• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.02.2012

Hotărîrea CA al BNM nr. 29 din 15.02.2012 Cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A. de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.34-37/216 din 17.02.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
B
ĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 29
din 15 februarie 2012

Cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A.
de desf
ăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită

Avînd în vedere Nota informativă a administratorului special privind situaţia financiară a B.C. “Universalbank” S.A. din 15.02.2012 întocmită în urma activităţii de administrare specială desfăşurate la B.C. “Universalbank” S.A. (instituită prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.272 din 25.11.2011) în perioada 25.11.2011 – 15.02.2012, constatările consemnate în Raportul final cu privire la controlul tematic efectuat la B.C. “Universalbank” S.A. în perioada 17.10.2011 – 30.10.2011 de inspectorii Băncii Naţionale a Moldovei, Nota informativă a Departamentului reglementare şi supraveghere bancară către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.09-02106/15 din 15.02.2012 cu privire la situaţia B.C. “Universalbank” S.A., precum şi în baza rapoartelor prezentate de către B.C. “Universalbank” S.A. la Banca Naţională a Moldovei pentru perioada 23.06.2011 – 13.02.2012, din care rezultă următoarele:

- banca se află în situaţia de insolvabilitate prevăzută la art.38 alin.(3) lit.a) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, deoarece nu este capabilă să execute cererile creditorilor privind plata obligaţiilor scadente, suma datoriilor ajunse la scadenţă şi care nu pot fi plătite la data de 13.02.2012 constituie 17523508 lei, iar la data de 15.02.2012 a ajuns la scadenţă şi nu poate fi plătit un împrumut interbancar în mărime de 11821200 lei;

- banca încalcă prevederile art.14 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 şi ale cap.IV pct.9 din Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc prin neînregistrarea la data de 13.02.2012 a unui nivel al capitalului în mărime minimă de 150,0 mil.lei, faptă prevăzută la art.38 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 şi se află în situaţia de insolvabilitate prevăzută la art.38 alin.(3) lit.c) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, deoarece la situaţia din 13.02.2012 capitalul B.C. “Universalbank” S.A. constituie 21318325 lei, fiind astfel mai mic de 1/3 faţă de capitalul reglementat;

- banca încalcă prevederile cap.V pct.5.1 şi 5.2 din Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii – la situaţia din 13.02.2012 raportul poziţiei valutare deschise scurte la euro constituie minus 61,89% şi la dolari SUA – minus 339,56%, poziţia valutară deschisă scurtă la toate valutele – minus 401,45% şi raportul dintre suma activelor valutare bilanţiere şi suma obligaţiunilor valutare bilanţiere – minus 94,73%; prevederile cap.III din Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, la situaţia din 13.02.2012, coeficientul lichidităţii curente (principiul II) constituind minus 15,89%, iar coeficientul lichidităţii pe termen lung (principiul I) – 1,88, fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art.38 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

- cota de participare de 78,61% din capitalul băncii este deţinută de persoana juridică “MEP GROUP” LTD, rezident al zonei off-shore, contrar prevederilor art.15 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

- întrunirea condiţiilor prevăzute de art.10 alin.(1) lit.b), g), j), k) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

- imposibilitatea remedierii situaţiei financiare a băncii, încadrării acesteia în indicatorii de prudenţă bancară şi asigurării corespunderii activităţii băncii prevederilor legii şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în pofida aplicării măsurilor de remediere, inclusiv a procedurilor de supraveghere şi administrare specială,

în scopul protejării intereselor deponenţilor şi ale altor creditori ai băncii, neadmiterii riscului excesiv în sistemul financiar, în temeiul prevederilor art.26 lit.i), art.75 lit.e) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.10 alin.(1), alin.(11) şi alin.(4), art.11 alin.(1) şi alin.(2), art.378 alin.(3) lit.c) şi alin.(4), art.38 alin.(1) lit. h), alin.(3) lit.a) şi lit.c), alin.(51), art.381 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se retrage de la data de 15.02.2012 licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare B.C. “Universalbank” S.A., înregistrată în registrul băncilor licenţiate cu nr.82 din 10.11.1994 şi reînregistrată la 10.09.1996.

2. Se iniţiază procesul de lichidare silită a B.C. “Universalbank” S.A. Lichidatorul B.C. “Universalbank” S.A. se numeşte prin ordonanţa guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei.

3. Se comunică imediat în scris B.C. “Universalbank” S.A., Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat despre retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare B.C. “Universalbank” S.A.

4. Anunţul privind retragerea licenţei se publică în cel mult 7 zile de la adoptarea prezentei hotărîri în ziarele de circulaţie generală, precum şi în ziarele din localităţile unde banca are subdiviziuni separate.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică, în cel mult 7 zile de la adoptare, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Consiliului de administra
ţie

 

Dorin DRĂGUŢANU

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).