• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.09.2014

Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr. 84 din 28.04.2011

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.110-112/874 din 08.07.2011.

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 832 din 27.06.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
 

HOTĂRÎREA nr.84
din 28 aprilie 2011

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor

În temeiul art.5 lit.d), art.11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.13 şi 131 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113, art.334), cu modificările şi completările ulterioare, art.IV din Legea nr.241 din 24 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.756), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, conform anexei.

2. Cererile şi documentele privind deschiderea şi închiderea filialelor, reprezentanţelor şi a oficiilor secundare, înaintate la Banca Naţională a Moldovei şi nesoluţionate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează şi se soluţionează în conformitate cu Regulamentul menţionat la pct.1.

3. Pînă la 17 septembrie 2011 prevederile pct.11 din Regulamentul menţionat la pct.1 nu se răsfrîng asupra băncilor care deschid filiale în legătură cu aducerea activităţii subdiviziunilor sale separate în concordanţă cu prevederile art.IV din Legea nr.241 din 24 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU
 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 84 din 28 aprilie 2011

 

REGULAMENTUL
privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor

Modificat şi completat prin:
HCA nr.301 din 20.12.2012, MO al RM nr.270-277a din 27.12.2012
HCA nr.162 din 21.08.2014, MO al RM nr.275-281 din 19.09.2014

 Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor (în continuare – regulament) stabileşte condiţiile de deschidere a filialelor, reprezentanţelor şi oficiilor secundare ale băncilor din Republica Moldova (în continuare - bănci), modul de aprobare prealabilă a deschiderii filialelor şi reprezentanţelor, de notificare a deschiderii oficiilor secundare, activităţile permise acestora, precum şi modul de închidere a subdiviziunilor respective.

2. În prezentul regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) filială – subdiviziune separată, juridic dependentă de bancă, ce desfăşoară toate tipurile de activităţi financiare sau unele din ele;
b) reprezentanţă – subdiviziune separată, situată în afara sediului băncii, juridic dependentă de bancă, care reprezintă şi apără interesele ei;
c) oficiu secundar – subdiviziune structurală internă a filialei băncii, sub formă de agenţie sau punct de schimb valutar, situată în afara sediului filialei băncii, care nu are bilanţ separat şi care desfăşoară activităţile determinate de bancă în conformitate cu prezentul regulament şi legislaţia în vigoare;
d) activităţi organizatorico-tehnice – activităţi/operaţiuni tehnice de asigurare şi facilitare a activităţilor financiare ale filialei sau ale băncii, desfăşurarea cărora se realizează fără asumarea obligaţiilor de sine stătător din numele băncii sau filialei.

3. Banca poate deschide filiale, reprezentanţe numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - Banca Naţională).

4. Banca poate deschide oficii secundare după notificarea Băncii Naţionale.

5. Modul de organizare şi funcţionare a filialei, reprezentanţei se stabileşte în regulamentul filialei, reprezentanţei, iar pentru oficiul secundar - în regulamentul filialei în cadrul căreia a fost deschis oficiul secundar, în regulamentul oficiului secundar respectiv sau în regulamentul-tip al oficiului secundar, ce reglementează activitatea tuturor oficiilor secundare aprobat de Consiliul băncii.

6. Denumirea filialei, reprezentanţei trebuie să includă indicarea faptului că este filiala, respectiv, reprezentanţa băncii care а deschis-o.

7. Denumirea oficiului secundar trebuie să conţină indicarea tipului acestuia (agenţie, punct de schimb valutar) şi apartenenţa la filiala concretă în cadrul căreia a fost deschis.

8. Banca prezintă la Banca Naţională, pe suport hîrtie, anual, cel tîrziu pînă la data de 15 ianuarie după anul gestionar informaţia privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare, conform anexei la prezentul regulament.

9. Respectarea prevederilor prezentului Regulament nu exonerează banca de la respectarea prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130,  art.496) şi ale Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269) referitoare la înştiinţarea Băncii Naţionale despre deschiderea punctelor de schimb valutar ale băncii, prezentarea orarului de lucru al acestora, a modificărilor datelor respective, precum şi înştiinţarea privind încetarea definitivă a activităţii punctelor de schimb valutar ale băncii.
 

Capitolul II
CONDIŢIILE DESCHIDERII FILIALEI, REPREZENTANŢEI
ŞI A OFICIULUI SECUNDAR

10. Filiala, reprezentanţa şi oficiul secundar se deschide prin hotărîrea organului de conducere al băncii căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii. Statutul băncii trebuie să conţină informaţia privind filialele, reprezentanţele băncii.

11. Pentru a deschide filială, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii următoarelor cerinţe:
a) să posede capitalul de gradul I şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 26 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310);
b) să activeze cel puţin un an după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi cel puţin o dată să fie supusă controlului complex pe teren de către Banca Naţională;
c) să respecte în perioada ultimelor 6 luni limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor normative ale Băncii Naţionale privind capitalul de gradul I, suficiența capitalului ponderat la risc, lichiditatea curentă (principiul II;
d) să nu fie măsuri de remediere prevăzute la art.379 alin.(1) lit.c), d), 38 alin.(2) pct.3) lit.b) şi pct.4) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii.
(Pct.11 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)
(Pct.11 modificat prin HCA al BNM nr.301 din 20.12.2012)

12. Pentru a deschide reprezentanţă, banca trebuie să corespundă la data depunerii cererii cerinţelor menţionate la pct.11 lit.a), c) şi d).
 

Capitolul III
DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA APROBĂRII PREALABILE A DESCHIDERII FILIALEI ŞI REPREZENTANŢEI ŞI A NOTIFICĂRII PRIVIND DESCHIDEREA OFICIULUI SECUNDAR

13. Pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei banca depune la Banca Naţională o cerere.

14. Cererea pentru obţinerea aprobării prealabile privind deschiderea filialei, reprezentanţei trebuie să fie întocmită în limba de stat şi semnată de către preşedintele consiliului băncii. La cerere se anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:
a) extrasul din procesul-verbal al organului de conducere al băncii la care a fost luată decizia privind deschiderea filialei, reprezentanţei şi privind aprobarea regulamentului filialei, reprezentanţei;
b) copia autorizată de bancă a regulamentului filialei, reprezentanţei, aprobat de consiliul băncii, care va conţine, cel puţin, denumirea, sediul, lista activităţilor permise filialei, reprezentanţei, lista oficiilor secundare cu indicarea  denumirii oficiului secundar, care va conţine indicarea tipului şi a apartenenţei la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar;
c) informaţia cu privire la sediul filialei, reprezentanţei (adresa poștală, numerele de telefon, fax, adresa electronică);
d) copiile autorizate de bancă ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra încăperii în care filiala, reprezentanţa va avea sediu sau extrasul din registrul bunurilor imobile ce confirmă înregistrarea drepturilor respective;
e) informaţia cu privire la numele / prenumele persoanei înaintate în funcţia de conducător al filialei, reprezentanţei;
f) în cazul deschiderii filialei - setul de documente necesar pentru confirmarea în funcţie de conducător al filialei, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.134 din 1 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.91-94, art.619);
g) argumentarea economică privind deschiderea filialei, reprezentanţei, care va conţine, dar nu se va limita la următoarele informaţii şi date: scopul şi oportunitatea deschiderii filialei, reprezentanţei; coordonarea indicatorilor preconizaţi ai activităţii filialei, reprezentanţei cu prevederile business-planului băncii; activităţile preconizate şi volumul acestora, rentabilitatea etc.
 (Pct.14 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)
 (Pct.15 abrogat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)
(Pct.14 modificat prin HCA al BNM nr.301 din 20.12.2012)

16. Banca notifică Banca Naţională despre orice modificare (completare) operată în regulamentul filialei (sau redacţia nouă a acestuia), inclusiv aferentă deschiderii oficiului secundar, în termen de 10 zile după înregistrarea  modificării la organul înregistrării de stat,  printr-o scrisoare de notificare cu anexarea documentelor menţionate la pct.18.
În cazul deschiderii oficiului secundar, banca notifică Banca Națională, specificînd următoarele: tipul oficiului secundar; denumirea oficiului secundar, care va conţine indicarea tipului şi a apartenenţei la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar; organizarea şi funcţionarea oficiului secundar, inclusiv  activităţile permise, în cazul în care oficiul secundar va activa în baza regulamentului filialei.
(Pct.16 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

(Pct.17 abrogat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

18. Scrisoarea de notificare menționată la pct. 16 se întocmește în limba de stat şi se semnează de către conducătorul organului executiv. La scrisoarea de notificare se anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:
1)  copia autorizată de bancă a deciziei privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei (sau redacţia noua a acestuia);
2) copia autorizată de bancă a modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei, reprezentanţei (sau aprobarea redacţiei noi) înregistrate la organul înregistrării de stat.  
(Pct.18 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

19. Banca Naţională are dreptul să solicite prezentarea documentelor şi informaţiilor suplimentare, în cazul în care documentele şi informaţiile prezentate conform pct.14, sînt insuficiente pentru a lua o decizie privind aprobarea prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei.
(Pct.19 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)
 

Capitolul IV
DECIZIA CU PRIVIRE LA ELIBERAREA APROBĂRII PREALABILE PRIVIND DESCHIDEREA FILIALEI, REPREZENTANŢEI
(titlul modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

20. În termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu pct.14 şi 19, Banca Națională eliberează ori refuză să elibereze aprobarea prealabilă privind deschiderea filialei, reprezentanţei informînd în scris banca despre decizia sa.
(Pct.20 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

21. Drept motiv de respingere a cererii pentru aprobarea prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei serveşte:
a) necorespunderea activităţii băncii condiţiilor stabilite în capitolul II;
b) necorespunderea activităţilor preconizate ale filialei, reprezentanţei activităţilor permise acestora în conformitate cu pct.32, 33, iar în cazul în care regulamentul filialei va conţine şi activităţile oficiilor secundare – necorespunderea acestora activităţilor permise în conformitate cu pct.34 şi 36;
c) neprezentarea documentelor şi informaţiilor prevăzute în capitolul III şi/sau prezentarea documentelor şi informaţiilor incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente;
d) cazul în care rezultatele examinării posibilităţii de deschidere a filialei, reprezentanţei nu permit Băncii Naţionale să fie pe deplin convinsă că banca se va conforma cerinţelor Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 sau situaţia financiară a acesteia va fi satisfăcătoare.

(Pct.22 și 23 abrogate prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

24. În cazul în care Banca Naţională consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru luarea deciziei de aprobare prealabilă a deschiderii filialei, reprezentanţei, termenul stabilit la pct.20 poate fi prelungit cu 30 zile lucrătoare, cu informarea ulterioară a băncii.
(Pct.24 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)
 (Pct.25 abrogat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

26. Aprobarea prealabilă de către Banca Naţională a deschiderii filialei, reprezentanţei este valabilă pe perioada de 6 luni de la data eliberării acesteia. În cazul în care filiala, reprezentanţa nu a fost deschisă în acest termen aprobarea prealabilă îşi pierde valabilitatea, iar banca este obligată să obţină aprobarea nouă în condiţiile prezentului regulament.

27. Filiala, reprezentanţa băncii îşi pot începe activitatea după obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale privind deschiderea filialei, reprezentanţei, înregistrarea de stat a acesteia şi obţinerea copiei autorizate de pe licenţa băncii.

28. Înregistrarea filialei, reprezentanţei la organul înregistrării de stat se efectuează în modul stabilit de lege, la prezentarea aprobării prealabile a Băncii Naţionale privind deschiderea filialei, reprezentanţei, care în baza Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711) se consideră aviz pozitiv al Băncii Naţionale.
(Pct.28 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

29. Oficiul secundar al băncii îşi poate începe activitatea după înregistrarea la organul înregistrării de stat a regulamentului filialei, reprezentanţei sau modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei (sau redacţia nouă a acestuia) aferente deschiderii oficiului secundar respectiv.
(Pct.29 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

30. În termen de 10 zile după înregistrarea filialei, reprezentanţei, la organul înregistrării de stat, banca prezintă la Banca Naţională documentele enumerate la cap.VII1 din Regulamentul cu privire la licenţierea băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74). Deschiderea filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate prin înscrierea denumirii şi sediului acestora.

În cazul schimbării denumirii şi / sau sediului filialei, reprezentanţei, banca prezintă la Banca Naţională o cerere pentru reperfectarea copiei autorizate de pe licenţa băncii anexând următoarele documente întocmite în limba de stat: copia autorizată de bancă a deciziei de înregistrare a modificărilor respective,  modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanţei (sau aprobarea redacţiei noi a acestuia) şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţa băncii, conform Legii instituţiilor financiare. Schimbarea denumirii şi / sau sediului filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate prin înscrisul corespunzător.
(Pct.30 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

31. În cazul deschiderii filialei, reprezentanţei fără obţinerea aprobării prealabile, iar în cazul deschiderii oficiului secundar - fără notificarea Băncii Naţionale în condiţiile prezentului regulament, Banca Naţională poate aplica sancţiuni prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
 

Capitolul V
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE FILIALĂ, REPREZENTANŢĂ
ŞI OFICIUL SECUNDAR

32. Filiala băncii poate desfăşura toate sau unele activităţi financiare prevăzute de licenţa eliberată băncii şi acţionează în limitele împuternicirilor acordate de bancă prin regulamentul filialei.

33. Reprezentanţa băncii nu are dreptul să desfăşoare activităţi financiare şi alte activităţi, cu excepţia celor de informare, reprezentare şi apărare a intereselor băncii.

34. Agenţia poate desfăşura următoarele activităţi organizatorico-tehnice:
1) acceptarea depozitelor (plătibile la vedere sau la termen etc.), cu sau fără dobîndă, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de depozit;
2) vînzarea certificatelor de depozit;
3) acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială;
4) operaţiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;
5) operaţiuni cu cecuri de călătorie;
6) acordarea serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor;
7) acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor băneşti în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii;
8) operaţiuni de administrare a debitării directe: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială;
9) operaţiuni de deservire a deţinătorilor de carduri bancare prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul agenţiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilităţii de efectuare a plăţilor prin intermediul cardurilor, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de card;
10) acordarea serviciilor aferente transferurilor băneşti prin intermediul sistemelor de transfer internaţional de mijloace băneşti, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de bancă cu sistemele de transferuri internaţionale;
11) acordarea serviciilor de consultanţă financiară;
12) operaţiuni de recepţionare, prelucrare şi eliberare a documentelor şi informaţiilor necesare pentru acordarea şi supravegherea creditelor, realizarea acţiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor şi a altor creanţe ale băncii, precum şi pentru efectuarea altor operaţiuni cu clienţii.

35. Lista activităţilor concrete permise agenţiei se stabileşte de bancă în regulamentul filialei, în regulamentul oficiului secundar sau în regulament-tip al oficiului secundar ce reglementează activitatea tuturor oficiilor secundare aprobat de Consiliul băncii.

36. Punctul de schimb valutar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

37. Pentru exercitarea funcţiei de conducător al filialei persoana respectivă trebuie să dispună de confirmarea Băncii Naţionale, eliberată în condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii. În cazul eliberării din funcţie sau absenţei temporare (concediul, deplasarea, etc.) a conducătorului filialei, filiala va fi administrată temporar (nu mai mult de 6 luni) de către un alt administrator al băncii, cu excepția cazului cînd funcția acestuia este exercitată de directorul adjunct al filialei confirmat de Banca Națională, respectiv cu informarea Băncii Naţionale despre acest fapt.
(Pct.37 modificat prin HCA al BNM nr.162 din 21.08.2014)

38. Conducătorul reprezentanţei şi şeful oficiului secundar nu are dreptul să-şi asume obligaţii, de sine stătător sau împreună cu alţii, în numele şi în contul băncii şi nu necesită confirmarea Băncii Naţionale în funcţie de administrator. Conducătorul filialei, reprezentanţei şi şeful oficiului secundar îşi exercită atribuţiile în temeiul şi limitele regulamentului filialei sau reprezentanţei, altor regulamente, politici şi proceduri interne ale băncii şi al mandatului (procurii) eliberat.
 

Capitolul VI
ÎNCHIDEREA FILIALEI, REPREZENTANŢEI ŞI A OFICIULUI SECUNDAR

39. Închiderea filialei, reprezentanţei şi a oficiului secundar presupune încetarea efectuării activităţilor (operaţiunilor) de către filiala, reprezentanţa şi oficiul secundar respectiv.

40. Filiala, reprezentanţa şi oficiul secundar al băncii se închide prin decizia organului de conducere al băncii căruia i s-a acordat acest drept în conformitate cu statutul băncii.

41. În cazul în care a fost luată decizia privind închiderea filialei, banca notifică despre aceasta Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare. La notificarea respectivă banca anexează următoarele documente şi informaţii:
1) extrasul din procesul-verbal sau decizia organului de conducere împuternicit al băncii, care va conţine cel puţin următoarele:
a) decizia privind închiderea filialei;
b) măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea închiderii filialei, în special modul de executare a obligaţiilor băncii asumate prin filială, cum ar fi plata acestora, transmiterea către o altă filială, plata (preluarea) acestora de către o altă bancă;
c) termenele preconizate de începere şi încheiere a procesului de închidere a filialei, inclusiv de executare a obligaţiilor faţă de clienţi (creditori);
d) organul de conducere (sau administratorul) responsabil de procesul de închidere a filialei;
2) informaţia privind activele şi obligaţiunile (pasivele) gestionate de filială la data luării deciziei de închidere a acesteia, întocmită conform formatului Raportului FIN1 din Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art. 2104), cu modificările şi completările ulterioare.(Pct.41 modificat prin HCA al BNM nr.301 din 20.12.2012)

42. În cazul în care a fost luată decizia privind închiderea oficiului secundar, banca notifică despre aceasta Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare, anexând la notificarea respectivă extrasul din procesul-verbal sau decizia organului de conducere împuternicit al băncii cu privire la închiderea oficiului secundar.

43. În cazul luării deciziei privind închiderea filialei sau a agenţiei, banca, în termen de 10 zile, este obligată să notifice clienţii (creditorii) deserviţi de filiala sau agenţia respectivă şi să ia măsuri privind executarea obligaţiilor filialei respective. Notificarea trebuie să conţină informaţia privind modul executării sau privind asumarea de răspundere pentru executarea acestor obligaţii şi trebuie să fie efectuată prin una din următoarele modalităţi:
a) notificarea în scris a fiecărui client (creditor);
b) publicarea anunţului într-un ziar de circulaţie generală sau ziar din localitatea în care filiala sau agenţia îşi are sediul sau prin alte mijloace de informare în masă şi afişarea acestuia la un loc vizibil în sediul filialei sau agenţiei respective.

44. După încheierea procesului de închidere a filialei, banca, în termen de 10 zile lucrătoare, informează despre aceasta Banca Naţională şi prezintă informaţia privind rezultatele procesului de executare a obligaţiilor asumate prin filiala respectivă. Dacă obligaţiile respective au fost plătite (preluate) de o altă bancă se prezintă confirmarea scrisă a acesteia din urmă privind plata (preluarea) obligaţiilor.

45. În cazul luării deciziei privind închiderea reprezentanţei, banca, în termen de 10 zile lucrătoare, notifică despre aceasta Banca Naţională. La notificarea respectivă banca anexează extrasul din procesul-verbal al organului de conducere împuternicit al băncii, care va conţine decizia privind închiderea reprezentanţei, termenele de începere şi încheiere a procesului de închidere a reprezentanţei, organul de conducere (sau administratorul) responsabil de procesul de închidere.

46. Radierea filialei, reprezentanţei din registrul de stat se efectuează la organul înregistrării de stat în modul prevăzut de lege.

47. După radierea filialei, reprezentanţei din registrul de stat, banca, în termen de 10 zile, prezintă la Banca Naţională copia documentului ce confirmă radierea filialei, reprezentanţei.

48. Închiderea filialei, reprezentanţei se consemnează în registrul băncilor licenţiate printr-un înscris de radiere.