• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.06.2017

Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130 art.310 din 26.10.2001

Modificat şi completat prin:

HCA nr.275 din 13.11.2003, MO al R. Moldova nr.229-233 din 21.11.2003
HCA nr.171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr 180-181din 03.10.2008
HCA nr.57 din 26.03.2010, MO al R. Moldova nr.68-69 din 07.05.2010
HCA nr.242 din 03.11.2011, MO al R. Moldova nr.227-232 din 23.12.2011
HCA nr.301 din 20.12.2012, MO al R. Moldova nr.270-271a din 27.12.2012
HCA nr.160 din 20.08.2014, MO al R. Moldova nr.256-260 din 29.08.2014
HCA nr.57 din 10.03.2015, MO al R. Moldova nr.74-77/582 din 27.03.2015

HCE nr.141 din 24.05.2017,(MO al R.Moldova nr.190-200 art.1163 din 16.06.17.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. 269
din 17.10.2001
(în vigoare din 30.09.2002)

privind aprobarea Regulamentului cu privire la
sufucienţa capitalului ponderat la risc

Întru executarea art.11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 1, 5, 14, 25, 28 şi 53 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul protejării deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv în sistemul financiar, promovarea unui sector puternic şi competitiv,

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc (redacţie nouă).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară (dl Radu Musteaţa).

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.269 din 17 octombrie 2001

REGULAMENT
cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc

Modificat şi completat prin:

HCA nr.275 din 13.11.2003, MO al R. Moldova nr.229-233 din 21.11.2003
HCA nr.171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr 180-181din 03.10.2008
HCA nr.57 din 26.03.2010, MO al R. Moldova nr.68-69 din 07.05.2010
HCA nr.242 din 03.11.2011, MO al R. Moldova nr.227-232 din 23.12.2011
HCA nr.301 din 20.12.2012, MO al R. Moldova nr.270-271a din 27.12.2012
HCA nr.160 din 20.08.2014, MO al R. Moldova nr.256-260 din 29.08.2014

HCA nr.57 din 10.03.2015, MO al R. Moldova nr.74-77/582 din 27.03.2015
HCE.BNM nr.141 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017.

I. BAZA

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 3, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 14, 25 şi 28 din Legea instituţiilor financiare.
[Cap.I completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

 

II. APLICAREA

2. Prezentul Regulament stabileşte cerinţele faţă de componentele capitalului normativ total, exigenţa faţă de suma minimă pe care o bancă o menţine în calitate de capital reglementat, suficienţa capitalului ponderat la risc politicile privind managementul capitalului şi se aplică asupra tuturor băncilor comerciale licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei.
[Pct.2 completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

 

III. DEFINIŢII

3. Capitalul normativ total include:
Suma totală a următoarelor:
Capitalul de gradul întîi
Capitalul de gradul doi
Minus:
Cotele de participare în capitalul altor bănci, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei.
În calculul capitalului normativ total se includ acţiunile băncii aflate în circulaţie.
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

4. Capitalul de gradul întîi este componenta de bază a capitalului normativ total, care include:
4.1. Suma totală a următoarelor:
a) Acţiuni ordinare /capital de dotare (se aplică pentru filialele băncilor străine);
b) Acţiuni preferenţiale cu dividende nefixate şi acţiuni preferenţiale cu dividende fixate necumulative emise cu termen nelimitat;
c) Surplus de capital (mijloace băneşti obţinute de la comercializarea acţiunilor peste valoarea nominală (fixată), incluse în punctele a) şi b);
d) Profitul nedistribuit şi rezervele obţinute sau majorate ca rezultat al distribuirii profitului;
e) Minus mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale;
f) Minus suma totală a imobilizărilor necorporale nete.
[Pct.4.1 completat prin Hot.BNM nr.141 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017]
[Pct.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]
[Pct.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]


5. Capitalul de gradul doi este componenta suplimentară a capitalului normativ total şi include:
5.1. Acţiuni preferenţiale cumulative şi parţial cumulative cu scadenţă nefixată.
5.2. Surplusul de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial cumulative inclusiv acţiunilor preferenţiale convertibile în acţiuni ordinare sau în alte clase de acţiuni preferenţiale.
5.3. Datoriile subordonate cu scadenţă nefixată, cu condiţia că corespund următoarelor cerinţe:
a) sînt neasigurate şi complet achitate;
b) nu sînt recuperabile la cererea deţinătorului;
c) rambursarea datoriei este solicitată de către deţinător peste un termen nu mai mic de 5 ani de la data apariţiei acesteia şi cu condiţia obţinerii permisiunii prealabile de la Banca Naţională, eliberată în condiţiile art.7(2) din Legea instituţiilor financiare;
d) pot fi disponibile pentru a acoperi pierderile fără ca banca să fie nevoită să înceteze activitatea;
e) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor;
f) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate.
[Pct.5.3 completat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]

5.4. Datorii subordonate cu scadenţă şi acţiunile preferenţiale, răscumpărarea şi/sau convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, recuperabile cu termen limitat cu condiţia că îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sînt neasigurate şi complet achitabile;
b) au un termen minimal fix pînă la scadenţă nu mai mic de cinci ani;
c) nu sînt recuperabile pînă la scadenţă la cererea deţinătorului;
d) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor;
e) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate;
f) în ultimii cinci ani pînă la scadenţă se va aplica în fiecare an o amortizare de 20 % pentru a reflecta descreşterea valorii acestor instrumente;
g) suma totală a datoriei subordonate şi a acţiunilor răscumpărarea şi/sau convertirea cărora este prevăzută prin decizia de emitere a lor, cu termen limitat incluse în capitalul de gradul II trebuie limitată la 50 % din suma capitalului de gradul I;
Minus:
5.5. Rezervele din reevaluarea valorilor mobiliare, deţinute de bancă, libere de interdicţii, ale căror emitenţi au ratingul nu mai mic de categoria A-/A3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA. Pentru emitenţii-companii este obligatorie condiţia că sunt concomitent şi rezidenţi ai ţărilor cu ratingurile menţionate. În cazul în care ratingul atribuit diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic.
În capitalul de gradul II se include rezultatul favorabil sau nefavorabil din reevaluarea valorilor mobiliare ale emitenţilor respectivi, valoarea fiind calculată reieşind din preţul de piaţă al valorilor mobiliare determinat în ultima zi a lunii de gestiune.
Minus:
[Pct.5.5 în redacţia Hot.BNM nr.160 din 20.08.2014, în vigoare 29.08.2014]

5.6. Mărimea sumei punctelor 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 şi 5.5 care depăşeşte mărimea capitalului de gradul I.
[Pct.5.6 introdus prin Hot.BNM nr.160 din 20.08.2014, în vigoare 29.08.2014]

6. Capitalul minim necesar - suma minimă a capitalului de gradul I pe care banca trebuie să o deţină şi să o menţină, pentru a efectua activităţi financiare, desfăşurate în conformitate cu art.26 din Legea instituţiilor financiare.
[Pct.6 completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]


6.1. Capitalul social – suma valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate.
[Pct.6.1. introdus prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

7. Activele ponderate la risc sînt activele băncii şi unele conturi condiţionale (ce reprezintă un risc pentru bancă) care se clasifică în categorii cu anumite ponderi ale riscului. Ponderea riscului atribuită unui anumit activ sau unui cont condiţional determină procentul activului dat care se sumează cu toate celelalte active ponderate la risc pentru a determina suma totală a activelor ponderate la risc ale băncii.
Asupra conturilor extrabilanţiere (care reprezintă un risc pentru bancă), anterior aplicării ponderii riscului se aplică factorul de transformare creditară şi apoi fiecare categorie transformată este atribuită unei categorii de ponderare la risc în conformitate cu tipul activelor sau cu tipul partenerului cu care se efectuează tranzacţia.

8. Coeficientul suficienţei capitalului - serveşte la evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc, unde capitalul normativ total reprezintă numărătorul, iar activele ponderate la risc reprezintă numitorul:

Capitalul normativ

 

-----------------------------------------

x 100 = suficient a capitalului

Total active ponderate la risc

 

 

IV. EXIGENŢE

9. Începînd cu 30 septembrie 2002 cuantumul capitalului minim necesar se stabileşte pentru capitalul de gradul I în mărime de 32 mil.lei.
Începînd cu 30 iunie 2004 cuantumul capitalului minim necesar pentru capitalul de gradul I se stabileşte în mărime de 40 mil.lei.
Începînd cu 30 iunie 2005 cuantumul capitalului minim necesar pentru capitalul de gradul I se stabileşte în mărime de 45 mil.lei.
Începînd cu 31 decembrie 2005 cuantumul capitalului minim necesar pentru capitalul de gradul I se stabileşte în mărime de 50 mil.lei.
Începînd cu 20 iunie 2008 cuantumul capitalului minim se stabileşte pentru capitalul de gradul I în mărime de 100 mil.lei
Începînd cu 31 decembrie 2010 cuantumul capitalului social se stabileşte în mărime de 100 mil.lei.
Începînd cu 31 decembrie 2011 cuantumul capitalului minim necesar se stabileşte în mărime de 150 mil.lei.
Începînd cu 31 decembrie 2012 cuantumul capitalului minim necesar se stabileşte în mărime de 200 mil.lei.
[Pct.9 completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Pct.9 completat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]
[Pct.9 completat prin Hot.BNM nr.275 din 13.11.03, în vigoare 21.11.03]


10. Banca deţine şi menţine capitalul de gradul I în mărime nu mai mică decît cuantumul capitalului minim necesar stabilit în prezentul capitol.
[Pct.10 completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Pct.10 în redacţia Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]


11. Coeficientul minim al suficienţei capitalului:
Băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin douăsprezece procente (12.0%).
Începînd cu 30 iunie 2012 băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin şaisprezece procente (16.0%).
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.301 din 20.12.2012, în vigoare 27.12.2012]
[Pct.11 completat prin Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]

 

IV1. POLITICI PRIVIND MANAGEMENTUL CAPITALULUI

111. Băncile trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de management ale capitalului, care să prevadă, inclusiv monitorizarea şi evaluarea acestuia în vederea menţinerii permanente a unui nivel adecvat al capitalului corespunzător profilului de risc şi specificului activităţii (mărimea, complexitatea şi strategia de afaceri a băncii).

112. Politica de management a capitalului va cuprinde cel puţin următoarele componente:
a) procesul de planificare a capitalului, ţinînd cont de previziunile cu privire la nivelul riscurilor asumate de bancă, sursele ce pot fi utilizate pentru majorarea capitalului, politica aferentă dividendelor etc.;
b) modalităţile de conformare a băncii pe viitor cerinţelor de capital în vederea atenuării riscurilor aferente activităţii bancare;
c) testele de stres în scopul identificării punctelor slabe sau a vulnerabilităţilor potenţiale privind poziţiile capitalului băncii în condiţii imprevizibile care vor include riscurile de credit, valutar, ratei dobînzii etc. şi planuri de gestionare a capitalului, luînd în consideraţie diferite scenarii de stres asupra capitalului pentru situaţiile neprevăzute;
d) procesul de raportare internă care să asigure conducerea băncii cu informaţii adecvate de măsurare, estimare şi raportare a mărimii, compoziţiei şi calităţii capitalului.
[Cap.IV1 introdus prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

 

V. RESTRICŢII CU PRIVIRE LA DISTRIBUIREA DE CAPITAL

12. Banca nu poate distribui capital, dacă Banca Naţională consideră că aceasta va conduce la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituţiilor financiare. La examinarea solicitării băncii, Banca Naţională a Moldovei poate ţine cont cel puţin de următoarele:
a) evoluţia indicatorilor de performanţă financiară a băncii aferenţi veniturilor şi profitabilităţii capitalului, activelor pe parcursul ultimilor trei ani;
b) evoluţia indicatorilor prudenţiali ai băncii pe parcursul ultimilor trei ani;
c) capacitatea băncii de a respecta indicatorii menţionaţi la lit.b);
d) impactul evenimentelor, inclusiv ulterioare, de ordin economic şi social asupra indicatorilor prudenţiali ai băncii, determinat inclusiv prin evaluarea rezultatelor testărilor la stres efectuate de bancă şi/sau de Banca Naţională;
e) măsurile de remediere, de redresare şi de rezoluţie aplicate de Banca Naţională faţă de bancă.
La distribuirea capitalului banca trebuie să ţină cont de opinia societăţii de audit independente asupra situaţiilor financiare anuale.
[Pct.12 în redacţia Hot.BNM nr.141 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017]
[Pct.12 completat prin Hot.BNM nr.57 din 10.03.2015, în vigoare 27.03.2015]
[Pct.12 în redacţia Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]
[Pct.12 completat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.171 din 11.09.2008, în vigoare 03.10.2008]


121. Banca va solicita permisiunea Băncii Naţionale pentru distribuirea capitalului conform noţiunii de “distribuire a capitalului” expusă la art.3 din Legea instituţiilor financiare cu 20 de zile înainte de desfăşurarea şedinţei Consiliului băncii la care va fi examinată distribuirea capitalului (plata dividendelor, achiziţionarea de către bancă a acţiunilor, ajutorul material în mărime ce depăşeşte 5 la sută din capitalul minim necesar etc.) sau propunerea ce urmează a fi înaintată către adunarea generală de distribuire a capitalului. Documentele necesare pentru solicitarea permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei vor fi prezentate conform anexei nr.1.
În decurs de 10 zile din ziua primirii pachetului de documente conform anexei nr.1, Banca Naţională a Moldovei eliberează permisiunea sau comunică în scris refuzul de eliberare a permisiunii pentru distribuirea capitalului.
În cazul în care Banca Naţională a Moldovei consideră necesară o investigaţie suplimentară în vederea examinării solicitării băncii, termenul stabilit în al doilea alineat din prezentul punct poate fi prelungit, cu cel mult 10 zile, cu informarea ulterioară a băncii.
Banca va asigura includerea permisiunii/refuzului Băncii Naţionale Moldovei pentru distribuirea capitalului în materialele pentru ordinea de zi a şedinţei Consiliului băncii şi/sau a Adunării generale a acţionarilor la care va fi examinată chestiunea distribuirii capitalului.
Adoptarea deciziei de distribuire a capitalului de către Consiliul băncii sau de către Adunarea generală a acţionarilor cu nerespectarea condiţiilor prescrise în permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei sau în absenţa acestei permisiuni atrage sancţiunile prevăzute de art.38 şi/sau art.156 din Legea instituţiilor financiare.
[Pct.121 modificat prin Hot.BNM nr.57 din 10.03.2015, în vigoare 27.03.2015]
[Pct.
121 modificat prin Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]
[Pct.
121 introdus prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

 

VI. CERINŢE DE PREZENTARE A RAPOARTELOR

13. Băncile prezintă lunar rapoarte referitor la calculul mărimii capitalului normativ total, activelor ponderate la risc şi coeficientului suficienţei capitalului ponderat la risc în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.
[Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]
[Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

14. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare din 30 septembrie 2002.
15. Cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc (aprobat la 25.12.97, HCA nr.161) (Monitorul Oficial al RM nr.8 din 30 ianuarie 1998) cu modificările şi completările ulterioare.

 

Anexa nr.1

Documentele necesare
pentru solicitarea permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei

1. Cerere de eliberare a permisiunii, înaintată Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, semnată de către Preşedintele Consiliului băncii privind distribuirea capitalului.

2. Proiectul deciziei/hotărîrii Consiliului băncii /adunării generale a acţionarilor privind distribuirea capitalului.

3. Nota informativă la proiectul documentului menţionat la p.2 cu indicarea scopului, modalităţii de distribuire acţionarilor băncii a capitalului, sumei preconizate spre distribuire, precum şi altă informaţie, care în opinia băncii este utilă.

4. Opinia preliminară conform proiectului raportului sau raportul societăţii de audit independente asupra situaţiilor financiare.
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.141 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017]
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.57 din 10.03.2015, în vigoare 27.03.2015]
[Anexa nr.1 completată prin Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011, în vigoare 23.12.2011]
[Anexa nr.1 introdusă prin Hot.BNM nr.57 din 26.03.2010, în vigoare 07.05.2010]

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).