• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.04.2009

Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere, aprobat prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor nr.08/3-1/99 din 26.03.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78-79 din 21.04.2009, art.318

 COORDONAT:
Banca Naţională a Moldovei
26 martie 2009

APROBAT:
Ministerul Finanţelor
nr.08/3-1/99 din 26 martie 2009

Condițiile
de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a
obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere

I. Dispoziții generale

1. Prezentele Condiţii sînt elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, alte acte normative în vigoare şi stabilesc clauzele generale ale emisiunii, circulaţiei şi răscumpărării Obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere.

2. Obligaţiunile de stat sînt valori mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, emise de către Ministerul Finanţelor în numele Guvernului pentru finanţarea măsurilor prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

3. Volumul emisiunii Obligaţiunilor de stat se stabileşte de către Ministerul Finanţelor, reieşind din limitele datoriei de stat interne prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

4. Obligaţiunile de stat se emit pe termen mediu de circulaţie (de la un an pînă la 5 ani inclusiv) şi acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea anuală a unei dobînzi (cupon), după cum este stipulat în prezentele Condiţii.

5. În sensul prezentelor Condiţii, noţiunile utilizate semnifică:
Subscriere – colectarea pe parcursul unei perioade de timp a cererilor de cumpărare a Obligaţiunilor de stat;
Perioadă de subscriere – interval de timp, pe parcursul căruia se poate subscrie la emisiunea de Obligaţiuni de stat;
Cerere – solicitare în formă scrisă, prin care participanţii la subscriere îşi exprimă disponibilitatea de a cumpăra Obligaţiunile de stat;
Acord privind subscrierea Obligaţiunilor de stat – acord, încheiat între Ministerul Finanţelor, participantul la subscriere şi Banca Naţională a Moldovei, care prevede vînzarea-cumpărarea Obligaţiunilor de stat.

 

            II. Emisiunea, plasarea și circulația Obligațiunilor de stat

6. Obligaţiunile de stat se emit la valoarea nominală, care este 100 lei.

7. Emisiunea Obligaţiunilor de stat se efectuează prin emisiuni separate, în termenii stabiliţi de Ministerul Finanţelor.

8. Plasarea Obligaţiunilor de stat se efectuează prin subscriere, la care pot participa băncile licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei depunînd cereri din nume şi în cont propriu.

9. Fiecărei emisiuni de Obligaţiuni de stat, Ministerul Finanţelor atribuie, conform cerinţelor standardelor internaţionale, numărul de înregistrare de stat.

10. Elementele de identificare ale emisiunii ce urmează a fi plasată sînt stabilite de către Ministerul Finanţelor prin Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat, care cuprinde următoarele:
a) Data şi ora începerii şi închiderii subscrierii;
b) Volumul preconizat pentru subscriere la valoarea nominală;
c) Termenul de circulaţie a Obligaţiunii de stat;
d) Numărul de înregistrare de stat;
e) Valoarea nominală a unei Obligaţiuni de stat;
f) Tipul ratei dobînzii aplicate;
g) Rata anuală a dobînzii;
h) Rata anuală a dobînzii aferentă primului cupon;
i) Marja (după caz);
j) Data emiterii şi scadenţei Obligaţiunii de stat;
k) Termenele de plată a dobînzii (cupoanelor);
l) Locul şi modul prezentării cererii;
m) Alte prevederi.
Ministerul Finanţelor prezintă Băncii Naţionale a Moldovei Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat pînă la data subscrierii, iar Banca Naţională a Moldovei îl aduce la cunoştinţă participanţilor la subscriere.

11. Perioada de subscriere la Obligaţiunile de stat se stabileşte nu mai mult de 2 zile lucrătoare.

12. Disponibilitatea participanţilor la subscriere de a cumpăra Obligaţiunile de stat se exprimă de către aceştia prin cerere (anexa nr.1 la prezentele Condiţii), care se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei.

13. În cazul în care volumul cererilor depuse depăşeşte volumul preconizat spre subscriere, Ministerul Finanţelor poate satisface cererile peste volumul anunţat sau cererile participanţilor la subscriere pot fi satisfăcute parţial, proporţional volumului cererilor depuse.

14. După închiderea subscrierii se vor încheia Acorduri privind subscrierea (vînzarea-cumpărarea) Obligaţiunilor de stat (anexa nr.2 la prezentele Condiţii).

15. Înregistrarea Acordurilor se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei.

16. După încheierea Acordurilor, pe suma totală a Obligaţiunilor de stat subscrise Ministerul Finanţelor prezintă Băncii Naţionale a Moldovei un Certificat global (anexa nr.3 la prezentele Condiţii).

17. Data emiterii Obligaţiunilor de stat se consideră data transferării mijloacelor băneşti la contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională a Moldovei.

18. Tranzacţiile pe piaţa secundară cu Obligaţiunile de stat vor avea loc pe piaţa extrabursieră, prin intermediul dealerilor primari, şi pe piaţa bursieră, în cazul includerii acestor valori mobiliare de stat în lista celor aflate în circulaţie la Bursa de Valori a Moldovei.

19. Volumul de procurare de către un subscriitor/deţinător al Obligaţiunilor de stat emise conform prezentelor Condiţii pe piaţa primară sau în cadrul tranzacţiilor pe piaţa secundară nu se limitează.

 

III. Calcularea și achitarea dobînzii (cuponului) la Obligațiunile de stat,
răscumpărarea Obligațiunilor de stat

20. Ministerul Finanţelor stabileşte pentru fiecare emisiune de Obligaţiuni de stat mărimea ratei dobînzii, care poate fi fixă sau flotantă.

21. Pentru Obligaţiunile de stat cu rată fixă mărimea ratei dobînzii se stabileşte reieşind din evoluţia ratelor dobînzii şi aşteptările pe piaţa financiară a Republicii Moldova şi este constantă pentru toate cupoanele Obligaţiunii de stat, fiind menţionată în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat.

22. Dobînda (cuponul) pentru Obligaţiunile de stat cu rată fixă se plăteşte semestrial/trimestrial, la datele specificate în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat şi se determină după următoarea formulă:

 

unde:

C – mărimea cuponului aferent Obligaţiunilor de stat;
N – valoarea nominală a Obligaţiunilor de stat;
Tc – numărul de zile în perioada cuponului respectiv;
Ds – rata anuală a dobînzii fixe stabilite.

23. Pentru Obligaţiunile de stat cu rată flotantă mărimea ratei dobînzii se stabileşte separat pentru fiecare perioadă a cuponului aferent Obligaţiunii de stat.
Rata dobînzii aplicată pentru plata primului cupon se comunică în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat, iar rata anuală a dobînzii ce va fi aplicată pentru plata cupoanelor următoare – printr-un Comunicat oficial al Ministerului Finanţelor cu 2 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei cuponului respectiv.
Rata dobînzii pentru Obligaţiunile de stat cu rată flotantă se calculează reieşind din rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt plus marja, indicată în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat.

24. Dobînda (cuponul) pentru Obligaţiunile de stat cu rată flotantă se plăteşte semestrial/trimestrial, la datele specificate în Comunicatul de plasare prin subscriere a Obligaţiunilor de stat şi se determină după următoarea formulă:

 

unde:

C – mărimea cuponului aferent Obligaţiunilor de stat;
N – valoarea nominală a Obligaţiunilor de stat;
Tc – numărul de zile în perioada cuponului respectiv;
Rb – rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare la data emisiunii/anunţării cuponului respectiv;
M – mărimea marjei stabilite, constantă pe întreaga perioadă de circulaţie a Obligaţiunilor de stat.

25. Ultimul cupon se plăteşte la data scadenţei Obligaţiunilor de stat concomitent cu achitarea valorii nominale.

26. Ministerul Finanţelor poate răscumpăra Obligaţiunile de stat înainte de data scadenţei, informînd despre aceasta deţinătorii printr-un comunicat cu 10 zile lucrătoare pînă la data efectuării operaţiunii respective.

27. În cazul în care data răscumpărării sau plăţii dobînzii aferente Obligaţiunilor de stat coincide cu o zi de odihnă, răscumpărarea (plata) se efectuează în prima zi de lucru următoare, fără plata unei dobînzi suplimentare.

28. Răscumpărarea Obligaţiunilor de stat, precum şi plata dobînzilor aferente acestora se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat.

29. Decontările pentru emisiunea, operaţiunile pe piaţa secundară şi răscumpărarea Obligaţiunilor de stat, precum şi evidenţa drepturilor de proprietate asupra acestora, se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei, în calitate de agent fiscal al statului.

30. Regimul fiscal al valorilor mobiliare de stat emise conform prezentelor Condiţii se încadrează în reglementările prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

IV. Dispoziții finale

31. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 9 august 2007 şi de Ministerul Finanţelor la 10 august 2007, nr.08/3-1/308 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.533) nu se aplică asupra Obligaţiunilor de stat emise conform prezentelor Condiţii, cu excepţia prevederilor privind circulaţia acestora pe piaţa secundară, răscumpărarea lor şi plata dobînzilor aferente.