• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.12.2016

Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin HCA al BNM nr.53 din 05.03.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-64 din 27.03.2009, art.2691

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 666 din 16 martie 2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI


HOTĂRÂREA nr. 53
din 5 martie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar

În temeiul art.51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.127-130, art.496) şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (se anexează).

2. Se abrogă:
1) Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 6 mai 1994, proces-verbal nr.22 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia:
a) punctului 4.3.8, care se abrogă la data de 1 aprilie 2009,
b) punctului  5.11.1, care se abrogă la data de 7 aprilie 2009;

2) Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.197 din 16 iulie 1998 „Cu privire la perfecţionarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.83).

3. Punctele 4.3.8 şi 5.11.1 din regulamentul indicat la punctul 2 subpunctul 1) din prezenta hotărîre se aplică numai de către băncile licenţiate după cum urmează:
a) punctul 4.3.8 - pînă la data de 31 martie 2009 inclusiv;
b) punctul 5.11.1 - pînă la data de 6 aprilie 2009 inclusiv.

4. Autorizaţiile / licenţele valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496) în vederea efectuării activităţii de schimb valutar cu persoane fizice, care nu au fost reperfectate conform art.69 alin.(3) al legii menţionate, îşi pierd valabilitatea începînd cu data de 8 aprilie 2009.

5. Prima raportare conform prevederilor capitolului VIII, secţiunea 2 din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua pentru perioada de raportare luna aprilie 2009.

6. Prezentarea primei informaţii conform prevederilor capitolului VIII, secţiunea 1 din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua:
a) de către casele de schimb valutar şi persoanele juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere - pentru data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre;
b) de către băncile licenţiate -  pentru  1 aprilie 2009.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie

Leonid TALMACI

   Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 53 din 5 martie 2009

REGULAMENT
cu privire la unităţile de schimb valutar


Modificat şi completat prin:
HCA al BNM nr.233 din 27.10.2011, MO al R. Moldova nr. 1 nr.227-232 din 23.12.2011, art.2098.
HCA al BNM  nr.143 din 21.06.2012, MO al R. Moldova nr. 1nr.166-169 din 10.08.2012, art.971.
HCA al BNM  nr.52 din 20.03.2014, MO al R. Moldova nr. 1 nr.110-114 din 09.05.2014, art.596.
HCA al BNM  nr.179 din 18.09.2014, MO al R. Moldova nr. 319-324 din 24.10.2014, art.1505.
HCE al BNM nr.297 din 27.10.2016, MO al R. Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943.
HCE al BNM nr.304 din 10.11.2016, MO al R. Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2072.
HCE al BNM nr.336 din 01.12.2016, MO al R. Moldova nr.423-429 din 09.12.2016, art.2097.


Note despre rectificări:
1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-100 din 05.06.2009, pag.46
2. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.181-184 din 31.08.2012, pag.86

(Preambulul exclus prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (în continuare – Regulament) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

(Lit.a) abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Lit.b) abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Lit.c) abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Lit.d) și e) abrogate prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Lit.f) și g) abrogate prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)

g1) persoane expuse politic – persoane definite astfel de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

h) persoane fizice - persoanele fizice rezidente şi nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

(Lit.i) și j) abrogate prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Lit.k) –n) abrogate prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Lit.o) abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)

(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

2. Prezentul Regulament reglementează:

(Lit.a) - c) abrogate prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Lit.d)- f) abrogate prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Lit.g) abrogată prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

h) unele particularităţi ale activităţii unităţilor de schimb valutar aferente legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
(Lit.i) și j) abrogate prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)

(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul II abrogat prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Capitolul II modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul III abrogat prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Capitolul III modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul IV abrogat prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Capitolul IV modificat prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Capitolul IV modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul V abrogat prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Capitolul V modificat prin Hot.BNM nr.52 din 20.03.2014)
(Capitolul V modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul VI abrogat prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)

(Capitolul VII abrogat prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Capitolul VII modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul VIII abrogat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Capitolul VIII modificat prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)
(Capitolul VIII modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

 

Capitolul IX. Unele particularităţi ale activităţii unităţilor de schimb valutar
aferente legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului

(Pct.135 și 136 abrogate prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Pct.136 în redacţia Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Pct.137 abrogat prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)

138. Recomandările privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sînt expuse în anexa nr.28 la prezentul Regulament.

(Pct.1381abrogat prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Pct.
1381 introdus  prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul X abrogat prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Capitolul X modificat prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Capitolul X modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Capitolul XI abrogat prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Capitolul XI modificat prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Capitolul XI modificat prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.1 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)

(Anexa nr.2 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.3 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.4 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.5 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)

(Anexa nr.6 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.7 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.71 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.71 introdusă prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)

(Anexa nr.8 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.8 modificată prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Anexa nr.8 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)


(Anexa nr.9 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.9 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.10 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.10 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.11 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)

(Anexa nr.12 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.13 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.14 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)

(Anexa nr.15 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.15 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.16 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.16 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.17 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.17 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.18 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.18 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.19 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.19 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.20 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.20 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.21 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)

(Anexa nr.22 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)
(Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.23 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.23 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.24 abrogată prin Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.24 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.241 abrogată prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)
(Anexa nr.
241 introdusă prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr. 242 abrogată prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Anexa nr.
242 modificată prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)
(Anexa nr.
242 introdusă prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.243 abrogată prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Anexa nr.
243 modificată prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)
(Anexa nr.
243 introdusă prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.25 abrogată prin Hot.BNM nr.179 din 18.09.2014)

(Anexa nr. 26 abrogată prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)
(Anexa nr.26 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr. 27 abrogată prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016)

 

Anexa nr.28
la Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar

Recomandări
privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri
a programelor pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Subiecţii prezentelor Recomandări sînt casele de schimb valutar, precum şi hotelurile care, conform licenţelor Băncii Naţionale a Moldovei, au puncte de schimb valutar, în contextul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

2. Birourile de schimb valutar ale băncilor licenţiate, fiind părţi componente ale băncilor, cad sub incidenţa Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.172 din 4 august 2011.

3. În scopul protejării contra implicării în operaţiuni ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului, promovării normelor de etică şi profesionalism în sectorul respectiv, prevenirii folosirii caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în mod intenţionat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociaţiile lor în procesul spălării banilor şi finanţării terorismului, fiecare casă de schimb valutar, hotel, urmează să elaboreze şi să implementeze propriul program pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare - Programul PCSBFT).

4. La elaborarea Programului PCSBFT, casa de schimb valutar, hotelul urmează să se conducă de prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare Legea nr.190-XVI din 26.07.2007), prezentelor Recomandări, altor acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi să-l adapteze la specificul activităţii sale.

5. Scopul prezentelor Recomandări este de a îndruma casele de schimb valutar şi hotelurile referitor la elaborarea propriilor Programe PCSBFT. Prezentele Recomandări stabilesc principiile generale, de care casa de schimb valutar, hotelul se vor conduce în procesul elaborării în detalii a propriului Program PCSBFT, ţinînd cont de specificul activităţii sale.

6 Administratorul casei de schimb valutar, administratorul hotelului, responsabil de activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, este responsabil pentru elaborarea, actualizarea şi asigurarea implementării unui Program intern adecvat pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

Capitolul II.  Prevederi generale privind Programul PCSBFT

7. Programul PCSBFT, elaborat de către casa de schimb valutar, hotelul, urmează să prevadă, dar să nu se limiteze la următoarele:
a) obligaţiunile conducerii;
b) politici şi proceduri privind identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia (regulile "cunoaşte-ţi clientul");
c) proceduri privind ţinerea evidenţei şi păstrarea informaţiei;
d) proceduri de asigurare a conformării activităţii cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT;
e) proceduri de raportare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
f) modalitatea de conlucrare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare – SPCSB) şi cu alte autorităţi abilitate.

 

Capitolul III. Obligaţiunile conducerii

8. Conducerea casei de schimb valutar, a hotelului este responsabilă cel puţin de:
a) desemnarea persoanei  responsabile de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurarea îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT (în continuare – Persoană responsabilă);
b) monitorizarea procesului de realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi ale Programului intern PCSBFT;
c) asigurarea întreprinderii măsurilor necesare în scopul lichidării neajunsurilor /încălcărilor  constatate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

Capitolul IV. Regulile "cunoaşte-ţi clientul"

9. Casa de schimb valutar, hotelul vor elabora politici şi proceduri de identificare şi verificare a identităţii clientului, care să cuprindă cel puţin:
a) cazurile în care persoana fizică urmează a fi identificată şi identitatea căreia urmează  a fi verificată;
b) procedura de identificare şi verificare a identităţii persoanelor fizice;
c) procedura de înregistrare a informaţiei despre persoanele fizice, inclusiv despre beneficiarii efectivi.

10. Programul PCSBFT va specifica cazurile (cel puțin cele menționate la pct.47 din Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016) şi procedurile de identificare şi verificare a identităţii persoanelor fizice care efectuează nemijlocit operaţiuni, precum şi a persoanelor fizice în numele cărora se efectuează operaţiuni (beneficiarii efectivi).

11. Casele de schimb valutar, hotelurile vor elabora şi implementa proceduri interne capabile să determine cazurile cînd tranzacţia se efectuează de către persoana fizică prin mai multe operaţiuni (de exemplu, persoana fizică solicită prin unul sau mai multe ghişee (unul sau mai multe filiale) efectuarea tranzacţiei de schimb valutar prin mai multe operaţiuni, suma totală a cărora este egală sau depăşeşte echivalentul a 50000 lei moldoveneşti etc.).

12. În cazul în care conform legislaţiei persoanele fizice urmează a fi identificate, operaţiunile nu pot fi efectuate, dacă identitatea persoanelor fizice nu este verificată.

13. Pentru identificarea adecvată a persoanei fizice, inclusiv a beneficiarului efectiv, urmează să fie obţinută toată informaţia necesară. În acest scop se va afla cel puţin: numele şi prenumele persoanei fizice; data şi locul naşterii; domiciliul / reşedinţa; numărul de identificare; tipul actului de identitate; cetăţenia şi, dacă este cazul, funcţia publică deţinută.

14. În scopul verificării identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea, casierul casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului urmează să solicite de la persoana fizică prezentarea unui act de identitate. Actele de identitate urmează a fi prezentate în original şi a fi valabile la data prezentării.
În scopul asigurării respectării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în funcţie de suma operaţiunii şi/sau riscul asociat pot fi cerute şi alte documente /utilizate alte surse reale şi independente pentru verificarea informaţiei prezentate de către persoana fizică, în cazul în care actul de identitate nu conţine informaţia respectivă.

15. Identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea include cel puţin:
a) obţinerea şi verificarea informaţiei referitoare la identitatea persoanei fizice;
b) verificarea corespunderii fotografiei din actul de identitate cu persoana fizică care a prezentat acest act.

151. În cazul în care în cadrul operaţiunii persoana fizică este supusă identificării şi această persoană este o persoană expusă politic, casa de schimb valutar, hotelul asigură adoptarea şi aplicarea de măsuri adecvate pentru a stabili sursa mijloacelor băneşti implicate în operaţiune, precum şi solicită informaţii privind membrii familiei şi persoanele asociate persoanei expuse politic în aceeaşi măsură în care casa de schimb valutar, hotelul identifică clientul său conform prevederilor Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (în continuare - Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, din 1 decembrie 2016). Casierul casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului urmează să înregistreze informaţia obţinută pentru a o face disponibilă autorităţilor competente.

16. În cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice (beneficiarului efectiv), de asemenea urmează a fi identificat beneficiarul efectiv şi întreprinse măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia. În acest scop, suplimentar la actele de identitate ale persoanei împuternicite, casierul casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului va solicita de la persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea şi procura valabilă, legalizată în modul stabilit de legislaţie.
În scopul asigurării respectării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în funcţie de suma operaţiunii şi/sau riscul asociat pot fi cerute şi alte documente /utilizate alte surse reale şi independente pentru verificarea informaţiei prezentate de către persoana fizică în cazul în care procura nu conţine informaţia respectivă.

17. Identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv include cel puţin:
a) obţinerea şi verificarea informaţiei referitoare la beneficiarul efectiv care se conţine în procură;
b) verificarea existenţei în procură a informaţiei referitoare la numărul, data şi locul eliberării procurii, precum şi referitoare la numele şi prenumele persoanei abilitate care a autentificat această procură.

18. Casierul casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului urmează să atragă atenţie la operaţiunile complexe şi neordinare, să obţină informaţii privind scopul acestor operaţiuni, să înregistreze informaţia obţinută pentru a o face disponibilă autorităţilor competente.

19. Informaţia despre persoanele fizice identificate urmează a fi înregistrată în documentele care se perfectează de către casierul casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului, cel puţin în buletinele de schimb valutar, Registrul persoanelor fizice identificate. Volumul minim al informaţiei care urmează a fi înregistrat în documentele menţionate este prevăzut de Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, din 1 decembrie 2016.

20. Programul intern PCSBFT urmează să conţină prevederi referitoare la obligaţia casierului casei de schimb valutar (filialei acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului de a nu efectua operaţiunea, în cazul în care persoana fizică urmează a fi identificată, dar nu este posibilă conformarea cu cerinţele de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice, inclusiv a beneficiarului efectiv, precum şi, dacă este cazul, obţinerea informaţiei privind tranzacţiile complexe şi neordinare. Astfel de circumstanţe urmează a fi raportate SPCSB, în conformitate cu art.8 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007.

201. Programul intern PCSBFT urmează să conţină prevederi privind monitorizarea continuă a operaţiunilor efectuate de clienţi în scopul depistării operaţiunilor complexe şi neordinare, a tranzacţiilor suspecte.

 

Capitolul V. Proceduri privind ţinerea evidenţei şi păstrarea informaţiei

21. Programul PCSBFT urmează să conţină reguli şi proceduri de înregistrare şi păstrare a informaţiei referitoare la identificarea persoanelor fizice, inclusiv a beneficiarilor efectivi, şi operaţiunile efectuate.

22. Regulile şi procedurile ce ţin de evidenţa şi păstrarea informaţiei privind operaţiunile şi clienţii identificaţi trebuie să includă cel puţin următoarele:
a) obiectul evidenţei;
b) conţinutul evidenţei (înregistrărilor);
c) timpul efectuării înregistrărilor;
d) termenele de păstrare a informaţiei şi a documentelor.

23. Drept obiect al evidenţei, în contextul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, sînt toate operaţiunile efectuate de către casa de schimb valutar (inclusiv filialele acesteia), punctul de schimb valutar al hotelului, precum şi persoanele fizice identificate.

24. La descrierea în Programul PCSBFT a conţinutului înregistrărilor se indică:
a) toate detaliile aferente operaţiunilor efectuate;
b) tipurile actelor de identitate /procura şi alte documente, care se prezintă de către persoanele fizice şi datele relevante din acestea referitoare la persoanele fizice.

25. La specificarea informaţiei menţionate la pct.24 al prezentelor Recomandări, se indică cel puţin toată informaţia aferentă operaţiunilor şi persoanelor identificate, care este obligatorie conform Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar din 1 decembrie 2016 pentru completarea buletinului de schimb valutar, ţinîndu-se cont şi de prevederile capitolului IV din prezentele Recomandări.

26. Înregistrările aferente operaţiunii şi persoanelor fizice identificate urmează a fi efectuate în decursul realizării operaţiunii, cel tîrziu pînă la eliberarea persoanei fizice a mijloacelor băneşti.

27. Prevederile Programului PCSBFT urmează să stipuleze documentele care vor fi păstrate de către casa de schimb valutar (inclusiv filialele acesteia)/hotelul în temeiul Legii nr.190-XVI din 26.07.2007, să stabilească termenul de păstrare a documentelor menţionate, care nu poate fi mai mic de 5 ani după finalizarea operaţiunilor, precum şi să specifice că la solicitarea parvenită din partea SPCSB, Băncii Naţionale a Moldovei, termenul de păstrare se extinde pe perioada solicitată.

28. Documentele care urmează a fi păstrate includ cel puţin documentele aferente ţinerii evidenţei operaţiunilor şi a persoanelor fizice identificate. La specificarea documentelor în cauză care urmează a fi păstrate se enumeră cel puţin documentele prevăzute de Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar din 1 decembrie 2016 şi documentele în care este înregistrată informaţia prevăzută de pct.151 şi pct.18 din prezentele Recomandări.

29. Casa de schimb valutar, hotelul urmează să asigure ca documentele şi informaţia cu privire la operaţiunile efectuate şi persoanele fizice identificate să fie accesibile şi disponibile în timp rezonabil, în caz de solicitare, SPCSB şi altor autorităţi abilitate.

291. În scopul îndeplinirii obligaţiunilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, casa de schimb valutar, hotelul urmează să asigure accesul casierilor săi, Persoanei responsabile şi altui personal relevant la datele de identificare a clienţilor, documentele privind operaţiunile efectuate şi altă informaţia pertinentă.

 

Capitolul VI. Proceduri de asigurare a conformării activităţii cerinţelor legislaţiei
în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului şi Programului PCSBFT

30. Casa de schimb valutar urmează să dispună de prevederi speciale ce ţin de stabilirea şi implementarea procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării de către lucrătorii casei de schimb valutar (filialelor acesteia) a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT.

31. Hotelul urmează să dispună de prevederi speciale ce ţin de stabilirea şi implementarea procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării de către lucrătorii punctului de schimb valutar şi persoanele responsabile de organizarea şi desfăşurarea activităţii punctului de schimb valutar (în continuare – lucrătorii punctului de schimb valutar al hotelului) a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT.

32. Elementele principale ale procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT reprezintă:
a) desemnarea persoanei responsabile de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurare a îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT;
b) un program de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
c) proceduri adecvate de selectare riguroasă a cadrelor şi cerinţe la angajarea personalului pentru a asigura profesionalismul acestuia;
d) un program de efectuare a auditului independent privind corespunderea activităţii casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia)/hotelului cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT;
e) măsurile care se vor aplica faţă de personalul care nu respectă cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT. 

33. În calitate de persoană responsabilă de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurare a îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT, se va desemna un angajat cu funcţii de conducere.

34. Persoana responsabilă urmează a fi abilitată cel puţin cu următoarele atribuţii:
a) organizarea instruirii lucrătorilor casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia) /punctului de schimb valutar al hotelului în cadrul programului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
b) acordarea de consultaţii lucrătorilor casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia) /punctului de schimb valutar al hotelului care au întrebări, apărute în timpul realizării Programului PCSBFT;
c) luarea deciziei referitor la transmiterea formularelor speciale către SPCSB şi alte organe abilitate;
d) organizarea prezentării informaţiei către SPCSB şi alte organe abilitate în conformitate cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
e) colaborarea cu SPCSB şi cu alte organe abilitate;
f) efectuarea controlului asupra respectării de către lucrătorii casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia) /punctului de schimb valutar al hotelului a prevederilor legislaţiei şi a programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
g) testarea lucrătorilor din punctul de vedere al cunoaşterii cerinţelor legislaţiei şi programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
h) îndeplinirea altor funcţii, în corespundere cu prezentele Recomandări şi documentele interne ale casei de schimb valutar /hotelului.

341. Persoana responsabilă se desemnează nu mai tîrziu de începerea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

35. În timp de 3 zile lucrătoare după desemnarea Persoanei responsabile, numele şi prenumele, natura şi limitele responsabilităţilor acesteia urmează a fi comunicate SPCSB şi Băncii Naţionale a Moldovei. În cazul schimbării Persoanei responsabile, a naturii şi limitelor responsabilităţilor acesteia, informaţia respectivă urmează a fi comunicată SPCSB şi Băncii Naţionale a Moldovei în timp de 3 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor.

36. Programul de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului urmează să includă toate aspectele aferente procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Periodicitatea şi conţinutul concret al instruirii trebuie să fie adaptate la necesităţile casei de schimb valutar /hotelului. Instruirile se vor petrece odată cu modificarea legislaţiei sau programului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, dar nu mai rar de o dată pe an.
Persoana responsabilă urmează să ţină evidenţa instruirilor petrecute, efectuînd înregistrări despre data şi caracterul instruirii, prenumele şi numele lucrătorilor care au fost instruiţi.

37. Casa de schimb valutar, hotelul urmează să asigure ca lucrătorii acesteia antrenaţi în organizarea şi efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, inclusiv personalul nou angajat, să cunoască:
a) legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programul PCSBFT;
b) obligaţiunile sale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
c) numele, prenumele şi obligaţiunile Persoanei responsabile.

38. La stabilirea procedurilor de selectare a cadrelor şi a cerinţelor la angajarea personalului se iau în considerare studiile acestuia, experienţa de lucru în domeniul economic, lipsa antecedentelor penale, cunoaşterea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Cerinţa referitoare la respectarea legislaţiei şi a programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului urmează a fi inclusă în obligaţiunile funcţionale ale fiecărui lucrător antrenat în organizarea şi efectuarea operaţiunilor de schimb valutar.

39. Programul de efectuare a auditului aferent corespunderii activităţii casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia) /hotelului cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT (în continuare - audit) urmează să prevadă cel puţin cine efectuează auditul respectiv, periodicitatea (dar cel puţin o dată pe an) efectuării auditului, obiectivele auditului.

40. Auditul poate fi efectuat atît de către personalul casei de schimb valutar /hotelului responsabil pentru auditul intern, cît şi de un auditor independent (extern).

 

Capitolul VII. Proceduri de raportare în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului

41. Casa de schimb valutar, hotelul urmează să dispună de proceduri de raportare către autorităţile abilitate a operaţiunilor suspecte de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi a altor operaţiuni /circumstanţe, raportarea cărora urmează a fi efectuată  conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007. Aceste proceduri urmează să conţină cel puţin următoarele aspecte:
a) întocmirea formularelor speciale (cazurile, modul de întocmire şi transmitere etc.);
b) termenele de raportare către SPCSB în conformitate cu cerinţele Legii nr.190-XVI din 26.07.2007;
c) confidenţialitatea raportării. Casa de schimb valutar (inclusiv filialele acesteia), hotelul şi lucrătorii acestora sînt obligaţi să nu comunice persoanelor fizice care efectuează operaţiunile ori terţilor despre transmiterea informaţiilor către SPCSB;
d) păstrarea formularelor speciale şi a altei corespondenţe cu organele abilitate.

42. La stabilirea operaţiunilor /circumstanţelor supuse raportării conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007, casierul care a efectuat operaţiunea completează formularul special. La determinarea caracterului suspect al operaţiunii, lucrătorii casei de schimb valutar (inclusiv filialelor acesteia), punctului de schimb valutar al hotelului urmează să se călăuzească de ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte şi de criteriile stabilite conform propriului Program PCSBFT.

43. Formularele speciale completate se prezintă Persoanei responsabile a casei de schimb valutar /hotelului. Faptul prezentării formularelor speciale Persoanei responsabile se reflectă în registrul special.
Persoana responsabilă ia decizia privind transmiterea formularelor speciale către SPCSB. Transmiterea de către Persoana responsabilă a formularelor speciale către SPCSB se reflectă în registrul special.

44. Procedurile urmează să prevadă modul de transmitere a formularelor speciale către SPCSB, luînd în considerare cerinţele SPCSB.

45. Casa de schimb valutar, hotelul urmează să păstreze copiile formularelor speciale şi altei corespondenţe cu organele abilitate. În acest scop se menţin dosare separate care vor conţine copiile formularelor speciale, altei corespondenţe şi toată informaţia aferentă.
Dacă altceva nu este prevăzut de legislaţie, termenul de păstrare al formularelor speciale nu trebuie să fie mai mic decît termenul stabilit pentru păstrarea documentelor, în baza cărora aceste formulare speciale au fost întocmite.

 

Capitolul VIII. Modalitatea de conlucrare cu SPCSB şi alte autorităţi abilitate

46. Casa de schimb valutar, hotelul urmează să răspundă în mod complet şi prompt la cererile parvenite din partea SPCSB şi altor autorităţi abilitate privind operaţiunile efectuate şi persoanele fizice identificate.
(Anexa nr.28 modificată prin  Hot.BNM nr.336 din 01.12.2016)
(Anexa nr.28 modificată prin Hot.BNM nr.233 din 27.10.2011)

(Anexa nr.29 abrogată prin Hot.BNM nr.304 din 10.11.2016)
(Anexa nr.29 introdusă prin Hot.BNM nr.143 din 21.06.2012)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
9 + 5 =
Rezolvați această problemă aritmetică simplă și introduceți rezultatul. De exemplu, pentru 1+3 introduceți 4.