• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.03.2016

Hotărîrea CE al BNM nr. 37 din 24 septembrie 2015 Cu privire la modul de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 37
din  24 septembrie 2015

Cu privire la modul de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei

Modificată și completată prin:
HCE al BNM nr.70 din 22.10.2015

În scopul reglementării modului de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ce urmează a fi eliberate de Banca Naţională a Moldovei conform legislației, inclusiv de semnare a acestora de către membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei, în temeiul art.11 alin.(1) și (31), art.24, art.27 alin.(1) lit.f) și g) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Licenţele, autorizaţiile, permisiunile, aprobările și alte acte cu caracter permisiv ce urmează a fi emise de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, altor legi şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei se eliberează (semnează) în numele Băncii Naționale a Moldovei după cum urmează:
1) Comitetul executiv hotărăște cu privire la eliberarea:
a) licenţei pentru desfăşurarea activităţilor financiare permise băncii, inclusiv a sucursalei unei bănci străine, în cazul constituirii, reorganizării băncii;
b) licenţei pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată a societății de plată, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţi de plată cu sediul în străinătate, precum și a furnizorului de servicii poștale;
c) licenţei pentru activitatea de emitere a monedei electronice a societății emitente de monedă electronică, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţii emitente de monedă electronică cu sediul în străinătate;
d) permisiunilor pentru:
- dobîndirea/deţinerea cotei substanţiale în capitalul social al băncii ori majorarea cotei substanțiale astfel încît proporția drepturilor de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca devine o sucursală a achizitorului potențial;
- dobîndirea de către un achizitor potențial, individual sau concertat, a cotei substanțiale în capitalul social al băncii în cazul în care exercițiul drepturilor aferente acestei cote este suspendat în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare;
- reorganizarea băncii;
- vînzarea unei părţi ce reprezintă 25% și mai mult din activele băncii;
- externalizarea de către bancă a activităţilor de importanţă materială;
- predarea obligațiilor și activelor băncii asupra căreia s-a instituit administrarea specială către altă bancă, dacă valoarea activelor sau a obligațiilor predate depășește 10 milioane lei;
- vînzarea băncii în proces de lichidare ca un complex patrimonial unic altei bănci;
- vînzarea și/sau predarea parțială a activelor și predarea parțială a obligațiilor băncii în proces de lichidare către altă bancă, dacă valoarea activelor sau a obligațiilor predate depășește 10 milioane lei;
- renunțarea lichidatorului băncii în proces de lichidare la drepturile băncii asupra unui activ care nu se supune comercializării;
- lichidarea benevolă a băncii;
e) aprobărilor/acordurilor preliminare (prealabile) pentru:
- cererea privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţilor financiare permise băncii;
- contopirea sau absorbția băncii;
- vînzarea unei părţi ce reprezintă 25% și mai mult din activele băncii;
- onorarea de către bancă în proces de lichidare a creanţelor creditorilor înainte de încheierea procedurilor legale referitoare la stabilirea și validarea creanţelor, înregistrarea listei creanţelor, soluţionarea contestaţiilor împotriva acţiunilor lichidatorului de respingerea/validarea creanţelor;
- vînzare sau altă formă de lichidare a oricărui activ în valoare de peste 1 milion de lei al băncii în proces de lichidare;
- darea de seamă a lichidatorului băncii privind încheierea procesului de lichidare silită a băncii;
f) actelor de numire a persoanei în calitate de:
- administrator special al băncii.
(Lit.f) modificată prin HCE al BNM nr.70 din 22.10.2015)
2) Guvernatorul eliberează (semnează) licenţele reperfectate şi duplicatele licenţelor indicate la subpct. 1) lit. a) - c), precum și actul (ordonanța) de numire a persoanei în calitate de lichidator al băncii.
(Subpunctul pct. 2) completat  prin HCE al BNM nr.70 din 22.10.2015)
3) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul reglementare și autorizare eliberează (semnează):
a) copiile autorizate de pe licenţe/licenţe reperfectate şi duplicatele copiilor autorizate de pe licențele, indicate la subpct. 1) lit. a);
b) licenţa pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar sau a persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (hotel); copia autorizată de pe licenţa menţionată; actele în cauză reperfectate; duplicatul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă;
c) permisiunile pentru:
- desfășurarea de către bancă a activităților sau serviciilor, altele decît cele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - m) din Legea instituțiilor financiare, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar;
- deţinerea de către bancă, singură sau în calitate de beneficiar efectiv ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor de participare se efectuează conform subpct. 1) lit. d) primul alineat, o cotă de participare care fie că reprezintă 20% şi mai mult, fie că depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii;
- deţinerea de către bancă a cotelor de participare menţionate la alineatul precedent cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii;
- dobîndirea de către un achizitor potențial, individual sau concertat, a cotei de participare inferioare celei substanțiale în capitalul social al unei bănci, în cazul în care exercițiul drepturilor aferente cotei este suspendat conform prevederilor art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare;
- deținerea de către bancă a cotei de participare la capitalul unei bănci, transmise în posesiune/achiziționată în schimbul rambursării datoriilor sau deținute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altei persoane;
- gajarea cotei substanțiale în capitalul social al unei bănci din Republica Moldova;
d) autorizaţiile pentru:
- acceptarea de către bancă a depozitelor de la Ministerul Finanțelor şi alte organe ale statului;
- efectuarea de către rezident a operaţiunilor ce ţin de cumpărarea instrumentelor financiare străine;
- acordarea de către rezident în favoarea nerezidentului a împrumutului/creditului/garanţiei;
- deschiderea de către rezident a contului curent şi a contului de depozit în instituţia financiară din străinătate;
- operaţiunile ce ţin de acordarea de către rezident în favoarea nerezidentului a donaţiei;
- operaţiuni ce ţin de efectuarea de către rezident în favoarea nerezidentului a unui transfer din categoria „alte operaţiuni de capital”;
- efectuarea de către rezident a unor plăţi/transferuri din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidentului care are cont deschis în străinătate sau care se află în străinătate;
- efectuarea de către rezident a operaţiunilor de schimb valutar în străinătate;
- scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova de către persoana fizică;
- introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului de către bancă rezidentă şi nerezidentă,
precum și amendamentele la autorizaţiile menţionate mai sus și duplicatele autorizațiilor/amendamentelor respective.
e) aprobările:
- pentru deschiderea filialei şi reprezentanţei băncii;
- modificărilor la statutul băncii (sau a statutului în redacție nouă);
- pentru prelungirea perioadei de clasificare de către bancă a imobilizărilor corporale şi a cotelor de participare la capitalul unităţilor economice, transmise în schimbul rambursării creditului;
f) confirmarea persoanei în funcţie de administrator al băncii;
i) certificatul de calificare a auditorului instituţiilor financiare.
4) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul sistemul de plăți eliberează (semnează):
a) copiile autorizate de pe licenţe/licenţe reperfectate şi duplicatele copiilor autorizate de pe licențele, indicate la subpct. 1) lit. b) și c);
b) permisiunea pentru dobîndirea, directă sau indirectă, a participaţiunii calificate în capitalul social al societății emitente de monedă electronică, inclusiv a celei care atinge sau depășește nivelul de 20%, 30% sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social, ori a celei în rezultatul dobîndirii căreia societatea emitentă de monedă electronică va deveni întreprindere dependentă;
c) avizul privind înregistrarea (înscrierea în registrul societăților de plată/societăților emitente de monedă electronică) a filialei și agentului societății de plată/societății emitente de monedă electronică/furnizorului de servicii poștale care prestează servicii de plată.
5) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul supraveghere bancară eliberează (semnează):
a) permisiunea pentru rambursarea datoriei subordonate a băncii cu termen de scadență nefixat;
 b) aprobările prealabile pentru:
- distribuirea capitalului de către bancă;
- acordarea garanţiilor pe baza activelor băncii în proces de lichidare în favoarea creditorului care acordă băncii un credit nou de peste 500 mii de lei;
- reducerea sau anularea oricărei creanţe faţă de bancă în proces de lichidare, a cărei validitate este îndoielnică, dacă aceasta depăşeşte 200 mii de lei;
c) opinia cu privire la lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor băncii;
d) acordul (permisiune, aprobare) pentru efectuarea de către bancă a unor tranzacții/operațiuni sau activități, care este necesar de obținut conform actului Băncii Naționale a Moldovei ce prevede aplicarea măsurilor de remediere, inclusiv de administrare specială a băncii.
51) Directorul Departamentului reglementare și autorizare semnează anexele la autorizațiile pentru acordarea de către rezident în favoarea nerezidentului a împrumutului/creditului/garanției, prevăzute la subpct.3) lit.d) alineatul trei.
(Subpunctul 51) introdus prin HCE al BNM nr.70 din 22.10.2015)

2. Respingerea declaraţiilor de eliberare a licenţelor indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. b) şi c) se decide de către:
a) Comitetul executiv – în cazul în care solicitantul licenței nu întruneşte condiţiile de eliberare a licenței, prevăzute de Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, pentru activitatea societății de plată/societății emitente de monedă electronică, inclusiv a filialei cu sediul în Republica Moldova a societăţii de plată/societății emitente de monedă electronică cu sediul în străinătate;
b) Prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află Departamentul sistemul de plăți – în cazul în care solicitantul licenței nu a prezentat documentele şi informaţiile necesare sau documentele şi informațiile prezentate conţin date incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente pentru a constata respectarea condiţiilor de eliberare a licenței, prevăzute de Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
În cazul respingerii declaraţiei de eliberare a licenţelor respective, prevederile pct. 4 - 7, pct. 8 lit. b), pct. 8 - 9 se aplică în mod corespunzător.

3. Comitetul executiv are dreptul să examineze chestiunea cu privire la eliberarea oricărui act cu caracter permisiv, neprevăzut expres la pct. 1 subpct. 1).

4. Licenţele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. a) - c), eliberate în baza hotărîrii Comitetului executiv, se semnează de către guvernator.

5. Proiectul hotărîrii cu privire la eliberarea actului cu caracter permisiv, prezentat spre examinare Comitetului executiv, precum şi actul cu caracter permisiv vor conţine referinţe la legile şi/sau actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în temeiul cărora acesta se eliberează.

6. Actele cu caracter permisiv indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. d) - f), subpct. 3) lit. c) - f), subpct. 4) lit. b) și c) și subpct. 5) se perfectează în două sau, după caz, în mai multe exemplare, cîte unul pentru fiecare titular al actului și unul pentru Banca Naţională a Moldovei.

7. În cazul absenţei temporare a persoanei cu funcţii de conducere împuternicite să elibereze (semneze) actele cu caracter permisiv conform pct. 1, aceste acte se eliberează (semnează) de persoana cu funcţii de conducere care suplinește persoana temporar absentă.

8. Perfectarea şi transmiterea spre expediere/înmînare titularilor, în termenele stabilite de legislaţie, a actelor cu caracter permisiv se efectuează după cum urmează:
a) actele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. a), lit. d) alineatele unu - patru, lit. e) alineatele unu - trei, subpct. 2), subpct. 3) – de către Departamentul reglementare şi autorizare;
b) actele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. b) și c), subpct. 2) și 4), eliberate societății de plată, furnizorului de servicii poștale și societății emitente de monedă electronică – de către Departamentul sistemul de plăţi;
c) actele indicate la pct. 1 subpct. 1) lit. d) alineatele șase - zece, lit. e) alineatele patru - șase, lit. f) și subpct. 5) – de către Departamentul supraveghere bancară.
d) actul indicat la pct. 1 subpct. 1) lit. d) alineatul cinci – de către subdiviziunea de sine stătătoare a Băncii Naţionale a Moldovei care are atribuțiile corespunzătoare obiectului actului respectiv.

9. Licenţele, copiile autorizate de pe licenţe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licenţelor/copiilor autorizate de pe licențe se înmînează reprezentanților împuterniciți ai titularilor ori se expediază titularilor prin scrisori de însoțire semnate de prim-viceguvernatorul/viceguvernatorul în subordinea căruia se află subdiviziunea responsabilă de perfectarea şi transmiterea spre expediere/înmînare a actelor respective conform pct. 8. Autorizaţiile, permisiunile, aprobările, alte acte cu caracter permisiv se expediază ori se înmînează titularilor/reprezentanților împuterniciți ai titularilor.

10. Actele cu caracter permisiv se expediază titularilor/reprezentanților împuterniciți ai titularilor prin scrisori recomandate sau se înmînează acestora, contra semnătură, prin Secţia secretariat a Direcției administrative, Departamentul administrare şi achiziţii, cu excepția actelor care se înmînează titularilor/reprezentanților împuterniciți ai titularilor contra semnătură în registrele ținute de subdiviziunile nominalizate la pct. 8.

Dacă altceva nu este prevăzut de legi speciale, în cazul în care comunicarea actului cu caracter permisiv nu este posibilă prin aceste modalităţi, inclusiv dacă destinatarul refuză primirea actului/luarea de cunoştinţă cu actul, subdiviziunea împuternicită conform pct. 8, în comun cu Serviciul comunicare, presă și protocol, va asigura publicarea, în termen de 7 zile de la data primirii informației despre imposibilitatea sau refuzul în primirea actului/luarea de cunoștință cu actul, pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a comunicatului oficial privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naţionale a Moldovei.

11. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.77 din 17 aprilie 2013 cu privire la modul de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, permisiunilor, aprobărilor şi a altor acte cu caracter permisiv ale Băncii Naţionale a Moldovei.

12. Prezenta hotărîre se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

13. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului reglementare şi autorizare, Departamentului sistemul de plăți, Departamentului supraveghere bancară și Departamentului administrare şi achiziţii.

14. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele|
Comitetului executiv

 

Dorin DRĂGUȚANU