activităţii, prezintă la Banca Naţională a Moldoveiun demers în scris.
(Pct.4 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14,  art.1530)

5.Demersul prevăzutla pct.4 va conţine cel puţin următoarele informaţii:
1) denumirea sistemului de remitere de bani; denumirea, datele de identificare, administratorii şi beneficiarii efectivi ai organizatorului sistemului de remitere de bani;
2) descrierea statutului, tipului de activitate a prestatorului de servicii de plată participant în sistemul de remitere de bani;
3) schema de funcţionare a sistemului de remitere de bani (circuitul informaţiei şi mijloacelor băneşti), părţile implicate şi responsabilităţile lor în schema de funcţionare.
(Pct.5 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

6.La demersul prevăzutla pct.4 se anexează copia contractului care acordă prestatorului de servicii de plată participant dreptul de a presta servicii de remitere de bani în cadrul unui sistem de remitere de bani.
(Pct.6 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

7. Banca Naţională, în termen de 30 zile, examineazădemersulşi copia contractului, prezentate conform pct.4-6. În cazul depistării încălcării prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative relevante, Banca Naţională informează prestatorul de servicii de plată participant cu privire la acestea.
(Pct.7 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

8. Prestatorul de servicii de plată participant, înainte de a-şi începe activitatea într-un sistem de remitere de bani, înlătură încălcările depistate şi comunicate acesteia de către Banca Naţională.

81. Prestatorul de servicii de plată participant îşi începe activitatea în cadrul unui sistem de remitere de bani după primirea confirmării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct.81 inclus prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

9. Prestatorul de servicii de plată participant, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia oricăror modificări în informaţia prezentată la Banca Naţională în conformitate cu pct.5 şi 6 informează în scris Banca Naţională despre aceste modificări.

10. Prestatorul de servicii de plată participant aprobă proceduri interne scrise aferente desfăşurării activităţii în sistemele de remitere de bani care vor fi elaborate cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative în vigoare, cu privire la:
1) gestionarea riscurilor aferente activităţii în sistemele de remitere de bani;
2) transparenţa condiţiilor de executare a serviciilor de remitere de bani;
3) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

101. Prestatorul de servicii de plată va actualiza procedurile interne în funcție de modificările și completările operate în actele normative în vigoare.
(Pct.101inclus prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

11. Prestatorul de servicii de plată participant realizează segregarea responsabilităţilor personalului implicat în prestarea serviciilor de remitere de bani şi stabileşte cerinţe aferente instruirii periodice a acestuia.

12. Prestatorul de servicii de plată participant instituie un mecanism de monitorizare permanentă a respectării de către persoanele responsabile din cadrul prestatorului de servicii de plată participant a procedurilor interne şi întreprinde acţiuni prompte şi eficiente în cazul în care depistează încălcarea acestora.

13. În cazul încetării activităţii într-un sistem de remitere de bani, prestatorul de servicii de plată participant informează în scris Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării deciziei definitive corespunzătoare.

 

Capitolul III
GESTIONAREA RISCURILOR AFERENTE ACTIVITĂŢII PRESTATORILOR DE SERVICII DE PLATĂ ÎN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

14. Prestatorul de servicii de plată participant în cadrul activităţii în sistemele de remitere de bani urmează să acorde o atenţie sporită gestionării următoarelor riscuri:
1) financiare, în care se includ riscurile de lichiditate şi de credit;
2) operaţionale.

15. Prestatorul de servicii de plată participant, în baza factorilor care influenţează nivelul riscurilor, evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor stabilite de către organizatorul sistemului de remitere de bani.

16. Prestatorul de servicii de plată participant evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor financiare stabilite de către organizatorul sistemului de remitere de bani, cel puţin, în funcţie de următorii factori:
1) termenul de executare al remiterii de bani;
2) modul de decontare (stingere) al obligaţiilor aferente remiterilor de bani(pe bază brută, pe bază netă etc.);
3) existenţa unui fond de garantare constituit la nivelul sistemului de remitere de bani, principiile de formare şi distribuire a acestuia;
4) periodicitatea alimentării conturilor utilizate în decontarea (stingerea) obligaţiilor aferente remiterilor de bani şi locaţia acestora (conturi deschise în băncile din Republica Moldova, conturi deschise în băncile din străinătate).
(Pct.16 al.4) modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

17. Prestatorul de servicii de plată participant evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor operaţionale adoptate de către organizatorul sistemului de remitere de bani, cel puţin, în funcţie de următorii factori:
1) în vederea asigurării continuităţii proceselor ce ţin de derularea activităţii în sistemele de remitere de bani:
a) existenţa canalelor alternative de primire/transmitere a informaţiei aferente remiterilor de bani;
b) existenţa unor scenarii ale situaţiilor de incident, cu segregarea responsabilităţii părţilor implicate;
c) existenţa cerinţelor privind asigurarea rezervării posturilor automatizate de lucru destinate interacţiunii cu sistemul de remitere de bani, a componentelor hardware/software ale acestuia, precum şi a componentelor ce asigură funcţionarea acestuia (de exemplu: surse de alimentare neîntreruptă cu energie electrică etc.) la nivel de prestator de servicii de plată participant.
2) în vederea asigurării securităţii datelor şi activităţii de realizare a remiterilor de bani:
a) securitatea canalelor de comunicaţii electronice, prin care se asigură primirea/transmiterea informaţiei aferente remiterilor de bani;
b) existenţa mecanismelor care să asigure verificarea autenticităţii operaţiunilor efectuate prin intermediul sistemului de remitere de bani;
c) existenţa mecanismelor care să asigure un nivel adecvat al controlului logic al accesului, cum ar fi, utilizarea mijloacelor de autentificare multi-factor, precum cele bazate pe parole combinate cu alte mijloace tehnice de genul carduri inteligente, dispozitive hardware de tip token, identificatoare biometrice; segregarea responsabilităţilor la nivel de sistem informatic, cum ar fi, asigurarea existenţei rolurilor cu drept de administrare, introducere/modificare, autorizare; monitorizarea acţiunilor critice la nivel de sistem de remitere de bani.

18. Prestatorul de servicii de plată participant, în funcţie de rezultatele evaluării mecanismelor de gestiune a riscurilor stabilite în cadrul sistemelor de remitere de bani în care acesta participă, aplică măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii angajării în operaţiuni riscante sau dubioase, precum şi protecţiei utilizatorilor serviciilor de remitere de bani.
(Pct.18 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

19. Prestatorul de servicii de plată participant ţine evidenţa cazurilor de fraudă şi a tentativelor de fraudă într-un registru special, luînd toate măsurile necesare pentru minimizarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă în sistemele de remitere de bani la care participă.

20. Prestatorul de servicii de plată participant, în cazul în care identifică existenţa în cadrul sistemelor de remitere de bani a unor scheme frauduloase, care pot leza interesele utilizatorilor serviciilor de remitere de bani, informează plătitorul cu privire la caracteristicile schemelor frauduloase în vederea prevenirii implicării acestuia în asemenea scheme, cum ar fi, efectuarea unor plăţi/remiteri de bani în avans, remiteri de bani către persoane necunoscute plătitorului, remiterea de bani în străinătate în timp ce persoana destinatară nu se află în ţara respectivă, expedierea copiei documentului care confirmă efectuarea remiterii de bani unor persoane necunoscute.
(Pct.20 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

 

Capitolul IV
TRANSPARENŢA CONDIŢIILOR DE EXECUTARE A SERVICIILOR
DE REMITERE DE BANI

(Pct.21 exclus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

22. Prestatorul de servicii de plată participant asigură disponibilitatea la ghişeele acestuia, publicarea pe pagina-web oficială şi actualizarea, pe măsura apariţiei modificărilor, a condiţiilor de executare a remiterii de bani prin sistemele de remitere de bani.
(Pct.22 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

23. Condiţiile de executare a remiterii de bani vor conţine, cel puţin, informaţii cu privire la:
1) comisionul perceput la prestarea serviciului de remitere de bani;
2) termenul de executare a remiterii de bani;
(Pct.23 al.2) modificat prin HCA al BNM nr, 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
3) moneda remiterii de bani;
4) perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani;
5) alte informaţii prevăzute de art. 38 din Lege.
(Pct.23 al.5) introdus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

24. Informaţia cu privire la comisionul perceput la prestarea serviciilor de remitere de bani printr-un sistem de remitere de bani va conţine cel puţin specificarea mărimii acestuia, precum şi nominalizarea părţii care va achita comisionul aferent remiterii de bani.

25. Informaţia cu privire la perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani va conţine cel puţin numărul de zile în care remiterea de bani poate fi încasată, situaţiile în care are loc returnarea remiterii de bani şi condiţiile de returnare.
(Pct.25 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

26. Prestatorul de servicii de plată participant asigură elaborarea, disponibilitatea la ghişeele sale şi publicarea pe pagina-web oficială proprie a Regulilor de prestare a serviciilor de remitere de bani (în continuare Reguli).

27. Regulile vor conţine prevederi comune tuturor sistemelor de remitere de bani la care participă prestatorul de servicii de plată participant, informaţie actuală şi vor fi respectate în relaţiile cu plătitorii/beneficiarii serviciilor de remitere bani.

28. Regulile vor include, cel puţin, următoarele:
1) denumirea sistemelor la care participă prestatorul de servicii de plată participant, modul de expediere/eliberare a mijloacelor băneşti aferente remiterii de bani (actele necesare expedierii/eliberării transferului, etc.);
(Pct.28 al.1) modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
2) cerinţele aferente legislaţiei valutare cu privire la realizarea remiterii de bani;
3) modul de informare a plătitorului/beneficiarului privind condiţiile de realizare a remiterii de bani;
4) drepturile şi obligaţiile plătitorului/beneficiarului în procesul prestării de către prestatorul de servicii de plată participant a serviciilor de remitere de bani;
5) drepturile şi obligaţiile prestatorului de servicii de plată participant în procesul prestării serviciilor de remitere de bani;
6) modul de înaintare de către plătitor/beneficiar a reclamaţiilor privind serviciile de remitere de bani.

29. La expedierea/eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul unei remiteri de bani prestatorul de servicii de plată participant se asigură că plătitorul/beneficiarul a luat cunoştinţă de condiţiile de executare a remiterii de bani respective, precum şi de existenţa Regulilor, pe care le prezintă plătitorului/beneficiarului la solicitarea acestuia.
(Pct.29 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

291 Prestatorii de servicii de plată urmează să respecte cerinţele privind transparenţa condiţiilor şi cerinţele de informare privind serviciile de plată, precum şi cerinţele aferente măsurilor corective şi de prevenire, conform prevederilor Legii.
(Pct.291introdus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

30. Prestatorul de servicii de plată participant stabileşte modalitatea de examinare a reclamaţiilor privind serviciile de remitere de bani.

31. Prestatorul de servicii de plată participant primeşte, înregistrează şi examinează reclamaţiile privind serviciile de remitere de bani prin sistemele de remitere de bani, la care acesta participă, şi informează petiţionarul cu privire la decizia luată, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
(Pct.31 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

 

Capitolul V
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII
TERORISMULUI PRIN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

32. Prestatorul de servicii de plată participant elaborează şi pune în aplicare mecanisme eficiente pentru stabilirea identităţii plătitorului/beneficiarului pînă la prestarea serviciilor de remitere de bani.

33. Identificarea plătitorului/beneficiarului se efectuează, cel puţin, în baza actului de identitate, iar dacă remiterea de bani este efectuată de către o persoană împuternicită, se solicită actul de identitate al acesteia şi procura, legalizată în modul stabilit.
(Pct.33 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

34. Prestatorul de servicii de plată participant al plătitorului asigură ca mesajul de însoţire al remiterilor de bani efectuate prin intermediul unui sistem de remitere de bani să conţină, cel puţin, următoarea informaţie cu privire la plătitor:
1) numele şi prenumele;
2) codul unic de identificare al remiterii de bani;
3) adresa sau numărul naţional de identitate (numărul de identificare de stat) sau data şi locul naşterii.
(Pct.34 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

35. La primirea remiterilor de bani, prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului verifică dacă mesajul de însoţire aferent acestuia conţine informaţia deplină cu privire la identitatea persoanei care a iniţiat remiterea de bani respectivă:
1) numele şi prenumele;
2) codul unic de identificare al remiterii de bani;
3) adresa sau numărul naţional de identitate (numărul de identificare de stat) sau data şi locul naşterii.
(Pct.35 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

351. În cazul în care prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului constată că informațiile cu privire la plătitor specificate la pct. 35 lipsesc sau sînt incomplete, acesta respinge remiterea de bani sau solicită informaţii complete cu privire la plătitor.
[Pct. 351  inclus  prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

36. Lipsa informaţiei complete cu privire la persoana care a iniţiat remiterea de bani, specificată la pct.35, se va considera de prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului drept un factor în evaluarea potenţialului caracter suspect al remiterii de bani respective.
(Pct.36 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

37. Prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului evaluează potenţialul caracter suspect al remiterii de bani, al cărui mesaj conţine informaţia incompletă cu privire la persoana care a iniţiat remiterea de bani respectivă, în funcţie de criteriile pe care le stabileşte în acest sens şi care trebuie să respecte legislaţia în vigoare.
(Pct.37 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

38. În cazul în care după aplicarea criteriilor stabilite este determinat caracterul suspect al remiterii de bani respective, prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului va întreprinde acţiunile necesare în conformitate cu Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
(Pct.38 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

381. În cazul în care în care prestatorul de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, înainte fie de a respinge orice remitere de bani nouă care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.
[Pct. 381  inclus  prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

 

Capitolul VI
SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ PARTICIPANT LA SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

39. În vederea determinării nivelului de conformare la prevederile prezentului Regulament şi a altor acte normative în vigoare, Banca Naţională efectuează supravegherea din oficiu şi pe teren a activităţii prestatorului de servicii de plată participant la sistemele de remitere de bani.

40. Banca Naţională efectuează supravegherea din oficiu a activităţii prestatorului de servicii de plată participant la sistemele de remitere de bani prin examinarea informaţiilor prezentate de către acesta în conformitate cu cerinţele din prezentul Regulament, publicate pe pagina-web oficială a prestatorului de servicii de plată participant, altor informaţii relevante.
(Pct.40 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

41. În scopul supravegherii activităţii prestatorului de servicii de plată participant la sistemele de remitere de bani, Banca Naţionala este în drept să ceară, iar prestatorul de servicii de plată participant este obligat să prezinte orice informaţie aferentă activităţii acestuia în cadrul sistemelor de remitere de bani.
(Pct.41 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).