• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.08.2012

Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rezultatelor auditului, aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.28 din 08.08.1997

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65 din 02.10.1997

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei Proces-verbal nr.28 din 8 august 1997

 

REGULAMENTUL
cu privire la modul de întocmire şi prezentare a
rezultatelor auditului

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 63 din 25.03.1999, MO al R. Moldova nr. 39-41 din 22.04.1999
HCA al BNM nr. 124 din 03.06.2004, MO al R. Moldova nr. 91-95 din 11.06.2004
HCA al BNM nr. 195 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr. 1237-241/1427 din 16.11.2012

 

I. BAZA

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11, 44 şi 47(1) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, articolele 34, 35 şi 37(4) din Legea instituţiilor financiare şi Legea cu privire la activitatea de audit.
(Modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

 

II. CERINŢELE FAŢĂ DE AUDITORII INDEPENDENŢI EXTERNI

1. În fiecare an banca trebuie să încheie un contract cu o societate de audit independentă acceptată de Banca Naţională a Moldovei, care va executa prevederile articolului 34(1) din Legea instituţiilor financiare pe întregul an financiar.
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.63 din 25.03.99)
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

(Pct.2 exclus prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

3. Înainte de încheierea contractului cu o societate de audit independentă, în conformitate cu articolul 34(1) din Legea instituţiilor financiare, societatea de audit independentă prezintă băncii licenţa (originalul sau copia autentificată notarial) pentru desfăşurarea activităţii de audit, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi certificatul de calificare al auditorului instituţiilor financiare eliberat de Banca Naţională.
(Pct.3 modificat prin HCA al BNM nr.63 din 25.03.99)
(Pct.3 modificat prin HCA al BNM nr.124 din 3.06.04)

(Pct.3 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

4. Anual banca prezintă Băncii Naţionale a Moldovei informaţia cu privire la:
1) perioada efectuării auditului;
2) denumirea, adresa, telefonul, copia autentificată notarial a licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit şi, copia contractului aferent prestării serviciilor, încheiat între bancă şi societatea de audit independentă;
4) extrasul din procesul verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor băncii la care a fost luată decizia privind confirmarea societăţii de audit.
(Pct.4 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

5. În contractul privind efectuarea controlului de audit încheiat între bancă şi societate de audit trebuie să fie stipulat că auditorul va pregăti raportul şi avizul (opinia) de audit în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) litera b) din Legea instituţiilor financiare şi Legea privind activitatea de audit, precum şi scrisoarea pentru management şi va fi responsabil să le prezinte nu mai târziu de 30 aprilie a fiecărui an consiliului băncii şi concomitent Băncii Naţionale a Moldovei. Documentele nominalizate se perfectează în limba de stat a Republicii Moldova.
(Pct.5 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

6. În cazul în care decizia adunării generale a acţionarilor privind confirmarea societăţii de audit independente şi contractul cu societatea de audit pe anul financiar curent a fost încheiat nu mai târziu de 31 decembrie a anului trecut, informaţia prevăzută în punctul 4 din capitolul II urmează a fi prezentată până la 1 februarie a anului financiar curent.
În cazul în care decizia adunării generale a acţionarilor privind confirmarea societăţii de audit independentă şi contractul cu societatea de audit pe anul financiar curent a fost încheiat în anul financiar curent, informaţia prevăzută în punctul 4 din capitolul II urmează a fi prezentată până la 30 aprilie a anului financiar curent şi în contractul încheiat cu societatea de audit suplimentar trebuie să fie prevăzute următoarele condiţii:
1) auditul va fi efectuat pe întregul an financiar;
2) societatea de audit se obligă să îndeplinească prevederile art.34 alineatul (1) literele a), c) şi d) din Legea instituţiilor financiare, până când banca nu va încheia contractul cu o societate de audit pe anul financiar ulterior.
(P.6 completat prin HCA al BNM nr.63 din 25.03.1999)
(Pct.6 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

7. Asistenţa în ţinerea evidenţei contabile de către societatea de audit, care efectuează controlul de audit al băncii, se acordă în formă de prezentare managementului băncii a menţiunilor scrise despre neajunsurile esenţiale existente în structura sau funcţionarea sistemelor de evidenţă contabilă şi de control intern ale băncii, care i-au atras atenţia auditorului în decursul efectuării auditului precum şi a recomandărilor scrise privind înlăturarea acestor neajunsuri. Această asistenţă nu poate să se refere nemijlocit la implicarea societăţii de audit în ţinerea evidenţei contabile a băncii.
(P.7 completat prin HCA al BNM nr.124 din 3.06.04)
(Pct.7 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

 

III. MODALITATEA DE EXERCITARE A AUDITULUI

1. Anual, în mod obligatoriu, băncile se supun unui control de audit, efectuat de către o societate de audit independentă.

2. Auditul bancar trebuie să fie efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
(Pct.2 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

3. Scrisoarea pentru management, conform standardelor de audit, este un document pregătit de auditor, adresat consiliului băncii cu privire la controalele interne şi procedeele de lucru ale băncii care au fost precăutate în decursul auditului. Auditorul are prerogativa de a menţiona oricare problemă, care, în opinia sa, necesită atenţia consiliului băncii. Scrisoarea pentru Management cel puţin trebuie să satisfacă următoarelor cerinţe:
1) de a înainta comentarii şi observaţii cu privire la înregistrările contabile, sistemele operaţionale şi controalele interne, care au fost examinate în cadrul auditului;
2) de a identifica neajunsurile şi domeniile problematice în sisteme operaţionale şi controale interne şi a înainta recomandări privind îmbunătăţirea situaţiei;
3) de a comunica despre problemele identificate de auditor pe parcursul auditului, care ar putea exercita o influenţă considerabilă asupra operaţiilor băncii, inclusiv oricare acţiune frauduloasă comisă de funcţionarii băncii, şi
4) de a aduce la cunoştinţa consiliului băncii oricare alte probleme considerate de către auditor a fi adecvate.
(Pct.3 modificat prin HCA al BNM nr.124 din 3.06.04)
(Pct.3 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

 

IV. PUBLICAREA BILANŢULUI ŞI RAPORTULUI ANUAL

Nu mai târziu de 30 aprilie a fiecărui an, banca prezintă Băncii Naţionale a Moldovei:
1. O copie a ziarului (ziarelor) de circulaţie generală unde au fost publicate bilanţul şi avizul auditului extern.
2. O copie a raportului anual al băncii, anexând o confirmare scrisă că va elibera gratuit publicului copii de pe acesta din urmă.

 

V. MENŢINEREA REGISTRELOR

1. Bancă păstrează originalele raportului de audit, avizului de audit şi scrisorii pentru management la oficiul său central şi pune toate aceste documente la dispoziţia inspectorilor Băncii Naţionale a Moldovei pe măsura necesităţii.

 

VI. MĂSURI DE RIGOARE

1. Banca Naţională a Moldovei aplică sancţiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituţiilor financiare şi articolul 75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei băncilor şi nu va accepta pe viitor numirea auditorilor independenţi externi care nu respectă prevederile Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament.

2. Banca Naţională a Moldovei informează banca şi auditul extern despre obiecţiile, constatate în cadrul analizei efectuate a raportului, avizului de audit şi scrisorii pentru management privind respectarea prevederilor Legii instituţiilor financiare şi a prezentului Regulament şi solicită prezentarea explicaţiilor a cauzelor încălcărilor, comise în timpul efectuării auditului şi înlăturarea acestora.
(Pct.2 modificat prin HCA al BNM nr.195 din 23.08.2012)

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament intră in vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
1 + 9 =
Rezolvați această problemă aritmetică simplă și introduceți rezultatul. De exemplu, pentru 1+3 introduceți 4.