• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2019

Regulamentului privind cadrul de administrare a activităţii băncilor nr. 322 din 20.12.2018 (în vigoare 04.04.2019)

 

Descarcă și în formtele:       PDF       DOC


BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului privind cadrul
de administrare a activităţii băncilor

nr. 322  din  20.12.2018
( în vigoare 04.04.2019 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-5 art. 56 din 04.01.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1400 din 28 decembrie 2018

Prezenta hotărâre transpune art.76; art.79 lit.a); art.83 alin.(1) şi alin.(3), primul paragraf; art.85 alin.(1); art.86 alin.(9); art.88 alin.(2); art.92 alin.(2) lit.d)-g); art.94 alin.(1) lit.e) şi h); art.95 alin.(2) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 26 iunie 2013, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018.
În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare şi art.38, 39, 43 şi 44 alin.(5) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind cadrul de administrare a activităţii băncilor, conform anexei.

2. Se abrogă Regulamentul privind cadrul de administrare a activităţii băncii, aprobat prin Hotărârea nr.146/2017 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 201-213, art.1183), înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.1229 din 14 iunie 2017.

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, băncile vor dispune de un cadru de administrare a activităţii ce corespunde prevederilor regulamentului menţionat la punctul 1.

4. Fără a aduce atingere pct.5-6, prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Băncile, în termen de până la 30 aprilie 2019, vor prezenta primele raportări privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) pentru situaţia din 31 decembrie 2018.

6. Băncile, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor evalua adecvarea la nivel colectiv a membrilor consiliului băncii conform cerinţei prevăzute în punctul 15 din regulamentul menţionat la punctul 1, utilizând criteriile de evaluare a independenţei membrului consiliului băncii prevăzute la punctele 16 şi 17 din regulamentul menţionat la punctul 1 şi vor întreprinde măsurile necesare pentru conformarea băncii cerinţei prevăzute la punctul 15 din regulamentul menţionat la punctul 1.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Octavian ARMAŞU

Nr.322. Chişinău, 20 decembrie 2018.

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.322 din 20 decembrie 2018

REGULAMENT
privind cadrul de administrare a activităţii băncilor

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I
DOMENIUL DE APLICARE

1. Prezentul regulament se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova şi stabileşte cadrul de administrare a activităţii acestora pentru asigurarea unei gestiuni a riscurilor efective şi prudente.

2. Sucursala unei bănci străine, deschise pe teritoriul Republicii Moldova, poate să se conducă de politicile privind cadrul de administrare ce reglementează activitatea societăţii-mamă cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de prezentul regulament. În caz contrar, conducerea sucursalei băncii străine trebuie să-şi stabilească propriile politici şi să evalueze orice decizii sau practici la nivel de grup, pentru a se asigura că acestea nu duc la încălcarea de către sucursală a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova sau a regulilor prudenţiale aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova.


Capitolul II
DEFINIŢII

3. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (în continuare: Legea nr.202/2017), Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (în continuare: Legea nr.548/1995) şi în actele normative ale Băncii Naţionale emise întru aplicarea acestora.

4. În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
apetit la risc - nivelul absolut al riscurilor şi tipurile acestora, pe care o bancă este dispusă să şi le asume în limita capacităţii sale de risc, conform modelului de afaceri în vederea realizării obiectivelor sale strategice;
audit statutar – auditul obligatoriu al situaţiilor financiare individuale şi al situaţiilor financiare consolidate, după caz, prevăzut la art.85 (2) din Legea nr.202/2017;
capacitatea de risc – gradul maxim al riscurilor pe care o bancă este capabilă să şi-l asume, ţinând cont de capitalul propriu al acesteia, de capacităţile de a gestiona şi controla riscurile, precum şi de constrângerile de reglementare;
capital intern – fondurile proprii ale băncii necesare pentru acoperirea pierderilor viitoare neaşteptate, la un nivel de încredere selectat pentru un anumit orizont de timp. Acesta reprezintă o formă de cuantificare a riscului şi leagă capitalul de riscurile specifice băncii, indiferent de existenţa activelor;
cultura privind riscurile - normele, atitudinile şi conduita unei instituţii în ceea ce priveşte conştientizarea, asumarea şi administrarea riscurilor, precum şi mecanismele de control care stau la baza deciziilor privind riscurile;
control intern - un sistem care asigură desfăşurarea unor operaţiuni eficiente, controlul corespunzător al riscurilor, desfăşurarea prudentă a activităţii, credibilitatea informaţiilor financiare şi nefinanciare raportate, atât intern, cât şi extern, precum şi conformitatea cu cadrul legal şi de reglementare, cerinţele de supraveghere şi regulile şi deciziile interne ale băncii;
guvernanţă corporativă - ansamblu de relaţii între organul de conducere al băncii, acţionari şi alte persoane interesate. Guvernanţa corporativă include, de asemenea, structurile (modul de organizare internă) prin intermediul cărora sunt stabilite obiectivele băncii, mijloacele de realizare a acestora şi sunt monitorizate performanţele;
model de afaceri – totalitatea activităţilor desfăşurate în baza unei strategii cu scopul atingerii performanţei financiare;
personal identificat – personalul băncii menţionat la art.39 (1) din Legea nr.202/2017, care include membrii organului executiv, persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii, precum şi orice alt angajat ce primeşte o remuneraţie totală care îl plasează în aceeaşi categorie de remuneraţie cu cea a membrilor organului executiv şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie;
procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) – procesul de identificare, cuantificare, gestionare şi monitorizare a capitalului intern, implementat de către bancă conform art.78 din Legea nr.202/2017;
profil de risc – evaluarea la un anumit moment în timp a expunerilor la risc brute şi, după caz, nete (după luarea în considerare a diminuatorilor de risc), agregate în cadrul şi între fiecare categorie de risc relevante, pe baza unor estimări anticipative;
reglementări interne primare – statutul, strategiile, codurile, politicile, regulamentele şi alte acte normative interne pentru administrarea activităţii băncii şi a riscurilor la care este expusă, aprobate de către consiliul băncii ori, după caz, de către adunarea generală a acţionarilor, în vederea conformării cu actele normative;
reglementări interne secundare - instrucţiuni, proceduri, ghiduri, manuale sau alte documente aprobate de către organul executiv al băncii pentru implementarea prevederilor reglementărilor interne primare;
risc aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (risc TIC) - subcategorie a riscului operaţional care se referă la riscul de pierdere/impact negativ, din cauza compromiterii confidenţialităţii informaţiilor, integrităţii datelor, aferent sistemelor informaţionale, indisponibilităţii sistemelor informaţionale şi/sau a datelor, precum şi incapacitatea de a schimba TIC într-o anumită perioadă şi la un cost rezonabil. Aceste pierderi/impact negativ pot rezulta din factori externi sau interni, cum ar fi: organizare inadecvată, sisteme informaţionale şi infrastructuri de reţele şi comunicaţii defectuoase sau insuficient de securizate, precum şi un număr insuficient de angajaţi sau angajaţi calificaţi necorespunzător, în a căror responsabilitate intră administrarea sistemelor informaţionale ale băncii;
risc de concentrare - riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului rezultat din expunerile faţă de fiecare contraparte şi/sau grupuri de persoane aflate în legătură, şi/sau grupuri de persoane care activează în acelaşi sector economic, desfăşoară aceeaşi activitate sau deţin o asociere în participaţie;
risc de conformitate - subcategorie a riscului operaţional ce se referă la riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului, care poate conduce la amenzi, daune şi/sau la rezilierea de contracte sau care poate afecta reputaţia unei bănci ca urmare a încălcărilor sau neconformării cu actele normative, acordurile, practicile recomandate sau standardele etice;
risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor sau contraparte a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite în contract;
risc de credit al contrapărţii – subcategorie a riscului de credit care reprezintă riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului în situaţia când o contraparte la o tranzacţie intră în stare de nerambursare (default) înainte de decontarea finală a fluxurilor de mijloace băneşti aferente tranzacţiei;
risc de decontare – riscul de pierdere cauzat de diferenţa între preţul de decontare convenit şi valoarea de piaţă curentă pentru tranzacţiile în care instrumentul de datorie, titlul de capital sau valuta rămân nedecontate după data de livrare scadentă;
risc de lichiditate - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului, determinat de incapacitatea băncii de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora;
risc operaţional – riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului care rezultă din procese sau sisteme interne inadecvate sau eşuate şi/sau în urma acţiunii unor persoane sau evenimente externe;
risc de piaţă - riscul de a înregistra pierderi aferente poziţiilor din bilanţ şi din afara bilanţului din cauza fluctuaţiilor nefavorabile pe piaţă ale preţurilor instrumentelor financiare deţinute pentru tranzacţionare, ale ratelor dobânzii şi ale cursului de schimb valutar;
risc de poziţie - riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului care poate apărea din cauza neconcordanţei preţului în timp, între momentul încheierii contractului şi momentul în care se face plata şi încasarea sumei prevăzute în contract;
risc rezidual - riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului care poate sa apăra din cauza că tehnicile utilizate de diminuare a riscurilor sunt mai puţin eficiente decât se aştepta, pe motiv că aceste tehnici generează noi riscuri (cum ar fi riscul de lichiditate, de conformitate) care ar putea afecta eficienţa tehnicilor de diminuare;
risc de rată al dobânzii - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii;
risc reputaţional - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului sau a lichidităţii, determinat de percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei bănci de către contrapărţi, acţionari, investitori sau autorităţi de supraveghere;
risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacţie la schimbările din mediul de afaceri;
risc de transfer - riscul de afectare a profiturilor şi a capitalului rezultat din imposibilitatea convertirii de către o contraparte a monedei naţionale în valuta necesară la plata unor obligaţii financiare, din cauza lipsei sau indisponibilităţii acestei monede ca urmare a unor restricţii impuse de către ţara contrapărţii respective;
risc de ţară - riscul expunerii la pierderi ca urmare a condiţiilor şi evenimentelor economice, sociale şi/sau politice dintr-o ţară străină care afectează activitatea băncii;
risc valutar - riscul expunerii la pierderi rezultate din contractele comerciale sau din alte raporturi economice ca urmare a fluctuaţiilor pe piaţă ale ratei de schimb valutar în perioada dintre încheierea contractului şi scadenţa acestuia;
sistem informaţional - sistem de gestionare a informaţiei din cadrul unei bănci, împreună cu resursele organizaţionale asociate, cum ar fi resursele informaţionale, resursele umane, structurile organizatorice;
simulare de criză (stress-test) - tehnică de administrare a riscurilor utilizată pentru evaluarea potenţialelor efecte ale unor evenimente sau modificări viitoare ale condiţiilor economice, care ar putea avea impact asupra situaţiei financiare a băncii;
toleranţă la risc - nivelul maxim al riscului acceptat de către bancă care se încadrează în limitele reale din cadrul apetitului la risc asumat de o bancă;
valoare economică - valoarea actualizată a fluxurilor de mijloace băneşti nete aşteptate, aferente băncii.


Titlul II
ROLUL ŞI COMPONENŢA ORGANULUI DE CONDUCERE
ŞI ALE COMITETELOR SPECIALIZATE

Capitolul I
ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE ORGANULUI DE CONDUCERE

5. Banca va stabili mărimea şi componenţa organului său de conducere şi mecanismul său de guvernanţă, considerând natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente, conform modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de bancă.

6. Atribuţiile şi responsabilităţile organului de conducere trebuie să fie explicit determinate, precum şi repartizate într-un mod explicit şi eficient între consiliul băncii şi organul executiv. Rolul, structura, componenţa numerică, termenul pentru care se aleg/numesc membrii organului de conducere, modul de funcţionare şi atribuţiile organului de conducere se stabilesc în statutul băncii şi în reglementările interne primare ale băncii, cu respectarea prevederilor Legii nr.202/2017 ale actelor normative emise de către Banca Naţională a Moldovei în aplicarea acesteia şi ale Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, în măsura în care aplicabilitatea acestora nu este limitată de Legea nr.202/2017.

7. Şedinţele consiliului băncii, precum şi şedinţele organului executiv al băncii, inclusiv numărul de membri prezenţi şi frecvenţa şedinţelor, trebuie să fie organizate într-un mod, încât să se asigure examinarea temeinică a problemelor băncii şi dezbaterea critică a subiectelor în scopul menţinerii eficienţei. Banca va asigura includerea în procesele-verbale ale organului de conducere informaţia integrală cu privire la examinarea problemelor şi dezbaterea subiectelor, inclusiv tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui vorbitorilor şi toate propunerile/opiniile membrilor organelor de conducere. Banca va asigura numerotarea proceselor-verbale în ordinea consecutivă a şedinţelor organului de conducere.

8. Toţi membrii organului de conducere trebuie să fie conştienţi de structura şi responsabilităţile organului de conducere şi de repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între organul executiv, consiliu şi comitetele specializate ale consiliului. Pentru a avea un sistem adecvat de verificare şi evaluare a activităţii băncii, procesul decizional al organului de conducere nu poate fi dominat de un singur membru al organului de conducere sau un grup mic de membri. Consiliul băncii şi organul executiv trebuie să interacţioneze şi să facă schimb de informaţii suficiente pentru a le permite să îşi îndeplinească adecvat atribuţiile şi responsabilităţile încredinţate.


Capitolul II
ATRIBUŢIILE ŞI ORGANIZAREA CONSILIULUI BĂNCII

9. Consiliul este organul de conducere al băncii cu atribuţii de supraveghere a performanţei băncii, aprobând şi monitorizând implementarea de către organul executiv al băncii a obiectivelor strategice, cadrului de guvernare şi culturii corporative şi poartă responsabilitatea per ansamblu privind activitatea băncii.

10. Consiliul băncii stabileşte modul în care banca reglementează şi organizează activitatea sa. În acest scop, consiliul defineşte cadrul de administrare al activităţii băncii, prin asigurarea elaborării, aprobării, implementării, monitorizării implementării permanente şi revizuirii periodice ale reglementărilor interne primare în toate domeniile de activitate ale băncii.

11. Consiliul are următoarele responsabilităţi:
1) realizarea atribuţiilor prevăzute la art.41 din Legea nr.202/2017;
2) realizarea responsabilităţilor atribuite comitetului de numire şi comitetului de remunerare, dacă acestea nu au fost constituite la nivelul băncii;
3) aprobarea unui cod de conduită care determină clar comportamentul acceptabil şi inacceptabil al personalului, inclusiv activităţile nepermise şi asumarea de riscuri excesive pentru bancă, precum şi modul de gestionare al conflictelor de interes la nivelul băncii;
4) supravegherea modului de implementare şi conformare cu codul de conduită al băncii, în special identificarea, gestionarea şi prevenirea unor conflicte de interes potenţiale şi/sau actuale;
5) supravegherea şi asigurarea eficacităţii activităţii funcţiilor de control intern (funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de conformitate şi de audit intern), care raportează direct consiliului, în special menţinerea independenţei activităţii acestora;
6) aprobarea şi monitorizarea procesului de implementare a planului de audit intern, după examinarea prealabilă de către comitetul de administrare a riscurilor şi de comitetul de audit intern;
7) aprobarea şi supravegherea implementării politicii privind numirea organului executiv şi a personalului care deţine funcţii-cheie;
8) aprobarea şi supravegherea implementării politicilor în domeniul administrării riscurilor şi asigurarea instruirii personalului băncii antrenat în domeniul corespunzător.

12. Consiliul trebuie să asigure corespunderea la nivel individual şi colectiv a experienţei şi a cunoştinţelor membrilor consiliului şi organului executiv, caracterului şi complexităţii activităţii şi profilului de risc al băncii, să stabilească standarde de performanţă pentru organul executiv conform strategiei şi politicilor băncii şi să monitorizeze corespunderea performanţelor acestuia standardelor respective.

13. Membrii consiliului trebuie să exercite atribuţiile lor cu onestitate, integritate, obiectivitate şi loialitate, să dedice suficient timp şi prudenţă în exercitarea acestora, precum şi în strictă conformitate cu prevederile legale şi cadrul normativ.

14. Membrii consiliului trebuie să participe în mod activ în activitatea băncii şi trebuie să fie capabili să ia decizii şi să facă propriile raţionamente care să fie solide, obiective şi independente.

15. Consiliul trebuie să fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri independenţi, dar nu mai puţin de 1/3 din totalul membrilor aleşi în consiliu. Criteriile de evaluare a independenţei membrului consiliului băncii sunt prevăzute la punctul 16.

16. Fără a aduce atingere punctului 17, un membru al consiliului băncii este considerat ca “fiind neindependent” în următoarele cazuri:
1) deţine sau a deţinut în ultimul an calendaristic, un mandat de membru al organului de conducere în bancă şi/sau în entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială, cu excepţia unei poziţii de membru independent al organului de conducere în bancă şi/sau în entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială;
2) deţine controlul asupra băncii sau reprezintă interesul unui deţinător de control al băncii;
3) are o relaţie financiară sau economică semnificativă cu banca (mai mult de 5% din fondurile proprii ale băncii);
4) este un angajat sau se află în alte relaţii similare cu un deţinător de control asupra băncii;
5) este angajat de orice entitate din perimetrul de consolidare prudenţială, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite următoarele două condiţii:
a) nu aparţine unui astfel de nivel ierarhic, care răspunde direct doar faţă de organul de conducere al băncii;
b) a fost ales ca membru al consiliului băncii în contextul unui sistem de reprezentare a angajaţilor cu asigurarea unei protecţii adecvate împotriva demiterii abuzive şi a altor forme de tratament injust;
6) a fost angajat, în perioada ultimului an calendaristic, într-o funcţie la un astfel de nivel ierarhic în cadrul unei bănci sau al unei alte entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială, care răspunde direct doar faţă de organul de conducere;
7) a fost, în ultimul an calendaristic, o persoană cu funcţii de răspundere, conducător şi/sau membru al organelor de conducere într-o entitate de consultanţă profesională, un auditor extern sau un consultant important pentru bancă sau pentru o altă entitate din perimetrul de consolidare prudenţială sau, în alte situaţii, un angajat implicat în mod substanţial în serviciul oferit;
8) este sau a fost în ultimul an un furnizor semnificativ (a furnizat bunuri sau servicii în valoare de peste 5% din activele băncii) sau un client important al băncii sau al unei alte entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială, ori a avut o altă relaţie de afaceri importantă sau este un angajat implicat în mod substanţial, în alte condiţii, în mod direct sau indirect, cu un furnizor, client sau entitate comercială care are o relaţie de afaceri importantă cu banca;
9) primeşte, suplimentar faţă de remuneraţia pentru rolul său şi remuneraţia pentru post, conform alineatului 5), comisioane sau alte beneficii semnificative din partea băncii sau a unei alte entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială;
10) a acţionat ca membru independent în organul de conducere în cadrul băncii ultimii 12 ani consecutivi;
11) este soţul/soţia, rudă de gradul I sau II al unui membru al organului de conducere al băncii sau al unei alte entităţi din perimetrul de consolidare prudenţială, sau a persoanei aflate într-una din situaţiile menţionate la alineatele 1) – 10).

17. Încadrarea în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la punctul 16 nu poate califica în mod automat un membru ca “fiind neindependent”. În cazul în care, un membru se încadrează într-una sau mai multe din situaţiile prevăzute la punctul 16, banca este în drept să califice că membrul trebuie considerat ca fiind independent, dacă aceasta dispune de motive argumentate (justificate) cu privire la capacitatea membrului de a-şi exercita atribuţiile într-o manieră obiectivă şi echilibrată pentru a lua decizii în mod independent şi dacă argumentele (justificările) prezentate Băncii Naţionale a Moldovei au fost acceptate de aceasta.

18. Consiliul va supraveghea activitatea organului executiv, monitorizând acţiunile acestuia, pentru a se asigura că acestea sunt în concordanţă cu strategia şi politicile băncii, prin examinarea informaţiilor furnizate de către organul executiv şi de către funcţiile de conformitate, de audit intern şi de administrare a riscurilor şi prin întrunirea regulată cu organul executiv şi funcţiile respective.

19. Consiliul este obligat să aprobe şi să actualizeze periodic normele privind propria activitate, ţinând cont de actele normative şi de regulamentul consiliului aprobat de adunarea generală a acţionarilor, care stabilesc organizarea, drepturile, responsabilităţile şi activităţile consiliului, precum şi să menţină performanţa şi integritatea, prin practicarea evaluărilor periodice a fiecărui membru, precum şi al consiliului la nivel colectiv.

20. Pentru realizarea atribuţiilor lor, membrii consiliului trebuie să dispună de acces în orice moment la orice informaţie ce ţine de activitatea băncii şi a organului executiv, precum şi la rapoartele auditului intern şi extern.


Capitolul III
COMITETELE SPECIALIZATE ALE CONSILIULUI

Secţiunea 1
Organizarea comitetelor

21. Pe lângă instituirea comitetelor prevăzute la art.44 din Legea nr.202/2017, băncile sunt în drept să dispună şi de alte comitete specializate (comitet de etică, conduită sau conformitate şi/sau altele), care să asiste consiliul în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În contextul Legii nr.202/2017, bancă semnificativă este societatea de importanţă sistemică, definită conform Legii nr.202/2017 şi identificată conform actelor normative ale Băncii Naţionale.

22. Consiliul băncii poate determina numărul şi structura comitetelor pentru facilitarea propriilor activităţi. Existenţa comitetelor nu exonerează în niciun fel consiliul de la îndeplinirea colectivă a sarcinilor şi a responsabilităţilor sale.

23. În cazul în care banca nu a înfiinţat comitetul de numire şi/sau comitetul de remunerare, prevederile secţiunilor 4 şi 5 din capitolul III cu privire la comitetul de numire şi comitetul de remunerare, sunt aplicabile membrilor consiliului băncii.

24. Atribuţiile, funcţiile şi responsabilităţile comitetelor specializate ale consiliului băncii se stabilesc în reglementările interne primare, aprobate de către consiliul băncii, care trebuie să fie în corespundere cu prezentul regulament şi cu prevederile art.44 din Legea nr.202/2017.

25. În cazul modificării componenţei consiliului băncii, la prima şedinţă în componenţă nouă, consiliul trebuie să examineze plenitudinea numerică a comitetelor în vederea completării acestora.

26. Comitetele specializate vor susţine consiliul băncii în anumite domenii specifice şi vor contribui la dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului de administrare al activităţii băncii.

27. Comitetele specializate trebuie să dispună de un regulament general sau separat pe fiecare comitet, aprobat de consiliul băncii, cu privire la rolul, scopul şi modul de activitate a acestora, de asemenea trebuie să conţină reguli de activitate a membrilor comitetului.

28. Comitetele specializate sunt formate, în exclusivitate, din membri ai consiliului băncii. La şedinţele comitetelor pot fi invitate să participe şi alte persoane, la decizia comitetului, datorită experienţei specifice sau datorită faptului că îndrumările oferite de acestea sunt relevante pentru un anumit aspect/domeniu.

29. Numărul membrilor unui comitet specializat nu poate fi mai mic de 3 persoane. Preşedintele comitetului este numit de către consiliul băncii din cadrul membrilor aleşi ai comitetului.

30. Reunirea comitetelor, conform art.44 din Legea nr.202/2017, poate fi efectuată numai după obţinerea permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei. Pentru obţinerea permisiunii, banca depune la Banca Naţională a Moldovei o cerere la care se anexează informaţia care dezvăluie motivele pentru care a ales să reunească comitetele, modul în care abordarea respectivă ajută la realizarea obiectivelor comitetelor şi informaţiile care denotă că membrii comitetelor astfel reunite dispun de cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesară pentru asigurarea bunei funcţionări a acestora. La eliberarea permisiunii, Banca Naţională a Moldovei va ţine cont de natura, amploarea, complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri, activităţile desfăşurate de bancă, precum şi de faptul dacă membrii comitetelor astfel reunite dispun de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru asigurarea bunei funcţionări a acestora. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, Banca Naţională a Moldovei eliberează ori refuză să elibereze permisiunea privind reunirea comitetelor, informând în scris banca despre decizia sa.

31. Comitetele specializate trebuie:
1) să aibă acces la toate informaţiile relevante şi datele necesare pentru a-şi îndeplini rolul, inclusiv la date şi informaţii de la funcţii relevante şi funcţii de control intern;
2) să primească rapoarte periodice şi informaţii în caz de necesitate, comunicări şi opinii de la şefii funcţiilor de control intern în vederea realizării responsabilităţilor atribuite;
3) să revizuiască periodic şi să decidă cu privire la conţinutul, formatul şi frecvenţa informaţiilor privind riscul care va fi raportat acestora;
4) dacă este necesar, să asigure implicarea corespunzătoare a funcţiilor de control intern şi a altor funcţii relevante în domeniile lor specifice de expertiză şi/sau să solicite consultanţă din partea unui expert extern.

32. Comitetele specializate trebuie să interacţioneze, după caz, pentru a asigura consecvenţa şi a evita discrepanţele în hotărârile acestora. Această interacţiune va avea loc, cel puţin, prin participare încrucişată, astfel că preşedintele sau un membru al unui comitet specializat poate fi, de asemenea, membru al unui alt comitet specializat.

33. Comitetele specializate trebuie să raporteze consiliului băncii, în modul stabilit de reglementările interne, dar cel puţin anual, despre activitatea desfăşurată.

34. Agenda, dezbaterile, concluziile şi rezultatele obţinute în urma şedinţelor comitetelor specializate trebuie să fie documentate.

35. În cazul în care banca este o filiala a unei bănci străine, precum şi în cazul sucursalei băncii străine, funcţiile comitetelor specializate se repartizează conform principiilor stabilite de către banca din ţara din origine, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de prezentul regulament.

Secţiunea 2
Comitetul de audit

36. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru independent. Preşedinte al comitetului de audit nu poate fi preşedintele consiliului băncii, inclusiv în cazul reunirii acestui comitet cu alte comitete. Preşedintele comitetului de audit trebuie să dispună de experienţă de specialitate în aplicarea principiilor de audit, contabilitate şi a proceselor de control intern.

37. Cel puţin unul din membrii comitetului de audit trebuie să aibă experienţă relevantă domeniului financiar sau contabilităţii sau legată de activitatea financiară şi/sau de control/audit.

38. Fără a aduce atingere responsabilităţilor atribuite membrilor consiliului băncii, comitetul de audit are, cel puţin, următoarele responsabilităţi:
1) informează consiliul băncii cu privire la rezultatele auditului statutar şi constatările acestuia;
2) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri consiliului băncii pentru a asigura integritatea acesteia;
3) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern şi de administrare a riscurilor şi, dacă este cazul, a funcţiei de audit intern, fără a aduce atingere independenţei acesteia, cu privire la raportarea financiară a băncii;
4) analizează şi monitorizează independenţa şi caracterul adecvat al prestării serviciilor de către auditorii statutari sau a societăţilor de audit angajate în alte scopuri decât cele de efectuare al auditului statutar;
5) monitorizează desfăşurarea auditului statutar al situaţiilor financiare;
6) răspunde de procedura de selecţie a societăţii de audit şi recomandă societatea de audit care urmează a fi desemnată pentru auditul statutar în conformitate cu cerinţele Regulamentului cu privire la auditul extern al băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.118/2018;
7) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale băncii;
8) revizuieşte domeniul de aplicare şi frecvenţa auditului extern;
9) primeşte, analizează şi ţine cont în cadrul desfăşurării activităţii de rezultatele auditului intern şi/sau cel statutar;
10) analizează şi aprobă sfera de cuprindere şi frecvenţa auditului intern;
11) verifică adoptarea la timp de către organul executiv al băncii a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficienţele legate de control, neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate de auditorii interni şi externi.

Secţiunea 3
Comitetul de administrare a riscurilor

39. Comitetul de administrare a riscurilor oferă suport consiliului cu privire la apetitul la risc şi la strategia de risc actuale şi viitoare ale băncii şi sprijină consiliul în monitorizarea aplicării acestei strategii de către organul executiv. Responsabilitatea generală privind riscurile îi revine în continuare consiliului băncii.

40. Comitetul de administrare a riscurilor acordă suport consiliului în stabilirea naturii, volumului, formatului şi frecvenţei informaţiilor privind riscurile.

41. Pentru a sprijini crearea unor politici şi practici de remunerare fiabile, comitetul de administrare a riscurilor verifică, fără a aduce atingere sarcinilor comitetului de remunerare, dacă stimulentele oferite de sistemul de remunerare ţin seama de riscuri, capital, lichidităţi, precum şi de probabilitatea şi prognoza câştigurilor.

42. Comitetul de administrare a riscurilor are accesul corespunzător la informaţiile privind profilul de risc al băncii şi, după caz, la funcţia de administrare a riscurilor şi la consultanţă de specialitate externă.

43. Fără a aduce atingere responsabilităţilor atribuite membrilor consiliului băncii, comitetul de administrare a riscurilor are, cel puţin, următoarele responsabilităţi:
1) supraveghează punerea în aplicare a strategiilor de administrare a capitalului şi a lichidităţii, precum şi pentru administrarea riscurilor relevante activităţii băncii, cum ar fi riscul de credit, riscul de piaţă, riscul operaţional (inclusiv riscurile de conformitate şi TIC) şi riscul reputaţional, pentru a evalua adecvarea acestora în raport cu apetitul la risc şi strategia privind administrarea riscurilor aprobată;
2) analizează o serie de scenarii posibile, inclusiv scenariile de stres, pentru a evalua modul în care profilul de risc al băncii s-ar modifica urmare unor evenimente externe şi interne potenţiale;
3) supraveghează alinierea între toate produsele şi serviciile financiare oferite clienţilor şi modelul de afaceri şi strategia de risc a băncii, evaluează riscurile asociate produselor şi serviciilor financiare oferite şi ţine cont de alinierea dintre preţurile atribuite şi profiturile obţinute din aceste produse şi servicii;
4) prezintă consiliului băncii recomandări privind ajustările necesare ale strategiei de risc care rezultă, inclusiv, din modificările modelului de afaceri al băncii, evoluţiile pieţei sau recomandările prezentate de funcţia de administrare a riscurilor;
5) evaluează recomandările auditorilor interni şi/sau externi şi urmăreşte implementarea adecvată a măsurilor necesare ce ţin de domeniul administrării riscurilor;
6) oferă consiliere cu privire la numirea consultanţilor externi, pe care membrii consiliului pot decide să-i angajeze pentru consiliere sau sprijin în activitatea acestora în domeniul administrării riscurilor.

44. Comitetul de administrare a riscurilor trebuie să colaboreze cu alte comitete (comitetul de audit, comitetul de remunerare), în cazul în care au fost constituite şi a căror activitate poate avea impact asupra strategiei de risc a băncii.

45. Cel puţin unul din membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să aibă experienţă relevantă domeniului de administrare şi/sau control al riscurilor.

Secţiunea 4
Comitetul de numire

46. Cel puţin unul din membrii comitetului de numire trebuie să aibă experienţă adecvată cu privire la procesul de selecţie şi evaluare a adecvării candidaţilor pentru posturile în organul de conducere al băncii şi pentru funcţiile-cheie, după caz.

47. Fără a aduce atingere responsabilităţilor atribuite membrilor consiliului băncii, comitetul de numire are, cel puţin, următoarele responsabilităţi:
1) identifică şi evaluează de sine stătător şi/sau din lista candidaţilor propuşi de către acţionari candidaţi pentru ocuparea poziţiilor libere în cadrul consiliului şi prezintă spre aprobare consiliului băncii candidaturile acestora, după care candidaţii examinaţi sunt înaintaţi spre aprobare către adunarea generală a acţionarilor;
2) identifică şi evaluează de sine stătător sau din lista candidaţilor propuşi de către consiliu şi/sau organul executiv candidaţi pentru ocuparea poziţiilor libere în cadrul organului executiv şi, după caz, a funcţiilor-cheie şi prezintă spre aprobare consiliului;
3) evaluează echilibrul de cunoştinţe, competenţe, diversitate şi experienţă în cadrul organului de conducere, revizuieşte rolurile şi capacităţile în vederea numirii într-o anumită poziţie şi evaluează capacitatea alocării timpului pentru realizarea atribuţiilor;
4) evaluează periodic structura, dimensiunea, componenţa şi performanţele organului de conducere şi formulează recomandări organului de conducere cu privire la eventuale modificări;
5) evaluează periodic, cel puţin o dată pe an, cunoştinţele, competenţele şi experienţa fiecărui membru al organului de conducere şi ale organului de conducere în ansamblul său şi ale persoanelor care deţin funcţii-cheie şi raportează consiliului în mod corespunzător;
6) examinează periodic politica organului de conducere în ceea ce priveşte selecţia şi numirea membrilor organului executiv şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie şi face recomandări consiliului.

48. În îndeplinirea sarcinilor sale, comitetul de numire ţine cont de necesitatea asigurării faptului că procesul decizional al organului de conducere nu este dominat de nicio persoană sau grup de persoane într-un mod care este în detrimentul intereselor băncii în ansamblu.

Secţiunea 5
Comitetul de remunerare

49. Comitetul de remunerare trebuie să fie format într-un mod care să-i permită realizarea responsabilităţilor cu competenţă şi independenţă cu privire la politicile şi practicile de remunerare şi la stimulentele create în vederea gestionării riscurilor, a administrării capitalului şi a lichidităţilor.

50. Fără a aduce atingere atribuţiilor membrilor consiliului băncii, comitetul de remunerare are, cel puţin, următoarele responsabilităţi:
1) răspunde de elaborarea hotărârilor privind remunerarea ce urmează a fi adoptate de consiliu, în special cu privire la remunerarea membrilor organului executiv, precum şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie;
2) acordă asistenţă şi consultanţă consiliului cu privire la elaborarea politicii de remunerare a băncii;
3) sprijină consiliul în monitorizarea politicilor, practicilor şi proceselor de remunerare şi în respectarea politicii de remunerare;
4) verifică dacă politica de remunerare existentă este actuală şi, după caz, propune modificări la aceasta;
5) oferă consiliere cu privire la numirea consultanţilor externi pentru domeniul remunerării pe care consiliul poate decide să-i angajeze pentru consultanţă sau asistenţă în activitatea acestuia;
6) asigură caracterul adecvat al informaţiilor furnizate acţionarilor cu privire la politicile şi practicile de remunerare, în special cu privire la raportul dintre remuneraţia fixă şi cea variabilă;
7) evaluează mecanismele şi sistemele adoptate pentru a se asigura că sistemul de remunerare ia în considerare în mod corespunzător toate tipurile de riscuri, nivelurile de lichiditate şi capital şi că politica de remunerare generală este în concordanţă cu acestea şi promovează o administrare a riscurilor solidă şi eficientă, şi este aliniată cu modelul de afaceri, obiectivele, cultura şi valorile corporative şi cu interesele pe termen lung ale băncii;
8) evaluează îndeplinirea obiectivelor de performanţă şi necesitatea unei ajustări ex-post la risc;
9) revizuieşte o serie de scenarii posibile pentru a testa modul în care politicile şi practicile de remunerare reacţionează la evenimente externe şi interne şi testează ex-post criteriile folosite în stabilirea acordării şi ajustarea ex-ante la riscuri pe baza consecinţelor efective ale riscurilor.

51. În cazul în care banca a înfiinţat un comitet de remunerare, remunerarea şefilor funcţiilor de control independente (funcţiile de administrare a riscurilor, conformitate şi audit intern) trebuie supravegheate în mod direct de către comitetul de remunerare. Comitetul de remunerare trebuie să înainteze recomandări către consiliu privind elaborarea pachetului de remunerare şi cuantumurile remuneraţiilor ce vor fi plătite şefilor funcţiilor de control.

52. Comitetul de remunerare trebuie:
1) să aibă acces la toate datele şi informaţiile referitoare la procesul decizional al consiliului, cu privire la formularea, punerea în aplicare, supravegherea şi revizuirea politicilor şi practicilor de remunerare;
2) să aibă resurse financiare adecvate şi acces nelimitat la toate informaţiile şi datele provenite de la funcţiile de control intern, inclusiv de la funcţia de administrare a riscurilor;
3) să asigure implicarea adecvată a funcţiilor de control intern şi a altor funcţii relevante în domeniile de expertiză respective şi să solicite consultanţă externă atunci când este necesar.

53. Comitetul de remunerare trebuie să colaboreze cu alte comitete specializate (comitetul de administrare a riscurilor, comitetul de audit, comitetul de numire a consiliului) ale căror activităţi pot avea un impact asupra formulării şi bunei funcţionări a politicilor şi practicilor de remunerare şi să furnizeze informaţii adecvate cu privire la activităţile desfăşurate consiliului şi, după caz, adunării generale a acţionarilor.

54. Un membru al comitetului de administrare a riscurilor trebuie să participe la şedinţele comitetului de remunerare, în condiţiile în care crearea ultimului este obligatorie şi viceversa.

55. Cel puţin unul din membrii comitetului de remunerare trebuie să aibă experienţă relevantă politicilor şi practicilor de remunerare, administrare a riscurilor şi/sau activităţile de control/audit, în special cu privire la mecanismul pentru alinierea structurii de remunerare la profilul de risc şi la capital ale băncii.


CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE ŞI ORGANIZAREA ORGANULUI EXECUTIV AL BĂNCII

56. Organul executiv este responsabil de conducerea activităţii curente a băncii şi raportează în faţă consiliului, inclusiv conform art.42 alin (3) din Legea nr.202/2017. În acest scop, organul executiv este obligat să asigure implementarea adecvată a cadrului de administrare a activităţii băncii, să elaboreze şi să aprobe, după caz, reglementările interne secundare.

57. Organul executiv trebuie să cunoască şi să înţeleagă structura organizatorică a băncii, riscurile pe care aceasta le generează pentru asigurarea desfăşurării activităţilor băncii, în corespundere cu strategia, apetitul la risc şi politicile băncii aprobate de către consiliu.

58. Pentru promovarea şi asigurarea unei activităţi eficiente a băncii, organul executiv este responsabil de:
1) realizarea atribuţiilor prevăzute la art.42 din Legea nr.202/2017;
2) raportarea periodică faţă de consiliul băncii cu privire la activitatea desfăşurată.

59. Organul executiv nu poate lua decizii care contravin strategiilor băncii aprobate de consiliu. Dacă sunt necesare alte limite/posibilităţi de a acţiona, acestea trebuie coordonate şi aprobate în prealabil de consiliul băncii.

60. Organul executiv, în funcţie de caracterul, complexitatea şi volumul activităţii băncii, poate constitui comitete specializate ale organului executiv, care să-l asiste în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, dar nu este în drept să delege atribuţiile sale comitetelor respective.

61. Membrul organului executiv poate fi numit şef sau coordonator al funcţiei de administrare a riscurilor sau al funcţiei de conformitate sau a funcţiei combinate conform pct.173, cu condiţia că membrul respectiv nu mai are alte atribuţii sau responsabilităţi în cadrul organului executiv care pot compromite activităţile de control intern derulate de membrul respectiv şi independenţa funcţiilor de control intern şi nu poate fi responsabil pentru liniile de activitate care generează profituri, respectând prevederile Secţiunii 1-3 din Capitolul III, Titlul IV. Consiliul băncii poate să atribuie membrului respectiv dreptul de veto asupra deciziilor organului executiv.


Titlul III
CADRUL DE ADMINISTRARE A ACTIVITĂŢII

Capitolul I
CADRUL ORGANIZAŢIONAL ŞI STRUCTURA

Secţiunea 1
Cadrul organizaţional

62. Organul de conducere al băncii este responsabil pentru existenţa unui cadru de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă cel puţin următoarele aspecte:
1) o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente;
2) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care banca este sau ar putea fi expusă (simulări de criză);
3) un proces de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP);
4) mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase;
5) sistemele informaţionale adecvate necesităţilor băncii şi asigurarea continuităţii activităţii acesteia;
6) mecanisme de conformare cerinţelor de transparenţă şi publicare a informaţiilor;
7) politici şi practici de remunerare.

63. La instituirea cadrului de administrare a activităţii băncii, organul de conducere trebuie să ţină cont de mărimea băncii şi de structura organizatorică, precum şi de natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de bancă.

64. Banca este obligată să-şi desfăşoare activităţile, inclusiv să efectueze operaţiunile şi să presteze servicii în strictă conformitate cu cadrul de administrare a activităţii acesteia. Reglementările interne aferente desfăşurării activităţii trebuie să fie aplicabile pentru toate nivelurile băncii, inclusiv la nivel de sucursală şi/sau subdiviziune structurală a băncii pentru a îndeplini toate cerinţele de organizare/desfăşurare a activităţii.

65. Banca trebuie să dispună de resurse suficiente pentru asigurarea conformării băncii, inclusiv fiecărei sucursale a sa şi/sau subdiviziunii structurale, cadrului general de desfăşurare a activităţii atât la nivel de bancă, cât şi la nivel individual de fiecare sucursală/subdiviziune structurală.

66. Banca trebuie să asigure organizarea activităţii sale astfel, încât deciziile luate de către organul de conducere şi/sau practicile utilizate să sprijine administrarea sănătoasă şi prudentă şi să nu pericliteze soliditatea financiară a băncii şi interesele legale ale părţilor interesate.

67. Banca trebuie să practice activităţi, operaţiuni şi servicii care îi oferă siguranţa că riscurile asociate acestora vor fi administrate în modul corespunzător.

68. Banca trebuie să menţină un ansamblu adecvat de competenţe de bază la nivel operaţional aferent activităţilor externalizate, inclusiv un plan de reintegrare corespunzător, astfel, încât să aibă capacitatea de a desfăşura nemijlocit, dacă este cazul, activităţile externalizate şi să dispună de politici în domeniul externalizării, ţinând cont de Regulamentul privind externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.241 /2011.

Secţiunea 2
Structura organizatorică a băncii

69. Banca este obligată să dispună de o structură organizatorică şi operaţională adecvată activităţii desfăşurate şi transparentă, care să promoveze administrarea eficientă şi să asigure prudenţa necesară conducerii băncii.

70. Organul de conducere este responsabil de determinarea structurii organizatorice, care urmează să fie documentată şi, după caz, actualizată.

71. Liniile de raportare şi alocarea responsabilităţilor şi competenţelor în cadrul băncii trebuie să fie clare, bine definite, coerente, implementate efectiv şi documentate corespunzător.

72. Structura organizatorică a băncii trebuie să fie evaluată sub aspectul în care diferite elemente ale acesteia se completează şi interacţionează reciproc şi să fie perfecţionată în funcţie de evoluţiile băncii, să fie conformă cu modelul de afaceri şi profilul de risc aprobate şi să nu presupună un nivel de complexitate excesiv sau necorespunzător.

73. Structura organizatorică a băncii nu trebuie să împiedice capacitatea organelor de conducere de a supraveghea şi a administra în mod eficient activitatea acesteia şi riscurile cu care se confruntă, precum şi să permită Băncii Naţionale a Moldovei exercitarea funcţiei de supraveghere în raport cu banca respectivă.

Secţiunea 3
Valori corporative şi codul de conduită

74. Organul de conducere trebuie să dezvolte, să adopte, să adere şi să promoveze standarde etice şi profesionale înalte, ţinând cont de nevoile şi caracteristicile specifice ale băncii şi să asigure punerea în aplicare a unor astfel de standarde (prin intermediul unui cod de conduită sau al unui instrument similar). Organul de conducere supraveghează respectarea acestor standarde de către angajaţi.

75. Standardele puse în aplicare trebuie să aibă ca scop reducerea riscurilor la care este expusă banca, în special riscurile operaţionale şi reputaţionale, care pot avea un impact negativ considerabil asupra rentabilităţii şi sustenabilităţii băncii, prin amenzi, costuri de litigii, restricţii impuse de autorităţile competente şi sancţiuni penale, precum şi pierderea imaginii şi a încrederii consumatorilor.

76. Organul de conducere trebuie să dispună de politici clare şi documentate cu privire la modul în care trebuie respectate aceste standarde. Aceste politici trebuie:
1) să promoveze desfăşurarea activităţilor băncii în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu valorile corporative ale băncii;
2) să promoveze conştientizarea riscurilor printr-o cultură privind riscurile, cu reflectarea aşteptărilor organului de conducere, conform cărora activităţile băncii nu vor depăşi apetitul la risc şi limitele de risc stabilite la nivelul băncii, precum şi nu vor depăşi responsabilităţile respective ale personalului;
3) să stabilească principii şi să prezinte exemple de comportament acceptabil şi inacceptabil legat, în special, cu raportarea financiară eronată şi cu conduita neadecvată, acţiunile economice şi financiare ilegale, inclusiv acţiuni de spălare a banilor, practici anticoncurenţiale, acţiuni de concurenţă neloială, sancţiuni financiare, mită şi corupţie, manipularea pieţei şi a tranzacţiilor, precum şi încălcări ce ţin de domeniul protecţiei consumatorilor;
4) să stabilească în mod clar că pe lângă respectarea cerinţelor legislaţiei şi reglementărilor interne, personalul trebuie să se comporte cu onestitate şi să-şi îndeplinească sarcinile competent, aplicând abilităţile profesionale necesare, grijă şi diligenţă;
5) să asigure că personalul este conştient de potenţialele măsuri disciplinare, de acţiuni juridice şi de sancţiuni care pot să apară în urma comportamentului necorespunzător.

77. Banca trebuie să monitorizeze respectarea acestor politici şi să asigure responsabilizarea personalului, prin instruiri periodice. Banca trebuie să numească funcţia responsabilă de monitorizarea respectării şi evaluării încălcărilor codului de conduită, precum şi să stabilească un mecanism de soluţionare a problemelor de neconformitate. Rezultatele trebuie raportate periodic organului de conducere.

Secţiunea 4
Modelul de afaceri şi strategia

78. La elaborarea modelului de afaceri, banca trebuie să identifice şi să ia în considerare principalii factori exogeni şi endogeni care influenţează succesul modelului de afaceri, inclusiv cele mai importante linii de activitate din punctul de vedere al viabilităţii modelului de afaceri şi care prezintă cea mai mare probabilitate de creştere a expunerii băncii la vulnerabilităţile existente sau viitoare.

79. Modelul de afaceri al băncii trebuie să se bazeze pe ipoteze strategice cu caracter plauzibil privind mediul de afaceri şi pe strategii de afaceri care trebuie să aibă un caracter sustenabil.

80. În sensul pct.78, viabilitatea modelului de afaceri constă în capacitatea băncii de a genera venituri acceptabile în următoarele 12 luni.

81. În sensul pct.79, sustenabilitatea strategiei constă în capacitatea băncii de a genera venituri pe o perioadă anticipativă de cel puţin 3 ani conform planurilor strategice şi se determină pe baza performanţei financiare previzionate, precum şi pe baza nivelului de risc al strategiei de afaceri şi a probabilităţii de succes aferente, în funcţie de capacităţile de execuţie ale băncii.

82. În sensul pct.81, banca trebuie să stabilească o corelare între performanţa sa financiară şi apetitul la risc, astfel având în vedere nivelul riscurilor, profitul şi pierderile, bilanţul, concentrările, inclusiv tendinţele acestora.

83. Organul de conducere stabileşte structura juridică, organizatorică şi operaţională a băncii, inclusiv în concordanţă cu modelul de afaceri şi strategiile aprobate.

Secţiunea 5
Conflictele de interese la nivelul băncii

84. Organul de conducere este responsabil de stabilirea, aprobarea şi supravegherea implementării şi menţinerii unor politici eficiente de identificare, evaluare, gestionare şi atenuare sau prevenire a conflictelor de interese actuale şi potenţiale la nivel de bancă, inclusiv ca urmare a diverselor activităţi ale băncii, ale entităţilor din perimetrul de consolidare prudenţială sau ale diferitor linii sau unităţi de afaceri dintr-o entitate sau în ceea ce priveşte părţile interesate externe.

85. În cadrul aranjamentelor organizatorice, banca trebuie să ia măsuri adecvate pentru a preveni afectarea, prin conflicte de interese, a intereselor legitime ale băncii şi ale clienţilor săi, ţinând cont de interesele în cadrul politicii de conflict de interese la nivel de grup pe bază consolidată.

86. Măsurile băncii de a gestiona sau, după caz, de a atenua conflictele de interese trebuie să fie documentate, prin reglementări interne, şi acestea trebuie să includă, dar nelimitându-se la:
1) o separare adecvată a sarcinilor sau responsabilităţilor de supraveghere şi raportare a activităţilor care generează conflicte de interese în cadrul proceselor de desfăşurare ale tranzacţiilor sau când se prestează servicii;
2) stabilirea de bariere informaţionale, prin limitarea accesului la informaţie, inclusiv prin separarea fizică a anumitor linii sau unităţi de activitate;
3) stabilirea procedurilor adecvate pentru tranzacţiile cu persoanele afiliate.

Secţiunea 6
Conflictele de interese la nivelul angajaţilor

87. Organul de conducere este responsabil de stabilirea, aprobarea şi supravegherea punerii în aplicare şi menţinerii unor politici eficiente pentru identificarea, evaluarea, gestionarea şi atenuarea sau prevenirea conflictelor actuale şi potenţiale între interesele băncii şi interesele private ale personalului, ale organului de conducere, care ar putea afecta îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţile acestora.

88. În scopul aplicării pct.87, organul de conducere al băncii va asigura că politica privind conflictele de interese este adusă la cunoştinţă întregului personal al băncii şi este respectată de către acesta.

89. Politica privind conflictele de interese trebuie să vizeze identificarea conflictelor de interese ale personalului, inclusiv intereselor membrilor familiilor acestora (rude de gradul I, II, soţul/soţia).

90. Banca trebuie să ţină seama de conflictele de interese care ar putea rezulta din relaţiile anterioare. În acest scop, banca trebuie să stabilească un interval de timp adecvat, dar nu mai puţin de o dată pe an, ca personalul să raporteze astfel de conflicte de interese, pe baza faptului că acestea ar putea avea totuşi un impact asupra comportamentului şi participării personalului la luarea deciziilor.

91. În cazul apariţiei conflictelor de interese, banca trebuie să evalueze semnificaţia acestora în raport cu activitatea ei şi să decidă şi să pună în aplicare, după caz, măsuri de atenuare.

92. Politica privind conflictele de interese trebuie să acopere cel puţin următoarele situaţii sau relaţii în care pot apărea conflicte de interese în legătură cu:
1) interesele economice (inclusiv acţiuni, alte drepturi de proprietate şi de membru, participaţii financiare şi alte interese economice cu clienţi comerciali, drepturi de proprietate intelectuală, împrumuturi acordate de către bancă unei societăţi deţinute de personal, apartenenţă la un organ sau proprietate asupra unui organ sau entitate cu interese conflictuale);
2) relaţii personale sau profesionale cu proprietarii de deţineri calificate în bancă;
3) relaţiile personale sau profesionale cu personalul băncii sau entităţile incluse în perimetrul consolidării prudenţiale;
4) alte locuri de muncă prezente şi locuri de muncă anterioare în intervalul de timp adecvat, dar nu mai mic de 1 an;
5) relaţii personale sau profesionale cu părţile interesate externe relevante (inclusiv cu furnizori, entităţi de consultanţă sau cu alţi furnizori de servicii);
6) relaţii personale sau profesionale cu persoane expuse politic şi/sau membri familiei (rude de gradul I, II, soţul/soţia) ai persoanei expuse politic şi/sau persoane asociate persoanei expuse politic.

93. Fără a aduce atingere pct.87-92, băncile trebuie să ţină cont de faptul că deţinerea unei cote în capitalul social al bănci, cu excepţia membrilor organului executiv şi a persoanelor cu funcţii-cheie care deţin cote în capitalul social al băncii, sau deţinerea conturilor personale sau împrumuturilor, ori utilizarea altor servicii ale unei bănci, nu trebuie să ducă la o situaţie în care personalul, este considerat că are un conflict de interese, dacă relaţiile au loc într-un mod standard pe care banca le are cu alţi clienţi ai săi.

94. Politica privind conflictele de interese trebuie să stabilească procesele de raportare şi comunicare funcţiei responsabile conform politicii. Personalul băncii trebuie să aibă obligaţia de a dezvălui prompt orice chestiune care ar putea rezulta sau ar fi rezultat deja într-un conflict de interese.

95. Politica privind conflictele de interese trebuie să diferenţieze conflictele de interese care persistă şi care trebuie gestionate permanent şi conflictele de interese care apar în mod neaşteptat cu privire la un eveniment unic (inclusiv o tranzacţie, selecţia furnizorului de servicii etc.) şi care pot fi de obicei gestionate cu o măsură unică/un set de măsuri unice. În toate circumstanţele, interesul băncii trebuie să prevaleze pentru deciziile ce urmează a fi luate.

96. Politica privind conflictele de interese trebuie să stabilească proceduri, măsuri, cerinţe de documentare şi responsabilităţi pentru identificarea şi prevenirea conflictelor de interese, eliminarea acestora, iar dacă nu este posibil, documentarea, administrarea şi monitorizarea lor ulterior depistării, pentru evaluarea semnificaţiei lor şi pentru luarea măsurilor de atenuare. Aceste proceduri, cerinţe, responsabilităţi şi măsuri trebuie să includă, nelimitându-se la:
1) încredinţarea unor activităţi sau tranzacţii cu conflict de interes persoanelor diferite;
2) instrumente ce împiedică angajaţii băncii, care au afaceri în afara băncii, să exercite o influenţă necorespunzătoare în cadrul băncii în legătură cu afacerile respective;
3) stabilirea responsabilităţii membrilor organului de conducere de a se abţine de la orice activitate în care aceştia (individual) au sau pot avea un conflict de interese sau în care obiectivitatea sau capacitatea de a îndeplini în mod corespunzător funcţiile în interesul băncii poate fi compromisă;
4) stabilirea procedurilor adecvate pentru tranzacţiile cu persoanele afiliate. Banca va considera şi va institui mecanisme funcţionale care vor asigura, cel puţin, desfăşurarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate în condiţii obiective stabilite, având la bază exclusiv interesele băncii, aplicarea deplină a tuturor procedurilor de control intern relevante în cazul unor astfel de tranzacţii, obţinerea opiniei, cel puţin, a unui membru independent al organului de conducere pe marginea încheierii unor astfel de tranzacţii, aprobarea de către organul de conducere a tranzacţiilor şi limitarea expunerii la astfel de tranzacţii;
5) condiţiile în care membrii organului de conducere pot deţine funcţii de conducere în entităţile concurente, cu excepţia cazului în care acestea sunt în cadrul entităţilor care intră în perimetrul consolidării prudenţiale.

97. Politica privind conflictele de interese trebuie să acopere riscul conflictelor de interese la nivelul organului de conducere şi să ofere îndrumări suficiente privind identificarea şi gestionarea conflictelor de interese, care ar putea împiedica capacitatea membrilor organului de conducere de a lua decizii obiective şi imparţiale care urmăresc să satisfacă interesele băncii. Banca trebuie să ţină seama de faptul că conflictele de interese pot avea un impact asupra independenţei membrilor organului de conducere.

98. Conflictele de interese actuale sau potenţiale, care au fost dezvăluite funcţiei responsabile din cadrul băncii, trebuie să fie evaluate şi gestionate în mod corespunzător. În cazul identificării unui conflict de interese al personalului, banca trebuie să documenteze decizia luată, în special dacă conflictul de interese şi riscurile aferente au fost acceptate şi dacă a fost acceptat modul în care acest conflict de interese a fost atenuat sau remediat, precum şi dacă acesta a fost satisfăcător sau nu.

99. Toate conflictele de interese actuale şi potenţiale la nivelul organului de conducere, individual şi colectiv, trebuie să fie documentate în mod adecvat, comunicate organului de conducere şi discutate, hotărâte şi gestionate corespunzător de către organul de conducere.

Secţiunea 7
Proceduri de alertă internă

100. Banca trebuie să stabilească şi să menţină politici şi proceduri adecvate de alertă internă care pot fi utilizate de personal pentru a raporta încălcări potenţiale sau reale ale cerinţelor legislaţiei sau ale reglementărilor interne, printr-un canal specific, independent şi autonom.

101. Nu este necesar ca personalul raportor să aibă dovada pertinentă a unei încălcări, totuşi, acesta ar trebui să aibă un nivel suficient de certitudine care să ofere motive suficiente pentru a iniţia o investigaţie.

102. Pentru a evita conflictele de interese, personalul trebuie să aibă posibilitatea de a raporta încălcări în afara liniilor obişnuite de raportare, inclusiv prin intermediul funcţiei de conformitate, al funcţiei de audit intern sau al unei proceduri interne independente de avertizare.

103. Procedurile de alertă trebuie să asigure protecţia datelor cu caracter personal atât ale persoanei care raportează încălcarea, cât şi ale persoanei care se presupune că este responsabilă de încălcare.

104. Procedurile de alertă trebuie să fie puse la dispoziţia întregului personal al băncii.

105. Informaţiile furnizate de personal prin procedurile de alertă trebuie, după caz, să fie puse la dispoziţia organului de conducere şi a altor funcţii responsabile, definite în cadrul politicii de alertă internă. Dacă personalul care a raportat o încălcare solicită acest lucru, informaţiile respective trebuie să fie furnizate organului de conducere şi altor funcţii responsabile în mod anonim. Banca urmează să prevadă un proces de comunicare a informaţiilor care să permită transmiterea informaţiilor într-un mod anonim.

106. Banca trebuie să se asigure că persoana care raportează încălcarea este protejată corespunzător de orice impact negativ, inclusiv de constrângeri, discriminări sau alte tipuri de tratament neloial.

107. Banca trebuie, de asemenea, să protejeze persoanele care au fost raportate de orice efecte negative în cazul în care ancheta nu găseşte dovezi care să justifice luarea de măsuri împotriva acelei persoane. Dacă se iau măsuri, banca ar trebui să le ia într-un mod care urmăreşte să protejeze persoana în cauză de efectele negative neintenţionate care depăşesc obiectivul măsurii luate.

108. Într-un mod particular, procedurile de alertă internă trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
1) să fie documentate, inclusiv elaborate manuale pentru personal;
2) să furnizeze reguli clare care să garanteze că informaţiile privind raportarea, persoanele raportate şi încălcările sunt tratate confidenţial;
3) să protejeze personalul care ar putea fi victimizat în urma dezvăluirii încălcărilor raportate;
4) să asigure evaluarea şi escaladarea încălcărilor potenţiale sau reale efectuate şi, după caz, raportarea către Banca Naţională a Moldovei;
5) să asigure, acolo unde este posibil, confirmarea primirii de informaţii personalului care a alertat despre încălcări potenţiale sau reale;
6) să asigure urmărirea rezultatului unei investigaţii privind încălcarea raportată;
7) să asigurare păstrarea corespunzătoare a evidenţei relevante.

109. Fără a aduce atingere posibilităţii de a raporta încălcările Băncii Naţionale a Moldovei, personalul băncii poate, iniţial, să utilizeze procedurile de alertă internă ale băncii.


Capitolul II
POLITICA DE NUMIRE A MEMBRILOR ORGANULUI DE CONDUCERE
ŞI A PERSOANELOR CARE DEŢIN FUNCŢII-CHEIE

110. Banca este obligată să dispună de o politică privind numirea membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, ţinând cont de exigenţele Băncii Naţionale a Moldovei faţă de membrii organului de conducere şi persoanelor care deţin funcţii-cheie, şi adaptată la natura, dimensiunea, structura, complexitatea, importanţa economică, profilul de risc şi modelul de afaceri al băncii.

111. Politica privind numirea membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie va reglementa selectarea şi evaluarea gradului de corespundere a candidaţilor funcţiei respective, stabilind cel puţin cerinţe privind:
1) procedura internă aplicabilă pentru evaluarea gradului de adecvare a candidatului la funcţia de membru al organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, cu consemnarea evaluării şi a rezultatelor acesteia;
2) competenţele şi calificările necesare ale candidatului la funcţia respectivă şi informaţiile pe care acesta trebuie să le furnizeze băncii în vederea evaluării sale;
3) măsurile pentru asigurarea informării acţionarilor cu privire la cerinţele faţă de membrii organului de conducere;
4) situaţiile în care se reevaluează gradul de adecvare şi măsurile pentru identificarea unor astfel de situaţii;
5) obligativitatea candidatului la funcţia de membru al organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie de a notifica banca despre orice schimbare importantă care afectează conformarea cu cerinţele înaintate de Banca Naţională a Moldovei prin regulamentele sale;
6) modalităţile în care banca va oferi posibilitatea formării profesionale, în cazul în care sunt necesare instruiri şi/sau perfecţionări ale candidatului la funcţia de membru al organului de conducere şi ale persoanelor care deţin funcţii-cheie.


Capitolul III
POLITICA DE REMUNERARE

Secţiunea 1
Principii generale

112. Banca trebuie să dispună de o politică de remunerare care să contribuie la administrarea prudentă a riscurilor şi să nu favorizeze asumarea unor riscuri ce depăşesc nivelul riscurilor acceptate de bancă, bazată pe principiile prevăzute la art.39 din Legea nr.202/2017 şi ţinând cont de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate întru implementarea Legii nr.202/2017.

113. Politica de remunerare a băncii pentru întregul personal trebuie să fie corelată cu obiectivele strategiei de afaceri şi ale strategiei de risc ale băncii, inclusiv cu modelul de afaceri, cultura şi valorile corporative, interesele pe termen lung ale băncii şi măsurile folosite pentru evitarea conflictelor de interes. Modificările aduse acestor obiective şi măsuri trebuie luate în considerare la actualizarea politicii de remunerare.

114. Banca trebuie să se asigure că practicile de remunerare sunt aliniate la apetitul băncii de risc general, ţinând cont de toate riscurile, inclusiv de riscurile reputaţionale şi de riscurile rezultate din vânzarea abuzivă de produse, precum şi să ia în considerare interesele pe termen lung ale acţionarilor şi ale altor părţi interesate.

115. Politica de remunerare trebuie să susţină banca în realizarea şi menţinerea unei baze de capital viabile în conformitate cu art.63 alin.(1) din Legea nr.202/2017 şi să ia în considerare, după caz, restricţiile privind distribuirile prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii şi amortizoarelor de capital.

116. Politica de remunerare trebuie să conţină cel puţin următoarele prevederi:
1) obiectivele de performanţă ale băncii, domeniile de activitate şi personalul;
2) metodele de măsurare a performanţei, inclusiv criteriile de performanţă;
3) structura remuneraţiei variabile, inclusiv instrumentele în care sunt acordate părţi ale remuneraţiei variabile;
4) măsurile, ex-ante şi ex-post, de ajustare a remuneraţiei variabile în funcţie de nivelul riscurilor asumate.

117. Banca trebuie să se asigure că posibilele conflicte de interese cauzate de plata prin instrumente, ca parte a remuneraţiei variabile sau fixe, sunt identificate şi gestionate corespunzător. Aceasta presupune că respectarea regulilor referitoare la neadmiterea utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate/confidenţiale pe piaţa de capital este asigurată şi nu se ia nicio măsură care ar putea avea un efect pe termen scurt asupra preţului acţiunilor sau al instrumentelor.

118. Politica de remunerare trebuie ajustată la situaţia specifică a băncii, având în vedere şi cazul în care personalul băncii, inclusiv membru al organului executiv, persoana care deţine o funcţii-cheie, este şi deţinător direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiat efectiv, a acţiunilor în capitalul băncii.

119. În sensul art.39 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.202/2017, evaluarea periodică a conformităţii cu politicile, procedurile şi regulile interne de remunerare trebuie efectuată de funcţia de audit intern al băncii. În cadrul evaluării respective, trebuie să se asigure dacă politicile, practicile şi procesele de remunerare:
1) funcţionează astfel după cum au fost prevăzute, în special dacă sunt respectate;
2) dacă plăţile de remuneraţii sunt corespunzătoare, în conformitate cu modelul de afaceri, profilul de risc, obiectivele pe termen lung şi alte obiective ale băncii şi sunt reflectate în mod adecvat;
3) sunt implementate consecvent în bancă şi se asigură respectarea prevederilor Legii nr.202/2017 şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia şi nu limitează capacitatea băncii de a menţine sau a restabili o bază solidă de capital conform art.63 alin.(1) din Legea nr.202/2017.

Secţiunea 2
Personalul identificat

120. Banca trebuie să efectueze anual o evaluare pentru a determina personalul identificat. Procesul de identificare trebuie să facă parte din politica de remunerare a băncii.

121. Evaluarea trebuie să fie clară, consecventă, bine documentată şi actualizată periodic pe parcursul exerciţiului. Banca trebuie să se asigure că personalul care se încadrează sau s-ar putea încadra în categoria de personal identificat, pentru o perioadă de cel puţin trei luni într-un exerciţiu financiar, sunt tratate ca personal identificat.

122. Organul de conducere are responsabilitatea finală pentru procesul de identificare şi politica respectivă. În raport cu politicile de remunerare, consiliul are următoarele responsabilităţi:
1) să aprobe politica procesului de identificare ca parte a politicii de remunerare;
2) să participe la elaborarea metodologiei de evaluare;
3) să asigure că evaluarea pentru identificarea personalului este corect efectuată;
4) să monitorizeze pe bază continuă procesul de identificare;
5) să aprobe orice exceptări semnificative de la politica adoptată sau modificări ale acesteia, să analizeze şi să monitorizeze cu atenţie efectul acestora;
6) să revizuiască periodic politica aprobată şi, dacă este nevoie, să o modifice.
123. Comitetul de remunerare sau consiliul băncii, după caz, trebuie să participe activ în procesul de identificare a personalului identificat în conformitate cu responsabilităţile sale.
124. Comitetul de administrare a riscurilor trebuie să fie atras în procesul de identificare a personalului respectiv, fără a aduce atingere sarcinilor comitetului de remunerare.
125. Banca trebuie să asigure un schimb adecvat de informaţii între organul de conducere şi funcţiile interne implicate în procesul de determinare a personalului identificat. Procesul de identificare şi rezultatul acestuia trebuie să facă obiectul unei revizuiri independente interne sau externe.

Secţiunea 3
Remuneraţia fixă

126. Remuneraţia fixă a personalului identificat trebuie să reflecte experienţa profesională şi responsabilitatea organizaţională a acestuia, ţinând cont de nivelul de studii, de vechimea în muncă, de nivelul de competenţă şi abilităţi, de experienţa în funcţie în cadrul băncii şi experienţa de activitatea relevantă în afara băncii.

127. În scopul aplicării art.39 alin.(1) lit.g) din Legea nr.202/2017, personalul nu trebuie să fie dependent de acordarea unei remuneraţii variabile, deoarece astfel sunt create stimulente pentru asumarea de riscuri excesive orientate pe termen scurt, inclusiv vânzarea abuzivă de produse, atunci când, fără asumarea acestui risc pe termen scurt, performanţa băncii sau a personalului nu ar permite acordarea unei remuneraţii variabile.

128. Remuneraţia este fixă, atunci când se întrunesc cumulativ condiţiile pentru acordarea ei şi valoarea ei:
1) sunt bazate pe criterii predeterminate;
2) sunt non-discreţionare, reflectând nivelul de experienţă profesională şi vechimea în muncă a personalului;
3) sunt transparente cu privire la valoarea individuală acordată membrului individual al personalului;
4) sunt permanente, adică sunt menţinute pe o perioadă legată de rolul specific şi de responsabilităţile organizaţionale;
5) sunt non-revocabile;
6) valoarea permanentă nu este schimbată decât prin negociere colectivă sau în urma unei renegocieri în conformitate cu criteriile privind stabilirea salariilor prevăzute de cadrul legal de domeniu;
7) nu pot fi reduse, suspendate sau anulate de bancă decât în cazurile stipulate expres în cadrul legal pertinent;
8) nu prevăd stimulente pentru asumarea riscurilor;
9) nu depind de performanţă.

129. Atunci când alocarea clară a unei componente ca şi remuneraţia fixă nu este posibilă pe baza criteriilor prevăzute la pct.128, aceasta trebuie considerată ca remuneraţie variabilă.

130. Componentele de remuneraţie care, fie fac parte dintr-o politică de remunerare la nivel de bancă şi care întrunesc condiţiile enumerate la pct.128, fie reprezintă plăţi obligatorii conform legislaţiei în vigoare, sunt considerate remuneraţie fixă.

131. Următoarele componente ale remuneraţiei sunt considerate şi ele ca fiind fixe, unde toate situaţiile similare sunt tratate în mod consecvent:
1) remuneraţie plătită personalului detaşat, ţinând cont de costul vieţii şi de cotele de impozit dintr-o altă ţară;
2) alocaţii folosite pentru a majora salariul de bază fix în situaţii în care personalul lucrează în străinătate şi primeşte o remuneraţie mai mică decât cea care i-ar fi plătită pe piaţa de muncă locală pentru o funcţie comparabilă, în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) alocaţia este plătită în mod nediscriminatoriu tuturor angajaţilor aflaţi într-o situaţie similară;
b) alocaţia este acordată, deoarece personalul lucrează temporar în străinătate sau pe o altă funcţie cu un nivel de remunerare ce necesită ajustare pentru a reflecta nivelurile de plată de pe piaţa respectivă;
c) nivelul plăţilor suplimentare este bazat pe criterii predeterminate;
d) durata alocaţiei este legată de durata situaţiei la care se face referire mai sus.

Secţiunea 4
Cazurile particulare privind componentele de remuneraţie

132. Remuneraţiile variabile şi fixe plătite personalului băncii pot consta din diferite elemente, inclusiv din plăţi sau beneficii suplimentare sau auxiliare. Banca trebuie să analizeze beneficiile şi să le aloce componentei variabile a remuneraţiei cu condiţia respectării criteriilor prevăzute în secţiunea 5 din prezentul capitol sau celei fixe cu condiţia respectării criteriilor prevăzute în secţiunea 3 din prezentul capitol.

133. În cazul în care beneficiile se bazează pe rolul, funcţia sau responsabilitatea organizaţională a personalului, pentru a fi corect încadrate în componenta fixă a remuneraţiei, ele trebuie să întrunească criteriile stipulate la pct.128, ţinând seama de următoarele aspecte particulare:
1) beneficiul este legat de un rol sau o responsabilitate organizaţională şi este acordat câtă vreme nu apar modificări majore cu privire la responsabilităţile şi atribuţiile rolului în urma cărora personalul ar avea de fapt un alt rol sau o altă responsabilitate organizaţională;
2) valoarea nu depinde de niciun alt factor în afară de îndeplinirea unui anumit rol sau a unei anumite responsabilităţi organizaţionale şi de criteriile stipulate la pct.126;
3) orice alt membru al personalului ce îndeplineşte acelaşi rol sau are aceeaşi responsabilitate organizaţională şi care se află într-o situaţie similară ar avea dreptul la un beneficiu similar, fără a aduce atingere pct.126.

Secţiunea 5
Remuneraţie variabilă

134. Remuneraţia variabilă poate fi formată din instrumente financiare şi/sau mijloace băneşti. Băncile, după caz, trebuie să stabilească un raport echilibrat de instrumente financiare faţă de remuneraţia variabilă în mijloace băneşti.

135. Raportul de remuneraţie variabilă acordată în instrumente financiare, calculat ca coeficient între valoarea remuneraţiei variabile acordate în instrumente financiare şi suma remuneraţiei variabile acordate în mijloace băneşti poate fi cel mult 0,5. Toate sumele trebuie evaluate în momentul acordării.

136. Remuneraţia variabilă formată din instrumente financiare trebuie să fie obiectul unei politici de conservare adecvate menite să alinieze stimulentele cu interesele băncii pe termen lung şi poate fi reprezentată de o combinaţie echilibrată între următoarele elemente:
1) acţiuni sau alte valori mobiliare echivalente acţiunilor;
2) alte instrumente financiare în sensul pct.16 din Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.109/2018 sau care pot fi complet convertite în instrumente de fonduri proprii de nivelul 1 de bază.

137. La acordarea remuneraţiei variabile garantate, cu ocazia angajării de personal nou, băncii nu i se permite să garanteze remuneraţia variabilă pentru o perioadă mai lungă decât pentru primul an de angajare.

138. Banca poate să acorde o singură dată remuneraţia variabilă garantată aceluiaşi membru al personalului. În situaţiile în care personalul încheie un nou contract de la aceeaşi bancă, remuneraţia variabilă garantată nu se mai plăteşte.

139. Banca nu poate include valoarea remuneraţiei variabile garantate în calculul raportului dintre componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale pentru prima perioadă de performanţă, în care remuneraţia variabilă garantată este acordată cu ocazia angajării de personal nou înainte de începerea primei perioade de performanţă.

Secţiunea 6
Plăţile compensatorii

140. Politicile de remunerare ale băncii trebuie să specifice posibila utilizare a plăţilor compensatorii, inclusiv valoarea maximă sau criteriile pentru determinarea acestor valori ce pot fi acordate personalului identificat ca plată compensatorie.

141. Plăţile compensatorii trebuie considerate ca remuneraţie variabilă.

142. Plăţile de remuneraţii obişnuite legate de durata unei perioade de preaviz nu trebuie considerate plăţi compensatorii.

143. În cazurile de încetare a contractului, plăţile compensatorii nu trebuie să ofere o recompensare disproporţionată, ci o compensare adecvată a membrului personalului. Plata compensatorie nu trebuie acordată atunci când există o nereuşită evidentă care permite încetarea imediată a contractului sau concedierea personalului.

144. Nereuşitele personalului identificat trebuie evaluate de la caz la caz şi cuprind următoarele situaţii:
1) când un membru al organului de conducere sau o persoană care deţine o funcţie-cheie nu mai este considerat că întruneşte standardele de bună reputaţie, competenţă şi calificare adecvată;
2) când un membru al personalului identificat a participat la sau este răspunzător de conduita ce a determinat pierderi semnificative pentru bancă;
3) când un membru al personalului identificat acţionează contrar legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne.

145. Următoarele cuantumuri de plăţi compensatorii nu trebuie luate în considerare în vederea calculării raportului dintre componenta fixă şi cea variabilă ale remuneraţiei şi nici pentru aplicarea amânării şi plata în instrumente financiare:
1) plăţile compensatorii obligatorii conform legislaţiei muncii, obligatorii în urma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti;
2) plăţile efectuate pentru pierderea serviciului, în cazul în care acestea fac obiectul unei clauze de neconcurenţă prevăzute în contract şi plătite în perioade viitoare până la valoarea remuneraţiei fixe ce ar fi fost plătită pentru perioada de neconcurenţă, dacă personalul ar mai fi fost încă angajat.

Secţiunea 7
Remunerarea membrilor consiliului şi a angajaţilor funcţiilor de control intern

146. Remunerarea membrilor consiliului trebuie să corespundă prerogativelor, sarcinilor, experienţei şi responsabilităţilor lor.

147. Pentru a aborda în mod corespunzător conflictele de interese, remuneraţia membrilor consiliului nu trebuie să includă mecanisme bazate pe stimulente în funcţie de performanţa băncii. Rambursarea costurilor către membrii consiliului şi plata unei sume fixe pe oră sau zi de lucru, chiar dacă timpul ce trebuie remunerat/compensat nu este predefinit, sunt considerate remuneraţie fixă.

148. Funcţiile de control intern trebuie să fie independente şi să aibă suficiente resurse, cunoştinţe şi experienţă pentru a-şi îndeplini sarcinile cu privire la politica de remunerare a băncii. Funcţiile de control intern trebuie să coopereze activ şi periodic între ele şi cu alte funcţii şi comitete relevante cu privire la politica de remunerare şi riscurile ce pot apărea din politicile de remunerare.

149. Remunerarea personalului cu funcţii de control intern trebuie să permită băncii să angajeze personal calificat şi cu experienţă în aceste funcţii.

150. Remunerarea funcţiilor de control intern trebuie să fie predominant fixă pentru a reflecta natura responsabilităţilor lor.

151. Metodele folosite pentru determinarea remuneraţiei variabile a funcţiilor de control intern nu trebuie să compromită obiectivitatea şi independenţa personalului.


TITLUL IV
MECANISMUL CONTROLULUI INTERN ŞI ORGANIZAREA
FUNCŢIILOR DE CONTROL INTERN

Capitolul I
CERINŢE PRIVIND MECANISMUL DE CONTROL INTERN

152. Banca trebuie să dispună de propriul mecanism de control intern, care trebuie să asigure gestionarea eficientă a băncii, desfăşurarea activităţilor financiare într-un mod sigur şi prudent, conformarea cu prevederile legislaţiei, precum şi protejarea intereselor deponenţilor şi a altor creditori ai băncii.

153. Obiectivele controlului intern sunt: identificarea, monitorizarea adecvată şi minimizarea riscurilor aferente activităţilor financiare desfăşurate, exercitarea controlului asupra respectării de către bancă a legislaţiei, asigurarea securităţii informaţiei, transparenţei structurii de proprietate şi de control asupra băncii, soluţionării conflictelor de interese, asigurarea unui nivel necesar de securitate care ar corespunde naturii, caracterului şi volumului tranzacţiilor efectuate.

154. La elaborarea, organizarea şi implementarea mecanismului de control intern, banca va ţine cont de volumul, numărul, tipul, complexitatea şi diversitatea tranzacţiilor, de gradul de risc asociat cu fiecare domeniu de activitate, volumul controlului din partea organelor de conducere asupra activităţii zilnice, gradul de centralizare şi/sau descentralizare a băncii, gradul de utilizare a sistemului informatic.

155. La elaborarea, organizarea şi implementarea mecanismului de control intern, banca va determina domeniul aplicării şi tipul procedeelor de control intern care urmează a fi implementate. Factorul legat de costul stabilirii şi menţinerii mecanismului de control intern nu poate servi drept motiv ce justifică neimplementarea unor procedee adecvate şi eficiente de control intern.

156. Mecanismul de controlul intern al băncii trebuie să implice participarea organului de conducere al băncii şi personalul acesteia, indiferent de funcţia ocupată, să contribuie la sporirea veniturilor băncii, minimizarea cheltuielilor, să asigure autorizarea şi efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei, protejarea adecvată a activelor, limitarea şi înregistrarea corectă a obligaţiilor, limitarea şi/sau diminuarea riscurilor.

157. Mecanismul de control intern trebuie să asigure cel puţin următoarele:
1) activităţile sunt planificate şi conduse în mod ordonat, prudent şi eficient;
2) tranzacţiile şi operaţiunile sunt efectuate, iar angajamentele sunt îndeplinite în conformitate cu limitele competenţelor profesionale şi funcţionale ale membrilor organului de conducere şi ale personalului băncii;
3) organul de conducere este capabil să asigure protejarea activelor şi controlul tranzacţiilor cu pasivele, existenţa măsurilor de minimizare a riscului pierderilor, încălcărilor şi fraudelor, erorilor, precum şi a măsurilor de identificare a acestora, să administreze nivelul adecvat al capitalului, lichidităţii, profitabilităţii şi calităţii activelor băncii şi să determine riscul pierderilor în procesul efectuării tranzacţiilor şi rezervele necesare pentru eventuale pierderi de la credite şi alte active, precum şi de la angajamentele din afara bilanţului;
4) organul de conducere este capabil să asigure întocmirea rapoartelor complete şi corecte în conformitate cu actele normative şi reflectarea informaţiei veridice, complete şi oportune în registrele contabile şi alte registre;
5) guvernanţa corporativă permite organului de conducere să urmărească obiectivele ce sunt în interesul băncii şi facilitează monitorizarea eficientă a activităţii acesteia;
6) organul de conducere este capabil să organizeze, să supravegheze şi să verifice în mod regulat integritatea proprietăţii băncii şi a mijloacelor de securitate.


Capitolul II
CERINŢE PRIVIND ACTIVITĂŢILE ŞI PROCEDEELE DE CONTROL INTERN

158. Activităţile de control intern trebuie să fie adaptate specificului activităţii băncii şi să corespundă modului în care activitatea acesteia este structurată, organizată şi administrată, tipului, volumului, numărului şi complexităţii tranzacţiilor şi operaţiunilor efectuate şi să includă cel puţin următoarele:
1) controale organizatorice şi administrative;
2) metode de dirijare a activităţii;
3) separarea funcţiilor şi obligaţiilor;
4) procedee de autorizare şi aprobare a activităţilor;
5) procedee de ţinere a evidenţei;
6) procedee de securitate;
7) procedee de verificare;
8) procedee de evaluare;
9) procedee de administrare şi control al riscurilor;
10) procedee de asigurare a continuităţii activităţii.

159. În cadrul controalelor organizatorice şi administrative, banca va elabora şi va dispune cel puţin de:
1) documente explicite despre obiectivele politicilor şi strategiilor pe termen scurt şi pe termen lung ale băncii;
2) documente în care se descriu funcţiile şi obligaţiile personalului, modul de raportare şi comunicare;
3) documente în care se descriu procedurile contabile, de deschidere/modificare/închidere a conturilor bancare, de documentare referitor la sistemul de evidenţă contabilă, inclusiv un registru al schimbărilor din sistem, în care se indică data şi numele persoanelor care au autorizat şi realizat implementarea acestora;
4) documente care să conţină descrierea procedurilor privind controlul intern în toate domeniile de activitate, inclusiv controalele operaţionale zilnice, automatizate şi manuale;
5) un registru cu semnăturile persoanelor autorizate, inclusiv specimenele de semnături, cu determinarea pentru fiecare dintre aceste persoane a limitei competenţelor profesionale şi funcţionale (împuternicirilor) lor; registrul va fi actualizat în funcţie de modificarea circumstanţelor aferente subiectelor specificate în registru;
6) documente aferente reglementării proceselor de externalizare ale unor activităţi, care să determine inclusiv cerinţele cu privire la modul de ajustare şi perfecţionare a mecanismului de control intern, a sistemului de raportare internă şi a funcţiei de audit intern, pentru a se asigura că activităţile externalizate nu afectează capacitatea băncii de a desfăşura o guvernanţă corporativă eficientă;
7) un registru al proceselor-verbale ale adunării generale a acţionarilor cu specificarea subiectelor discutate; un registru al documentelor interne; corespondenţei cu persoane juridice/fizice, cu organe ale statului, inclusiv cu organele de drept cu privire la credite şi alte active;
8) proceduri clare privind cunoaşterea proprietarilor direcţi, indirecţi ai acţiunilor băncii, inclusiv a beneficiarilor efectivi ai acestora, precum şi cunoaşterea de către bancă a eventualelor activităţi concertate ale acestora şi legăturile între proprietarii băncii şi debitorii săi;
9) proceduri clare privind cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, inclusiv cunoaşterea tuturor criteriilor de afiliere a membrilor consiliului băncii şi bancă;
10) proceduri privind securitatea activelor băncii faţă de furt, abuz, utilizare incorectă şi faţă de orice formă de distrugere;
11) proceduri de evaluare independentă şi obiectivă ale garanţiilor reale şi personale, ce vor stabili modalitatea şi criteriile de selectare a persoanelor pentru evaluarea garanţiilor reale şi personale, care pot fi persoane terţe sau o funcţie internă, metode de monitorizare a valorii garanţiilor reale şi personale, metode de evaluare a oportunităţii şi corectitudinii metodologiei aplicate de către bancă la estimarea valorii garanţiilor reale şi personale.

160. În cadrul metodelor de dirijare a activităţilor, banca trebuie să asigure efectuarea de către subdiviziunile relevante, cel puţin, a următoarelor activităţi:
1) monitorizarea, cu periodicităţi stabilite (permanent, zilnic, săptămânal, lunar şi/sau trimestrial), a mărimii expunerilor la risc, confruntându-le cu limitele stabilite, întocmirea rapoartelor pe marginea acestei monitorizări, indicând în special poziţiile de risc care au depăşit limitele stabilite;
2) elaborarea procedurilor de identificare, raportare şi lichidare a încălcărilor şi a neajunsurilor în activitate, care să asigure evaluarea corectă şi sistematică a angajamentelor în raport cu limitele stabilite, expunerea în scris a explicaţiilor privind acţiunile referitor la poziţiile care depăşesc limitele admisibile şi indicarea poziţiilor care sunt pe cale de a depăşi aceste limite;
3) elaborarea procedurilor care asigură transmiterea în mod regulat a informaţiei veridice şi complete organului de conducere al băncii, precum şi funcţiilor de control relevante;
4) verificarea regulată, cel puţin, a realizării a politicii stabilite şi a procedurilor legate de efectuarea tranzacţiilor purtătoare de risc de credit şi a altor tranzacţii, a calităţii portofoliului de credite, a tranzacţiilor care cuprind plăţi în avans, a plasărilor în alte bănci şi a garanţiilor acordate în vederea depistării, în timp util, a problemelor legate de tranzacţiile respective, oferind şi funcţiilor de control relevante şi organului de conducere posibilitatea de a evalua impactul lor asupra activităţii băncii, dar în special asupra stabilităţii acesteia;
5) verificarea periodică, în conformitate cu politicile interne ale băncii, a profiturilor realizate şi nerealizate şi a pierderilor care rezultă din activele financiare disponibile pentru vânzare;
6) verificarea lunară a rapoartelor privind rezultatele actuale şi analiza performanţei, atât separat, cât şi în mod consolidat, în comparaţie cu bugetele operaţionale şi cu rezultatele perioadei contabile precedente;
7) obţinerea, deţinerea şi actualizarea în conformitate cu anexa nr.1 şi anexa nr.2 la prezentul regulament a documentelor şi a informaţiilor relevante privind:
a) proprietarii direcţi, indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor în capitalul băncii;
b) debitorii băncii, care au beneficiat de credite şi leasing financiar, inclusiv deţinători direcţi, indirecţi şi beneficiarii efectivi ai acestora, cu excepţia:
- băncilor debitoare care au beneficiat de credite şi leasing financiar;
- debitorilor, cărora banca le-a acordat credite şi leasing financiar, al căror sold total pentru un debitor constituie până la 100 mii lei inclusiv – în cazul persoanei fizice, până la 300 mii lei inclusiv – în cazul întreprinzătorului individual, titularului patentei, altei persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată şi până la 500 mii lei inclusiv – în cazul persoanei juridice;
Informaţia acumulată de la debitor se prezintă de către acesta prin completarea unui chestionar, care este confirmat de debitor prin semnătură.
Pentru debitorii, al căror sold total se situează sub limitele stabilite mai sus, băncile vor forma chestionare simplificate, care au drept scop identificarea gradului de afiliere a acestora.
8) existenţa sau lipsa afilierii membrilor consiliului băncii faţă de aceasta, cu excepţia afilierii determinate prin calitatea de membru al consiliului băncii;
9) verificarea statutului fiscal şi a obligaţiilor băncii în baza legislaţiei fiscale;
10) verificarea regulată a stării tehnice a mijloacelor de securitate fizică a băncii şi a activelor acesteia.

161. Banca trebuie să se asigure că metodele de dirijare, modul în care informaţia este acumulată, evaluată, prezentată, gradul de detaliere a acesteia vor varia în funcţie de nivelul ierarhic al personalului care gestionează informaţia în cauză. În mod similar, importanţa şi metodele vor determina nivelul corespunzător al personalului necesar pentru îndeplinirea indicaţiilor.

162. Banca trebuie să asigure separarea funcţiilor şi a obligaţiilor pentru a reduce riscul manipulării intenţionate, al infracţiunilor sau al erorilor şi a spori eficienţa controlului asupra tranzacţiilor şi operaţiunilor băncii. În acest scop, banca este obligată să dispună de proceduri de separare a funcţiilor şi obligaţiilor pentru a se asigura cel puţin că:
1) diferite persoane sunt responsabile pentru păstrarea registrelor, activelor, pentru autorizarea, iniţierea şi supravegherea tranzacţiilor şi angajamentelor asumate;
2) funcţiile de autorizare/aprobare, de executare, de înregistrare, de custodie (păstrare), de elaborare a registrelor şi a sistemelor de înregistrări şi evidenţă electronică, aplicarea acestora în operaţiunile zilnice sunt separate;
3) separarea se face astfel, încât nicio persoană să nu poată în niciun mod (intenţionat sau neintenţionat) să-şi însuşească activele băncii sau ale clienţilor acesteia nelegitim, să falsifice informaţiile sau să înregistreze incorect tranzacţiile şi operaţiunile.

163. Procedurile de autorizare şi aprobare ale băncii trebuie să asigure cel puţin următoarele:
1) efectuarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor în conformitate cu cerinţele de autorizare şi aprobare a acestora care prevăd stabilirea limitelor în funcţie de împuternicirile deţinute şi condiţiile acordării de către conducerea băncii a unei autorizări/aprobări;
2) efectuarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor în conformitate cu deciziile organelor de conducere ale băncii şi cu împuternicirile de autorizare şi aprobare atribuite.

164. Procedurile de evidenţă ale băncii trebuie să asigure, cel puţin, următoarele:
1) înregistrarea corectă a tranzacţiilor autorizate/aprobate, existente şi viitoare, spot, forward sau orice alt tip de instrumente derivate în registrele contabile într-un mod, care asigură că acestea pot fi înregistrate în bilanţ în perioada în care sunt reflectate şi în raportul de profit şi pierderi în perioada la care se referă;
2) imposibilitatea înregistrării faptelor economice şi a tranzacţiilor care nu corespund realităţii;
3) existenţa de facto a activelor şi pasivelor trecute în registrele contabile sau în alte tipuri de registre;
4) trecerea zilnică în registru a tranzacţiilor, reflectarea completă, adecvată şi în timp util în evidenţa contabilă a băncii a tuturor tranzacţiilor efectuate, precum şi întocmirea bilanţului contabil la sfârşitul fiecărei zile;
5) efectuarea controlului complet şi eficient asupra registrelor contabile şi sistemelor de înregistrări şi evidenţă electronice;
6) verificarea corectitudinii aritmetice a înregistrărilor; păstrarea şi controlul totalurilor, verificărilor conturilor de regularizare şi ale bilanţurilor de verificare; verificarea prin sistemul de evidenţă contabilă a documentelor; raportarea către organul executiv a erorilor şi necorespunderilor depistate;
7) evidenţa (înscrierea în registru) documentelor în baza cărora s-a înregistrat o tranzacţie şi care demonstrează că aceasta a fost trecută în evidenţa contabilă sau alte registre.

165. Procedurile de securitate ale băncii trebuie să includă cerinţe privind sistemele şi echipamentele de protecţie, în special ce ţin de precauţia fizică pentru activele şi bunurile portabile, negociabile, de schimb şi cele la purtător prin utilizarea cartotecilor încuiate pentru formularele de evidenţă strictă neutilizate, precum şi cerinţe privind casele de bani ignifuge pentru protecţia mijloacelor băneşti, a titlurilor de valoare şi care vor asigura, cel puţin:
1) securitatea şi custodia fizică a activelor proprii, atribuirea responsabilităţii anumitor persoane autorizate, ale căror funcţii nu au tangenţă cu ţinerea evidenţei contabile;
2) limitarea atât a accesului fizic direct, cât şi a celui documentar indirect la active şi bunuri, prin acordarea accesului doar persoanelor autorizate;
3) securitatea şi custodia bunurilor deţinute în numele clienţilor sau al altor persoane fie în numele lor, fie în numele unei persoane numite în locul lor;
4) protejarea registrelor contabile şi a altor tipuri de registre ale băncii.

166. Banca trebuie să dispună de proceduri de verificare care să asigure, cel puţin, următoarele:
1) corespunderea permanentă a registrelor contabile cu activele, documentele şi conturile de regularizare respective. Periodicitatea verificării se va stabili în funcţie de volumul şi tipul tranzacţiilor trecute printr-un anumit cont verificat şi de mărimea (soldul) contului de bilanţ;
2) determinarea naturii şi a volumului diferenţelor depistate în urma verificării; investigarea poziţiilor de verificare, inclusiv a clearingului şi ulterior, după caz, ajustarea registrelor contabile cu autorizarea persoanelor care dispun de astfel de împuterniciri;
3) argumentarea divergenţelor dintre bilanţurile de la finele unei perioade contabile şi de la începutul altei perioade şi raportarea oricăror altor divergenţe persoanelor care dispun de astfel de împuterniciri;
4) schimbul rapid de confirmări ale tranzacţiilor;
5) organizarea, realizarea şi verificarea controlului primar zilnic asupra tranzacţiilor şi operaţiunilor derulate şi a celor anulate.

167. Procedurile de evaluare ale băncii trebuie să asigure, cel puţin, următoarele:
1) activele deţinute pentru vânzare şi/sau tranzacţionare sunt reevaluate în mod regulat la preţurile verificate independent de alte persoane care deţin în gestiune activele respective (ţine de competenţa oficiului de suport (back/middle office);
2) valoarea activelor, pasivelor, drepturilor şi obligaţiilor din afara bilanţului este revizuită şi evaluată regulat, dar nu mai rar decât o dată pe an (cu excepţia mijloacelor fixe (clădiri, construcţii speciale) a căror valoare se modifică nesemnificativ evaluarea este determinată de politica de contabilitate a băncii);
3) se formează şi se înregistrează rezerve şi alte ajustări aferente acestor active pentru a asigura corespunderea cu prevederile legislaţiei, inclusiv cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu standardele de contabilitate şi politica de contabilitate a băncii.

168. În cadrul procedeelor de administrare şi control ale riscurilor, banca trebuie să se conducă de politicile privind administrarea riscurilor şi să dispună de proceduri care vor asigura administrarea şi controlul atât a riscurilor care sunt controlabile de către bancă (aferente activelor şi pasivelor, precum şi poziţiilor din afara bilanţului, clauzelor contractuale asigurătorii), cât şi a celor necontrolabile (evenimente şi condiţii economice generale, mediul concurenţial, dezastre naturale, acte teroriste).

169. Procedurile de administrare a riscurilor, în cazul riscurilor controlabile, trebuie să contribuie la adoptarea de către bancă a deciziei privind asumarea integrală a acestor riscuri sau asumarea parţială şi măsura în care le va reduce prin proceduri de control. În cazul riscurilor necontrolabile, aceste proceduri trebuie să asigure posibilitatea băncii de a decide dacă le acceptă sau dacă le elimină ori reduce nivelul activităţilor afectate de riscurile respective.

170. Banca trebuie să dispună de proceduri de asigurare a continuităţii activităţii, în acest sens, banca este obligată să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii activităţii în orice moment, indiferent de împrejurări şi pe toate direcţiile de activitate. În acest scop, banca este obligată să elaboreze şi să implementeze proceduri care să asigure în cazul unui incident generator de disfuncţionalităţi menţinerea şi/sau restabilirea activităţilor de bază.

171. În vederea asigurării unei abordări complexe şi eficiente a procesului de planificare şi asigurare a continuităţii activităţilor, banca va examina, cel puţin:
1) riscurile care ar putea conduce la incidente capabile să creeze disfuncţionalităţi la nivelul activităţilor de bază ale băncii;
2) impactul incidentelor asupra activităţilor de bază;
3) strategiile de restabilire a activităţilor de bază şi planurile de continuitate a acestora;
4) planurile de testare a procedurilor de continuitate;
5) programele de instruire a personalului băncii;
6) programele de comunicare şi administrare a situaţiilor de criză;
7) planurile şi procedurile de asigurare a continuităţii activităţilor externalizate şi de restabilire, ca rezultat al unor situaţii excepţionale identificate în baza analizei de risc, care se testează periodic în vederea asigurării corespunderii acestora politicilor şi procedurilor cu privire la externalizare.


Capitolul III
ORGANIZAREA FUNCŢIILOR\DE CONTROL INTERN

Secţiunea 1
Prevederi generale privind funcţiile de control intern

172. Funcţiile de control intern trebuie să includă o funcţie de administrare a riscurilor, o funcţie de conformitate şi o funcţie de audit intern. Funcţia de administrare a riscurilor şi cea de conformitate trebuie să fie verificate de către funcţia de audit intern.

173. Funcţia de administrare a riscurilor şi funcţia de conformitate pot fi combinate, dar funcţia de audit intern nu poate fi combinată cu altă funcţie de control intern.

174. În cazul în care banca este o filială a unei bănci licenţiate în alt stat, precum şi în cazul sucursalei băncii din alt stat, funcţiile de control intern se conformează principiilor stabilite de către banca din ţara de origine, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de legislaţia naţională şi de prezentul regulament.

175. Funcţiile de control intern trebuie să dispună de acces la resurse financiare şi umane suficiente pentru a-şi putea realiza rolul. Acestea trebuie să aibă un număr suficient de personal calificat. Personalul trebuie să fie în permanenţă calificat şi să beneficieze de instruire, după caz.

176. Funcţiile de control intern trebuie să dispună de sisteme şi asistenţă IT corespunzătoare, cu acces la informaţiile interne şi externe necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor. Acestea trebuie să dispună de acces la toate informaţiile necesare cu privire la toate liniile de activitate care suportă riscuri, în special la cele care pot genera riscuri semnificative pentru bancă.

177. Funcţiile de control intern trebuie să dispună de independenţă. Pentru aceasta următoarele criterii trebuie respectate:
1) angajaţii funcţiilor de control intern nu îndeplinesc sarcini operaţionale care intră în sfera activităţilor pe care funcţiile de control intern sunt prevăzute a le monitoriza şi/sau controla;
2) acestea sunt separate din punct de vedere organizaţional de activităţile pe care sunt însărcinate să le monitorizeze şi/sau să le controleze;
3) fără a aduce atingere responsabilităţii generale a membrilor organului de conducere pentru bancă, şeful funcţiei de control intern nu trebuie să fie subordonat unei persoane care răspunde de administrarea activităţilor pe care le monitorizează şi le controlează funcţia de control intern;
4) remunerarea personalului care exercită funcţii de control intern nu trebuie să fie corelată cu îndeplinirea activităţilor pe care funcţia de control intern le monitorizează şi/sau le controlează şi nu trebuie să compromită astfel obiectivitatea acestuia.

178. Şefii funcţiilor de control intern trebuie să fie numiţi de consiliul băncii şi nu pot fi demişi/concediaţi fără aprobarea prealabilă a consiliului băncii.

179. Consiliul băncii trebuie să le confere şefilor funcţiilor de control autoritatea şi statutul necesar pentru a-şi îndeplini responsabilităţile şi să asigure independenţa acestora de liniile de activitate şi de subdiviziunile pe care le controlează. În acest scop, şefii funcţiilor de control poartă responsabilitate, în mod direct, în faţa consiliului băncii. Performanţa funcţiilor de control trebuie să fie analizată de către consiliul băncii sau de către comitetul de numiri cu informarea consiliului băncii despre rezultatele analizei.

180. Şefii funcţiilor de control intern trebuie să dispună de posibilitatea de a avea acces şi de a raporta direct consiliului băncii pentru a semnala probleme şi a avertiza consiliul, după caz, atunci când există evoluţii specifice care afectează sau ar putea afecta activitatea băncii.

181. Banca trebuie să dispună de procese documentate pentru atribuirea postului de şef al unei funcţii de control intern sau pentru retragerea responsabilităţilor acestuia. Banca trebuie să informeze Banca Naţională a Moldovei cu promptitudine cu privire la numirea sau demiterea/ concedierea, precum şi cu privire la motivele principale pentru demiterea/concedierea unui şef al unei funcţii de control intern.

182. Funcţia de administrare a riscurilor şi funcţia de conformitate trebuie să participe la aprobarea produselor noi sau a modificărilor semnificative aduse produselor, proceselor şi sistemelor existente. Contribuţia acestora trebuie să includă o evaluare completă şi obiectivă a riscurilor decurgând din noile activităţi, într-o varietate de scenarii, a oricăror eventuale deficienţe din cadrul de administrare a riscurilor şi din cel de control intern, precum şi a capacităţii băncii de a administra orice nou risc în mod eficient. Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să posede de o viziune şi o perspectivă clară asupra introducerii de noi produse (sau a unor modificări semnificative ale produselor, proceselor şi sistemelor existente) între diferite linii de activitate şi portofolii, dar şi competenţa de a solicita ca modificările acestor produse să fie aprobate la nivel de organ de conducere.

183. Sarcinile operaţionale ale funcţiilor de control intern pot fi externalizate parţial sau integral, însă şefii funcţiilor de control intern şi organul de conducere rămân în continuare responsabili pentru aceste activităţi şi pentru menţinerea unei funcţii de control intern adecvate în cadrul băncii.

Secţiunea 2
Rolul şi responsabilităţile funcţiei de administrare a riscurilor

184. Banca trebuie să dispună de funcţia de administrare a riscurilor, aflată sub directa supraveghere şi responsabilitate a consiliului băncii, a cărei independenţă în activitate va fi asigurată prin raportarea nemijlocită consiliului băncii. Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să fie adecvată în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii desfăşurate de bancă şi să considere natura, amploarea şi complexitatea diferitelor riscuri la care banca este expusă.

185. Funcţia de administrare a riscurilor nu trebuie să fie limitată în dreptul de acces la informaţiile şi procesele considerate necesare pentru a-şi forma opinia şi a trage anumite concluzii şi nu trebuie să fie implicată în efectuarea nemijlocită sau evidenţa tranzacţiilor şi/sau a operaţiunilor băncii.

186. Consiliul băncii este obligat să asigure condiţii pentru ca funcţia de administrare a riscurilor să fie implicată în mod activ la o etapă incipientă în elaborarea strategiei de risc a băncii şi asigurarea faptului că aceasta a instituit procese eficiente de administrare a riscurilor. Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să prezinte consiliului băncii toate informaţiile relevante privind riscurile pentru a permite acestuia să stabilească nivelul apetitului la risc al băncii. Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să evalueze soliditatea şi durabilitatea strategiei privind administrarea riscurilor şi a apetitului la risc.

187. Funcţia de administrare a riscurilor va fi responsabilă, cel puţin, de următoarele:
1) identificarea riscurilor la care este supusă banca, măsurarea, evaluarea şi monitorizarea acestor riscuri şi a expunerii reale a băncii la riscurile respective;
2) determinarea poziţiei capitalului şi a lichidităţii în contextul riscurilor la care este supusă banca;
3) monitorizarea şi evaluarea consecinţelor acceptării anumitor riscuri, măsurilor de atenuare a impactului acestora şi corespunderii nivelului riscurilor respective nivelului de toleranţă la risc;
4) raportarea către organul de conducere al băncii şi emiterea recomandărilor relevante.

188. Rolul funcţiei de administrare a riscurilor în identificarea, cuantificarea, evaluarea, administrarea, diminuarea, monitorizarea şi raportarea riscurilor este următor:
1) să se asigure de faptul că au fost identificate, evaluate, cuantificate, monitorizate, administrate şi raportate corespunzător toate riscurile de către subdiviziunile relevante din cadrul băncii;
2) să asigure faptul că identificarea şi evaluarea nu sunt bazate exclusiv pe informaţii cantitative sau rezultate ale modelului, dar iau în considerare, de asemenea, abordări calitative, precum şi să ţină organul de conducere la curent cu privire la ipotezele utilizate şi la posibilele deficienţe ale modelelor de riscuri şi ale analizei riscurilor;
3) să se asigure că tranzacţiile cu persoanele afiliate sunt analizate şi că riscurile pe care acestea le prezintă pentru bancă sunt identificate şi evaluate în mod corespunzător;
4) să se asigure că toate riscurile identificate sunt monitorizate eficace de către subdiviziunile operaţionale relevante ale băncii;
5) să monitorizeze periodic profilul de risc efectiv al băncii şi examinarea acestuia în raport cu obiectivele strategice şi apetitul la risc;
6) să analizeze tendinţele şi să recunoască riscurile noi sau emergente şi să analizeze intensificarea riscurilor care apar ca urmare a modificării circumstanţelor şi condiţiilor. De asemenea, să revizuiască periodic rezultatele actuale ale riscurilor în raport cu estimările anterioare pentru a evalua şi îmbunătăţi acurateţea şi eficacitatea procesului de administrare a riscurilor;
7) să evalueze posibile modalităţi de reducere a riscurilor. Raportarea către organul de conducere trebuie să includă propunerea măsurilor adecvate de reducere a riscurilor.

189. Funcţia de administrare a riscurilor va conlucra în mod permanent cu consiliul băncii şi comitetele specializate ale consiliului, mai ales cu comitetul de administrare a riscurilor, pentru luarea deciziilor adecvate ce ţin de expunerea băncii la risc. În afară de raportările periodice, funcţia de administrare a riscurilor va raporta la necesitate consiliului băncii referitor la riscurile semnificative la care este expusă banca.

190. Funcţia de administrare a riscurilor va evalua, în mod independent, încălcările la nivelul apetitului pentru risc sau ale limitelor, inclusiv constatarea cauzei şi efectuarea unei analize juridice şi economice a costului real al închiderii, reducerii sau acoperirii expunerii în raport cu costul potenţial al menţinerii acesteia. Funcţia de administrare a riscurilor va informa subdiviziunile operaţionale vizate şi organul de conducere şi va recomanda posibile remedii. Funcţia de administrare a riscurilor va raporta direct consiliului băncii atunci când o încălcare este semnificativă, fără a aduce atingere faptului că, funcţia de administrare a riscurilor raportează altor/informează alte funcţii şi comitete specializate.

191. Înaintea luării deciziei cu privire la schimbările semnificative, la tranzacţiile excepţionale sau la tranzacţiile individuale semnificative, funcţia de administrare a riscurilor se va implica în evaluarea impactului unor astfel de schimbări şi tranzacţii asupra riscului general al băncii, va evalua modul în care riscurile identificate pot afecta capacitatea băncii de a-şi administra profilul de risc, lichiditatea şi capitalul în condiţii normale şi nefavorabile şi va raporta constatările sale direct organului de conducere înainte de luarea deciziei.

192. Personalul funcţiei de administrare a riscurilor trebuie să dispună de suficientă experienţă şi calificări, inclusiv cunoştinţe referitor la piaţă, la produse, la tehnici şi proceduri de administrare a riscurilor şi trebuie să aibă acces la acţiuni periodice de instruire.

193. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor raportează direct consiliului băncii cu privire la evoluţiile contrare toleranţei la risc stabilite în strategiile şi politicile băncii şi comunică acest fapt membrilor organului executiv şi, după caz, comitetului de audit.

194. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor fără impedimente trebuie să raporteze şi să aibă acces direct la consiliul băncii sau la comitetul de administrare a riscurilor. Interacţiunea dintre şeful funcţiei de administrare a riscurilor şi consiliul / şi funcţiilor de control relevante trebuie să aibă loc în mod regulat, iar şeful funcţiei de administrare a riscurilor trebuie să aibă posibilitatea de a se întâlni cu consiliul sau cu comitetul de administrare a riscurilor, fără ca membrii organului executiv să fie prezenţi.

195. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor trebuie să aibă un statut organizaţional, autoritate şi abilităţi necesare pentru a supraveghea activităţile băncii în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiunile aferente poziţiei deţinute.

196. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor trebuie să aibă capacitatea de a interpreta şi gestiona riscurile într-o manieră clară şi inteligibilă şi de a se angaja ori de câte ori e nevoie în discuţii constructive cu părţile vizate, cu privire la subiectele-cheie legate de riscuri.

197. Şeful funcţiei de administrare a riscurilor poate participa la şedinţele comitetului de credite al băncii fără drept de vot sau consiliul băncii poate să-i atribuie dreptul de veto asupra hotărârilor comitetului respectiv. Participarea acestuia trebuie să fie condiţionată de beneficiile pe care acesta le aduce în procesul de luare a deciziilor prin furnizarea de informaţii privind expunerile potenţiale (şi practicile de subscriere a creditelor).

198. Banca poate să aibă un membru în organul executiv, cu responsabilitatea generală pentru funcţia de administrare a riscurilor băncii (Chief Risk Officer, în continuare: CRO). Activitatea acestei persoane trebuie să fie separată şi distinctă de alte funcţii executive şi nu poate fi combinată cu alte funcţii ale membrilor organului de conducere, legate de activităţi generatoare a profiturilor, a şefilor funcţiilor de control intern, cu excepţia şefului funcţiei de administrare a riscurilor sau a şefului funcţiei combinate conform pct.173.

199. CRO-ul are responsabilitatea principală pentru supravegherea dezvoltării şi punerea în aplicare a funcţiei de administrare a riscurilor în cadrul băncii. Aceasta include consolidarea continuă a competenţelor personalului şi îmbunătăţirea sistemelor, politicilor, proceselor, modelelor cantitative şi rapoartelor ce ţin de administrarea riscurilor, necesare pentru a se asigura că, capacităţile băncii de administrare a riscurilor sunt suficient de robuste şi eficiente pentru a sprijini pe deplin obiectivele strategice şi toate activităţile care implică riscuri.

200. CRO-ul este responsabil pentru sprijinirea consiliului în angajamentul său de a supraveghea elaborarea apetitului la risc al băncii şi a raportului privind apetitul la risc şi pentru transpunerea apetitului la risc într-o structură de limite de risc. CRO-ul, împreună cu executivul, trebuie să se implice activ în monitorizarea performanţelor în raport cu asumarea riscurilor şi aderenţa la limitele de risc. Responsabilităţile CRO-ului includ, de asemenea, gestionarea şi participarea la procesele de luare a deciziilor-cheie (de exemplu, planificarea strategică, planificarea capitalului şi lichidităţii, produselor şi serviciilor noi, proiectarea şi funcţionarea remunerării).

201. CRO-ul trebuie să fie independent şi să aibă responsabilităţi distincte de alte funcţii executive. Acest lucru necesită ca CRO-ul să aibă acces la toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. CRO-ul, cu toate acestea, nu ar trebui să aibă responsabilitate financiară sau de conducere cu privire la liniile de afaceri operaţionale sau funcţii generatoare de venituri şi nu trebuie să existe o cumulare a funcţiilor. În timp ce liniile formale de raportare pot varia în funcţie de bancă, CRO-ul trebuie să raporteze şi să aibă acces direct fără impedimente la consiliu sau comitetul de administrare a riscurilor. CRO-ul trebuie să aibă capacitatea de a interpreta şi de a aborda riscul într-un mod clar şi uşor de înţeles şi să se implice, în mod eficient, într-un dialog constructiv cu consiliul şi executivul băncii, privind aspectele-cheie ce ţin de riscuri. Interacţiunea dintre CRO şi consiliu şi / sau comitetul de administrare a riscurilor trebuie să aibă loc în mod regulat, iar CRO-ul trebuie să aibă capacitatea de a se întâlni cu consiliul sau comitetul de administrare a riscurilor, fără ca membrii organului executiv să fie prezenţi.

Secţiunea 3
Rolul şi responsabilităţile funcţiei de conformitate

202. Banca trebuie să dispună de o funcţie independentă de conformitate, care nu este implicată în nicio activitate de afaceri şi suport al liniilor de afaceri şi a cărei independenţă în activitate este asigurată prin raportarea nemijlocită consiliului băncii.

203. Rolul funcţiei de conformitate este de a asista organul de conducere în identificarea, evaluarea, monitorizarea şi raportarea riscului asociat activităţilor desfăşurate de bancă prin oferirea de consultanţă privind corespunderea activităţii desfăşurate cu prevederile cadrului de reglementare, ale normelor şi standardelor proprii, ale codului de conduită şi prin furnizarea de informaţii legate de evoluţiile în acest domeniu.

204. Funcţia de conformitate nu trebuie implicată în efectuarea nemijlocită, suportul sau evidenţa tranzacţiilor şi/sau a operaţiunilor băncii sau cumulată cu o funcţie de efectuare, de suport sau de evidenţă a tranzacţiilor şi/sau a operaţiunilor băncii.

205. Personalul funcţiei de conformitate va emite recomandări organului de conducere ale băncii cu privire la respectarea legilor, regulilor şi standardelor, inclusiv informarea acestora despre situaţia actualizată în domeniul respectiv şi despre posibilul impact al oricăror schimbări asupra băncii.

206. Responsabilităţile funcţiei de conformitate trebuie să fie îndeplinite în baza unui program care să cuprindă, cel puţin:
1) implementarea şi revizuirea politicilor şi procedurilor specifice;
2) evaluarea riscului de conformitate, testarea şi informarea personalului băncii asupra aspectelor de conformitate;
3) verificarea corespunderii noilor produse şi noilor proceduri cadrului de reglementare şi amendamentelor acestuia incluse în actele normative adoptate, ale căror prevederi vor deveni aplicabile ulterior;
4) elaborarea şi aplicarea metodologiilor de evaluare a riscului de conformitate, prin utilizarea unor indicatori de performanţă (se prezumă orice încălcare identificată şi/sau deficienţe, precum şi măsurile corective recomandate pentru a le înlătura), care vor fi dezvoltaţi prin prelucrarea, agregarea sau filtrarea datelor ce indică potenţialele probleme de conformitate;
5) monitorizarea şi testarea conformităţii pe baza unor testări relevante şi comunicarea rezultatelor potrivit liniilor de raportare ale băncii, în conformitate cu procedurile interne de administrare a riscurilor.

207. Personalul funcţiei de conformitate are următoarele drepturi:
1) să comunice din proprie iniţiativă cu orice angajat al băncii şi să aibă acces la orice înregistrări, informaţie sau documente necesare pentru a-i permite îndeplinirea responsabilităţilor;
2) să efectueze investigaţii asupra încălcărilor posibile ale politicii de conformitate şi să dezvăluie liber constatările organelor de conducere;
3) să propună recomandări în scopul corectării situaţiilor de neconformitate constatate.

208. În cazul în care, pe parcursul investigaţiilor, se constată nereguli sau încălcări ale politicii de conformitate, şeful funcţiei de conformitate raportează imediat consiliului băncii şi informează organul executiv.

209. Şeful funcţiei de conformitate raportează în mod regulat consiliului băncii asupra oricăror aspecte legate de riscul de conformitate, precum şi asupra activităţii funcţiei de conformitate.

210. Personalul funcţiei de conformitate trebuie să aibă calificările necesare, experienţa în domeniu şi calităţile personale şi profesionale care să îi permită să desfăşoare aceste activităţi specifice. De asemenea, acesta trebuie să aibă o bună cunoaştere a cadrului de reglementare şi a standardelor profesionale şi de etică.

Secţiunea 4
Rolul şi responsabilităţile funcţiei de audit intern

211. Banca trebuie să dispună de o funcţie de audit intern, aflată sub directa responsabilitate a consiliului băncii, care se deosebeşte de controlul primar efectuat de către o subdiviziune ce asigură controlul zilnic asupra tranzacţiilor şi operaţiunilor. În vederea asigurării eficienţei funcţiei de audit intern, conducerea băncii trebuie să asigure independenţa funcţiei de audit intern faţă de organul executiv şi raportarea directă consiliului băncii. Conducătorul funcţiei de audit intern nu poate fi persoana afiliată băncii, cu excepţia afilierii determinate de calitatea de conducător al funcţiei de audit intern.

212. Scopul de bază al funcţiei de audit intern constă în evaluarea independentă, imparţială şi obiectivă a suficienţei şi eficienţei cadrului de administrare în conformitate cu prevederile cadrului legal şi normativ, inclusiv cu prezentul regulament, cu regulamentele interne ale băncii, precum şi în raportarea rezultatelor consiliului băncii, comitetului de audit şi informarea organului executiv, în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de activitate ai băncii prin aplicarea sistematică şi ordonată a metodelor de evaluare şi perfecţionare a mecanismului de control intern în cadrul băncii.

213. Pentru realizarea scopului de bază, funcţia de audit intern trebuie să dispună de următoarele drepturi:
1) de iniţiativă privind comunicarea cu orice angajat al băncii;
2) de a examina orice activitate a oricărei subdiviziuni din structura băncii, inclusiv sucursale ale băncii şi, după caz, persoane afiliate;
3) de a avea acces la informaţie şi la regimul de comunicare a datelor, la orice înregistrări, fişiere şi informaţii interne, inclusiv la informaţiile destinate conducerii băncii;
4) de a avea acces la procesele-verbale şi alte materiale cu caracter similar ale tuturor organelor de decizie şi consultative, care sunt relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor;
5) de a propune consiliului băncii angajarea consultanţilor externi pentru a înţelege un anumit domeniu supus auditului;
6) de a dispune de suficiente resurse, inclusiv de un număr adecvat de personal calificat, de sisteme IT.

214. Funcţia de audit intern are cel puţin următoarele responsabilităţi:
1) să elaboreze, având la bază abordarea bazată pe risc, să implementeze şi să revizuiască cel puţin anual planul (programul) de audit intern, aprobat de către consiliul băncii, care să prevadă inclusiv evaluarea sistemelor utilizate de bancă pentru identificarea, estimarea, monitorizarea şi controlul riscurilor la care aceasta este expusă;
2) să evalueze calitatea şi să verifice respectarea politicilor şi procedurilor băncii în cadrul tuturor activităţilor şi subdiviziunilor băncii, metodologiei privind analiza şi administrarea riscurilor, să analizeze scenariile de stres, precum şi mecanismele de control dacă acestea sunt suficiente şi adecvate activităţii desfăşurate;
3) să verifice procesul de monitorizare continuă a riscurilor ce ar putea afecta activităţile financiare (riscurile de credit, operaţional, de piaţă, al ratei dobânzii, de lichiditate, de ţară, de transfer, reputaţional şi alte riscuri, care pot apărea în cadrul desfăşurării activităţii financiare a băncii);
4) să verifice registrele contabile şi de altă natură şi să analizeze tranzacţiile, confruntând-le cu rapoartele financiare, să verifice efectuarea analizei curente a situaţiei financiare, inclusiv a capitalului în funcţie de nivelul riscurilor asumate de bancă;
5) să organizeze şi să asigure controlul prin intermediul inspecţiilor sistematice în subdiviziunile băncii privind corespunderea activităţii lor prevederilor legislaţiei, actelor normative subordonate acesteia şi reglementărilor interne ale băncii;
6) să emită recomandări ca urmare a controlului în scopul înlăturării şi prevenirii apariţiei repetate a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, precum şi în vederea optimizării şi dezvoltării activităţii;
7) să supravegheze implementarea recomandărilor emise ca urmare a controlului şi să monitorizeze lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate;
8) să asigure întocmirea documentaţiei aferente fiecărui control, cu reflectarea concluziilor privind rezultatele controlului care conţin problemele depistate şi propunerile asupra lichidării acestora, şi prezentarea acesteia consiliului băncii, comitetului de audit, organului executiv şi subdiviziunilor corespunzătoare pentru luarea măsurilor necesare;
9) să informeze la timp, conform reglementărilor interne ale băncii, consiliul băncii şi/sau comitetul de audit despre:
a) riscurile semnificative şi riscurile depistate în mod repetat, care ar prejudicia reputaţia băncii sau activitatea acesteia;
b) deficienţele în reglementările interne sau în funcţionarea subdiviziunilor şi/sau cazurile de încălcare de către funcţionari a prevederilor legislaţiei, reglementărilor interne, care ar putea afecta activitatea băncii;
c) măsurile luate de către conducătorii subdiviziunilor supuse controalelor privind lichidarea încălcărilor comise şi rezultatele acestora;
d) rezultatele agregate ale activităţii auditului intern care includ o analiză a gradului de realizare a planului anual de audit intern, opinia privind expunerea băncii la riscurile semnificative şi eficienţa mecanismului de control intern al băncii cu o periodicitate de raportare cel puţin anuală;
10) să evalueze eficienţa şi eficacitatea proceselor care stau la baza externalizării activităţii băncii şi să determine riscurile care pot afecta desfăşurarea activităţii băncii şi respectarea legislaţiei în vigoare. În acest sens, planul de audit al instituţiei trebuie să includă misiuni de verificare a externalizării de importanţă materială, inclusiv adecvarea măsurilor pentru protecţia datelor, controale, managementul riscurilor şi măsurile întreprinse pentru asigurarea continuităţii activităţii băncii;
11) să coordoneze cu societatea de audit extern a băncii informaţia necesară în vederea discutării sectoarelor de risc identificate şi a măsurilor întreprinse.

215. Banca instituie funcţia de audit intern în conformitate cu prezentul regulament, ţinând cont de cel puţin de următoarele principii:
1) funcţia auditului intern îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului intern cu privire la auditul intern, aprobat de către consiliul băncii, care include informaţia cu privire la modul de organizare, drepturile şi responsabilităţile, conlucrarea cu alte subdiviziuni ale băncii etc. Regulamentul trebuie adus la cunoştinţa întregului personal al băncii;
2) în activitatea operaţională funcţia de audit intern trebuie să se ghideze de manualul de audit intern care să includă instrucţiuni cu privire la desfăşurarea controalelor pe domenii de activitate, fiind prioritare sectoarele supuse unui nivel de risc mai înalt. Fiecare misiune de audit intern trebuie să fie derulată în baza unui plan centrat pe risc;
3) structura şi numărul personalului funcţiei auditului intern se determină de către consiliul băncii. Personalul scriptic va fi suficient pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor controlului intern şi pentru soluţionarea problemelor legate de acesta şi nu va fi implicat în efectuarea nemijlocită sau evidenţa tranzacţiilor şi/sau a operaţiunilor băncii;
4) personalul funcţiei de audit intern trebuie să aibă calificările relevante, experienţa în domeniu, calităţile personale şi profesionale care să îi permită să desfăşoare activităţile de audit intern.

216. Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a auditorilor interni trebuie să fie asigurată continuu pentru a răspunde complexităţii tehnice crescânde a activităţilor băncilor şi diversităţii crescânde a sarcinilor care trebuie îndeplinite ca urmare a introducerii noilor produse şi procese în bănci şi alte evoluţii în cadrul sectorul financiar.

217. Modul de raportare curentă de către auditul intern, prevăzut în regulamentul cu privire la auditul intern al băncii, trebuie să includă raportarea către consiliul băncii, comitetul de audit şi informarea organului executiv, cât mai curând posibilă după finalizarea controalelor de către auditul intern, despre constatările semnificative, astfel încât să poată fi întreprinse acţiuni corective la timp. Pe lângă raportarea curentă, regulamentul trebuie să prevadă obligativitatea auditului intern de a raporta trimestrial consiliului băncii şi comitetului de audit despre rezultatele activităţii auditului intern.


Capitolul IV
CERINŢE PARTICULARE PRIVIND CONTROLUL INTERN

Secţiunea 1
Cerinţe privind sistemul informaţional şi sistemul de comunicare

218. Banca este obligată să dispună de sisteme informaţionale şi de comunicare eficace şi credibile care să acopere toate activităţile sale semnificative.

219. Banca trebuie să dispună de sisteme informaţionale conforme cu standardele de domeniu general acceptate.

220. Sistemele informaţionale, inclusiv acelea care păstrează şi utilizează date în format electronic, trebuie să fie sigure, monitorizate independent şi susţinute de planuri corespunzătoare pentru situaţii neprevăzute.

Secţiunea 2
Cerinţe privind continuitatea activităţii

221. Banca trebuie să dispună de un proces solid de administrare a continuităţii activităţii pentru a-şi asigura capacitatea de a funcţiona în mod continuu şi pentru a limita pierderile în cazul unei întreruperi severe a activităţii.

222. Pentru a stabili un proces solid de administrare a continuităţii activităţii, banca va analiza expunerea sa la întreruperi severe ale activităţii şi va evalua, cantitativ şi calitativ, potenţialul impact al acestora, prin folosirea unor date interne şi/sau externe şi a unor analize de tip scenariu.

223. Pe baza analizei prevăzute la pct.222, banca trebuie să dispună de:
1) planuri pentru situaţii neprevăzute şi de continuitate a activităţii pentru a asigura că reacţionează în mod corespunzător la situaţii de urgenţă şi este capabilă să îşi menţină cele mai importante activităţi, dacă există o întrerupere a procedurilor de desfăşurare a activităţii;
2) planuri de remediere pentru resursele critice pentru a-i permite să revină la procedurile normale de desfăşurare a activităţii într-o perioadă de timp corespunzătoare. Orice risc rezidual din eventuale întreruperi ale activităţii trebuie să fie conform toleranţei/apetitului la risc al băncii.

Secţiunea 3
Cerinţe particulare pentru angajarea în activităţi cu instrumentele financiare derivate

224. Pentru activităţile cu instrumente financiare derivate, banca trebuie să stabilească politici şi proceduri de evaluare a poziţiilor şi să verifice respectarea acestora, a frecvenţei de evaluare, precum şi a independenţei şi calităţii surselor de stabilire a preţurilor de evaluare, în special pentru instrumentele emise şi tranzacţionate pe pieţe cu lichiditate scăzută.

225. Înainte de angajarea în activităţi cu instrumente financiare derivate organul executiv şi/sau consiliul băncii trebuie să se asigure că sunt obţinute toate aprobările prevăzute de cadrul intern de reglementare şi că există proceduri operaţionale şi sisteme de control al riscurilor adecvate. Decizia privind angajarea băncii în activităţi cu instrumente financiare derivate ţine de competenţa organului de conducere şi se bazează cel puţin pe următoarele:
1) descrierea instrumentelor financiare derivate relevante, a pieţelor şi a strategiilor propuse;
2) resursele necesare pentru stabilirea de sisteme solide şi eficiente de administrare a riscurilor, precum şi pentru atragerea şi menţinerea de personal cu cunoştinţe şi experienţă adecvate în tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate;
3) analiza activităţilor propuse în funcţie de situaţia financiară generală a băncii şi de capitalul acesteia;
4) analiza riscurilor cu care banca se poate confrunta ca urmare a desfăşurării activităţilor respective;
5) procedurile pe care banca le va utiliza pentru a cuantifica, monitoriza şi controla riscurile;
6) tratamentul contabil relevant;
7) analiza oricărei restricţii privind desfăşurarea respectivelor activităţi.

Secţiunea 4
Cerinţe particulare pentru angajarea în activităţi de prestare a serviciilor de plată
şi de emitere a monedei electronice şi de deservire bancară la distanţă

226. Pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată şi de emitere a monedei electronice, inclusiv desfăşurarea activităţii sistemelor de deservire bancară la distanţă, banca va dezvolta politici şi proceduri interne în corespundere cu actele normative, inclusiv cele emise de Banca Naţională a Moldovei, care să asigure integritatea, autenticitatea şi confidenţialitatea datelor, să contribuie la reducerea riscului de pierdere sau diminuare a fondurilor prin fraudă, abuz, neglijenţă sau administrare defectuoasă, precum şi să asigure securitatea proceselor de operare.

227. Politicile privind activitatea de prestare a serviciilor de plată şi de emitere a monedei electronice vor cuprinde, cel puţin:
1) definirea responsabilităţilor pentru dezvoltarea şi implementarea unor proceduri de securitate a informaţiilor prin asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei indiferent de forma de prezentare a acesteia (electronică, pe suport hârtie) şi protejarea resurselor implicate în administrarea acesteia, precum şi a altor caracteristici precum: autenticitatea, responsabilitatea, non repudierea, fiabilitatea;
2) cerinţe referitor la cadrul de securitate necesar (în vederea prevenirii fraudelor sau abuzului atât în rândul angajaţilor, cât şi ale persoanelor din afara băncii, prin efectuarea, cel puţin, a controlului şi monitorizării accesului la informaţia confidenţială, prin asigurarea securităţii stocării şi transmiterii informaţiei confidenţiale, prin instruirea clienţilor privind măsurile de precauţie pe care trebuie să le întreprindă);
3) cerinţe privind competenţa personalului prin descrierea explicită, cel puţin, a obligaţiilor şi responsabilităţilor personalului, prin instruirea regulată a acestora pe măsura modificării sarcinilor/modernizării tehnologiilor informaţiei, prin controlul privind executarea corespunzătoare a sarcinilor;
4) cerinţe de stabilire a unor proceduri pentru evaluarea conformităţii cu politica, punerea în aplicare a unor măsuri de remediere şi raportarea situaţiilor de nerespectare a măsurilor de securitate care reprezintă un mijloc de reducere a riscului aferent tehnologiei informaţiei, inclusiv politici, standarde, proceduri, structuri organizatorice, soluţii IT;
5) cerinţe de elaborare şi aplicare a procedurilor interne de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă banca în cadrul desfăşurării activităţii de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice şi a deservirii la distanţă.


TITLUL V
ADMINISTRAREA RISCURILOR

Capitolul I
CULTURA PRIVIND RISCURILE

228. Banca trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile, integrată la nivel de ansamblu al băncii, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu care se confruntă banca şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere toleranţa/apetitul la risc al băncii.

229. Banca trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile prin politici, exemple, comunicare şi instruire a personalului în legătură cu responsabilităţile privind asumarea riscurilor şi administrarea riscurilor.

230. Fiecare persoană din cadrul băncii trebuie să fie pe deplin conştientă de responsabilităţile sale în legătură cu administrarea riscurilor. Responsabilitatea administrării riscurilor nu trebuie limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al funcţiilor de conformitate, de audit intern şi administrare a riscurilor. Subdiviziunile băncii, sub supravegherea organului de conducere, sunt, în primul rând, responsabile pentru administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc al băncii, în conformitate cu politicile, procedurile şi rezultatele controalelor băncii.

231. Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea problemelor legate de administrarea riscurilor.

232. O cultură solidă privind riscurile trebuie să ţină cont, cel puţin, de următoarele principii:
1) tonul de sus (tone from the top): organul de conducere este responsabil de stabilirea şi comunicarea la nivelurile de jos a valorilor de bază şi a aşteptărilor băncii. Organul de conducere şi persoanele care deţin funcţii-cheie trebuie să contribuie la comunicarea internă personalului băncii a valorilor de bază şi a aşteptărilor. Personalul trebuie să acţioneze în conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile şi să alerteze cu promptitudine nerespectarea observată în cadrul sau în afara băncii. Organul de conducere trebuie să promoveze în permanenţă, să monitorizeze şi să evalueze cultura de risc a băncii, să analizeze impactul culturii de risc asupra stabilităţii financiare, a profilului de risc şi a guvernanţei robuste a băncii şi să facă schimbări acolo unde este necesar;
2) responsabilitate: personalul relevant de la toate nivelurile trebuie să cunoască şi să înţeleagă valorile fundamentale ale băncii şi, în măsura necesară pentru rolul lor, apetitul la risc şi capacitatea de risc. Personalul trebuie să fie capabil să îşi îndeplinească rolurile şi să fie conştient de faptul că va fi tras la răspundere pentru acţiunile lor în legătură cu comportamentul riscant al băncii;
3) comunicare şi contestare efectivă:- o cultură solidă a riscurilor trebuie să promoveze un mediu de comunicare deschis şi o contestare efectivă în care procesele de luare a deciziilor încurajează o gamă largă de opinii, permit testarea practicilor curente, stimulează o atitudine critică constructivă a personalului şi promovează un mediu de implicare deschis şi constructiv la nivel de întreaga bancă;
4) motivaţie: stimulentele adecvate trebuie să joace un rol-cheie în alinierea comportamentului de asumare a riscurilor la profilul de risc al băncii şi la interesul pe termen lung al acesteia.


Capitolul II
ADMINISTRAREA RISCURILOR

Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind administrarea riscurilor

233. Banca trebuie să dispună de un cadru cuprinzător de administrare a riscurilor care să acopere toate subdiviziunile, inclusiv funcţiile de suport şi control, care să identifice substanţa economică a expunerilor la risc şi care să acopere toate riscurile relevante pentru bancă. Aria de cuprindere a administrării riscurilor trebuie să se refere, cel puţin, la riscurile prevăzute la art.38 alin.(4) din Legea nr.202/2017.

234. Banca va asigura corespunderea politicilor privind administrarea riscurilor modelului de afaceri al băncii, corelarea cu capitalul acesteia şi cu experienţa în administrarea riscurilor, va asigura realizarea adecvată a atribuţiilor organului de conducere şi păstrarea capacităţii de executare a obligaţiilor băncii faţă de deponenţi şi creditori, va determina nivelul de risc pe care este dispusă să şi-l asume şi va prevedea administrarea tuturor riscurilor aferente activităţii desfăşurate, inclusiv aferente activităţilor externalizate.

235. Politicile privind administrarea riscurilor trebuie să fie transpuse în regulamente şi reglementări interne secundare, făcându-se distincţie între regulile generale aplicabile întregului personal şi regulile specifice aplicabile anumitor categorii de personal şi trebuie să includă, cel puţin, cerinţe privind:
1) procedurile de administrare a riscurilor, adaptate dimensiunii şi naturii activităţilor băncii, care vor include identificarea şi evaluarea permanentă a poziţiilor asumate de risc, monitorizarea şi controlul riscurilor, inclusiv aferente activităţilor externalizate şi tranzacţiilor din afara bilanţului;
2) procesul de ajustare a procedurilor de administrare a riscurilor în funcţie de modificarea profilului de risc al acesteia şi de evoluţiile de pe piaţă;
3) limitele expunerii la risc prevăzute pentru ansamblul activităţilor, precum şi pentru fiecare activitate semnificativă în parte şi/sau sucursală care să reflecte profilul de risc ales, din perspectiva raportului dintre riscurile acumulate şi profitul obţinut pe care banca îl consideră acceptabil în condiţiile asigurării continuităţii activităţii în mod eficient şi prudent. Limitele stabilite la nivelul activităţilor şi/sau sucursalelor trebuie corelate cu cele stabilite la nivel de ansamblu al băncii;
4) procedurile de autorizare a operaţiunilor ce pot fi afectate de riscuri, ţinând cont de responsabilităţile organului de conducere şi ale personalului băncii aferente gestionării riscurilor;
5) măsurile necesare pentru a minimiza şi limita expunerile la riscurile care afectează realizarea obiectivelor băncii şi/sau stabilitatea acesteia;
6) resursele suficiente ale băncii (inclusiv resursele tehnice şi umane) pentru dirijarea riscurilor.

236. Banca va identifica profilul de risc, determinând obiectivele pentru fiecare risc, va asigura o monitorizare sistematică a conformării activităţii cu politicile şi procedurile stabilite pentru administrarea riscurilor, precum şi raportarea, după caz, către organul corespunzător a încălcărilor constatate şi înlăturarea acestora.

237. Banca va dispune de un sistem adecvat de schimb de informaţii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi documentarea sistematică a riscurilor atât la nivelul băncii, cât şi la nivelul subdiviziunilor şi/sau sucursalelor acesteia, care va include şi raportarea expunerilor la riscuri către nivelurile relevante de conducere pentru luarea deciziilor referitor la riscurile asumate de către bancă.

238. Banca este obligată să analizeze în mod prudent noile produse, pieţe sau activităţi şi să se asigure că produsele noi, schimbările semnificative ale caracteristicilor produselor existente şi iniţiativele majore în ceea ce priveşte administrarea riscurilor sunt aprobate de către organul împuternicit, să dispună de instrumente interne şi de personal cu experienţă corespunzătoare pentru înţelegerea, administrarea şi monitorizarea riscurilor asociate.

239. În cazul unui nivel înalt al expunerii la risc şi/sau utilizării unor metode neadecvate de dirijare a riscului, banca este obligată să întreprindă măsuri de corectare, care vor cuprinde, cel puţin, următoarele:
1) perfecţionarea sistemelor de informare şi de estimare a expunerii la risc;
2) reducerea nivelului riscului;
3) aplicarea altor măsuri sau o combinare a acestor măsuri în funcţie de situaţia concretă, starea şi condiţiile existente în bancă.

Secţiunea 2
Riscul de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărţii şi riscul de decontare

240. Banca trebuie să dispună de un cadru adecvat de administrare a riscului de credit care să ia în considerare apetitul la risc şi profilul de risc al băncii, precum şi condiţiile de piaţă şi cele macroeconomice. Acesta include politici şi proceduri de administrare a riscului de credit pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul în timp util al riscului de credit, inclusiv riscul de credit al contrapărţii şi cel de decontare.

241. Politica privind riscul de credit trebuie să se refere la toate activităţile de creditare a băncii şi să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, inclusiv moneda creditului, cât şi întregul portofoliu. În acest scop, politica privind riscul de credit va prevedea, cel puţin, cerinţe privind:
1) procedurile de derulare a procesului de creditare, inclusiv prin prisma cadrului contractual determinat în funcţie de specificul creditului, a contrapărţii şi a garanţiilor oferite de aceasta, modalităţile de asumare, inclusiv prin stabilirea cerinţelor mai restrictive faţă de contrapărţile supuse riscului valutar (aferente garanţiei, indicatorilor de îndatorare şi concentrare pe debitorii mari), de monitorizare şi control al riscului de credit;
2) categoriile de credit pe care banca urmează să le promoveze, tipul expunerii, sectorul economic, forma de proprietate, categoria contrapărţii (persoană fizică/juridică etc.), reşedinţa, aria geografică, moneda, durata iniţială, profitabilitatea estimată;
3) procedurile de identificare a pieţelor pe care banca intenţionează să activeze, determinarea caracteristicilor portofoliului de credite (inclusiv gradul de diversificare şi gradul de concentrare) şi evaluarea noilor oportunităţi de afaceri în cadrul activităţilor de creditare;
4) procedurile de determinare a contrapărţilor eligibile, condiţiilor ce trebuie îndeplinite de către acestea pentru a intra în relaţie de afaceri cu banca şi a garanţiilor acceptabile de către bancă;
5) procedurile de administrare efectivă a creditului, inclusiv analiza utilizării creditului conform destinaţiei, analiza continuă a capacităţii debitorului de a achita plăţile conform contractului, ţinând cont şi de nivelul riscului valutar la care este expus acesta şi determinarea nivelului de îndatorare a debitorului; examinarea permanentă a documentaţiei aferente creditului (contractul de credit, de garanţii reale şi personale şi alte garanţii, documente ce atestă situaţia financiară a contrapărţii etc.); evaluarea sistemului de clasificare, care se bazează pe esenţa economică a tranzacţiei şi mai puţin pe forma juridică, pentru ca acesta să corespundă cu specificul, mărimea şi complexitatea activităţilor băncii;
6) procedurile de identificare, administrare şi monitorizare a activelor şi angajamentelor condiţionale neperformante în vederea menţinerii unor standarde sănătoase de creditare şi conformării cu limitele stabilite privind asumarea riscului de credit;
7) criteriile de definire şi modalităţile de aprobare a activelor şi angajamentelor condiţionale noi, precum şi a activelor cu termenul prelungit şi renegociat;
8) derularea testelor de stres în scopul identificării punctelor slabe sau a vulnerabilităţilor potenţiale privind poziţiile riscului de credit, în baza diferitelor scenarii de stres;
9) procesul de raportare internă care să furnizeze conducerii băncii informaţii adecvate de măsurare, estimare şi raportare în timp util a mărimii şi calităţii riscului de credit;
10) asigurarea luării deciziilor de creditare în mod independent fără a fi influenţate de presiuni sau conflicte de interese.

242. În vederea prevenirii intrării în relaţii de afaceri cu persoane implicate în activităţi frauduloase, banca trebuie să dispună de proceduri care să includă, cel puţin, prevederi ce ţin de:
1) dispunerea de informaţii de la persoane din cadrul băncii, autorizate să efectueze investigaţiile necesare;
2) consultarea informaţiilor obţinute de către bancă de la structuri externe, organizate în condiţiile legii, având drept scop colectarea şi furnizarea de informaţii privind situaţia contrapărţii în calitatea sa de beneficiar de credite şi/sau alte informaţii de natură financiară;
3) cunoaşterea structurii participanţilor în capitalul persoanei juridice, precum şi verificarea referinţelor acestora şi a persoanelor responsabile de conducerea acesteia.

243. Banca va desfăşura activitatea de creditare în baza unor criterii prudente şi bine definite. La evaluarea riscului de credit faţă de o contraparte, banca va ţine cont, cel puţin, de următoarele:
1) destinaţia creditului, moneda creditului, termenul de acordare şi sursa de rambursare a acestuia;
2) profilul de risc curent al contrapărţii şi garanţiile prezentate, precum şi sensibilitatea garanţiilor la evoluţiile pieţei;
3) istoricul serviciului datoriei aferent contrapărţii şi capacitatea curentă şi viitoare de rambursare a acesteia, bazată pe evoluţiile financiare istorice şi proiecţiile viitoarelor fluxuri de mijloace băneşti, care în mod obligatoriu urmează a fi analizate critic sub aspectul probabilităţilor de realizare;
4) sectorul economic în care contrapartea îşi desfăşoară activitatea, precum şi poziţia acesteia în cadrul sectorului economic respectiv;
5) concentrarea expunerilor băncii faţă de contraparte şi modul în care aceasta rambursează ratele de credit, dobânzile;
6) probabilitatea nerespectării condiţiilor contractuale, stabilită pe baza unui sistem intern de evaluare a contrapărţii şi capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale, inclusiv posibilitatea de a executa garanţiile în condiţiile pieţei.

244. Banca trebuie să dispună de proceduri de evaluare a nivelului de risc al contrapărţii cu prevederi clare de clasificare a acestuia şi de determinare a reducerilor pentru pierderi aferente riscului de credit pe baza informaţiilor actualizate din dosarul de credit, precum şi proceduri pentru evaluarea continuă a garanţiilor care vor fi luate în considerare în procesul de clasificare.

245. Banca trebuie să dispună de proceduri de identificare şi înregistrare a expunerilor mari şi a modificărilor care pot interveni, precum şi de mecanisme de monitorizare a acestora. Expunerile care depăşesc un anumit procent din fondurile proprii eligibile ale băncii (stabilit în politicile interne, dar care nu va depăşi limitele stabilite prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la expunerile mari) şi/sau care presupun un risc de credit ridicat vor fi aprobate de către consiliul băncii.

246. Procesul de informare internă a băncii trebuie să permită evaluarea riscului de credit aferent elementelor din bilanţ şi din afara bilanţului. Procesul de informare trebuie să furnizeze informaţii adecvate privind componenta portofoliului de credite, cu accente pe divizarea creditelor standard, supravegheate şi neperformante şi/sau identificarea neconformării cu limitele de expunere stabilite, precum şi informaţii care să permită identificarea oricăror concentrări de risc, astfel, încât să permită depistarea creditelor problematice şi să permită aplicarea măsurilor adecvate în timp util.

247. Banca trebuie să dispună de un sistem pentru remedierea în timp util a situaţiei creditelor a căror calitate se deteriorează, precum şi un sistem pentru administrarea creditelor neperformante.

Secţiunea 3
Riscul de piaţă

248. Banca va dispune de politici adecvate care să descrie în mod clar rolurile şi responsabilităţile legate de identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscului de piaţă.

249. În procesul de administrare a riscului de piaţă, banca va lua în considerare, cel puţin, următoarele subcategorii ale acestuia:
1) riscul de poziţie, identificat ca risc general sau risc specific;
2) riscul valutar;
3) riscul de marfă.

250. În sensul pct.248, evaluarea trebuie să acopere riscurile asociate instrumentelor pe rata dobânzii, titlurilor de creanţă şi titlurilor aferente acestora din portofoliul de tranzacţionare reglementat, precum şi poziţiilor pe valute şi poziţiilor de risc de marfă atribuite atât în portofoliul de tranzacţionare, cât şi în cel bancar (păstrat până la scădenţă în afara portofoliului de tranzacţionare).

251. Politicile băncii privind riscul de piaţă vor stabili cel puţin cerinţe privind:
1) procedurile pentru determinarea nivelurilor acceptabile pentru toate riscurile, în special pentru riscul de poziţie, ţinând cont de tipurile de investiţii permise, calitatea şi cantitatea acceptabilă pe fiecare tip de investiţii, iar pentru riscul valutar se va ţine cont de toate valutele, nivelul profitabilităţii, de necesarul de lichidităţi în fiecare valută cu care operează banca, de componenţa structurii scadenţelor activelor şi pasivelor, şi a expunerilor din afara bilanţului, precum şi de riscul marjei de credit asociat poziţiilor cuantificate la valoarea justă şi de riscul asociat expunerilor din titluri de capital din perspectiva portofoliului bancar;
2) procedurile pentru identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor, precum şi stabilirea tipurilor de instrumente şi activităţi permise pentru ca banca să-şi gestioneze expunerile la riscul de piaţă, inclusiv caracteristicile şi scopurile utilizării acestora;
3) procesele de control care vor specifica, inclusiv efectuarea controalelor operaţionale zilnice pentru a asigura că informaţia este veridică şi completă, în vederea gestionării riscului de piaţă în conformitate cu reglementările interne ale băncii;
4) procedurile de autorizare şi procesele de înştiinţare pentru excepţiile de la politicile privind riscul de piaţă, precum şi fundamentarea necesităţii şi acceptabilităţii acestora;
5) metodologiile utilizate în scopul simulărilor de criză pe baza informaţiilor despre operaţiunile băncii şi nivelul stabilit pentru riscul de piaţă pentru a determina influenţa fluctuaţiei ipotetice a ratelor dobânzii, a cursurilor valutare asupra veniturilor şi fondurilor proprii ale băncii.

252. Banca va stabili limite pentru riscul de piaţă, aprobate de către consiliul băncii, care să corespundă capacităţii sale de absorbţie, dimensiunii şi complexităţii activităţii băncii şi/sau operaţiunilor efectuate de către aceasta şi care să reflecte toate riscurile de piaţă semnificative.

253. Banca trebuie să dispună de astfel de procese de administrare care să asigure că toate tranzacţiile sunt înregistrate la timp şi că poziţiile marcate la piaţă sunt reevaluate suficient de frecvent, utilizând informaţii de piaţă credibile sau, în absenţa preţurilor de piaţă, modele interne sau acceptate la nivelul domeniului bancar.

254. Banca trebuie să efectueze analize ale rezultatelor simulărilor de criză, să dispună de planuri pentru situaţii neprevăzute, după caz, să valideze sau să testeze sistemele utilizate pentru cuantificarea riscului de piaţă. Abordările utilizate de către bancă trebuie să fie integrate în politicile de administrare a riscurilor, iar rezultatele trebuie luate în considerare în cadrul strategiei băncii de asumare a riscului.

255. Banca va asigura verificarea independentă a informaţiilor de pe piaţă utilizate pentru evaluarea poziţiilor din portofoliul de tranzacţionare de către personalul ce nu este implicat în activitatea respectivă.

256. Riscul valutar va fi administrat de către bancă pentru toate activele şi pasivele în moneda naţională şi în valută, inclusiv cele ataşate la cursul valutei, din bilanţul contabil şi din afara bilanţului contabil.

257. În cadrul gestionării riscului de poziţie, banca va lua în considerare identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul volatilităţii potenţiale a preţurilor instrumentelor financiare din bilanţ şi din afara bilanţului. Limitele pentru expunerile la riscul de poziţie trebuie să includă limite pentru expunerea faţă de o companie, faţă de un sector şi limita pentru pierderi. Limitele pentru titlurile de valoare şi alte investiţii mai volatile şi mai puţin lichide trebuie să fie examinate din punctul de vedere al fezabilităţii menţinerii limitelor pentru pierderi mai mici decât cele stabilite pentru titlurile de valoare şi alte investiţii mai lichide şi mai puţin volatile.

258. Banca va asigura sisteme de informare în baza cărora aspectele legate de riscul de piaţă al băncii să fie raportate în timp util organului de conducere, cu accent pe nivelul şi tendinţa riscurilor, care vor include cel puţin:
1) pentru riscul de poziţie şi pentru riscul de marfă - o analiză a valorii totale a investiţiilor şi a valorilor curente pe piaţă, limitele agregate pentru investiţii şi informaţia despre respectarea acestora, schimbarea valorii activelor şi pasivelor şi a poziţiilor extrabilanţiere, efectul poziţiei riscului de preţuri asupra profitului şi fondurilor proprii ale băncii;
2) pentru riscul valutar - o analiză periodică (lunară, zilnică) a poziţiilor valutare deschise şi analiza fluxului de mijloace băneşti pentru fiecare valută şi agregate (intrări şi ieşiri) pentru cea mai apropiată perioadă viitoare, scadenţa poziţiilor scurte şi lungi, schimbarea valorii activelor, pasivelor şi poziţiilor din afara bilanţului ca urmare a schimbării cursurilor de schimb, efectul poziţiei riscului valutar asupra fondurilor proprii.

Secţiunea 4
Riscul operaţional

259. Banca va dispune de politici de administrare a riscului operaţional care să ia în considerare competenţele şi comportamentele (individuale şi corporative) ce determină angajamentul şi stilul de administrare de către bancă a riscurilor asociate riscului operaţional.

260. În procesul de administrare a riscului operaţional, banca va lua în considerare, cel puţin următoarele subcategorii ale acestuia:
1) riscul de conformitate;
2) riscul denaturării securităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale” ca subcategorie a riscului operaţional, riscul TIC.

261. Politicile de administrare a riscului operaţional al băncii vor prevedea, cel puţin, cerinţe privind:
1) procedurile de stabilire a indicatorilor de risc operaţional cu ajutorul cărora să poată fi determinată expunerea băncii la acest risc. Procedurile vor cuprinde, dar nu se vor limita la numărul de tranzacţii eşuate, frecvenţa şi/sau gravitatea erorilor, omisiunilor şi fraudelor, rata de fluctuaţie a personalului, creşterea rapidă a volumului unor activităţi, revizuirea periodică a nivelului acestora şi stabilirea unor limite de alertă;
2) procedurile de identificare şi evaluare a expunerii la riscul operaţional în baza evaluării produselor, activităţilor, proceselor şi sistemelor în vederea determinării celor purtătoare de riscuri operaţionale, colectării şi analizei datelor despre pierderile interne, care vor ajuta la identificarea domeniilor în care sunt necesare verificări suplimentare;
3) sistemele informaţionale adecvate şi eficace pentru monitorizarea riscului operaţional prin colectarea şi analiza datelor aferente riscului operaţional, precum şi facilitarea unor raportări adecvate către organul de conducere şi la nivel de linie de activitate;
4) procesele de control care vor specifica şi efectuarea controalelor operaţionale zilnice pentru a asigura că informaţia este veridică şi completă în vederea gestionării riscului operaţional în conformitate cu reglementările interne ale băncii;
5) procedurile de identificare a proceselor operaţionale critice, inclusiv a acelor procese care depind de furnizori externi sau terţi pentru care reluarea rapidă a activităţii ar fi esenţială;
6) revizuirea politicilor de fiecare dată când se observă o schimbare considerabilă a profilului de risc operaţional al băncii, dar şi în alte cazuri în care se atestă necesitatea unor asemenea revizuiri, inclusiv la introducerea produselor noi, domeniilor de afaceri noi, schimbărilor în structura organizaţională şi cea de conducere.

262. În procesul de administrare a riscului operaţional, banca va lua în considerare, cel puţin, următoarele categorii de evenimente:
1) fraude interne şi/sau externe sau tentative de fraudă internă şi/sau externă;
2) practici de angajare şi siguranţă la locul de muncă;
3) practici comerciale aferente clienţilor şi produselor;
4) existenţa pagubelor asupra activelor corporale;
5) întreruperea activităţii şi funcţionarea neadecvată a sistemelor;
6) executarea, livrarea şi administrarea proceselor.

263. Banca trebuie să asigure sisteme de informare, în baza cărora aspectele legate de riscul operaţional să fie raportate în timp util, cu accent pe nivelul şi tendinţa riscului, pe schimbarea valorii de bază a activelor şi pasivelor, precum şi a poziţiilor din afara bilanţului, pe efectul riscului operaţional asupra profitului şi fondurilor proprii.

264. Orice activitate externalizată către o parte terţă trebuie să fie revizuită de către bancă pentru a se asigura că riscul operaţional şi alte riscuri nu se majorează în urma metodelor inadecvate de control sau a altor deficienţe ale părţilor terţe care preiau activităţile respective.

265. Pentru a reduce riscul operaţional în anumite domenii, care poate fi cauzat de fraude sau calamităţi naturale, organul de conducere a băncii trebuie să decidă dacă este fezabilă asigurarea contra acestor pericole şi trebuie să argumenteze şi să documenteze motivele pentru care a decis sau a refuzat asigurarea pentru domeniile unde aceasta este disponibilă, utilizând analiza cost/beneficii, atunci când este posibil.

266. Organul de conducere este responsabil pentru crearea unei culturi de conformitate care protejează banca de riscul asociat cu nerespectarea legilor, regulamentelor subordonate acestora, regulilor şi codurilor aplicabile activităţii bancare.

267. Banca nu trebuie să participe la tranzacţii prin care clienţii intenţionează să evite respectarea cerinţelor de raportare financiară, a obligaţiilor fiscale sau să faciliteze conduita ilegală.

268. Identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscului de conformitate, precum şi testarea periodică privind conformarea băncii cu cadrul normativ se efectuează de către personalul funcţiei de conformitate.

269. Banca trebuie să dispună de o politică cu privire la riscul de conformitate care va conţine, cel puţin:
1) principiile de bază urmate de întreg personalul, inclusiv de organul cu funcţie de conducere şi procesele prin intermediul cărora riscurile de conformitate sunt administrate la toate nivelurile băncii;
2) cerinţe privind procedurile de identificare şi evaluare a problemelor legate de riscul de conformitate cu care se confruntă banca şi planurile de soluţionare a acestora. Aceste planuri trebuie să soluţioneze şi deficienţele de politici, proceduri, precum şi să ducă la prevenirea unor situaţii similare sau conexe în viitor;
3) descrierea rolului, drepturilor, responsabilităţilor funcţiei de conformitate şi stabilirea măsurilor care asigură independenţa acesteia;
4) cerinţe privind procesul de alocare a resurselor pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce ţin de funcţia de conformitate;
5) cerinţe privind procedurile de stabilire a relaţiilor cu funcţia de administrare a riscurilor băncii şi cu funcţia de audit intern.

270. Organul de conducere este responsabil pentru asigurarea raportării imediate de către personalul funcţiei de conformitate a oricăror neîndepliniri a cadrului legal, actelor normative, acordurilor, practicilor recomandate sau standardelor etice care ar putea atrage un risc considerabil de sancţiuni, pierderi financiare sau deteriorarea reputaţiei.

271. Banca trebuie să dispună de procese şi o infrastructură TIC adecvate prin care să administreze riscurile aferente sistemului informaţional. Acestea vor întruni cerinţe minime stabilite prin Regulamentul privind cerinţele minime pentru sistemele informaţionale şi de comunicare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47/2018.

272. Banca va informa, în scris, în termene rezonabile Banca Naţională a Moldovei cu privire la schimbările cu impact semnificativ asupra riscului operaţional la care aceasta este expusă.

Secţiunea 5
Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare
(Interest rate risk in the banking book, în continuare: IRRBB)

273. Banca va implementa sisteme de identificare, evaluare şi administrare a riscului rezultat din variaţiile potenţiale ale ratelor dobânzii care afectează activităţile băncii care sunt în afara portofoliului de tranzacţionare.

274. În sensul pct.273, banca ia în considerare impactul asupra valorii economice calculate ca procent din fondurile proprii reglementate ale băncii, precum şi impactul asupra veniturilor din modificarea ratelor dobânzii.

275. În sensul pct.273, banca ia în considerare următoarele subcategorii de riscuri:
1) riscul de reevaluare, respectiv riscul asociat neconcordanţei temporale a scadenţei cu reevaluarea activelor, a datoriilor cu poziţiile extrabilanţiere pe termen scurt şi lung;
2) riscul asociat curbei randamentului, respectiv riscul asociat variaţiilor pantei şi formei curbei randamentului;
3) riscul aferent bazei, respectiv riscul asociat acoperirii expunerii la o singură rată a dobânzii cu expunere la o rată care se reevaluează în condiţii uşor diferite;
4) riscul de opţiune, respectiv riscul asociat opţiunilor (ex. consumatori care răscumpără produsele cu rată fixă atunci când se schimbă ratele de piaţă).

276. Banca stabileşte principalii factori determinanţi de expunere la riscul IRRBB şi evaluează eventualul impact prudenţial al acestui risc asupra băncii.

277. Banca identifică sursele IRRBB la care este expusă sau este susceptibilă de a fi expusă.

278. Organul de conducere al băncii trebuie să stabilească, să aprobe, precum şi să examineze periodic strategia de risc de rată a dobânzii, politicile şi procesele pentru identificarea, cuantificarea, monitorizarea şi controlul riscului de rată a dobânzii.

279. Organul executiv al băncii trebuie să asigure implementarea strategiei, politicilor şi proceselor de risc de rată a dobânzii.

280. Strategia băncii privind riscul IRRBB trebuie să reflecte în mod corect apetitul băncii la riscul de rată a dobânzii şi să fie în concordanţă cu apetitul general la risc.

281. Strategia băncii privind riscul IRRBB trebuie să ţină cont de aspectele ciclice ale economiei şi de decalajele rezultate din componenţa activităţilor privind riscul IRRBB.

282. Banca trebuie să dispună de sisteme interne de raportare care să furnizeze informaţii prompte şi cuprinzătoare cu privire la expunerea ei la IRRBB.

283. Banca trebuie să aloce responsabilităţi pe linia administrării riscului de rată a dobânzii unor persoane independente de persoanele responsabile cu tranzacţionarea şi/sau cu alte activităţi de asumare a riscului, care să beneficieze de linii de raportare separate.

284. În vederea conformării cu cerinţele prevăzute la pct.273, banca trebuie să dispună de sisteme de cuantificare a riscului de rată a dobânzii cuprinzătoare şi adecvate, iar orice modele şi ipoteze utilizate trebuie validate cu regularitate, dar cel puţin anual.

285. Limitele stabilite de către bancă trebuie să reflecte strategia de risc a acesteia, să fie înţelese de către personalul relevant şi comunicate acestuia cu regularitate.

286. Orice excepţie de la politicile, procesele şi limitele stabilite trebuie analizată cu promptitudine de către organul executiv şi, după caz, de către consiliul băncii.

287. Banca trebuie să poată demonstra că nivelul fondurilor proprii deţinut, stabilit prin intermediul sistemului de cuantificare a acestuia, aferent băncii, acoperă şi riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzacţionare.

288. În scopul măsurării expunerii la IRRBB, banca trebuie să aibă în vedere şi să evalueze impactul:
1) ipotezelor emise asupra activelor şi pasivelor nepurtătoare de dobândă din afara portofoliului de tranzacţionare (inclusiv fonduri proprii şi rezerve);
2) ipotezelor emise asupra comportamentului clientului cu privire la “depozite fără scadenţă” (scadenţa asumată pentru pasive cu scadenţă contractuală scurtă, dar cu scadenţă comportamentală lungă);
3) factorilor comportamentali asupra activelor sau pasivelor.

289. Banca trebuie să dispună de capacitatea necesară pentru a măsura în mod regulat sensibilitatea valorii economice şi a veniturilor nete din dobânzi/câştigurilor în cadrul unor scenarii diferite la potenţialele modificări ale nivelului şi formei curbei de randament al ratei dobânzii, precum şi la modificarea relaţiei dintre diferite rate ale pieţei.

290. Pentru a cuantifica vulnerabilitatea valorii economice şi a veniturilor nete din dobânzi/câştigurilor în condiţiile unor modificări adverse ale ratei dobânzii, banca va derula simulări de criză cel puţin anual.

291. În sensul pct.290, simulările de criză trebuie să se bazeze pe scenariile cele mai nefavorabile care sunt rezonabile şi trebuie să surprindă toate sursele semnificative de risc, inclusiv modificări privind ipotezele esenţiale. Organul executiv al băncii trebuie să ia în considerare rezultatele obţinute la stabilirea şi revizuirea politicilor, proceselor şi limitelor pentru riscul de rată a dobânzii.

292. Banca trebuie să dispună de politici bine fundamentate, robuste şi formalizate, care să trateze problemele importante pentru circumstanţele individuale ale acesteia, probleme care, fără a aduce atingere principiului proporţionalităţii, se pot referi la:
1) definirea şi delimitarea internă a activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare şi a celor care aparţin portofoliului de tranzacţionare;
2) definiţia valorii economice şi concordanţa sa cu metoda utilizată pentru evaluarea activelor şi datoriilor pe baza valorii actualizate a fluxurilor de mijloace băneşti viitoare sau pe baza valorii actualizate a profiturilor viitoare;
3) definiţia riscului asociat câştigurilor şi concordanţa acesteia cu abordarea băncii privind elaborarea de planuri corporative şi previziuni financiare;
4) dimensiunea şi forma diferitelor şocuri utilizate pentru calculele interne;
5) utilizarea unei abordări dinamice şi/sau statice la aplicarea şocurilor de rată a dobânzii;
6) tratamentul tranzacţiilor în desfăşurare care sunt afectate de riscul de rată a dobânzii – pipeline transactions, inclusiv orice acoperire aferentă acestora;
7) agregarea expunerilor la rata dobânzii exprimate în mai multe monede;
8) tratamentul riscului aferent bazei – basis risk – care rezultă din indici de rată a dobânzii diferiţi;
9) includerea (sau nu) activelor şi a datoriilor nepurtătoare de dobândă din afara portofoliului de tranzacţionare – inclusiv fonduri proprii şi rezerve, în calculele de măsurare a IRRBB;
10) tratamentul comportamental al conturilor curente şi de economii (scadenţa atribuită pasivelor cu scadenţă contractuală scurtă, dar cu o scadenţă comportamentală lungă);
11) măsurarea efectelor IRRBB care decurg din opţiuni integrate şi automate din active sau datorii, acoperind atât efectele de convexitate, cât şi nelinearitatea rezultatului asociat produselor de tip opţiuni explicite;
12) gradul de granularitate utilizat în calculele de măsurare (utilizarea benzilor de scadenţă, includerea fluxurilor de mijloace băneşti viitoare sau doar a soldului principalului).

Secţiunea 6
Riscul de lichiditate

293. Riscul de lichiditate va fi administrat de către bancă pentru toate activele şi pasivele în moneda naţională şi în valută, inclusiv cele ataşate la cursul valutei, din bilanţul contabil şi din afara bilanţului contabil, precum şi luând în calcul toate riscurile complementare (care derivă).

294. Banca trebuie să se asigure că deţine rezerve de lichiditate suficiente şi să dispună de planuri de finanţare alternative. În acest scop, banca trebuie să dispună de politici şi proceduri de identificare, măsurare, administrare şi monitorizare a riscului de lichiditate dezvoltate pentru anumite perioade, inclusiv pe parcursul zilei - intraday.

295. Politica băncii privind riscul de lichiditate va include, cel puţin, cerinţe privind:
1) procedurile de stabilire a limitelor acceptabile ale riscului de lichiditate bazate pe parametri care pot fi identificaţi clar şi care să fie în corespundere cu obiectivele pe termen scurt şi pe termen lung cu privire la lichiditatea băncii;
2) procedurile pentru identificarea, evaluarea şi monitorizarea poziţiilor de lichiditate, inclusiv ţinând cont de limitele stabilite. Acest proces trebuie să includă un cadru robust pentru previzionarea fluxurilor de mijloace băneşti provenite din active, datoriilor şi elementelor din afara bilanţului pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii de criză;
3) procedurile de determinare a componenţei activelor şi pasivelor pentru menţinerea unui nivel suficient de lichiditate, de diversificare a depozitelor şi a altor surse de fonduri pentru a evita volatilitatea lichidităţii şi pentru a determina limitele pentru tranzacţiile cu contrapărţile, de stabilire a listei instrumentelor şi activităţilor permise pentru ca banca să-şi gestioneze expunerea la riscul de lichiditate, inclusiv caracteristicile şi scopurile utilizării acestora;
4) procedurile de raportare pentru diseminarea informaţiei la fiecare nivel şi frecvenţa raportării;
5) procedurile de control pentru a asigura că informaţia este veridică şi completă şi de o calitate adecvată pentru a permite subdiviziunilor relevante şi organului de conducere ale băncii să-şi îndeplinească atribuţiile;
6) procedurile de autorizare şi comunicare a excepţiilor de la politica privind riscul de lichiditate, dacă urmează să se admită excepţii, precum şi fundamentarea necesităţii şi acceptabilităţii acestora;
7) procedurile privind simulările de criză vor cuprinde o varietate de scenarii pe termen scurt (minimum 3, cu 3 grade de sensibilitate diferite), mediu şi lung, ţinând cont de situaţiile specifice caracteristice băncii, dar şi pieţei, în baza cărora se analizează vulnerabilităţile băncii aferente poziţiei lichidităţii, se determină efectele negative potenţiale şi căile de evitare/soluţionare a acestora. Aceste scenarii trebuie permanent actualizate, luând în considerare atât factorii interni (specifici băncii), cât şi cei externi (ce ţin de piaţă);
8) procedurile de administrare a lichidităţii în situaţii de criză care vor prevedea identificarea punctelor slabe sau vulnerabilităţilor potenţiale privind nivelul de lichiditate al băncii în condiţii imprevizibile şi elaborarea planurilor de administrare a lichidităţii pentru astfel de situaţii.

296. Banca trebuie să evalueze intrările de mijloace băneşti, pe care comparându-le cu ieşirile de mijloace băneşti, să determine valoarea activelor lichide, în scopul de a identifica deficitul potenţial al finanţării nete viitoare. În acest sens, banca va identifica, evalua şi monitoriza poziţiile aferente riscului de lichiditate pentru:
1) fluxurile de mijloace băneşti viitoare aferente activelor şi datoriilor;
2) sursele de cerere neprevăzută de lichiditate şi factorii declanşatori asociaţi poziţiilor din afara bilanţului;
3) valutele în care banca efectuează tranzacţii cu ponderi semnificative;
4) activităţile aferente conturilor corespondente, de custodie şi de decontare.

297. În scopul identificării, evaluării şi monitorizării poziţiilor aferente riscului de lichiditate pentru fluxurile de mijloace băneşti viitoare aferente activelor şi datoriilor, banca trebuie:
1) să dispună de un cadru robust de administrare a riscului de lichiditate care să furnizeze previziuni dinamice ale fluxurilor de mijloace băneşti ce iau în considerare ipoteze cu privire la comportamentul contrapărţilor importante în situaţia modificării condiţiilor acestuia;
2) să construiască ipoteze realiste cu privire la necesităţile de lichiditate pe termen scurt şi pe termen lung, care să reflecte complexitatea activităţilor desfăşurate, a produselor oferite şi a pieţelor pe care operează;
3) să analizeze calitatea activelor care pot fi utilizate drept garanţie financiară pentru a evalua potenţialul acestora de a asigura finanţarea în condiţii de criză;
4) să administreze, în funcţie de scadenţă, intrările de mijloace băneşti în raport cu ieşirile de mijloace băneşti înregistrate pentru a obţine o distribuţie pe scadenţe a surselor de care dispune în vederea utilizării acestora.

298. În scopul identificării, evaluării, monitorizării şi controlului poziţiilor aferente riscului de lichiditate pentru sursele de cerere neprevăzută de lichiditate şi factorii declanşatori asociaţi poziţiilor din afara bilanţului, banca trebuie:
1) să identifice, să evalueze şi să monitorizeze fluxurile de mijloace băneşti legate de angajamentele din afara bilanţului şi de alte obligaţii neprevăzute;
2) să monitorizeze administrarea riscului de lichiditate legat de relaţia cu anumite entităţi stabilită în scopul minimizării riscurilor instrumentelor financiare derivate, garanţiilor şi altor angajamente ale băncii.

299. În scopul identificării, evaluării şi monitorizării poziţiilor aferente riscului de lichiditate pentru valute, în cazul efectuării tranzacţiilor cu ponderi semnificative, banca trebuie:
1) să evalueze necesităţile agregate de lichiditate în valută;
2) să analizeze separat strategia pentru fiecare valută în care desfăşoară o activitate semnificativă, cu luarea în considerare a restricţiilor în perioadele de criză;
3) să evalueze probabilitatea pierderii accesului pe pieţele valutare, precum şi gradul de convertibilitate al monedelor pe care banca le utilizează în cadrul activităţii sale.

300. În scopul identificării, evaluării şi monitorizării poziţiilor aferente riscului de lichiditate pentru activităţile aferente conturilor corespondente, de custodie şi de decontare, banca trebuie să înţeleagă şi să aibă capacitatea de a administra modalitatea în care furnizarea de servicii de corespondent, custodie şi decontare îi poate afecta fluxurile de mijloace băneşti.

301. Banca va determina lichiditatea unui activ în baza capacităţii acestuia de a genera lichidităţi, indiferent de clasificarea lui ca element din portofoliul de tranzacţionare/element din afara portofoliului de tranzacţionare sau de tratamentul contabil aplicabil acestuia.
Banca trebuie să asigure sisteme de informare, în baza cărora aspectele legate de riscul de lichiditate să fie raportate în timp util organului de conducere, cu accent pe nivelul şi tendinţa riscului respectiv care vor include, cel puţin, o analiză a fluxului de mijloace băneşti pentru fiecare monedă (intrările şi ieşirile) divizat pe diferite perioade, schimbarea valorii de bază a activelor, pasivelor şi a poziţiilor din afara bilanţului cauzate de schimbările pe piaţă, efectul poziţiei riscului de lichiditate asupra profitului şi fondurilor proprii.

302. Banca trebuie să asigure existenţa unor proceduri de identificare a diferitelor semnale de avertizare timpurie, care indică o posibilă apariţie a unor probleme privind lichiditatea, cum ar fi:
1) concentrări în active sau în pasive;
2) reducerea calităţii activelor care poate să genereze o reducere a intrărilor de mijloace băneşti;
3) majorarea rapidă a activelor din surse de finanţare relativ volatile;
4) retragerea de către clienţi a depozitelor înainte de termen (depozitele la termen) sau accelerarea refluxului depozitelor;
5) majorarea de către creditorii băncii a ratelor dobânzii sau reducerea sumei liniilor de credit;
6) un coeficient mai înalt al raportului dintre împrumuturi şi depozite, ceea ce poate conduce la o creştere disproporţională a datoriilor;
7) expuneri mari din afara bilanţului;
8) creşterea cazurilor de survenire a clauzei de plată anticipată/clauzei “cross-default” impusă băncii de către creditori, inclusiv de cei externi;
9) orice alţi factori care sunt consideraţi importanţi de către funcţia de administrare a riscurilor, organul executiv sau de către consiliul băncii.

303. În procesul de planificare pentru situaţii imprevizibile, conducerea băncii va ţine cont de rezultatele simulărilor de criză. Planurile pentru situaţii imprevizibile trebuie să cuprindă:
1) diverse opţiuni ale scenariilor de stres pentru a crea o imagine clară despre măsurile necesare privind administrarea lichidităţii în situaţii de criză;
2) linii de comunicare bine determinate care să permită luarea deciziilor oportune şi bine argumentate de către conducerea băncii, precum şi aplicarea promptă şi eficientă a măsurilor de rigoare în situaţii imprevizibile.

Secţiunea 7
Riscul de ţară/Riscul de transfer

304. Banca care are expuneri transfrontaliere şi în valută, inclusiv în numerar, plasamente, conturi corespondente, investiţii, împrumuturi şi alte active din bilanţ şi din afara bilanţului, precum şi surse de finanţare externe va elabora şi va implementa politica cu privire la riscul de ţară şi riscul de transfer care va stabili, cel puţin, cerinţe privind:
1) procedurile de determinare a nivelului de risc acceptabil pentru o regiune, monedă, ţară şi a limitelor expunerilor în funcţie de activităţi;
2) procedurile de determinare a criteriilor privind evaluarea situaţiei politice, economice şi financiare a ţării şi a tipurilor de instrumente şi activităţi care pot fi permise pentru ca banca să-şi gestioneze adecvat expunerea la riscul de ţară şi la riscul de transfer;
3) procedurile de raportare pentru diseminarea informaţiei cu privire la expunerile transfrontaliere ale băncii la fiecare nivel organizatoric al băncii cu o structură, conţinut şi frecvenţă corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate;
4) procesele de control care vor asigura că informaţia este exactă şi completă şi calitatea acesteia este adecvată, cu stabilirea mijloacelor de control şi asigurarea integrităţii sistemului utilizat pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscului de ţară şi al riscului de transfer;
5) procedurile de autorizare şi procesele de înştiinţare pentru excepţii de la politica privind riscul de ţară şi riscul de transfer, dacă urmează să se admită excepţii, precum şi fundamentarea necesităţii şi acceptabilităţii acestora;
6) procedurile aferente evaluării şi determinării reducerilor pentru pierderi la activele şi angajamentele supuse riscurilor de ţară şi de transfer.

305. Procedurile de evaluare trebuie să determine posibilitatea realocării riscului, adică localizarea finală a riscului în ţara garantului către care riscul este transferat, să prevadă agregarea expunerilor şi să permită conducerii băncii să monitorizeze expunerile totale ale băncii faţă de ţări şi valute individuale.

306. Expunerea băncii faţă de o ţară/valută individuală va include toate conturile din bilanţ şi din afara bilanţului cu privire la contrapărţile care sunt rezidente ale ţării/valutei în cauză. Acestea vor fi monitorizate în conformitate cu următoarele aspecte: valorile din bilanţ şi din afara bilanţului; maturitatea reziduală; maturitatea contractuală; tipul contrapărţii (ţară, bancă, persoană juridică non-bancară, persoană fizică).

307. Banca trebuie să dispună de procese de analiză a riscului de ţară şi de acordare a rating-ului unei ţări care să reflecte profilul real de risc al acesteia. Ratingul se utilizează ca bază pentru determinarea limitelor de expunere. Pentru acordarea rating-ului, băncile pot folosi diferite surse, cum ar fi evaluările şi ratingul agenţiilor internaţionale (Standard & Poor′s, Moody′s şi Fitch-IBCA), publicaţiile oficiale ale Fondului Monetar Internaţional sau ale Băncii Mondiale şi/sau alte publicaţii recunoscute la nivel internaţional. Aceste surse pot fi folosite ca bază la evaluarea proprie a băncii.

308. Banca trebuie să asigure sisteme de informare, în baza cărora aspectele legate de riscul de ţară şi riscul de transfer să fie raportate în timp util, cu accent pe nivelul şi tendinţa riscului de ţară şi a riscului de transfer ale băncii, care vor include, cel puţin, informaţia aferentă conturilor din bilanţ şi din afara bilanţului, scadenţa, tipul debitorului/creditorului, efectul poziţiei riscului de ţară şi a riscului de transfer asupra fondurilor proprii.

Secţiunea 8
Riscul de concentrare

309. Banca trebuie să dispună de politici în legătură cu expunerea la riscul de concentrare. Politicile referitoare la riscul de concentrare trebuie revizuite astfel, încât să fie luate în considerare orice modificări cu privire la apetitul la risc şi la mediul în care banca îşi desfăşoară activitatea şi trebuie să prevadă, cel puţin, următoarele:
1) procedurile de stabilire şi utilizare a limitelor interne pentru reducerea riscului de concentrare în concordanţă cu cadrul general de administrare şi măsurare a riscurilor;
2) procedurile de identificare, evaluare şi monitorizare a riscului de concentrare;
3) procedurile de autorizare şi comunicare a excepţiilor de la politica privind riscul de concentrare, dacă urmează să se admită excepţii, precum şi fundamentarea necesităţii şi acceptabilităţii acestora.

310. Banca trebuie să dispună de procese interne adecvate care să corespundă naturii, dimensiunii şi complexităţii activităţii desfăşurate pentru raportarea riscului de concentrare rezultat din:
1) expunerile individuale faţă de clienţi sau faţă de grupuri de clienţi aflaţi în legătură;
2) expunerile faţă de contrapărţile din acelaşi sector economic sau regiune geografică;
3) expunerile de credit indirecte, rezultate în urma aplicării tehnicilor de diminuare a riscului de credit.

311. Banca va efectua analize ale creditelor şi ale altor active, inclusiv estimări ale tendinţelor acestora şi va lua în considerare rezultatele acestor analize în cazul stabilirii şi verificării gradului de adecvare a procedurilor şi a limitelor, a pragurilor şi a altor concepte similare pentru administrarea riscului de concentrare.

312. Monitorizarea riscului de concentrare va fi încorporată de către bancă în sistemele de administrare a riscurilor şi de raportare şi va fi efectuată cu o frecvenţă adecvată care să reflecte natura activităţilor desfăşurate de aceasta.

313. În cazul în care în urma activităţii de monitorizare sunt identificate elemente susceptibile a da naştere unor posibile disfuncţionalităţi, organul de conducere al băncii va întreprinde, cel puţin, una dintre următoarele măsuri:
1) revizuirea detaliată a mediului de risc într-un sector specific;
2) derularea de simulări de criză şi de analize pe bază de scenarii suplimentare;
3) revizuirea în profunzime a performanţei economice a contrapărţilor;
4) revizuirea nivelurilor de aprobare pentru activităţile noi;
5) revizuirea periodică a tehnicilor de diminuare a riscurilor, a valorii lor şi a posibilităţilor de executare a acestora.

Secţiunea 9
Riscul privind expunerile cu persoanele afiliate

314. Banca trebuie să dispună de politici şi proceduri adecvate pentru cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, identificarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi determinarea expunerilor individuale şi totale faţă de persoanele afiliate, pentru determinarea sumei totale a acestor expuneri, precum şi pentru monitorizarea şi raportarea respectivelor expuneri prin intermediul unui proces independent de verificare şi auditare. La elaborarea politicilor şi procedurilor respective, se vor lua în consideraţie natura, extinderea, scopul şi substanţa economică a tranzacţiilor cu persoanele afiliate.

315. Pentru aplicarea prevederilor pct.314, banca, cel puţin, va implementa cerinţele din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240/ 2013.

316. Excepţiile de la aplicarea politicilor, procedurilor şi limitelor aferente tranzacţiilor cu persoanele afiliate trebuie raportate consiliului băncii, pentru luarea de măsuri corespunzătoare.

317. Tranzacţiile cu persoanele afiliate băncii vor fi monitorizate atât de către organul executiv, cât şi de către consiliu pe bază continuă.

318. Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să asigure că tranzacţiile cu persoanele afiliate sunt analizate, iar riscurile actuale sau potenţiale, pe care acestea le presupun pentru bancă, sunt identificate şi evaluate în mod adecvat.

319. Membrii organului de conducere al băncii şi persoanele care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii sunt excluşi din procesul de aprobare şi administrare a tranzacţiilor băncii cu persoanele cu care aceştia se află în conflict de interese.

Secţiunea 10
Riscul reputaţional

320. Banca trebuie să identifice, să evalueze şi să monitorizeze riscul reputaţional la toate nivelurile de afaceri, inclusiv pe componentele de bază ale acestuia:
1) riscul de reputaţie corporativă, care se referă la performanţa, strategia, executarea şi livrarea serviciilor de către bancă ce pot fi reale sau percepute;
2) riscul de reputaţie operaţională, când o activitate, acţiune sau poziţie a băncii, a membrilor organului de conducere şi/sau a persoanelor afiliate băncii va dăuna imaginii băncii, astfel încât va fi afectat profitul şi fondurile proprii ale băncii.

321. La identificarea şi evaluarea riscului reputaţional, banca va ţine cont de sursele de provenienţă ale acestuia, fără a se limita la incapacitatea acesteia de a asigura confidenţialitatea informaţiei care nu este destinată publicului larg (fie pe intern, fie prin externalizare), din numărul mare de plângeri/reclamaţii din partea clienţilor, de sancţiuni din partea autorităţilor abilitate cu drept legal în acest sens, din asocierea reală sau percepută cu persoane sau companii cu reputaţie negativă, din incapacitatea de a îndeplini obligaţiile contractuale asumate.

322. La evaluarea riscului reputaţional, banca va ţine cont de cadrul de reglementare, precum şi de orice alte elemente care îi pot afecta activitatea. La astfel de elemente pot fi atribuite, cel puţin, următoarele:
1) informaţiile, conforme sau nu cu realitatea, percepute nefavorabil asupra imaginii sau practicilor de afaceri ale băncii;
2) pierderea încrederii în soliditatea băncii cauzată de afectarea gravă a securităţii acesteia în urma unor atacuri interne sau externe asupra sistemului informaţional;
3) întâmpinarea de către clienţi a unor dificultăţi în utilizarea anumitor produse fără a avea suficiente informaţii despre acestea şi fără a cunoaşte procedurile de remediere a problemelor apărute.

323. Banca trebuie să adopte o politică referitor la administrarea riscului reputaţional care să prevadă, cel puţin, următoarele:
1) stabilirea procedurilor care să permită băncii să activeze în mod sigur şi eficient, să-şi construiască capital reputaţional şi să evite conflictul de interese şi alte probleme potenţiale care ar putea dăuna băncii;
2) administrarea riscului printr-un proces de anticipare, analiză şi diminuare a acestuia şi, ulterior, prin intermediul aşteptărilor interne şi externe;
3) măsurarea tendinţelor pentru reputaţia băncii prin mijloace fezabile, astfel ca numărul de plângeri/reclamaţii ale clienţilor, articole şi tendinţe din sectorul bancar care relevă subiecte ce ar putea dăuna reputaţiei băncii;
4) identificarea evenimentelor riscante ca fiind specifice băncii sau sectorului bancar în întregime pentru a determina acţiunile de remediere care pot fi aplicate;
5) impunerea transparenţei, astfel încât clienţii băncii să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la reputaţia băncii;
6) raportarea organelor de conducere despre orice eveniment semnificativ care ar dăuna reputaţiei băncii;
7) stabilirea procedurilor clar definite pentru aprobarea comunicatelor de presă;
8) desemnarea persoanelor care pot oferi informaţii publicului, în special în timpul crizelor;
9) instruirea personalului pentru a evita fluxul de informaţii incorecte şi inoportune către clienţi.

324. Pentru reducerea riscului reputaţional, banca va dezvolta programe de educare a clienţilor în vederea utilizării noilor produse şi servicii oferite, cunoaşterii costurilor aferente acestora, precum şi identificării eventualelor probleme şi a modalităţilor de soluţionare a acestora.


TITLUL VI
SIMULĂRI DE CRIZĂ

Capitolul I
CERINŢE PRIVIND SIMULĂRILE DE CRIZĂ

325. Banca este obligată să dispună de politici şi proceduri documentate aferente programului de simulări de criză care va include, cel puţin, următoarele aspecte:
1) tipurile de simulări de criză şi scopul principal al fiecărei componente a programului;
2) frecvenţa exerciţiilor de simulări de criză şi criteriile în funcţie de care acestea variază;
3) detaliile metodologice ale fiecărei componente, inclusiv definirea scenariilor relevante şi rolul raţionamentelor profesionale ale personalului implicat la toate etapele de desfăşurare;
4) totalitatea ipotezelor de aplicare a şocurilor şi acţiunilor de remediere prevăzute, bazate pe scop, tip şi rezultat al simulărilor de criză, inclusiv o evaluare a fezabilităţii acţiunilor de remediere în situaţii de stres.

326. Pentru fiecare repriză a simulărilor de criză, banca trebuie să documenteze ipotezele şi elementele fundamentale ale exerciţiului. Acestea vor include raţionamentele şi hotărârile care stau la baza scenariilor alese şi sensibilitatea rezultatelor în funcţie de tipul şi severitatea scenariilor. O evaluare a unor astfel de ipoteze trebuie efectuată de către bancă în mod regulat sau în funcţie de evoluţia condiţiilor externe.

327. Banca va utiliza simulările de criză în calitate de instrument de diagnostic pentru înţelegerea profilului său de risc şi de instrument anticipativ în cadrul procesului intern de evaluare a corespunderii nivelului fondurilor proprii şi lichidităţilor la riscuri (evaluarea modului în care profiturile şi/sau fondurile proprii sunt afectate de situaţii de criză, evaluarea riscurilor într-o manieră anticipativă). Simulările de criză vor fi folosite în combinaţie cu alte instrumente de administrare şi control al riscurilor, iar rezultatele trebuie să fie considerate în procesul de luare a deciziilor la nivelul corespunzător de management, inclusiv deciziile strategice de afaceri ale consiliului şi ale organului executiv.

328. Metodologia simulărilor de criză trebuie să acopere toate domeniile de activitate supuse riscurilor şi riscurile aferente acestor domenii şi să includă un spectru larg de scenarii, inclusiv scenarii anticipative (ale evenimentelor ce ar putea avea loc), cu scopul de a lua în considerare interacţiunile la nivel de bancă şi sistem. În acest context, simulările de criză urmează a fi elaborate în vederea identificării riscurilor la nivel de sistem, inclusiv refluxul masiv al depozitelor, expunerile faţă de anumite grupuri de persoane aflate în legătură, sectoare economice, expuneri interbancare etc.

329. Banca trebuie să determine toate riscurile care pot fi supuse simulărilor de criză, efectuând analize ale naturii şi compoziţiei portofoliilor băncii, precum şi ale mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de riscurile identificate, banca stabileşte factorii de risc care vor fi utilizaţi pentru simulările de criză. În acest context, programul simulărilor de criză va conţine cel puţin următoarele:
1) analiza domeniilor de afaceri, tipurile de risc, precum şi componentele separate ale portofoliilor şi liniilor de afaceri;
2) interdependenţa dintre riscuri;
3) un mecanism flexibil care va permite modelarea unei varietăţi de simulări de criză pe orice domeniu de activitate, tip de risc, eveniment posibil sau client important;
4) date care reflectă activităţile băncii în vederea obţinerii unei imagini complexe referitor la rezistenţa băncii la potenţialele şocuri.

330. Banca este obligată să identifice punctele vulnerabile ale factorilor de risc din cadrul simulărilor de criză, inclusiv de risc macroeconomic, de credit, financiar, în contextul evenimentelor externe care pot afecta profitabilitatea, solvabilitatea, concentraţiile de risc neidentificate, potenţialele interacţiuni între tipurile de risc care ar putea ameninţa viabilitatea băncii sau conformitatea cu cadrul de reglementare.

331. Banca trebuie să poată justifica alegerea factorilor de risc pentru simulările de criză, iar rezultatele trebuie utilizate pentru determinarea toleranţei la risc a băncii şi stabilirea unor limite la expuneri în vederea fundamentării opţiunilor strategice referitor la planificarea de afaceri pe termen lung, inclusiv planificarea fondurilor proprii şi a lichidităţilor.

332. Simulările de criză trebuie să fie bazate pe evenimente excepţionale, dar plauzibile. Simulările de criză trebuie să permită simularea şocurilor ce nu au avut loc anterior şi sunt menite de a evalua soliditatea modelelor la posibilele schimbări ale mediului economic şi financiar. La alegerea simulărilor de criză, banca trebuie să ţină cont de următoarele:
1) simulările de criză trebuie să se efectueze pe portofolii şi tipuri de risc în funcţie de schimbările şi corelaţia dintre riscurile identificate pentru un anumit portofoliu;
2) simulările de criză trebuie să se efectueze la diferite niveluri de severitate şi probabilitate de materializare;
3) scenariile de stres trebuie să fie dinamice şi să includă apariţia simultană a evenimentelor în întreaga bancă. Dezvoltarea unui portofoliu de scenarii ipotetice, care va include şi un scenariu bazat pe evoluţiile istorice relevante ale parametrilor de risc;
4) în cazul scenariilor istorice, simulările de criză trebuie să fie bazate pe scenarii excepţionale, dar plauzibile pe parcursul unei anumite perioade, utilizând, dacă este posibil, date înregistrate pe parcursul unui întreg ciclu economic;
5) banca trebuie să înţeleagă cât de sever pot fi afectate fondurile proprii de profitabilitatea viitoare sau lipsa acesteia şi cum va face faţă unei situaţii de criză precum cea simulată.

333. Simulările de criză trebuie efectuate cu o periodicitate stabilită de bancă, dar nu mai rar decât o dată pe an. Simulările de criză pot fi efectuate şi ad hoc pentru scopuri specifice. La determinarea frecvenţei efectuării simulărilor de criză, banca va ţine cont, cel puţin, de următoarele:
1) obiectivele şi scopul programului privind simulările de criză;
2) scopul simulărilor de criză;
3) complexitatea băncii şi a sectorului bancar;
4) schimbările semnificative în mediul în care banca îşi desfăşoară activitatea sau în profilul de risc al acesteia;
5) disponibilitatea datelor externe necesare pentru a efectua simulările de criză.

334. Banca trebuie să determine orizontul de timp pentru efectuarea simulărilor de criză în conformitate cu scadenţa şi lichiditatea poziţiilor supuse simulării, acolo unde este cazul.

335. Banca trebuie să utilizeze date veridice, exacte, suficient de granulate, actuale şi reprezentative pentru efectuarea simulărilor de criză. Resursele informatice trebuie să fie robuste şi corespunzătoare obiectivelor programului simulărilor de criză. Sistemele IT trebuie să permită extragerea, procesarea şi raportarea informaţiei utilizate în simulări de criză, asigurând calitatea adecvată a acesteia.

336. Banca trebuie să asigure o verificare, cel puţin o dată pe an, dacă simulările de criză sunt adecvate situaţiei la zi şi, în special, dacă ipotezele privind profilul de risc şi mediul în care îşi desfăşoară activitatea rămân valabile în timp. În acest sens, banca verifică relevanţa următoarelor elemente:
1) sfera de cuprindere a expunerilor asupra cărora se aplică simulările de criză;
2) oportunitatea ipotezelor;
3) adecvarea sistemului de administrare a informaţiei;
4) integrarea în cadrul procesului de administrare al băncii, inclusiv claritatea liniilor de raportare;
5) politica de aprobare a procesului de desfăşurare al simulărilor de criză, inclusiv în cazul modificărilor;
6) relevanţa, acurateţea şi integritatea datelor încorporate în procesul de desfăşurare al simulărilor de criză;
7) calitatea formalizării procesului de desfăşurare al simulărilor de criză.

337. Organul de conducere al băncii are responsabilitatea finală asupra cadrului instituţional privind simulările de criză. Consiliul băncii trebuie să aprobe cadrul general privind simulările de criză, iar organul executiv trebuie să aprobe modalitatea de proiectare a analizelor şi a simulărilor de criză pe baza scenariilor determinate, trebuie să participe la revizuirea şi identificarea potenţialelor scenarii de criză, precum şi să contribuie la implementarea strategiilor de atenuare a riscului.

338. Atât consiliul băncii, cât şi organul executiv trebuie să ia în considerare rezultatele simulărilor de criză şi să analizeze implicaţiile rezultatelor simulărilor de criză asupra apetitului la risc al băncii şi limitelor acestuia, planificarea financiară şi de fonduri proprii, de lichiditate, riscului de finanţare, planificarea de urgenţă şi planificarea de remediere şi rezoluţie. Rezultatele simulărilor de criză trebuie să fie utilizate în procesul de gestiune a portofoliilor băncii, procesele de aprobare a noilor produse ale băncii şi să sprijine orice alte procese de luare a deciziilor la nivelul băncii.

339. Banca trebuie să includă procesul aferent simulărilor de criză în calitate de parte integrantă a cadrului de administrare a riscurilor şi să dispună de linii clare de raportare şi comunicare, într-un format comprehensiv. Procesul de raportare a rezultatelor simulărilor de criză presupune, cel puţin, următoarele:
1) rezultatele simulărilor de criză trebuie să fie raportate organelor de conducere în timp util pentru a lua măsuri adecvate şi cu frecvenţa corespunzătoare;
2) rapoartele privind rezultatele simulărilor de criză trebuie să furnizeze organului de conducere o imagine de ansamblu asupra riscurilor la care banca este sau ar putea fi expusă;
3) rapoartele privind rezultatele simulărilor de criză trebuie să atragă atenţia asupra riscurilor potenţiale, să prezinte principalele ipoteze ale scenariilor şi să furnizeze recomandări pentru măsuri sau acţiuni de remediere.

340. Organul de conducere al băncii va lua măsuri în funcţie de nivelul expunerii la risc determinat de simulările de criză, precum şi în funcţie de obiectivele şi de toleranţa la risc stabilite. Banca, după caz, poate lua măsuri precum:
1) revizuirea setului de limite;
2) utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului;
3) reducerea expunerilor sau a activităţii în anumite sectoare, ţări, regiuni geografice sau portofolii;
4) revizuirea politicii de finanţare;
5) adecvarea fondurilor proprii şi a lichidităţii;
6) implementarea planurilor de redresare.

341. Deciziile referitoare la măsurile luate, conform pct.340, de către organul de conducere trebuie să fie formalizate.

342. Banca va formaliza informaţiile aferente procesului privind simulările de criză, care vor include cel puţin sfera de cuprindere a expunerii, ipotezele-suport, responsabilităţile organului de conducere şi a celor ce sunt responsabili pentru cadrul simulărilor de criză de zi cu zi, liniile de raportare şi tipurile de măsuri ce urmează a fi luate.


Capitolul II
SIMULĂRI DE CRIZĂ PE TIPURI DE RISC

343. Banca trebuie să efectueze simulări de criză pentru toate tipurile de risc la care se expune, inclusiv riscurile enumerate la art.38 (4) din Legea nr.202/2017.

344. Banca este obligată să implementeze politici şi procese pentru măsurarea şi administrarea tuturor surselor şi a efectelor riscului de piaţă, să evalueze expunerile la riscul de rată a dobânzii, inclusiv rezultate din activităţile necomerciale şi expunerile la riscul valutar. În cazul în care simulările de criză denotă că modificările bruşte şi neaşteptate ale ratelor dobânzii şi/sau ale fluctuaţiilor pe piaţă ale ratei de schimb valutar au un impact semnificativ asupra fondurilor proprii ale băncii, organul de conducere al băncii va întreprinde măsuri de urgenţă în vederea redresării situaţiei.

345. Banca trebuie să simuleze modificarea calităţii expunerilor între categoriile de clasificare pentru evaluarea eventualelor pierderi rezultate din materializarea riscului de credit şi impactul acestora asupra fondurilor proprii şi a indicatorilor prudenţiali. La elaborarea simulărilor de criză, banca trebuie să ţină cont de valoarea garanţiilor reale şi personale şi posibilitatea reducerii volumului sau valorii acestora, în special în situaţii de criză, reducerea gradului de lichiditate a acestora, fapt ce va duce la recuperarea parţială a activelor neperformante şi la suportarea pierderilor adiţionale care pot afecta fondurile proprii.

346. Banca este obligată să utilizeze simulările de criză în calitate de instrument-cheie în identificarea riscului de concentrare, care ar permite să identifice interdependenţa între expuneri ce poate deveni evidentă doar în condiţii de criză, chiar dacă probabilitatea unor astfel de scenarii este semnificativ redusă. Simulările de criză trebuie efectuate atât pe bază individuală pentru persoanele juridice (pentru a se ţine cont de concentrările de riscuri potenţiale specifice pentru pieţele locale), cât şi pe tipuri de concentrare care se pot materializa la nivel de grup. Rezultatele simulărilor de criză pe riscul de concentrare trebuie comunicate conducerii băncii şi utilizate în procesele de luare a deciziilor şi la stabilirea limitelor, ca parte a managementului riscului.

347. Banca trebuie să prognozeze necesarul de lichiditate pentru fiecare perioadă, fiecare scenariu, la fiecare nivel de criză, pentru care se determină suma cu care intrările de mijloace băneşti prognozate depăşesc ieşirile prognozate (sau viceversa), pornind de la cele două dimensiuni ale riscului de lichiditate: de finanţare şi de piaţă.

348. Banca îşi va administra riscul individual de finanţare a lichidităţii, ţinând cont de posibilul impact al riscului lichidităţii de piaţă. În cazul în care riscul de lichiditate ar putea deriva din alte surse de risc, “scenariile alternative de lichiditate” vor fi efectuate în concordanţă cu riscurile respective.

349. La elaborarea ipotezelor în cadrul scenariilor de stres privind riscului operaţional, banca se va baza pe evenimente externe (de exemplu, deteriorarea activelor din cauza unui dezastru natural) şi pe cele interne (cum ar fi produse noi, sisteme, domenii de afaceri şi activităţi externalizate). Analiza evenimentelor din cadrul simulărilor de criză implică expertize, mediul macroeconomic (de exemplu, reflectarea creşterii riscului de fraudă într-o recesiune economică), riscuri externe şi alţi factori. Evenimentele istorice şi ipotetice folosite de bancă pentru simulări de criză trebuie să aibă o frecvenţă joasă şi un grad înalt de severitate şi să fie plauzibile riscului operaţional.


TITLUL VII
PROCESUL INTERN DE EVALUARE A ADECVĂRII

CAPITALULUI LA RISCURI (ICAAP)

350. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să reprezinte o componentă a procesului de conducere a băncii şi a culturii decizionale a acesteia.

351. În sensul pct.350, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului băncii la riscuri trebuie să asigure organului de conducere posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al băncii şi gradul de adecvare a capitalului intern în raport cu acesta.

352. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului băncii la riscuri trebuie să fie formalizat în cadrul unor reglementări interne, inclusiv strategii şi procese interne. În cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, banca trebuie să realizeze:
1) identificarea, măsurarea, diminuarea şi raportarea riscurilor la care banca este sau poate fi expusă, pentru calcularea şi evaluarea continuă a necesităţilor de capital intern;
2) planificarea şi menţinerea surselor de capital intern necesare realizării adecvării capitalului la profilul de risc al băncii.

353. Banca va informa Banca Naţională a Moldovei cu privire la:
1) modul în care este structurat procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;
2) ipotezele care sunt utilizate pentru determinarea riscurilor pe sectoare şi a tipurilor de riscuri;
3) sensibilitatea la risc şi nivelurile de siguranţă utilizate pentru cuantificarea riscurilor;
4) modalitatea de agregare a riscurilor pentru a determina necesarul de capital intern;
5) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp avut în vedere la planificarea capitalului intern.

354. Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, banca trebuie să identifice şi să evalueze toate riscurile semnificative la care este sau poate fi expusă, incluzând:
1) riscurile pentru care, potrivit art.60 din Legea nr.202/2017, există cerinţe de capital reglementate, inclusiv diferenţele semnificative dintre tratamentul reglementat al riscurilor pentru calculul cerinţelor minime de capital şi tratamentul prevăzut de procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;
2) riscurile pentru care nu există cerinţe de capital reglementate şi/sau nu sunt integral acoperite de capital;
3) riscuri rezultate din aplicarea unor abordări mai puţin sofisticate subestimarea riscului de credit în contextul utilizării abordării standardizate, subestimarea riscului operaţional în contextul utilizării abordării de bază sau abordării standardizate;
4) subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiţii de criză;
5) riscul rezidual aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit;
6) riscurile generate de activitatea de creditare în valută a debitorilor expuşi la riscul valutar;
7) riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul de concentrare, riscul de lichiditate, riscul reputaţional şi cel strategic. Pentru riscurile din această categorie, banca poate utiliza metode calitative de evaluare şi diminuare;
8) riscurile externe ale băncii, respectiv riscuri aferente mediului de reglementare, economic sau de desfăşurare a activităţii băncii şi care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la subpunctele 1)-3).

355. Banca va stabili modalitatea şi măsura în care riscurile semnificative sunt tratate în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului. În acest sens, banca trebuie să identifice riscurile pentru care se vor determina o cerinţă de capital intern pentru acoperirea lor, precum şi cele pentru care vor fi utilizate alte metode pentru administrarea şi reducerea lor.
356. Banca este responsabilă de procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, precum şi pentru stabilirea unor cerinţe de capital intern care să fie conforme cu profilul ei de risc şi cu mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

357. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie adaptat necesităţilor băncii şi trebuie să utilizeze datele de intrare şi definiţiile pe care banca le foloseşte pentru scopuri interne.
358. În sensul pct.357, banca poate utiliza propriile definiţii pentru capitalul intern, elementele componente ale acestuia, pentru riscuri şi gradul de semnificaţie al unui risc, cu prezentarea explicaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv cu privire la metodologia utilizată pentru determinarea capitalului intern disponibil băncii şi metodele utilizate la acoperirea cu capital a tuturor riscurilor semnificative şi la modul în care abordarea folosită de bancă interacţionează cu obligaţiile instituite de art.60 (4) din Legea nr.202/2017, referitoare la calcularea cerinţelor de capital.

359. Banca trebuie să stabilească, în mod clar, în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, tipurile de riscuri, pentru care utilizează o abordare cantitativă în ceea ce priveşte evaluarea, administrarea şi diminuarea acestora şi cele pentru care utilizează o abordare calitativă a acestor aspecte.

360. În procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri se vor lua în considerare planurile strategice ale băncii şi legătura acestora cu factorii macroeconomici.

361. În sensul pct.360, banca va dezvolta o strategie de menţinere a nivelurilor de capital, luând în calcul factori precum: previziunile cu privire la ritmul de creştere a activelor şi a portofoliului de credite, sursele şi utilizările de fonduri viitoare, politica de dividende şi orice variaţie în cadrul unui ciclu economic a necesarului de fonduri proprii reglementat potrivit Legii nr.202/2017.

362. Banca trebuie să dispună de un plan explicit privind capitalul, aprobat de către consiliul băncii, care să cuprindă, cel puţin, următoarele:
1) obiectivele băncii şi orizontul de timp necesar pentru atingerea obiectivelor respective;
2) o descriere generală a procesului de planificare a capitalului şi a responsabilităţilor aferente acestuia;
3) modul în care banca se va conforma în viitor cu cerinţele de capital;
4) orice limite relevante legate de capital;
5) un plan general pentru situaţii neprevăzute pentru tratamentul divergenţelor şi al evenimentelor neaşteptate, care va include posibilitatea majorării capitalului, restrângerea activităţii sau utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului.

363. În cadrul planului privind capitalul, banca îşi stabileşte ca obiectiv un nivel intern al cerinţei de capital având în vedere profilul de risc, mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea, calitatea proceselor de control intern şi de administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil.

364. Banca trebuie să efectueze simulări de criză care să ia în considerare elemente precum riscurile specifice jurisdicţiei în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi stadiul în care se află ciclul economic.
365. Banca va utiliza rezultatele simulărilor de criză atât în procesul de planificare a capitalului intern disponibil, cât şi în determinarea cerinţelor interne de capital adecvate profilului de risc.

366. Banca va analiza impactul pe care noul cadru de reglementare, comportamentul competitorilor sau alţi factori îl pot avea asupra performanţei lor, pentru a determina acele modificări ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea pe care ar putea să le susţină.

367. Banca îşi va proiecta procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, astfel încât să utilizeze abordări precum:
1) utilizarea rezultatelor produse de metodologiile reglementate pentru calculul cerinţelor de capital aferente riscurilor prevăzute de actele normative emise de Banca Naţională a Moldovei şi luarea în considerare a unor riscuri precum riscul de concentrare, riscul rezidual rezultat din utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit sau riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare. În cazul utilizării acestei abordări, banca trebuie să demonstreze că a analizat toate riscurile nereglementate şi a constatat că acestea sunt fie absente, fie nesemnificative sau a calculat o cerinţă de capital care s¬a adăugat celei stabilite în baza actelor normative menţionate;
2) utilizarea de metodologii diferite pentru diferitele tipuri de riscuri şi calcularea unei sume a cerinţelor de capital rezultate. În acest sens, pentru un anumit tip de risc, banca poate utiliza alte metodologii decât cele utilizate în scopurile determinării cerinţelor minime reglementate de capital;
3) utilizarea de metodologii complexe.

368. Banca trebuie să fundamenteze situaţiile în care în cadrul metodologiei ia în considerare efectele de diversificare şi corelare.

369. În situaţia în care, pentru unele categorii de riscuri, nu sunt disponibile informaţii suficiente, banca poate utiliza în cadrul metodologiei şi estimări.

370. Banca va include în procesul ei intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri estimări ale riscurilor care nu pot fi măsurate, în situaţia în care acestea sunt semnificative.

371. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să se bazeze pe procese adecvate de măsurare şi evaluare.

372. Pentru scopurile pct.371, banca trebuie să dispună de politici şi procese corespunzătoare pentru evaluarea riscurilor semnificative, altele decât cele prevăzute la pct.354.

373. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al băncii va fi revizuit periodic, ori de câte ori se consideră necesar, astfel încât să fie permanent cuprinzătoare şi proporţionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor şi riscurile să fie acoperite în mod adecvat, iar acoperirea cu capital să reflecte profilul de risc actual al băncii.

374. Fără a aduce atingere pct.373, banca va proceda la revizuirea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, cel puţin, în următoarele situaţii: modificări ale strategiei băncii şi ale modelului de operare, ale planului de desfăşurare a activităţii, ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea sau ale oricăror altor factori care au un efect semnificativ asupra ipotezelor sau metodologiilor utilizate în cadrul respectivului proces.

375. Orice riscuri noi care apar în cadrul activităţii băncii trebuie să fie identificate şi incluse în procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

376. Banca trebuie să elaboreze şi să documenteze în detaliu procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. Iniţierea elaborării procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri sunt responsabilitatea organului de conducere al băncii.

377. În sensul pct.376, consiliul băncii trebuie să aprobe proiectarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri la nivel conceptual cel puţin sfera de aplicare, metodologia şi obiectivele generale, iar organul executiv al băncii este responsabil pentru aprobarea detaliilor aferente proiectării criterii tehnice.

378. Organul de conducere al băncii este responsabil de integrarea planificării şi administrării capitalului în cultura şi abordarea generală a băncii privind administrarea riscurilor.

379. În sensul pct.378, organul de conducere asigură că procesul legat de planificarea capitalului, precum şi politicile şi procedurile de administrare a procesului sunt comunicate şi implementate la nivelul întregii băncii şi sunt susţinute cu suficientă autoritate şi resurse.

380. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al băncii politicile, metodologiile, ipotezele şi procedurile trebuie să fie prevăzut într-un document care să fie aprobat şi, de câte ori este nevoie, revizuit de către consiliul băncii.

381. Rezultatele procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie raportate organului de conducere al băncii.

382. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să asigure determinarea şi menţinerea capitalului intern disponibil al băncii la un nivel adecvat în raport cu necesităţile interne aferente profilului de risc al acesteia.

383. Băncile raportează Băncii Naţionale a Moldovei nivelul excedentului/deficitului de capital rezultat în urma procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul raportării menţionate la pct.389.

384. În sensul pct.383, banca trebuie să poată explica Băncii Naţionale a Moldovei similitudinile şi diferenţele între rezultatul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi cerinţele de capital reglementate de Banca Naţională a Moldovei.

385. Rezultatele şi concluziile procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie luate în considerare la elaborarea şi revizuirea strategiei şi a apetitului la risc.

386. Bănca va întocmi şi va prezenta Băncii Naţionale a Moldovei anual un raport referitor la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, care va cuprinde elementele prevăzute în prezentul titlu şi în anexa nr.3, inclusiv identificarea aspectelor care necesită îmbunătăţiri şi măsurile planificate în acest sens la nivelul băncii. Raportul respectiv urmează a fi examinat de către Banca Naţională a Moldovei în cadrul procesului de verificare şi evaluare prevăzut de art.100 alin.(1)-(4) din Legea nr.202/2017.

387. Banca va întocmi şi va prezenta Băncii Naţionale a Moldovei anual un raport privind măsurile luate pe linia administrării riscurilor semnificative la care este expusă aceasta.


TITLUL VIII
RAPORTARE

388. Banca va transmite Băncii Naţionale a Moldovei anual, în termen de 4 luni de la încheierea anului de raportare şi la solicitarea acesteia, informaţii cu privire la rezultatele simulărilor de criză derulate şi despre măsurile luate de către organul de conducere.

389. Rapoartele menţionate la pct.386 şi pct.387, întocmite de bancă şi aprobate de organul de conducere al acesteia, trebuie să fie transmise Băncii Naţionale a Moldovei, în termen de 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

390. Banca va întocmi şi va transmite Băncii Naţionale a Moldovei anual, în termen de 4 luni de la încheierea anului de raportare, un raport semnat de preşedintele consiliului băncii asupra condiţiilor în care este desfăşurat controlul intern al băncii, cu tratarea distinctă a aspectelor legate de funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern. Raportul va cuprinde cel puţin:
1) o inventariere a principalelor deficienţe identificate în cadrul fiecărei funcţii ale controlului intern şi măsurile întreprinse pentru remedierea acestora;
2) o descriere a modificărilor semnificative intervenite în cadrul celor trei funcţii: de conformitate, audit intern şi de administrare a riscurilor, în perioada de raportare;
3) o descriere a condiţiilor de aplicare a procedurilor de control aferente noilor activităţi;
4) desfăşurarea controlului intern în cadrul subdiviziunilor separate, inclusiv din străinătate ale băncilor;
5) informaţii cu privire la activitatea de audit desfăşurată în perioada de raportare, din care să reiasă constatările şi recomandările auditului intern şi gradul de implementare a recomandărilor de către organul executiv al băncilor;
6) nivelul de conformare a băncii cerinţelor prudenţiale stabilite de cadrul legislativ.

391. Banca trebuie să notifice Banca Naţională într-un termen cât mai restrâns cu privire la orice schimbări substanţiale în activitatea acestora, structura şi situaţia generală sau imediat ce au luat cunoştinţă de orice evoluţie semnificativă, incluzând încălcarea cerinţelor legale sau prudenţiale.

392. Fără a aduce atingere prevederilor punctului precedent, banca este obligată să notifice Banca Naţională a Moldovei despre cazurile de fraudă constatate, cel târziu următoarea zi lucrătoare de la data constatării, în situaţia în care acestea pot afecta siguranţa, soliditatea şi reputaţia băncii. Informaţia va cuprinde descrierea fraudei/fraudelor constatate, valoarea prejudiciilor suportate de bancă ca urmare a producerii fraudei. În situaţiile în care valoarea prejudiciului nu a fost stabilită cu exactitate, banca va prezenta o estimare a acesteia, la momentul raportării.


Anexa nr.1
la Regulamentul privind cadrul de
administrare a activităţii băncii

Documentele (informaţiile)
privind deţinătorii direcţi, indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor
în capitalul băncii, precum şi documentele (informaţiile) privind debitorii băncii
(care au beneficiat de credite), deţinătorii direcţi, indirecţi,
inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora

Banca obţine, deţine şi actualizează, cel puţin o dată pe an, în cazul modificărilor în registrul acţionarilor de fiecare dată când acestea au loc, precum şi în cazul apariţiei situaţiei de afiliere sau a activităţii concertate, minimum, următoarele documente (informaţii) privind deţinătorii direcţi, indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor în capitalul băncii, privind debitorii băncii, deţinătorii direcţi, indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora:

1. Pentru deţinătorii care, individual şi/sau concertat posedă deţineri calificate în capitalul social al băncii/debitorii băncii - persoane juridice:
1) extrasul din registrul acţionarilor băncii (pentru acţionarii băncii);
2) extrasul din registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice;
3) actele de constituire, inclusiv statutul cu modificările şi completările ulterioare;
4) extrasul din Registrul acţionarilor – pentru persoanele care posedă deţineri în mărime de 20 la sută în capitalul acesteia;
5) lista membrilor consiliului şi organului executiv al deţinătorului/debitorului;
6) informaţia privind posesia de către membrii consiliului şi ai organului executiv al deţinătorului/debitorului a funcţiilor de membri ai organului de conducere în alte entităţi şi posesia de către aceştia a deţinerilor în mărime de 20 la sută şi mai mult în capitalul societăţilor comerciale. În cazul în care deţinătorul este bancă sau organizaţie financiară internaţională dintr-un stat străin, care aplică dispoziţiile de supraveghere şi reglementare prudenţială cel puţin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova - informaţia privind posesia de către membrii organului de conducere al acesteia a deţinerilor de control al societăţilor comerciale;
7) informaţia privind soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi al deţinătorului/debitorului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi, locurile de muncă şi funcţiile ocupate de către aceştia, informaţia privind funcţiile de membru al organului de conducere ocupate în alte entităţi, precum şi deţinerile în mărime de 20 la sută şi mai mult în capitalul societăţilor comerciale. În cazul în care deţinătorul este bancă dintr-un stat străin, care aplică dispoziţiile de supraveghere şi reglementare prudenţială cel puţin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova nu este necesară obţinerea unei astfel de informaţii;
8) informaţia privind deţinerile în mărime de 20 la sută şi mai mult ale deţinătorului/debitorului în capitalul societăţilor comerciale. În cazul în care deţinătorul este bancă dintr-un stat străin, care aplică cerinţele de supraveghere şi reglementare prudenţială, cel puţin, echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova - informaţia privind deţinerile de control al societăţilor comerciale;
9) informaţia privind persoana juridică sau fizică, care acţionează în numele sau din contul deţinătorului/debitorului, cu indicarea împuternicirilor respective;
10) informaţia privind persoana juridică sau fizică, în numele sau pe contul căreia acţionează deţinătorul/debitorul, cu indicarea împuternicirilor respective;
11) lista altor persoane care acţionează concertat/se află în legătură cu deţinătorul/debitorul, cu specificarea criteriului ce determină faptul acţionării concertate/aflării în legătură a acestora;
12) rapoartele financiare (cel puţin anuale) ale deţinătorului care posedă deţineri calificate în capitalul băncii/debitorului băncii, auditate de o societate de audit sau aprobate de către adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor), în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) nu a fost prevăzută efectuarea auditului rapoartelor financiare. În cazul în care deţinătorul este bancă dintr-un stat străin, care aplică dispoziţiile de supraveghere şi reglementare prudenţială, cel puţin, echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova, nu este necesară obţinerea acestor rapoarte;
13) informaţia despre debitorii băncii întocmită conform cerinţelor subpct. 2) – 12), despre deţinătorul direct, indirect şi beneficiarul efectiv al persoanei juridice întocmită conform cerinţelor subpct. 2) – 11) (pentru persoanele juridice) şi pct.3 subpct. 2) - 8) (pentru persoanele fizice).

2. Pentru deţinătorii - persoane juridice care posedă deţineri inferioare celor calificate în capitalul social al băncii (persoane juridice şi persoane afiliate persoanei juridice care posedă individual şi/sau persoanele care împreună cu membrii grupului posedă concertat deţineri inferioare celor calificate) – documentele prevăzute la pct.1 subpct.2).

3. Pentru deţinătorii care posedă deţineri calificate în capitalul social al băncii/debitorii băncii - persoane fizice (persoane fizice care posedă individual şi/sau persoanele care împreună cu membrii grupului posedă concertat deţineri calificate):
1) extrasul din Registrul acţionarilor băncii (pentru acţionarii băncii);
2) copia actului de identitate;
3) informaţia curentă privind locurile de muncă şi funcţiile ocupate de către deţinător/debitor, precum şi informaţia privind funcţia de membru al organului de conducere ocupată în alte entităţi;
4) informaţia privind societăţile comerciale în capitalul cărora deţinătorul/debitorul posedă odeţinere în mărime de 20 la sută şi mai mult, cu indicarea mărimii acesteia, lista membrilor organului de conducere a societăţilor comerciale în cauză;
5) informaţia privind soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ai proprietarului/debitorului, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi, locurile de muncă şi funcţiile ocupate de către aceştia, informaţia privind funcţia de membru al organului de conducere ocupată în alte entităţi, precum şi deţinerile în mărime de 20 la sută şi mai mult deţinute în capitalul societăţilor comerciale;
6) informaţia privind persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau pe contul deţinătorului/debitorului, cu indicarea împuternicirilor respective;
7) informaţia privind persoana juridică sau fizică, în numele sau pe contul căreia acţionează deţinătorul/debitorul, cu indicarea împuternicirilor respective;
8) lista altor persoane, care acţionează concertat/se află în legătură cu deţinătorul/debitorul, cu specificarea criteriului ce determină faptul acţionării concertate/aflării în legătură a acestora;
9) copiile declaraţiilor persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (prezentate conform legislaţiei fiscale), confirmate de către organele fiscale, dacă prezentarea declaraţiilor pe venit este obligatorie conform prevederilor legislaţiei fiscale. În cazul în care nu sunt obligaţi de a prezenta conform legislaţiei fiscale o astfel de declaraţie, declară pe propria răspundere despre acest fapt.

4. Pentru acţionarii băncii - persoane fizice şi persoane afiliate persoanei fizice care deţin individual şi/sau persoanele care împreună cu membrii grupului posedă concertat deţineri în capitalul băncii inferioare celor calificate – copia actului de identitate al acestora.


Anexa nr.2
la Regulamentul privind cadrul de
administrare a activităţii băncii

Documentele (informaţiile) privind membrii consiliului băncii

Banca obţine, deţine şi actualizează, cel puţin, o dată pe an minimum următoarele documente (informaţii) privind membrii consiliului băncii:

1. Informaţia privind locurile de muncă şi funcţiile ocupate curent, precum şi informaţia privind funcţia de membru al organului de conducere ocupată în alte entităţi.

2. Informaţia privind societăţile comerciale în capitalul cărora membrul consiliului băncii, individual şi/sau concertat, cu membrii grupului, deţin 20 la sută şi mai mult, cu indicarea valorii acesteia, lista membrilor organului de conducere societăţilor comerciale în cauză, precum şi numele, adresele coproprietarilor acestora în societăţile comerciale menţionate.

3. Lista persoanelor care sunt în raport de rudenie de gradul I şi II, precum şi soţii membrilor consiliului, locurile de muncă şi funcţiile ocupate ale acestora, informaţia privind funcţia de membru al organului de conducere ocupată în alte entităţi, precum şi deţinerile, deţinute individual sau concertat împreună cu membrii grupului, în valoare de 20 la sută şi mai mult în capitalul societăţilor comerciale.

4. Lista altor persoane afiliate, cu excepţia celor specificate la pct.1-3.

5. Persoana juridică sau fizică, care acţionează în numele sau pe contul membrului consiliului băncii.

6. Persoana juridică sau fizică în numele sau pe contul căreia acţionează membrul consiliului băncii.


Anexa nr.3
la Regulamentul privind cadrul de
administrare a activităţii băncii

Informaţiile ICAAP
prezentate Băncii Naţionale a Moldovei

A. Dispoziţii generale privind informaţiile specifice ICAAP:

1. Banca trebuie să transmită Băncii Naţionale a Moldovei informaţii privind ICAAP menţionate în prezenta anexă pentru efectuarea următoarelor evaluări de supraveghere (SREP):
a) evaluarea solidităţii, eficacităţii şi a caracterului cuprinzător al cadrului ICAAP în conformitate cu Secţiunea 2, Capitolul VI, Titlul V din Metodologia de verificare şi evaluare a activităţii băncilor (SREP);
b) evaluarea granularităţii, a credibilităţii, a inteligibilităţii şi a comparabilităţii calculelor ICAAP prevăzute în Secţiunea 1 din Capitolul II, Titlu VII din Metodologia de verificare şi evaluare a activităţii băncilor (SREP);
c) ca o sursă suplimentară de informaţii pentru evaluări ale altor elemente SREP, inclusiv analiza modelului de afaceri în conformitate cu Titulul IV din Metodologia de verificare şi evaluare a activităţii băncilor (SREP), evaluarea guvernanţei interne şi a procedurilor de control la nivel de bancă în conformitate cu Titlul V din Metodologia de verificare şi evaluare a activităţii băncilor (SREP).

2. Banca trebuie să transmită Băncii Naţionale a Moldovei următoarele:
a) “manualul cititorului” elaborat în conformitate cu punctul 3 din prezenta anexă;
b) informaţii generale despre cadrul ICAAP, modele de afaceri şi strategia, precum şi guvernanţă, astfel cum se prevede la pct.6 secţiunea A din prezenta anexă;
c) informaţii specifice ICAAP, astfel cum se prevede în secţiunea B din prezenta anexă;
d) rezumatul principalelor concluzii ale ICAAP şi informaţii privind asigurarea calităţii.

3. Banca trebuie să pună la dispoziţia Băncii Naţionale a Moldovei “manualul cititorului”, care este întocmit ca un document cuprinzător de facilitare a evaluării documentelor ICAAP. În acest scop, “manualul cititorului” trebuie să ofere o prezentare generală a tuturor documentelor specifice ICAAP transmise Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi statutul acestora (noi, nemodificate, modificate cu corectări minore etc.). “Manualul cititorului” trebuie să funcţioneze, în esenţă, ca un indice prin corelarea informaţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă cu documentele transmise de către bancă Băncii Naţionale a Moldovei. “Manualul cititorului” trebuie să prezinte, de asemenea, informaţii cu privire la schimbările semnificative aduse informaţiilor faţă de prezentarea anterioară de informaţii, precum şi orice informaţii care ar putea fi relevante pentru Banca Naţională a Moldovei, în scopul evaluării. Mai mult, “manualul cititorului” trebuie să conţină trimiteri la toate informaţiile ICAAP publicate de bancă.

4. Cu privire la modelul şi strategia de afaceri, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea modelului de afaceri actual, inclusiv identificarea liniilor de activitate de bază, a pieţelor, a locaţiilor geografice, a sucursalelor şi a produselor pe care banca le exploatează;
b) descrierea principalilor determinanţi ai veniturilor şi costurilor, cu repartizarea acestora pe linii de activitate de bază, pieţe şi sucursale.
5. Cu privire la strategia de perspectivă (forward-looking), banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea modificărilor prevăzute a fi aduse de către bancă modelului de afaceri actual şi activităţilor aferente acestuia (inclusiv informaţii despre schimbări operaţionale, cum ar fi infrastructura IT sau aspecte legate de guvernanţă);
b) proiecţii ale măsurilor cantitative financiare-cheie pentru toate liniile de activitate de bază, pieţe şi sucursale;
c) descrierea modului de corelare a strategiei de afaceri şi a ICAAP.

6. Cu privire la constituirea şi guvernanţa cadrului de gestionare şi control al riscurilor, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea măsurilor generale de guvernanţă, inclusiv a rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul structurilor de gestionare şi control al riscurilor, inclusiv la nivelul consiliului şi organului executiv, care să acopere:
- asumarea riscurilor, gestionarea şi controlul riscurilor în general;
- ICAAP şi componentele-cheie ale acestuia, incluzând, nelimitându-se la identificarea riscurilor, cuantificarea riscurilor, simulările de criză, planificarea capitalului, structuri de limite, încălcarea limitelor, proceduri de escaladare etc.);
b) descrierea liniilor de raportare şi a frecvenţei de raportare periodică către organul de conducere care acoperă gestionarea şi controlul riscurilor;
c) descrierea interacţiunii dintre cuantificarea şi monitorizarea riscurilor şi practica de asumare efectivă a riscurilor (de exemplu, stabilirea de limite, monitorizarea, gestionarea încălcărilor etc.);
d) descrierea proceselor şi măsurilor care asigură faptul că banca dispune de un cadru solid şi integrat pentru gestionarea riscurilor sale semnificative şi a evoluţiei acestora, inclusiv (1) interacţiunea dintre gestionarea diferitelor categorii de riscuri şi gestionarea riscurilor la nivelul băncii, (2) integrarea ICAAP în procesul de gestionare a riscurilor şi cel de gestionare generală a băncii, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor şi gestionarea performanţei.

7. Referitor la cadrul privind apetitul la risc, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea corespondenţei strategiei şi modelului de afaceri al băncii cu cadrul său privind apetitul la risc;
b) descrierea procesului şi a măsurilor de guvernanţă, cu includerea rolurilor şi a responsabilităţilor de la nivelul organului executiv şi al consiliului în ceea ce priveşte proiectarea şi punerea în aplicare a cadrului de apetit la risc;
c) identificarea riscurilor semnificative la care banca este sau ar putea fi expusă;
d) descrierea apetitului la risc/nivelurilor de toleranţă, a pragurilor şi a limitelor stabilite pentru riscurile semnificative identificate, precum şi a orizonturilor de timp şi a procesului aplicat pentru actualizarea acestor praguri şi limite;
e) descrierea integrării şi utilizării cadrului privind apetitul la risc în sistemul de gestionare a riscurilor şi cel general, incluzând corelaţii cu strategia de afaceri, strategia privind riscurile, ICAAP, inclusiv planificarea capitalului.

8. Referitor la cadrele şi programele privind simulările de criză, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea generală a programului băncii privind simulările de criză, nelimitându-se la tipurile de simulări de criză întreprinse, frecvenţa acestora, detalii metodologice şi modele utilizate, seria de ipoteze şi infrastructura de date relevantă;
b) descrierea măsurilor de guvernanţă aferente programului privind simulările de criză şi, în mod specific, a simulărilor de criză utilizate pentru scopurile ICAAP;
c) descrierea utilizării simulărilor de criză şi a integrării în cadrul de gestionare şi control al riscurilor.

9. Referitor la datele despre riscuri, agregare şi sisteme informatice, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea cadrului şi a procesului utilizat pentru colectarea, stocarea şi agregarea datelor despre riscuri la diferite niveluri ale unei bănci;
b) descrierea fluxurilor de date şi a structurii datelor despre riscuri utilizate pentru ICAAP;
c) descrierea verificărilor aplicate datelor despre riscuri utilizate pentru ICAAP;
d) descrierea sistemelor informatice utilizate pentru colectarea, stocarea, agregarea şi diseminarea datelor despre riscuri utilizate pentru ICAAP.

B. Informaţii specifice ICAAP:

10. Cu privire la domeniul de aplicare, obiectivele generale şi ipotezele principale care stau la baza ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea domeniului de aplicare al ICAAP, inclusiv prezentarea generală şi justificarea oricăror abateri de la domeniul de aplicare ale băncii de cerinţele minime de fonduri proprii;
b) descrierea metodei de identificare a riscurilor (inclusiv a concentrărilor de risc) şi a includerii riscurilor identificate în categoriile şi subcategoriile de riscuri vizate de ICAAP, inclusiv a metodei de stabilire a nivelului de semnificaţie a riscurilor;
c) descrierea obiectivelor-cheie şi a ipotezelor principale ale ICAAP, inclusiv legătura cu anumite ratinguri de credit externe şi a modului în care acestea asigură adecvarea capitalului;
d) descrierea situaţiei care arată dacă ICAAP se axează pe impactul riscurilor asupra valorilor contabile sau pe valoarea economică a băncii, sau pe ambele;
e) descrierea orizontului (orizonturilor) de timp ale ICAAP, inclusiv explicarea posibilelor diferenţe dintre categoriile de riscuri şi entităţile grupului vizat.

11. Cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor generale şi ipotezelor principale care stau la baza ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) lista categoriilor şi subcategoriilor de risc vizate de ICAAP, inclusiv definiţiile acestora şi perimetrul categoriilor de riscuri individuale;
b) explicaţiile diferenţelor dintre riscurile vizate de ICAAP şi cadrul privind apetitul la risc, în cazul în care domeniul de aplicare al riscurilor vizate este diferit;
c) descrierea oricăror abateri de la procesul ICAAP şi ipotezele-cheie, în cadrul grupului şi al entităţilor din cadrul grupului, după caz.
12. Referitor la metodologiile de cuantificare, evaluare şi agregare a riscurilor utilizate în cadrul ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea generală a caracteristicilor-cheie ale metodologiilor şi modelelor de cuantificare/măsurare, inclusiv a măsurilor cantitative, a ipotezelor şi a parametrilor utilizaţi (inclusiv intervale de încredere, perioade de deţinere etc.) pentru toate categoriile şi subcategoriile de riscuri utilizate pentru aprobarea metodologiilor şi modelelor de către organul de conducere al băncii;
b) menţionarea datelor efective utilizate, inclusiv explicarea modului în care datele utilizate reflectă domeniul de aplicare al entităţilor din cadrul grupului care sunt vizate de ICAAP, incluzând lungimea seriilor de timp;
c) descrierea metodei de agregare a estimărilor capitalului intern pentru entităţile şi categoriile de risc vizate, incluzând abordarea concentrărilor şi/sau a beneficiilor diversificării, în cadrul fiecărui risc şi între riscuri, atunci când sunt avute în vedere în cadrul metodologiei băncii.

13. Cu privire la punerea în aplicare a metodologiilor de cuantificare, evaluare şi agregare a riscurilor din cadrul ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) estimările capitalului intern care acoperă toate categoriile şi subcategoriile de risc, defalcate pe categorii şi subcategorii de risc vizate de ICAAP. În cazul în care banca afirmă că anumite categorii sau subcategorii de risc vizate de ICAAP sunt acoperite mai bine prin aplicarea măsurilor calitative de diminuare, decât prin alocarea de capital intern, acest lucru trebuie explicat în modul corespunzător;
b) rezultatele calculării estimărilor privind capitalul intern, astfel cum s-a menţionat anterior, pentru toate categoriile şi subcategoriile de risc semnificative vizate de ICAAP, în funcţie de fiecare risc. În cazul în care se identifică anumite subcategorii de risc semnificative, însă metodele de calcul aplicate nu au permis calcularea unor estimări ale capitalului intern la nivelul de detaliere necesar şi, din acest motiv, astfel de estimări au fost integrate în estimarea capitalului intern pentru categoria de risc respectivă, banca trebuie să explice cum au fost de fapt incluse astfel de subcategorii în calcule (şi anume o subcategorie de risc oarecare a fost identificată ca fiind semnificativă, dar banca nu poate să ofere o estimare a capitalului intern pentru un astfel de risc şi, în schimb, include acoperirea acestui risc în estimarea capitalului pentru categoria de risc principală);
c) rezultatele agregării estimărilor capitalului intern pentru entităţi şi categorii de risc, inclusiv pentru efectele concentrărilor şi/sau beneficiilor diversificării, în cadrul fiecărui risc şi între riscuri, în cazul în care aceste aspecte sunt luate în considerare prin metodologia aplicată.

14. Referitor la definiţia capitalului intern şi la alocarea de capital utilizate în cadrul ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) definirea capitalului intern utilizat pentru a acoperi estimările de capital pentru ICAAP, inclusiv toate elementele/instrumentele de capital avute în vedere;
b) descrierea principalelor diferenţe dintre elementele/instrumentele de capital intern şi instrumentele de fonduri proprii reglementate, după caz;
c) descrierea metodologiei şi a ipotezelor utilizate pentru alocarea capitalului intern pentru entităţile din cadrul grupului, precum şi a liniilor de activitate de bază şi a pieţelor, după caz;
d) descrierea procesului de monitorizare (compararea estimărilor de capital intern cu capitalul alocat), inclusiv a procedurilor de escaladare.

15. Referitor la punerea în aplicare integrală a definiţiei capitalului intern şi a cadrului de alocare a capitalului în cadrul ICAAP, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) cuantumul capitalului intern disponibil la zi, defalcat pe diferite elemente avute în vedere;
b) cuantumuri efective ale capitalului intern alocat pentru riscurile vizate de ICAAP şi entităţile din grup, precum şi liniile de activitate de bază şi pieţele, după caz;
c) comparaţii cantitative între gradul de utilizare efectivă a capitalului intern şi capitalul intern alocat pe baza estimărilor ICAAP, care să fie susţinută de o explicaţie a cazurilor în care gradul de utilizare efectivă a capitalului este apropiat de sau depăşeşte capitalul alocat.

16. Cu privire la planificarea capitalului, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea procesului general de elaborare a planificării capitalului, inclusiv dimensiunile avute în vedere (interne şi de reglementare), orizontul de timp, instrumentele de capital, măsurile de capital etc.;
b) descrierea principalelor ipoteze aflate la baza planificării capitalului.

17. Cu privire la punerea în aplicare a planificării capitalului, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) previziuni referitoare la evoluţia riscurilor şi capitalului, sub aspectul capitalului intern şi al fondurilor proprii reglementate;
b) descrierea concluziilor actuale de planificare a capitalului, cum ar fi emisiuni planificate ale diferitelor instrumente de capital, alte măsuri de capital (inclusiv politica dividendelor) şi schimbări prevăzute la bilanţ (inclusiv vânzări de portofolii).

18. În plus faţă de informaţiile generale privind simulările de criză, astfel cum se specifică la pct.8, cu privire la simulările de criză aplicate pentru scopurile ICAAP, inclusiv la planificarea capitalului şi alocarea capitalului intern în cadrul scenariilor raportate organului de conducere, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) descrierea scenariilor adverse analizate în cadrul ICAAP, inclusiv menţionarea ipotezelor aferente scenariilor şi a variabilelor macroeconomice cheie, inclusiv descrierea modului în care au fost utilizate simulările de criză în sens invers pentru a calibra severitatea scenariilor utilizate;
b) descrierea ipotezelor-cheie utilizate în cadrul scenariilor analizate, inclusiv acţiunile administrative, ipotezele economice cu privire la bilanţ, datele de referinţă, orizonturi de timp etc.

19. Cu privire la punerea pe deplin în aplicare a simulărilor de criză şi a rezultatelor acestora, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţii cu privire la următoarele:
a) rezultatul cantitativ al scenariilor analizate şi impactul asupra măsurilor cantitative cheie, inclusiv contul de profit şi pierdere, fonduri proprii interne şi reglementate, precum şi indicatori prudenţiali şi, în cadrul abordărilor integrate, impactul asupra poziţiei lichidităţii;
b) explicarea modului în care rezultatele scenariului sunt relevante pentru modelul de afaceri al băncii, strategia, riscurile semnificative şi entităţile grupului vizate de ICAAP.

20. Pe lângă informaţiile de la pct.10-15, banca transmite Băncii Naţionale a Moldovei toate informaţiile justificative relevante, inclusiv procesele-verbale ale comitetelor relevante şi ale şedinţelor organelor de conducere, care să demonstreze proceduri/procese sănătoase de elaborare şi punere în aplicare a ICAAP şi, în special:
a) aprobarea procesului general de elaborare a ICAAP;
b) aprobarea elementelor-cheie ale ICAAP, cum ar fi obiectivele generale şi principalele ipoteze, măsurarea şi evaluarea riscurilor, agregarea riscurilor, capitalul intern, alocarea capitalului, planificarea capitalului, scenarii de simulări de criză, ipotezele şi rezultatele principale ale acestora etc.;
c) dovezi ale discuţiilor cu privire la situaţia capitalului şi riscurilor (şi la modificările acestora), încălcări ale limitelor etc., inclusiv deciziile privind acţiuni de gestionare sau deciziile explicite de a nu lua măsuri;
d) exemple de decizii semnificative cu privire la comitetele de aprobare a produselor noi (sau organul decizional respectiv) care să dovedească faptul că se ţine cont de impactul asupra profilului de risc şi de capital;
e) decizii referitoare la acţiuni de gestionare legate de estimări ale capitalului intern, agregarea acestora şi compararea acestora cu capitalul intern disponibil (situaţia actuală şi de perspectivă);
f) dovezi ale discuţiilor despre rezultatul simulărilor de criză din cadrul ICAAP şi deciziile privind orice acţiune sau lipsă a acţiunii din partea conducerii;
g) autoevaluări interne, în cazul în care sunt disponibile, prin care banca să poată avea oportunitatea de a justifica nivelul lor de conformitate raportat la criterii public disponibile privind gestionarea şi controlul riscurilor care afectează ICAAP.