• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.08.2017

Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori aprobat prin Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 203 din 27 iulie 2017

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 289-300 art.1544 din 11.08.17

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI

nr.1245 din 04.08.2017

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 203
din 27 iulie 2017

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratori 

 

În conformitate cu art.5 alin. (1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.19, 21 și 382 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori, conform anexei.
 2. Se abrogă Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, nr.134 din 01 iulie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.91-94, art.619), cu modificările și completările ulterioare.
 3. Cererile și documentele privind confirmarea/numirea administratorilor prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează și se soluționează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat în anexa la prezenta hotărâre. În acest scop băncile vor prezenta documentele necesare pentru a completa cererile și seturile de documente nesoluționate în conformitate cu cerințele regulamentului anexat la prezenta hotărâre, cu excepția documentului specificat la punctul 38, subpunctul 4) din regulament. Examinarea cererilor se va suspenda pînă la prezentarea seturilor complete de documente.

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.203 din 27 iulie 2017

REGULAMENT
cu privire la exigenţele faţă de administratori

 

Capitolul I
PREVEDERI GENERALE

1. Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori (în continuare – Regulament) stabilește criteriile de corespundere, condițiile de evaluare, documentele necesare și modul de confirmare sau numire a persoanelor înaintate în funcția de administrator, obligațiile de notificare.

2. Noțiunile și termenii utilizați în prezentul regulament au semnificația noțiunilor și termenilor utilizați în Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr. 142-XVI din 07 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101–103, art.476), Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art. 1833).

3. Prevederile prezentului regulament se aplică următorilor administratori:
1) administratori ai băncii:
a) membrii consiliului băncii;
b) membrii comisiei de cenzori ai băncii;
c) membrii organului executiv al băncii, inclusiv președintele, vicepreședintele;
d) contabilul-șef al băncii, contabilul-șef adjunct al băncii, în cazul în care această persoană va exercita obligațiunile contabilului-șef al băncii;
e) conducătorul filialei băncii, conducătorul adjunct al filialei băncii, în cazul în care această persoană va exercita obligațiile conducătorului filialei băncii;
2) administratori ai filialei băncii străine:
a) conducătorul filialei băncii străine, adjuncții conducătorului filialei băncii străine;
b) contabilul-șef al filialei băncii străine, contabilul-șef adjunct al filialei băncii străine, în cazul în care această persoană va exercita obligațiile contabilului-șef al filialei băncii străine;
3) lichidatorul băncii în proces de lichidare.

4. Banca are responsabilitatea primară de evaluare a gradului de adecvare a candidatului la funcția de administrator. În acest scop, banca evaluează dacă reputația, calificarea și experiența persoanei înaintate în funcția de administrator și informațiile pe care aceasta le furnizează în vederea evaluării sânt în corespundere cu cerințele prezentului regulament.

5. Evaluarea prevăzută la punctul 4 trebuie realizată până la luarea de către bancă a deciziei cu privire la numirea sau alegerea persoanei în funcție de administrator, iar în cazul membrilor consiliului băncii - înainte de a fi propus pentru înscrierea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

6. În cazul în care, ca urmare a evaluării efectuate conform punctului 4, banca concluzionează că o persoană înaintată în funcția de administrator nu este adecvată pentru această funcție, respectiva persoană nu trebuie să fie înaintată, numită sau aleasă în funcție de administrator.

7. Banca trebuie să reevalueze adecvarea administratorilor, pentru a asigura corespunderea continuă a acestora exigențelor prezentului regulament și să identifice gradul de adecvare la nivel colectiv prin evaluarea continuă a administratorilor și corelarea în ansamblu a caracterului acestora.

8. În cazul în care, ca urmare a reevaluării efectuate conform punctului 7 banca concluzionează că un administrator nu mai este adecvat pentru funcția exercitată, banca trebuie să ia măsurile de rigoare pentru a remedia situația și să informeze Banca Națională a Moldovei în acest sens.

9. Măsurile de rigoare referite în punctul 8 sînt selectate în dependență de circumstanțele concrete ale cazului și includ, cel puțin, una dintre următoarele:
a) ajustarea responsabilităților între administratori;
b) înlocuirea unor administratori;
c) formarea profesională a unor administratori.

10. Evaluarea adecvării persoanelor înaintate în funcția de administratori ai băncii/filialei unei bănci străine se efectuează în următoarele situații:
a) în cadrul cererii de licențiere a unei bănci/filiale a unei bănci străine;
b) în cadrul înaintării/numirii a unei persoane în funcția de administrator în conformitate cu cerințele prezentului regulament, cu excepția situațiilor prevăzute la punctul 16.

11. În calitate de administratori ai băncii în funcțiile prevăzute la punctul 3 subpunctul 1) literele c), d) și e) nu pot fi persoanele, care deţin/au deținut în ultimii 3 ani o cotă substanțială de participare la capitalul băncii (sau băncilor) sau ale căror persoane afiliate deţin/au deținut în ultimii 3 ani o cotă substanțială de participare la capitalul băncii (sau băncilor).

12. Persoana înaintată în funcția de administrator începe să-și exercite funcția doar după confirmarea de către Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei evaluează adecvarea administratorilor în cazurile prevăzute la punctul 10 și în conformitate cu criteriile de evaluare stipulate în capitolul II din prezentul regulament.

13. Cel puțin unul dintre membrii consiliului băncii, unul dintre membrii organului executiv sau unul dintre conducătorii filialei băncii străine trebuie să cunoască limba de stat.

14. Persoana înaintată în funcția de administrator nu poate concomitent exercita funcția de administrator într-o altă bancă/filială a băncii străine din Republica Moldova, cu excepția lichidatorului care poate cumula atribuțiile de lichidator în două sau mai multe bănci.

15. Majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să fie persoane care nu sânt afiliate băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al consiliului acesteia. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori vor fi persoane care nu sînt angajați ai băncii.

16. Nu necesită confirmare repetată și se consideră confirmat din data numirii lui în funcția respectivă:
a) administratorul care în termen de 12 luni de la data obținerii confirmării pentru funcția pe care o deține este înaintat în aceeași bancă/filială a băncii străine în altă funcție de administrator, cu aceleași exigențe;
b) administratorul care este înaintat în aceeași bancă/filială a băncii străine în altă funcție de administrator, cu un nivel mai jos, dar cu aceleași exigențe sau cu exigențe mai puțin riguroase;
c) conducătorul filialei băncii, conducătorul adjunct al acestuia confirmat de către Banca Națională a Moldovei, care este înaintat în aceeași bancă, în funcție similară de administrator.

17. Persoana care a fost numită de către Banca Națională a Moldovei în funcția de lichidator al băncii în proces de lichidare, în termen de 12 luni de la data demisiei/rechemării din funcție, poate fi numită de către Banca Națională a Moldovei lichidator al băncii în proces de lichidare fără constatarea repetată a corespunderii acestuia criteriilor de calificare, experiență și reputație prevăzute în prezentul regulament și se consideră numită din data emiterii hotărârii/ordonanţei respective, cu condiția respectării cerințelor aferente conflictelor de interese prevăzute la articolul 382 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

18. Lichidatorul băncii în proces de lichidare numit de către Banca Națională a Moldovei poate fi numit în aceeași funcție în altă bancă în proces de lichidare fără constatarea repetată a corespunderii acestuia criteriilor de calificare, experiență și reputație prevăzute în prezentul regulament şi se consideră numit din data emiterii hotărârii/ordonanţei respective, cu condiția respectării cerințelor aferente conflictelor de interese prevăzute la articolul 382 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

 

Capitolul II
CRITERIILE DE EVALUARE A PERSOANEI ÎNAINTATE ÎN FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR

19. Persoana înaintată în funcția de administrator trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la articolul 21 din Legea instituțiilor financiare, întrunind în acest sens criteriile de calificare, experiență și reputație stabilite în prezentul regulament, pentru asigurarea unei administrări prudente și sănătoase a băncii.

20. Calificarea și experiența administratorului trebuie să fie evaluate luând în considerare mărimea băncii, natura și complexitatea activității acesteia, precum și responsabilitățile postului respectiv. Totodată, administratorul trebuie să dispună în orice situație de o bună reputație, indiferent de mărimea băncii, natura și complexitatea activității acesteia.

21. Banca Națională a Moldovei efectuează evaluarea individuală a fiecărei persoane înaintate în funcția de administrator și constată dacă aceasta corespunde criteriilor prevăzute la punctul 19 prin aplicarea raționamentelor în baza informațiilor disponibile aferente criteriilor de evaluare, precum și luând în considerare orice alte circumstanțe relevante.

22. Persoana înaintată în funcția de lichidator al unei bănci în proces de lichidare, pe lângă criteriile de calificare, experiență și reputație stabilite de prezentul regulament trebuie să corespundă și cerințelor prevăzute la articolul 382 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

23. Pentru corespunderea criteriului de reputație, persoana trebuie să dispună de o reputație bună, indiferent de funcția în care este înaintată. Se va considera că persoana nu are o reputație bună în cazul în care aceasta nu are reputație bună în cercurile de afaceri, are antecedente penale, există probe care ar demonstra că persoana a purtat răspundere pentru apariția de probleme financiare și administrative la locurile anterioare de muncă, există mărturii privind escrocherii financiare și evaziuni fiscale. La evaluarea reputației, Banca Națională a Moldovei poate ține cont și de alte circumstanțe care prezintă relevanță pentru cazul respectiv.

24. Reputație bună în cercurile de afaceri se consideră totalitatea informațiilor oficiale despre această persoană care confirmă profesionalismul, buna-credință, integritatea și posedarea altor calități care dau asigurări că persoana dată în calitate de administrator al băncii va activa în conformitate cu legea și nu va acționa în periclitarea siguranței și credibilității băncii.

25. Mărturii privind escrocherii financiare și evaziuni fiscale se consideră faptele documentate privind aplicarea față de persoană a sancțiunilor pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoane prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de serviciu, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală.

26. Banca Națională a Moldovei va lua în considerare efectele cumulate ale mai multor factori, care, examinați separat nu afectează reputația persoanei, dar, însumați pot avea un impact semnificativ asupra acesteia.

27. La evaluarea persoanei conform criteriului de reputație vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, cel puțin următoarele situaţii/circumstanțe din ultimii 10 ani:
1) existența dovezilor că persoana înaintată în funcția de administrator nu a fost transparentă, deschisă și cooperantă cu autoritățile de supraveghere din Republica Moldova ori din străinătate;
2) persoanei înaintate în funcția de administratori s-a refuzat o autorizaţie (aprobare, permisiune, confirmare) de către o autoritate de supraveghere din Republica Moldova ori din străinătate, ori persoana s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii, la care persoana în cauză este înaintată în funcția de administrator;
3) persoana a exercitat, fără autorizația autorităţii menţionate la subpunctul 2), o funcţie pentru care potrivit dispoziţiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de autorizații;
4) în exercitarea funcţiei de administrator în cadrul unei persoane juridice sau a unei sucursale a acesteia, persoana nu şi-a îndeplinit responsabilităţile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup, care erau în detrimentul respectivei persoane juridice;
5) persoana se află sub urmărire penală sau are calitatea de inculpat/contravenient în cadrul unui proces penal/contravenţional, de subiect al unor proceduri legate de aplicarea sancțiunilor fiscale sau disciplinare;
6) persoana juridică în cadrul căreia persoana înaintată în funcția de administrator exercită sau a exercitat funcția de membru al consiliului sau organului executiv ori la care exercită sau a exercitat controlul, înregistrează și/sau a înregistrat o performanță financiară negativă nejustificată de factori externi, ținînd cont în special de procedurile de reorganizare, faliment și lichidare și dacă și în ce mod persoana înaintată în funcția de administrator a contribuit la situația care a condus la aceste proceduri;
7) persoana juridică sau sucursala acesteia, care se află sub supravegherea unei autorități de supraveghere a sectorului financiar din Republica Moldova sau din străinătate, în cadrul căreia persoana înaintată în funcția de administrator exercită sau a exercitat funcția de membru al consiliului și / sau membru al organului executiv ori la care deține sau a deținut o cotă substanțială în capital s-a aflat în una din următoarele situații:
a) a făcut obiectul unor sancțiuni, inclusiv de retragere a licenței; și/sau
b) au fost aplicate măsuri de rezoluție de către autoritatea de rezoluție.
8) existența unor procese civile, proceduri administrative sau penale, investiții/ expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidității financiare a persoanei înaintate în funcția de administrator și/sau asupra persoanelor juridice controlate de aceasta sau în care aceasta a deținut funcția de administrator ori în capitalul social al cărora persoana a deținut sau deține o cotă substanțială;
9) existenta actelor auditului intern al persoanei juridice sau a actelor auditului public extern privind activitatea necorespunzătoare a persoanei înaintate în funcția de administrator;
10) persoana a purtat răspundere pentru apariția problemelor financiare și administrative la locurile anterioare de muncă, fapt documentat prin:
a)  aplicarea față de persoană a sancţiunilor disciplinare, în cazul în care termenul de validitate a acestora nu a expirat;
b)  aplicarea de către o autoritate a sancțiunilor sub formă de amendă ori de privare de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a desfășura o anumită activitate ori sub formă de arest contravențional, obligare la repararea prejudiciilor materiale;
11) Persoanei i s-a retras de către Banca Națională a Moldovei sau de către o altă autoritate de supraveghere a sectorului financiar din Republica Moldova și/sau din străinătate confirmarea acordată pentru exercitarea funcției de administrator.

28. Pentru corespunderea criteriului de calificare, persoana înaintată în funcția de administrator trebuie să demonstreze că dispune de cunoștințe adecvate naturii, mărimii, extinderii și complexității activității băncii și responsabilităților încredințate, pentru a asigura o administrare prudentă și sănătoasă a băncii, cel puțin având studii superioare în drept sau științe economice (inclusiv la specialitățile contabilitate, marketing și logistică, business și administrare, finanțe și bănci, economie mondială și relații economice internaționale, statistică și previziune economică, cibernetică și informatică economică sau merceologie și comerț), care vor fi luate în considerare la evaluare în funcție de relevanța pentru funcția de administrator la care este înaintată persoana, după cum urmează:
1) pentru funcția de membru al consiliului – studii superioare, cu condiția că majoritatea membrilor dispun de studii superioare în drept sau științe economice;
2) pentru funcția de membru al organului executiv, inclusiv președinte și vicepreședinte, conducător al filialei băncii străine și adjunct al acestuia – studii superioare în domeniile ce țin de științele economice sau de drept, cu condiția că majoritatea membrilor dispun de studii superioare în științe economice;
3) pentru funcția de conducător al filialei băncii și adjunct al acestuia, lichidator al băncii în proces de lichidare – studii superioare în domeniile ce țin de științele economice;
4) pentru funcția de membru al comisiei de cenzori, contabil-șef și contabil-șef adjunct al băncii, contabil-șef și contabil-șef adjunct al filialei băncii străine – studii superioare în domeniile ce țin de științele economice, cu specializare în contabilitate și audit.

29. În sensul punctului 28 subpunctelor 1) și 2) prin „studii superioare în științe economice” se subânțeleg și alte studii suplimentare în domeniul științelor economice efectuate la organizațiile internaționale, băncile de dezvoltare multilaterale sau la instituțiile financiar-bancare internaționale și/sau calificările internaționale general acceptate în domeniul economic ori studii în alte domenii dacă aceste cunoștințe sânt relevante pentru funcția ce urmează a fi ocupată sau pentru responsabilitățile încredințate în cadrul băncii.

30. Pentru corespunderea criteriului de experiență, persoana înaintată în funcția de administrator trebuie să demonstreze că dispune, în perioada ultimilor 10 ani, de experiență adecvată naturii, mărimii, extinderii și complexității activității băncii și responsabilităților încredințate, pentru a asigura o administrare prudentă și sănătoasă a băncii, având în vedere pozițiile anterioare și durata exercitării acestora, dimensiunea entităților în care a activat, responsabilitățile deținute, numărul de subordonați, natura și complexitatea activităților efectuate, care vor fi luate în considerare la evaluarea persoanei conform acestui criteriu, în funcție de relevanța experienței dobândite pentru funcția de administrator la care este înaintată persoana, după cum urmează:
1) pentru funcţia de membru al consiliului băncii - experiența de cel puțin 3 ani în funcţia de administrator sau în funcții similare funcției de administrator și/sau în poziții academice în domeniul științelor economice sau drept;
2) pentru funcţia de membru al organului executiv, inclusiv președinte și vicepreședinte, conducător al filialei băncii străine și adjunct al acestuia - experiența de cel puțin 5 ani în domeniul activităţilor financiare și/sau efectuării auditului extern în sectorul societăților financiare, dintre care 3 ani în calitate de şef sau şef adjunct de subdiviziune în cadrul băncii și/sau în funcția de administrator sau funcții similare funcției de administrator în cadrul sectorului societăților financiare și/sau în cadrul societăților de audit;
3) pentru funcţiile de conducător al filialei băncii și adjunct al acestuia - experiența de cel puțin 2 ani în domeniul activităţilor financiare în cadrul sectorului societăților financiare;
4) pentru funcţia de membru al comisiei de cenzori - experiența de cel puțin 3 ani în domeniul auditului extern și/sau intern, și/sau controlului și evidenţei contabile a entităților de interes public;
5) pentru funcţiile de contabil-șef și contabil-șef adjunct al băncii, contabil-șef și contabil-șef adjunct al filialei băncii străine - experiența de cel puțin 3 ani în domeniul evidenței contabile și/sau întocmirii situațiilor financiare, din care 2 ani în calitate de şef sau şef adjunct al subdiviziunii unei bănci antrenate în desfăşurarea a astfel de activități și/sau experiență în efectuarea auditului extern în sectorul societăților financiare în calitate de șef de misiune.
6) pentru funcţia de lichidator al băncii în proces de lichidare - experiența de cel puțin 5 ani în cadrul sectorului societăților financiare.

31. Persoana înaintată în funcția de membru al consiliului băncii sau de membru al organului executiv trebuie să demonstreze o bună înțelegere a activității băncii și a riscurilor la care banca se expune. Aceasta include și cunoașterea domeniilor de care persoana respectivă nu va fi responsabilă la nivel individual, dar își va asuma o responsabilitate colectivă în comun cu ceilalți membri ai consiliului sau organului executiv.

32. Majoritatea membrilor consiliului băncii trebuie să fie persoane care dispun de experienţă cel puțin de 3 ani în funcţia de administrator sau în funcții similare funcției de administrator în domeniul activităților financiare în cadrul sectorului societăților financiare.

33. Majoritatea membrilor organului executiv ai băncii trebuie să fie persoane care dispun de experienţă cel puțin de 5 ani în domeniul activităților financiare în bănci.

34. Împuternicirile membrilor comisiei de cenzori pot fi delegate unei societăți de audit, dacă aceasta nu efectuează auditul extern al băncii în cauză. Societatea de audit trebuie să aibă minimum 3 ani de activitate şi minimum un angajat trebuie să posede certificatul de calificare al auditorului instituţiilor financiare conform legislaţiei în vigoare.

35. În cazul în care persoana înaintată în funcția de administrator este calificată ca fiind o persoană expusă politic, aceasta trebuie să depună o declarație scrisă că în procesul exercitării atribuțiilor această calitate nu va genera prejudicii materiale sau de imagine băncii. Persoanele expuse politic se vor determina conform prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

36. Banca Națională a Moldovei va evalua corespunderea criteriilor de calificare și experiență a persoanei înainate în funcția de administrator ținînd cont de natura, mărimea, extinderea și complexitatea activității băncii și responsabilităţilor încredinţate, luând în considerație următoarele:
a) mărimea activelor totale ale băncii, a depozitelor clienților băncii și / sau cifra de afaceri a băncii pentru ultima perioadă de gestiune disponibilă;
b) dacă banca face parte dintr-un grup financiar;
c) rețeaua de filiale și sucursale, prezența geografică a băncii;
d) natura și complexitatea produselor, contractelor și instrumentelor financiare ale băncii.

37. În sensul prezentului capitol prin funcții similare funcției de administrator se subânțeleg activități desfășurate de către o persoană care, în conformitate cu obligațiunile sale funcționale are responsabilitatea de a gestiona personal, bugete sau procese.

 

Capitolul III
DOCUMENTELE NECESARE ȘI DESFĂȘURAREA INTERVIULUI PENTRU CONFIRMAREA/NUMIREA ADMINISTRATORULUI

38. Pentru obținerea de către o persoană a confirmării Băncii Naţionale a Moldovei pentru funcţia de administrator, banca prezintă:
1) cerere la adresa Băncii Naţionale a Moldovei, semnată de preşedintele consiliului băncii sau de președintele organului executiv;
2) extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului împuternicit al băncii, la care s-a adoptat hotărârea privind numirea sau alegerea persoanei în funcţia de administrator, iar în cazul persoanei alese în funcția de membru al consiliului sau al comisiei de cenzori și copia autentificată de bancă a cererii de înscriere a persoanei respective în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor;
3) documentul, aprobat de consiliul băncii, sau extras din acesta, care stabileşte obligaţiile funcţionale ale persoanei, cu excepția membrilor consiliului băncii și comisiei de cenzori, cu descrierea detaliată a atribuţiilor, drepturilor, responsabilităţilor (în continuare – împuternicirilor) pe care acesta le va îndeplini în cadrul activităţii sale ulterioare;
4) rezultatele evaluării, efectuate și consemnate de bancă cu privire la adecvarea persoanei înaintată în funcția de administrator;
5) chestionarul completat de persoana înaintată în funcția de administrator în conformitate cu anexa la prezentul regulament și semnat de către aceasta, a cărei semnătură se legalizează notarial;
6) copia actului de identitate a persoanei autentificată de bancă;
7) copia actelor care atestă studiile prevăzute de prezentul regulament şi, după caz, copia actelor care atestă instruirea şi/sau perfecţionarea profesională:
a) în cazul rezidentului Republicii Moldova – copia diplomei, autentificată de bancă;
b) în cazul nerezidentului – copia diplomei sau a altui document care atestă studiile (conţinînd profilul sau titlul obţinut (calificarea)), autentificate de bancă;
c) la discreţia persoanei – copiile documentelor care atestă participarea la cursuri de instruire şi/sau perfecţionare în domeniul financiar – bancar în ultimii 3 ani - autentificate de bancă;
8)  copia, autentificată de bancă, a carnetului de muncă sau a oricărui alt document (documente) ce confirmă experiența de muncă a persoanei necesară pentru constatarea corespunderii acesteia criteriului de experiență. La discreția persoanei – scrisori de recomandare sau contacte de referință de la ultimii angajatori;
9) documentul care atestă că persoana înaintată în funcţia de administrator nu are antecedente penale şi nu este dată în căutare sau urmărire penală:
a) în cazul rezidentului Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova, valabil la data depunerii cererii şi, după caz, actele eliberate de către autorităţile competente din ţara/ţările în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile cu deţinerea controlului (care sînt controlate de acesta) şi/sau se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, şi/sau are domiciliu, întocmite în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislaţiei în vigoare;
b) în cazul nerezidentului – documentul respectiv, eliberat de autorităţile competente din ţara al cărei rezident este şi, după caz, actele eliberate de către autorităţile competente din ţara/ţările în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile cu deţinerea controlului (care sînt controlate de acesta) şi/sau se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, şi/sau are domiciliu, întocmite în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislaţiei în vigoare;
10)  documentele privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public al statului:
a) în cazul rezidentului Republicii Moldova – certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, valabil la data depunerii cererii şi actele privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public al ţării/ţărilor în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile cu deţinerea controlului (care sînt controlate de acesta) eliberate de către autorităţile competente din ţările date, întocmite în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislaţiei în vigoare;
b) în cazul nerezidentului – actele privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public al ţării/ţărilor al cărei rezident este şi din ţara/ţările în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile cu deţinerea controlului (care sînt controlate de acesta), eliberate de către autoritatea competentă din ţările date, întocmite în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislaţiei în vigoare;
11) copia autentificată de persoana înaintată în funcția de administrator a raportului auditorului societății de audit extern asupra situaţiilor financiare, cu anexarea acestora, ale persoanei juridice (cu excepţia băncilor), în care aceasta este membru al consiliului, al organului executiv şi/sau exercită controlul, pentru ultimii 2 ani din perioada de exercitare.
În cazul în care persoana înaintată în funcţia de administrator ocupă o funcţie de administrator sus-menționată la nivelul întreprinderii-mame şi/sau exercită controlul asupra întreprinderii-mame, se vor prezenta copiile rapoartelor auditorului societății de audit extern asupra situaţiilor financiare consolidate cu anexarea acestora.
În cazul în care auditul extern al rapoartelor financiare anuale nu este obligatoriu conform legislației în vigoare, se va prezenta o declarație scrisă pe propria răspundere a persoanei înaintate în funcția de administrator, cu specificarea prevederilor legale, care exonerează persoana juridică respectivă de efectuarea auditului extern, și copiile situaţiilor financiare autentificate de persoana înaintată în funcția de administrator.
În cazul în care raportul auditorului societății de audit extern asupra situaţiilor financiare și situațiile financiare respective auditate ale persoanei juridice (cu excepţia băncilor), sânt accesibile publicului, se va indica calea de accesare electronică (link-ul) la raportul și situațiile financiare respective.
12) declarația scrisă a persoanei, a cărei semnătură este legalizată notarial, prin care aceasta își exprimă consimțământul expres cu privire la furnizarea către Banca Națională a Moldovei a informațiilor/datelor ce se referă la această persoană, inclusiv informații confidențiale, disponibile la alte persoane / autorități naționale sau din alte state;
13) declarația scrisă a persoanei expuse politic, a cărei semnătură este legalizată notarial, precum că aceasta prin activitatea sa în bancă nu va genera prejudicii materiale sau de imagine băncii.

39. Pentru obţinerea de către o persoană a confirmării Băncii Naţionale a Moldovei pentru funcţia de administrator al filialei băncii străine, organul împuternicit al băncii străine prezintă în modul corespunzător documentele indicate la punctul 38.

40. Pentru numirea persoanei în funcţia de lichidator al băncii în proces de lichidare, persoana semnează și prezintă Băncii Naţionale a Moldovei documentele indicate la punctul 38, subpunctele 1), 5)-8), 9) a), 10) și 12), precum și următoarele documente:
1) declaraţia privind interesele sale personale şi de afaceri, precum şi relațiile financiare ale sale, ale soției/soțului şi ale copiilor, inclusiv:
a) despre datoria faţă de banca în proces de lichidare, activitatea în această bancă sau deţinerea unor drepturi de proprietate ale acesteia;
b) despre relațiile din ultimii 5 ani cu orice bancă în calitate de angajat, administrator sau acţionar cu cotă substanţială;
c) despre relațiile financiare, de afaceri sau individuale cu orice persoană care are anumite interese faţă de banca în proces de lichidare şi de activele ei, inclusiv informaţia despre o angajare viitoare la persoana dată;
d) despre neonorarea obligaţiilor patrimoniale faţă de banca în proces de lichidare sau oricare altă bancă în ultimii 5 ani;
e) despre posedarea unei proprietăți ce concurează cu bunurile imobile ale băncii, dacă lichidarea băncii presupune evaluarea, dispunerea şi gestionarea acestora;
f) despre alte interese financiare şi de afaceri care pot afecta exercitarea în mod imparţial a funcţiei de administrator special sau lichidator al băncii în proces de lichidare;
2) declaraţia privind existenţa sau inexistenţa vreunui conflict de interese ca urmare a intereselor personale şi relaţiilor cu Banca Naţională a Moldovei, iar dacă un astfel de conflict există – informaţia despre acest conflict.

41. În cazul în care împuternicirile membrilor comisiei de cenzori vor fi delegate unei societății de audit, banca prezintă pentru această organizație documentele indicate la punctul 38, subpunctele 1), 2), 10), 12), precum şi următoarele documente:
1) extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice;
2) lista auditorilor care deţin certificatul de calificare al auditorului instituţiilor financiare;
3) copia contractului încheiat între bancă şi societatea de audit, care conţine atribuţiile comisiei de cenzori potrivit Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
4) copiile situațiilor financiare ale societății de audit pentru ultimii 2 ani;
5) informația referitor la participarea societății de audit și a conducătorilor acesteia la capitalul altor persoane juridice, cu indicarea denumirii, sediilor acestora şi a mărimii absolute și relative a cotelor de participare;
6) informația referitor la numele, prenumele, funcţia ocupată, telefonul de contact al conducătorului societății de audit;
7) documentele indicate la punctul 38, subpunctele 9) și 10) pentru conducătorii societății de audit;
8) informația semnată de conducătorul societății de audit cu privire la activităţile desfăşurate în ultimii 3 ani, cu următoarele precizări: denumirile persoanelor juridice și genurile de activitate desfășurate, activitățile și serviciile prestate de societatea de audit, perioada acestora, date cu privire la situațiile financiare ale persoanelor juridice (total active, venituri, cifra de afaceri) și alte date considerate relevante pentru confirmarea experienței acumulate.

42. În cazul în care documentele ce urmează a fi prezentate în vederea confirmării/numirii persoanei în funcţia de administrator sânt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă cu traducerea în limba de stat a Republicii Moldova, semnată de traducătorul autorizat.

43. Autentificarea de către bancă a copiilor documentelor prevăzute la punctul 38 se efectuează prin semnătura persoanei împuternicite a băncii/băncii străine sau de unul din membrii organului executiv.

44. În cazul în care documentele sau informaţiile prezentate sânt insuficiente pentru constatarea corespunderii persoanei exigenţelor faţă de administratori şi luarea deciziei privind confirmarea/numirea persoanei în funcţia de administrator conform prezentului regulament, Banca Naţională a Moldovei poate solicita documente şi informaţii suplimentare, inclusiv de la alte persoane, în măsura în care aceste informații sânt necesare realizării evaluării prevăzute în prezentul Regulament.

45. În scopul evaluării adecvării persoanelor înaintate în funcția de administrator, Banca Națională a Moldovei poate organiza un interviu profesional cu această persoană.

46. Interviul cu persoana înaintată în funcţia de administrator al băncii se realizează în scopul:
1) determinării nivelului de cunoştinţe generale şi speciale în domeniul activităţii bancare, inclusiv ale cadrului legal şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei necesare administratorului în vederea îndeplinirii obligaţiunilor funcţionale sau, după caz, a nivelului de cunoştinţe în gestionarea activităţii băncii, inclusiv a mecanismelor de control intern şi a riscurilor aferente activităţii bancare;
2) în cazul persoanelor înaintate în funcția de membru al consiliului sau membru al organului executiv se va evalua viziunea strategică, capacitatea de identificare și gestionare a riscurilor la nivel strategic, capacitatea de conducere, independența în gândire, capacitatea și dorința de a învăța și de a se perfecționa în mod continuu;
3) explicării de către persoana respectivă a unor aspecte particulare prevăzute în documentele şi informaţiile prezentate la Banca Naţională a Moldovei sau obținute de către ultima în cadrul investigațiilor, consultărilor şi evaluărilor proprii, care au condus la apariţia unor neclarități sau dubii referitor la corectitudinea şi veridicitatea documentelor şi informaţiilor prezentate.

47. În cazul în care setul de documente prezentat la Banca Naţională a Moldovei nu este complet şi/sau documentele şi informaţiile suplimentare nu au fost prezentate în termenul stabilit de Banca Naţională a Moldovei, cererea se restituie în termen restrâns, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare din data expirării termenului de completare a setului, fără a fi examinată.

 

Capitolul IV
DECIZIA PRIVIND CONFIRMAREA ADMINISTRATORULUI

48.  În termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu capitolul III, Banca Naţională a Moldovei confirmă ori refuză să confirme persoana în funcția de administrator sau restituie setul de documente prezentat pentru efectuarea de către bancă a unor investigații suplimentare, informînd în scris banca/filiala băncii străine despre decizia sa.

49. În cazul în care în perioada examinării cererii şi a documentelor depuse au intervenit modificări, banca este obligată să informeze despre aceasta Banca Naţională a Moldovei şi să prezinte documentele modificate în acest sens.

50. În cazul specificat la punctul 49, precum și în cazul necesităţii solicitării unor informații suplimentare termenul stabilit la punctul 48 poate fi prelungit pentru o perioadă de pînă la 30 de zile lucrătoare sau poate fi suspendat pentru o perioadă de timp stabilită de Banca Naţională a Moldovei, cu informarea în scris a băncii/filialei băncii străine.

51. Banca Naţională a Moldovei restituie fără examinare, setul de documente privind confirmarea persoanei înaintate în funcția de administrator, în cazul în care calitatea de membru al consiliului sau al comisiei de cenzori este limitată de prezentul regulament conform punctelor 14, 15, 32 și 34.

52. Banca Națională a Moldovei poate confirma, fără evaluare, persoana care în ultimele 6 luni a obținut confirmarea/aprobarea unei autorități de supraveghere din altă țară în funcția de administrator la o bancă din cadrul unui grup financiar și este înaintată în funcția de administrator, cu exigențe similare, într-o bancă din Republica Moldova, care face parte din grupul respectiv după obținerea de către Banca Națională a Moldovei de la autoritatea de supraveghere respectivă a informației aferente evaluării efectuate de către autoritatea dată.

53. Banca Naţională a Moldovei refuză confirmarea/numirea persoanei înaintate în funcția de administrator/lichidator, indicând motivele refuzului în cazul în care:
a) persoana nu corespunde, cel puțin unuia din criteriile de reputație, calificare sau experiență și / sau altor cerințe stabilite în prezentul regulament; și/sau
b) Banca Naţională a Moldovei nu este pe deplin convinsă că persoana va asigura respectarea condiţiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv o administrare prudentă și sănătoasă a băncii/filialei băncii străine; și/sau
c) au fost prezentate informații eronate.

 

Capitolul V
NOTIFICAREA ŞI RAPORTAREA

54. Banca/filiala băncii străine notifică în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare despre orice încetare/suspendare a raporturilor de muncă sau a mandatului cu indicarea temeiului legal și/sau despre orice transfer din funcţie a administratorului cu indicarea motivului. În cazul administratorilor – membru al organului executiv și contabilul-șef, termenul respectiv este de o zi lucrătoare.

55. Banca/filiala băncii străine notifică în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare despre numirea unui administrator, confirmat de către Banca Naţională a Moldovei, în altă funcţie de administrator pentru care nu este necesară confirmarea repetată în condițiile prezentului regulament. Notificarea va fi însoțită de hotărârea organului de conducere împuternicit privind numirea sau alegerea persoanei, precum şi de explicarea motivelor schimbării respective.

56. Banca/filiala băncii străine notifică în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 5 zile lucrătoare despre angajarea administratorului confirmat de Banca Națională a Moldovei, cu excepţia persoanelor menţionate la punctul 3 subpunctul 1) lit. a) și b) și subpunctul 3), cu indicarea numărului şi a datei emiterii ordinului respectiv.

57. Banca/filiala băncii străine prezintă la Banca Naţională a Moldovei lista administratorilor băncii, în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.

58. Banca/filiala băncii străine notifică în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință despre informația care ar indica încetarea corespunderii administratorului criteriilor de reputație, calificare și experiență și ar putea afecta activitatea acestuia în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncii.

 

Capitolul VI
VALABILITATEA CONFIRMĂRII DATE ADMINISTRATORULUI

59. Confirmarea dată administratorului este valabilă din ziua emiterii confirmării sau din altă zi indicată în actul de confirmare, acordând dreptul la ocuparea funcției respective și, ulterior, altei funcții de administrator, conform punctului 16, în banca indicată în act.

60. Confirmarea dată administratorului îşi pierde valabilitatea în cazul:
1) transferului acestuia în altă funcţie de administrator, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul regulament;
2) transferului acestuia în altă funcţie decât cea de administrator;
3) încetării contractului de muncă, după caz, încetării mandatului acestuia, cu excepția realegerii în aceeași bancă în aceeași funcție de administrator, inclusiv ca urmare a desemnării administratorului temporar sau cel special conform legislației ce ține de redresarea și rezoluția băncii;
4) retragerii de către Banca Naţională a Moldovei a confirmării date administratorului sau emiterii de către aceasta a prescripției de înlocuire a administratorului;
5) inițierii procesului de lichidare a băncii.

 

Anexe:       _____DOC       _____PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).