• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.10.2017

Regulament nr.23/09-01 cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine, aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15.08.1996

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-60/74 din 12.09.1996

Aprobat
de Consiliul de adminisraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei Procesul-verbal
nr.37 din 15 august 1996

REGULAMENT
NR.23/09-01

CU PRIVIRE LA LICENŢIEREA BĂNCILOR ȘI FILIALELOR BĂNCILOR STRĂINE

Modificat și completat prin:

15.11.1996, nr.37”b”/09-01 (MO al RM nr.77 din 28.11.1996);
09.04.1998, hot. nr.80 (MO al RM nr.49 din 28.05.1998);
04.12.1998, hot. nr.368 (MO al RM nr.7-9 din 28.01.1999);
15.02.1999, hot. nr.32 (MO al RM nr.19-21 din 25.02.1999);
16.07.1999, hot. nr.183 (MO al RM nr.83-86 din 05.08.1999);
30.09.1999, hot. nr.254 (MO al RM nr.112-114 din 14.10.1999);
30.11.2000, hot. nr.359 (MO al RM nr.152-153 din 07.12.2000);
27.09.2001, hot. nr.247 (MO al RM nr.120 din 02.10.2001);
10.01.2002, hot. nr.5 (MO al RM nr.11-12 din 17.01.2002);
16.05.2002, hot. nr.110 (MO al RM nr.66-68 din 23.05.2002);
13.11.2003, hot. nr.276 (MO al RM nr.229-233 din 21.11.2003);
30.06.2005, hot. nr.204 (MO al RM nr.98-100 din 22.07.2005);
12.01.2006, hot. nr.13 (MO al RM nr.21-24 din 03.02.2006);
15.02.2007, hot. nr.35 (MO al RM nr.25-28 din 23.02.2007);
11.09.2008, hot. Nr. 171 (MO al RM nr. 180-181 din 3.10.2008);
09.10.2008, hot. nr. 194 (MO al RM nr. 204-205 din 14.11.2008); 26.03.2010, hot. nr. 57 (MO al RM nr. 68-69 din 07.05.2010);
12.04.2012, hot. nr.91, (MO al RM nr. 99-102 din 25.05.2012);
30.05.2013, hot. nr.107, (MO al RM nr. 141-144 din 05.07.2013);
11.08.2016, hot. Nr. 218, (MO al RM nr. 277-287 din 26.08.2016).
04.10.2017, hot Nr.267, (MO al RM nr.371-382 din 27.10.2017)

I. APLICAREA

Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a elibera licenţe băncilor și filialelor băncilor străine.

Banca străină, care doreşte să deschidă sucursale pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să obțină licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, în modul stabilit de prezentul regulament.

Banca străină care dorește să deschidă filială pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să respecte cerințele și să obțină licenţa Băncii Naționale a Moldovei în modul stabilit la capitolul VII5 din prezentul regulament.
Noţiunea „bancă” va include şi sucursalele băncilor.
(Modificat prin Hot. CE nr.267 din 04.10.17)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

 

I. LICENŢA PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR FINANCIARE

Banca poate desfăşura în limita licenţei acordate activităţile financiare permise băncii conform art.26 din Legea instituţiilor financiare.

Banca nu este în drept să desfăşoare activităţi financiare, neprevăzute în licenţă.

Conform art.26 alin. (1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare banca poate desfăşura activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar şi pentru care dispune de permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei emisă în condiţiile capitolului VII4 din prezentul regulament.
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

 

II. CERINŢE FAŢĂ DE MĂRIMEA CAPITALULUI MINIM

Cuantumul capitalului minim se stabileşte pentru capitalul de gradul I în mărime de 200 mln. lei.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.57 din 26.03.10)

Metoda de calculare a capitalului de gradul I se conţine în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
(Modificat prin Hot. CA nr.368 din 04.12.98)
(Modificat prin Hot. CA nr.183 din 16.07.99)
(Modificat prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.276 din 13.11.03)

Plata pentru acţiuni se efectuează numai din mijloace băneşti. Cotele patrimoniale şi alte cote nebăneşti nu pot fi utilizate pentru cumpărarea acţiunilor băncii.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.368 din 04.12.98)
(Lit.B, C şi D modificate prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Lit. E şi F au fost excluse prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Lit. B, C, D au fost excluse prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08 )

 

III. ORGANIZAREA BĂNCILOR

Băncile se constituie sub formă de societăţi pe acţiuni conform legislaţiei despre societăţile pe acţiuni.
(Modificat prin Hot. CA nr.5 din 10.01.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.13 din 12.01.06)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

 

IV. ADMINISTRATORII

Consiliul băncii trebuie să corespundă prevederilor stipulate la articolele 18 şi 19 ale Legii instituţiilor financiare.

Toţi administratorii trebuie să corespundă cerinţelor înaintate de Banca Naţională prin reglementările aferente exigenţilor faţă de administratorii băncii.

Conform art.241 alin.(4) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, prin derogare de la art.19 alin.(2) din Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător şi art.21 alin.(5) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, filialele băncilor străine nu sînt persoane juridice. Filialele băncilor străine se înregistrează conform procedurii stabilite în art.12 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
(Completat prin Hot. CE nr.267 din 04.10.17)
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12)
(Modificat prin Hot. CA nr.80 din 9.04.98)

 

V. CEREREA PENTRU PRIMIREA LICENŢEI

A. Cererea scrisă pentru primirea licenţei privind desfăşurarea activităţilor financiare, întocmită în conformitate cu prevederile stipulate în anexele la prezentul regulament, se înaintează de către fondatorii băncii Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei. La cerere trebuie să fie anexat pachetul de documente enumerate în anexe.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

B. Îndată ce pachetul de documente va fi prezentat conform prevederilor anexei corespunzătoare a prezentului regulament, solicitantul va fi informat despre aceasta în scris. Concomitent cererea va fi înregistrată şi primită de către Banca Naţională a Moldovei spre examinare.

C. Banca Naţională este în drept să ceară prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform literei A din prezentul capitol este insuficientă pentru luarea deciziei la cererea pentru eliberarea licenţei.
(Modificat prin Hot. CA al BNM nr.204 din 30.06.05)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

 

VI. DECIZIA PRIVIND ELIBERAREA LICENŢEI

A. În termen de trei luni de la data înregistrării cererii, Banca Naţională aprobă preliminar cererea sau o respinge, informînd în scris solicitantul despre decizia sa.
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12)

B. Refuzul de a elibera licenţa
Decizia privind refuzul de a elibera licenţa trebuie să conţină motivarea cauzelor în baza cărora se respinge cererea în conformitate cu art.7 al Legii instituţiilor financiare. Drept motive de respingere a cererii pot fi de asemenea şi prezentarea Băncii Naţionale a Moldovei informaţiei insuficiente pentru luarea deciziei privind eliberarea licenţei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice în cererea pentru primirea  licenţei.
Banca Naţională nu eliberează licenţa în cazul când capitalul băncii ce se constituie nu corespunde cuantumului capitalului minim plus cheltuielile necesare pentru constituirea băncii. Cheltuielile legate de constituirea băncii se efectuează în limita prevăzută în business-planul elaborat în conformitate cu punctul 12 din anexa nr.1 la prezentul regulament.
(Modificat prin Hot. CA nr.5 din 10.01.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

C. Aprobarea preliminară a cererii

1. Banca Naţională aprobă preliminar cererea privind eliberarea licenţei, dacă va constata că au fost îndeplinite prevederile art.7 alin.(2) al Legii instituţiilor financiare, referitor la bănci şi prevederile art.7 alin.(6) al Legii instituţiilor financiare referitor la sucursalele băncii străine.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

2. În aprobarea preliminară pentru eliberarea licenţei Banca Naţională stabileşte cerinţele, prevăzute la art.7 alin.(3) al Legii instituţiilor financiare, pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru primirea licenţei.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

3. Solicitantul e obligat în decursul unui an să îndeplinească cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei, indicate la punctul C.2 al capitolului VII. În caz contrar aprobarea preliminară a cererii pentru eliberarea licenţei se anulează.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)

D. Eliberarea licenţei

1. Solicitantul trebuie să prezinte în scris confirmare privind îndeplinirea cerinţelor enumerate ale Băncii Naţionale, calculul capitalului normativ total întocmit în conformitate cu anexa nr.4 la ultima dată gestionară a lunii şi decizia de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat. După ce Banca Naţională a Moldovei se va convinge, că cerinţele ei sînt îndeplinite, eliberează licenţa în termen de o lună precum şi permisiunea scrisă privind deţinerea cotei substanţiale de către acţionarii care au solicitat o astfel de cotă.
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)

2. Banca Naţională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei privind eliberarea licenţei, înştiinţează solicitantul în scris despre acest fapt şi despre necesitatea achitării taxei stabilite în Legea instituţiilor financiare pentru eliberarea licenţei. Licenţa se semnează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei şi se înmânează, contra semnătură, persoanei împuternicite de către bancă.

Banca are dreptul să desfăşoare activităţile financiare prevăzute în licenţă din data semnării acesteia.

Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere, precum şi expres activităţile şi/sau serviciile preconizat de a fi desfăşurate, conform art. 26 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare.
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.35 din 15.02.07)
(Modificat prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.247 din 27.09.01)
(Modificat prin Hot. CA nr.80 din 9.04.98)

 

VII1. ELIBERAREA COPIEI AUTORIZATE DE PE LICENŢA BĂNCII

A. Băncii, pentru fiecare filială/reprezentanţă a acesteia, i se eliberează copii autorizate de Banca Naţională a Moldovei, de pe licenţa băncii.

B. Banca, după obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a Moldovei conform art.13 (4) din Legea instituţiilor financiare şi înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat a filialei/reprezentanţei, în termen de 10 zile, se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă, anexând: copia autorizată de bancă a deciziei privind înregistrarea filialei/reprezentanţei; copia autorizată de bancă a regulamentului filialei/reprezentanţei înregistrat la Camera Înregistrării de Stat; documentul care confirmă achitarea taxei respective, conform Legii instituţiilor financiare.
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)

C. După prezentarea cererii, în condiţiile stipulate la litera B., banca prezintă la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei pentru efectuarea fotocopiilor. Banca Naţională a Moldovei efectuează fotocopiile în aceeaşi zi.

D. Copia autorizată de pe licenţă se perfectează şi se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a originalului licenţei.

E. Prezentarea la Banca Naţională a Moldovei şi restituirea originalului licenţei, precum şi primirea de la Banca Naţională a Moldovei a copiilor autorizate de pe licenţă se efectuează prin intermediul persoanei împuternicite de bancă, contra semnătură.

F. Copia autorizată de pe licenţa băncii va corespunde următoarelor cerinţe:

a. prima pagină în partea dreaptă de sus va conţine înscrisul „Copia autorizată pentru filiala/reprezentanţa_______________ cu sediul  ________________
                                                                                                                                                                                                  (denumirea)     
Viceguvernator _______________,   _______________”;
                              (semnătura)                 (data)

b. aplicarea pe înscrisul respectiv a semnăturii în original a viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei şi a datei semnării;

c. aplicarea pe înscrisul şi semnătura respectivă a ştampilei Băncii Naţionale a Moldovei cu stema de stat;

d. filele vor fi cusute, cu aplicarea pe ultima pagină a semnăturii şefului secţiei secretariat a Băncii Naţionale a Moldovei şi a ştampilei secretariatului Băncii Naţionale a Moldovei.
(Introdus prin Hot. CA nr. 171 din 11.09.08)

 

VII2. REPERFECTAREA LICENŢEI BĂNCII/ COPIEI AUTORIZATE DE PE LICENŢA BĂNCII

A. Temeiurile pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sunt schimbarea denumirii şi/sau sediului băncii/filialei/reprezentanţei şi modificării altor date ce se conţin în licenţă/copia autorizată de pe licenţă.

B. Pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă banca, după obţinerea aprobării scrise a Băncii Naţionale a Moldovei conform art.17 (1) din Legea instituţiilor financiare şi înregistrarea modificărilor la Camera Înregistrării de Stat ce conduc la modificarea datelor din licenţă/copia autorizată de pe licenţă, în termen de 10 zile, se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, anexând la aceasta: copia autorizată de bancă a deciziei privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la statutul/regulamentul filialei (sau redacţia noua a acestora); copia autorizată de bancă a deciziei organelor competente privind aprobarea modificărilor respective; documentul care confirmă achitarea taxei respective, conform Legii instituţiilor financiare.

În cazul reperfectării licenţei, dacă banca are deschise filiale/reprezentanţe, în cererea prezentată, se solicită eliberarea pentru fiecare filială/reprezentanţă a băncii a copiei autorizate de pe licenţa reperfectată, anexând lista filialelor/reprezentanţelor băncii cu indicarea denumirii şi sediului acestora, precum şi documentul care confirmă achitarea taxei respective, conform Legii instituţiilor financiare.
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016)

C. În cazul reperfectării copiei autorizate de pe licenţă, după prezentarea cererii, în condiţiile stipulate la litera B, la Banca Naţională a Moldovei se prezintă originalul licenţei pentru efectuarea fotocopiilor. Banca Naţională a Moldovei efectuează fotocopiile în aceeaşi zi.

D. Licenţa reperfectată/copiile autorizate de pe licenţa reperfectată pentru fiecare filială/reprezentanţă a băncii se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă. Copia reperfectată şi autorizată de pe licenţă se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a originalului licenţei.

E. Prezentarea la Banca Naţională a Moldovei şi restituirea originalului licenţei, precum şi primirea de la Banca Naţională a Moldovei a originalului licenţei reperfectate şi a copiilor autorizate de pe licenţa respectivă sau a copiilor reperfectate şi autorizate de pe licenţă pentru filiala/reprezentanţa băncii se efectuează prin intermediul persoanei împuternicite de bancă, contra semnătură.

F. La data eliberării licenţei reperfectate/copiei reperfectate şi autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţă care a fost deţinută de bancă îşi pierde valabilitatea.
(Introdus prin Hot. CA nr. 171 din 11.09.08)

 

VII3. ELIBERAREA DUPLICATULUI LICENŢEI/COPIEI AUTORIZATE DE PE LICENŢA BĂNCII

A. Temeiurile pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sunt pierderea sau deteriorarea acestora.
În cazul pierderii sau deteriorării licenţei, Banca Naţională a Moldovei eliberează o nouă licenţă cu inscripţia "Duplicat".

B. Pentru obţinerea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în caz de pierdere sau deteriorare, banca, în termen de 15 zile lucrătoare, se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere pentru eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la care se anexează documentul care confirmă achitarea taxei respective, conform Legii instituţiilor financiare.
În cazul eliberării duplicatului licenţei, dacă banca are deschise filiale/reprezentanţe, în cererea menţionată, se solicită eliberarea copiilor autorizate de pe duplicatul licenţei şi pentru fiecare filială/reprezentanţă a băncii anexând la cerere lista filialelor/reprezentanţelor băncii cu indicarea denumirii şi sediului acestora, precum şi documentul care confirmă achitarea taxei respective, conform Legii instituţiilor financiare.

C. În cazul eliberării duplicatului copiei autorizate de pe licenţă, după prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a documentului care confirmă achitarea taxei respective, la Banca Naţională a Moldovei se prezintă originalul licenţei pentru efectuarea fotocopiilor. Banca Naţională a Moldovei efectuează fotocopiile în aceeaşi zi.

D. Duplicatul licenţei se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului licenţei, iar copia autorizată de pe duplicatul licenţei pentru fiecare filială/reprezentanţă a băncii se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a copiei autorizate de pe duplicatul licenţei. Duplicatul copiei autorizate de pe licenţă pentru filială/reprezentanţă a băncii se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a originalului licenţei.

E. Prezentarea la Banca Naţională a Moldovei şi restituirea originalului licenţei, precum şi primirea de la Banca Naţională a Moldovei a duplicatului licenţei şi a copiilor autorizate de pe acesta sau a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se efectuează prin intermediul persoanei împuternicite de bancă, contra semnătură.

F. La data eliberării duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţă care este pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea.
(Introdus prin Hot. CA nr. 171 din 11.09.08)

 

VII 4. ELIBERAREA PERMISIUNII PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII SAU SERVICIULUI, CONFORM ART. 26 ALIN. (1) LIT. n) DIN LEGEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE

A. Temei pentru eliberarea permisiunii pentru desfăşurarea activităţii sau serviciului conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare este extinderea genurilor de activitate desfăşurate de bancă care se circumscriu domeniului financiar, altele decît cele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a)-m) din Legea instituţiilor financiare.

B. Se consideră activităţi sau servicii care se circumscriu domeniului financiar, activităţi sau servicii desfăşurate pe piaţa reglementată şi supravegheată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

C. Banca poate desfăşura activităţi sau servicii conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare numai după obţinerea permisiunii Băncii Naţionale, înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat a modificărilor şi completărilor la Statutul băncii, reperfectarea licenţei băncii/copiei autorizate de pe licenţa băncii.

D. În scopul obţinerii permisiunii pentru desfăşurarea activităţii sau serviciului conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, banca depune la Banca Naţională o cerere în care se indică expres activitatea sau serviciul preconizat de a fi desfăşurat. Cererea se întocmeşte în limba de stat şi se semnează de către preşedintele consiliului băncii. La cerere se anexează următoarele documente întocmite în limba de stat:

1. Extrasul din procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor sau a consiliului la care a fost adoptată hotărîrea cu privire la desfăşurarea activităţii sau serviciului conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, cu specificarea expresă a activităţii sau serviciului preconizat de a fi desfăşurat.

2. Argumentarea economică care fundamentează capacitatea băncii de a desfăşura activităţi sau servicii conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, care va conţine, cel puţin următoarele informaţii şi date:
a) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă cărora le este adresată noua activitate sau serviciu;
b) descrierea activităţii sau serviciului oferit şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestuia;
c) volumul activităţii sau serviciului şi cotele de piaţă aferente, pentru următorii 3 ani de activitate;
d) investiţia planificată în legătură cu crearea suportului tehnic şi a personalului necesar desfăşurării activităţii sau serviciului;
e) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic la specificul activităţii sau serviciului ce urmează a fi desfăşurat şi nivelul de utilizare a unor programe informatice suplimentare;
f) impactul activităţii sau serviciului asupra conturilor bilanţiere şi a contului de profit sau pierdere pentru anul următor;
g) desfăşurarea proceselor de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor aferente activităţii sau serviciului.

3. Specificarea prevederilor normative în vigoare care reglementează activitatea sau serviciul preconizat de a fi desfăşurat.

E. Banca Naţională are dreptul să solicite prezentarea documentelor şi a informaţiilor suplimentare, în cazul în care documentele şi informaţiile prezentate conform lit. D din prezentul capitol sînt insuficiente pentru a lua o decizie privind eliberarea permisiunii.

F. În termen de 30 zile lucrătoare din data primirii documentelor şi a informaţiilor complete conform lit. D din prezentul capitol Banca Naţională  eliberează permisiunea pentru desfăşurarea activităţii sau serviciului, conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare sau respinge cererea, aducînd în scris la cunoştinţa băncii decizia sa, cu indicarea motivelor respingerii.

G. În cazul în care Banca Naţională consideră că este necesară o investigaţie suplimentară pentru luarea deciziei de eliberare a permisiunii pentru desfăşurarea activităţii sau serviciului conform art. 26 alin. (1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, termenul stabilit la lit. F poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.

H. Drept motiv de respingere a cererii pentru obţinerea permisiunii pentru desfăşurarea activităţii sau serviciului conform art. 26 alin.(1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare serveşte:
a) necorespunderea activităţii sau serviciului preconizat de a fi desfăşurat domeniului financiar, conform lit. B din prezentul capitol;
b) neprezentarea documentelor şi informaţiilor prevăzute la lit. D, E din prezentul capitol şi/sau prezentarea documentelor şi informaţiilor incomplete, contradictorii, neveridice sau insuficiente;
c) cazul în care rezultatele examinării cererii nu permit Băncii Naţionale să fie pe deplin convinsă că banca se va conforma condiţiilor Legii instituţiilor financiare sau situaţia financiară a acesteia va fi satisfăcătoare.

I. Decizia privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul băncii nu poate fi emisă anterior permisiunii Băncii Naţionale, conform lit. F, G din prezentul capitol.

J. Modificările şi completările la Statutul băncii vor prevedea expres activitatea sau serviciul preconizat de a fi desfăşurat de bancă şi vor fi examinate în condiţiile anexei nr.5 din prezentul regulament.

K. După înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat a modificărilor şi completărilor la Statutul băncii, care va prevedea expres activitatea sau serviciul preconizat de a fi desfăşurat de bancă conform art. 26 alin. (1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, pentru care banca dispune de permisiunea Băncii Naţionale, Banca Națională va reperfecta licenţa băncii/copia autorizată de pe licenţa băncii în conformitate cu capitolul VII2 din prezentul regulament.

Banca notifică Banca Naţională despre derularea activităţii şi serviciului conform art. 26 alin. (1) lit. n) din Legea instituţiilor financiare, în termen de 5 zile de la data începerii desfăşurării acesteia. Notificarea va fi însoţită de reglementările interne referitoare la activitatea sau serviciului respectiv.
(Introdus prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016)

 

VII5. LICENȚIEREA FILIALEI BĂNCII STRĂINE

A. Filiala băncii străine poate desfășura în limita licenței activitățile financiare conform art.26 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995. Filiala băncii străine nu este în drept să desfășoare activități financiare neprevăzute în licența eliberată de Banca Națională a Moldovei și nu poate excede obiectul de activitate al băncii străine licențiate de autoritatea competentă din țara de origine.

B. Filiala băncii străine trebuie să dispună de un capital de dotare care nu poate fi mai mic decît cuantumul capitalului inițial stabilit la art.5 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

C. Filiala băncii străine trebuie să mențină un capital minim necesar conform cap.III din prezentul regulament.

D. Banca Națională a Moldovei poate stabili o mărime redusă a capitalului minim necesar al filialei băncii străine, care trebuie menținut în conformitate cu lit.C din prezentul capitol în cazul în care se întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1. În țara de origine a băncii străine există un cadru de reglementare prudențial echivalent celui stabilit prin Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi prin actele normative emise în aplicarea acesteia;

2. Autoritatea de supraveghere din țara de origine exercită o supraveghere adecvată a băncii străine, inclusiv în ceea ce privește activitatea filialei din Republica Moldova;

3. Există un acord de colaborare bazat pe principiul reciprocității cu autoritatea de supraveghere din țara de origine cu privire la supravegherea filialei băncii străine, care prevede că un tratament similar este aplicabil și filialelor băncilor din Republica Moldova înființate pe teritoriul acestei țări.

E. Persoanele desemnate să asigure conducerea filialei băncii străine trebuie să corespundă prevederilor stipulate la art.245 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum și cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei prin reglementările aferente exigențelor față de administratori.

F. Cererea scrisă pentru obținerea licenței de către filiala băncii străine privind desfășurarea activităților financiare, întocmită în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr.6 din prezentul regulament, se înaintează de către banca străină guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei. La cerere se anexează documentele și informațiile enumerate în anexa menționată.

G. Dacă documentele și informațiile vor fi prezentate conform prevederilor anexei nr.6 din prezentul regulament, cererea va fi înregistrată de Banca Națională a Moldovei pentru examinare, fapt despre care banca străină va fi informată în scris.

H. Banca Națională a Moldovei are dreptul să solicite documente şi informații suplimentare, în cazul în care documentele și informațiile prezentate conform lit.G din acest capitol sînt insuficiente pentru a lua o decizie privind eliberarea licenței.

I. În termen de trei luni din data primirii documentelor şi a informațiilor complete conform lit.G din prezentul capitol, Banca Națională a Moldovei aprobă preliminar cererea privind eliberarea licenței pentru desfășurarea activităților financiare conform art.26 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 sau respinge cererea, aducînd în scris la cunoștința băncii străine decizia sa, cu indicarea motivelor respingerii.

J. Drept motive de respingere a cererii pot fi neconformarea cerințelor de licențiere prevăzute la art.243 alin.(1) și (4) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, prezentarea la Banca Națională a Moldovei a informației insuficiente pentru luarea deciziei privind eliberarea licenței şi/sau prezentarea informației neautentice în cererea pentru obținerea licenței. Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere a cererii, înștiințează banca străină despre acest fapt.

K. După aprobarea preliminară a cererii, Banca Națională a Moldovei stabilește următoarele cerințe pentru obținerea licenței:

1. depunerea de către banca străină a capitalului de dotare într-un cont provizoriu deschis la Banca Națională a Moldovei, care nu trebuie să fie mai mic decît capitalul prevăzut la lit.C;

2. angajarea de specialiști;

3. prezentarea copiei deciziei de înregistrare legalizată conform cerințelor din Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08 noiembrie 2002 și extrasului din Registrul de stat emis de către organul competent din Republica Moldova de înregistrarea de stat a întreprinderilor şi de ţinerea evidenţei acestora;

4. închirierea sau cumpărarea de utilaj pentru efectuarea operațiunilor bancare şi de edificii bancare;

5. proiectul contractului privind prestarea serviciilor de audit extern cu o societate de audit care va desfășura auditul extern la filiala băncii străine conform art.34 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

L. Banca străină e obligată în decursul unui an să îndeplinească cerințele Băncii Naționale a Moldovei, indicate la lit.K din prezentul capitol. În caz contrar aprobarea preliminară a cererii pentru eliberarea licenței se anulează. În cazul în care cerințele prevăzute la lit.K din prezentul capitol sînt îndeplinite, Banca Națională a Moldovei eliberează licența solicitată în termen de o lună.

M. Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei privind eliberarea licenței, înștiințează în scris banca străină despre acest fapt și despre necesitatea achitării taxei stabilite la art.8 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 pentru eliberarea licenței. Licența se semnează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței și se înmînează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data menționată pe licență, contra semnătură, persoanei împuternicite de către banca străină.

N. Anexa la licență este parte integrantă a acesteia și conține toate condițiile de licențiere și expres activitățile și/sau serviciile preconizate de a fi desfășurate, conform art.26 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

O. Filiala băncii străine are dreptul să desfășoare activitățile financiare prevăzute în licență din momentul semnării acesteia.

P.  Prevederile din cap.VII1 – VII4 din prezentul regulament se aplică filialei băncii străine, în modul corespunzător.

Q. Regulamentul filialei băncii străine se modifică doar cu aprobarea Băncii Naționale a Moldovei. Pentru obținerea aprobării respective se aplică pct.2 din anexa nr.5 la prezentul regulament, în modul corespunzător.
(Introdus prin Hot. CE nr. 267 din 04.10.2017)

 

VII6. LICENȚIEREA BĂNCII-PUNTE

A. Banca-punte se constituie sub formă de societate pe acțiuni, poate desfășura activități financiare conform art.26 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, în limita licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei și a restricțiilor asupra activității acesteia prevăzute în mod corespunzător, și poate să activeze prin intermediul uneia sau mai multor filiale ale băncii supuse rezoluției, în cazul în care Banca Națională a Moldovei decide astfel la constituirea băncii-punte.

B. Banca-punte dispune de capital social, care poate fi stabilit sub nivelul prevăzut la art.5 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, dar care nu poate fi mai mic decît echivalentul a 50 milioane lei.

C. Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, aprobă, pînă la eliberarea licenței băncii-punte, documentele de constituire, strategia şi profilul de risc ale acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor din cap. III subpct. 3 și 12 din Anexa nr.1 și Anexa nr.5 la prezentul regulament.

D. Membrii consiliului de supraveghere și ai organului executiv al băncii-punte, desemnați conform art.122 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, sunt evaluați de către Banca Națională a Moldovei cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor pct.11 – 15, 19 – 21, 23 – 33, 35-37, 38 subpct. 5) – 10) și 13), 40, 44, 53, 59 și 60 din Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.203 din 27 iulie 2017.

E. Persoanele desemnate în calitate de membru al consiliului de supraveghere și al organului executiv al băncii-punte prezintă Băncii Naționale a Moldovei documentele necesare pentru evaluare în termenul stabilit de către Banca Națională Moldovei.

F. În exercitarea atribuției de control asupra băncii-punte, Banca Națională a Moldovei evaluează și aprobă membrii comisiei de cenzori ai băncii-punte în termen de 3 luni de la data eliberării licenței, cu aplicarea corespunzătoare a reglementărilor aferente exigențelor față de administratorii băncii.

G. Administratorii băncii supuse rezoluției, alții decît cei menționați la lit. D și F din prezentul capitol, pot exercita funcții similare în cadrul băncii-punte fără a fi confirmați repetat de Banca Națională a Moldovei și se consideră confirmați din data numirii în funcția respectivă, cu excepția cazului în care Banca Națională a Moldovei decide altfel la constituirea băncii-punte.

H. Prevederile cap.V, VII1, VII2 , cap. VIII lit. A - C din prezentul regulament și ale cap.V din Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori se aplică mutatis mutandis și în privința băncii-punte.

I. Cerințele prevăzute în Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și în reglementările emise da Banca Națională a Moldovei, privind obligația încheierii unui contract de audit cu o societate de audit independentă acceptată de Banca Națională a Moldovei, se pun în aplicare de banca-punte în termen de 3 luni de la data eliberării licenței.
(Introdus prin Hot. CE nr.267 din 04.10.2017)

 

VIII. REGISTRUL BĂNCILOR

A. Banca Naţională a Moldovei ţine registrul băncilor licenţiate și al filialelor băncilor străine. La eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a licenței băncii/filialei băncii străine, aceasta se înscrie în registru. În registru se înscriu denumirea, sediul oficiului central al băncii, al filialelor şi reprezentanţelor ei și al filialei băncii străine. La registru se anexează următoarele documente:

1. Copia autorizată de pe statut sau, după caz, copia autorizată de pe regulamentul filialei băncii străine.

2. Lista persoanelor oficiale autorizate să acţioneze în numele băncii/filialei băncii străine.

3. Documentul care stabileşte limitele competenţelor persoanelor specificate la pct.2 şi specimenele semnăturilor lor autentificate notarial.
În cazul în care în documentele menţionate la pct.1-3 au fost efectuate modificări, copiile autorizate de bancă/filiala băncii străine de pe acestea se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare.

B. Banca/filiala băncii străine a cărei licenţă a fost retrasă se exclude din registru prin înscrisul respectiv.

C. Banca/filiala băncii străine prezintă la Banca Națională a Moldovei statutul, după caz, regulamentul filialei băncii străine și regulamentele lor interne, în format electronic, pe adresa de e-mail a Băncii Naționale a Moldovei, regulamente.banci@bnm.md, destinate actelor normative interne ale acestora.

În cazul în care în statut, după caz, în regulamentul filialei băncii străine și/sau în regulamentele interne au fost efectuate modificări, acesta/acestea se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cu modificările efectuate, încorporate, în format electronic, la adresa de e-mail specificată la prezentul punct, în termen de 10 zile lucrătoare.
(Modificat prin Hot. CE nr.267 din 04.10.2017)
(Modificat prin Hot. CA a BNM nr. 194 din 09.10.08)
(P.4. modificat prin Hot. CA nr.247 din 27.09.01)
(Ultimul alineat exclus prin Hot. CA nr.247 din 27.09.01)
(Modificat prin Hot. CA nr.5 din 10.01.02)
(P.5 inclus prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12)
(Modificat prin Hot. CA nr.107 din 30.05.13)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Lit.C inclusă prin Hot. CA nr.110 din 16.05.02)
(Modificat prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12)

D. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor vor prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, informaţia cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor, care va cuprinde cel puţin următoarele:

1. copia extrasului din procesul - verbal al ședinței organului de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau al ședinței altor persoane care convoacă adunarea generală autorizată de către organul/persoanele menționate după caz, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Copia autorizată a extrasului din procesul - verbal al ședinței menționate va conţine datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) – g) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997;

2. copiile documentelor confirmative ce atestă măsurile întreprinse aferente prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) din Legea privind societăţile pe acţiuni autentificate de către administratorul împuternicit al băncii;

3. copia publicaţiei în care a fost plasat anunţul despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, cu excepţia cazului prevăzut la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
Informaţia va fi prezentată: în cazul adunării generale ordinare anuale - cel  mai tîrziu cu 25 de zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, în cazul adunării generale extraordinare – cel  mai tîrziu cu 12 zile înainte de ţinerea ei, iar în cazul adunării generale repetate – cel  mai tîrziu cu  10 zile înainte de ţinerea ei.

În cazul în care adunarea generală se desfăşoară în condiţiile prevăzute la art.59 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni, informaţia se va prezenta în termen de șapte zile după luarea deciziei respective, dar cel mai tîrziu cu  trei zile înainte de ţinerea acesteia.

În termen de 20 zile de la închiderea adunării generale a acţionarilor, banca va prezenta la Banca Naţională, printr-o scrisoare de însoţire, o copie autorizată de bancă a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor (fără anexe) şi a publicaţiei în care a fost plasată hotărîrea adunării generale a acţionarilor. În cazul în care în cadrul adunării generale a acţionarilor este adoptată decizia de majorare a capitalului social al băncii prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni, concomitent cu procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va prezenta şi Hotărîrea privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare aprobată de adunarea generală a acţionarilor respectivă. În termen de 5 zile de la ședința organului împuternicit la care s-a aprobat Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare, banca va prezenta Băncii Naţionale Darea de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare și Lista subscriitorilor la valorile mobiliare plasate în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, întocmită conform cerinţelor prevăzute de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Banca Naţională poate solicita prezentarea parţială sau completă a informaţiei conform anexelor la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
(Lit.D inclusă prin Hot. CA nr.91 din 12.04.12)
(Modificat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016)

E. Filiala băncii străine va informa Banca Națională a Moldovei despre convocarea adunării generale a acționarilor băncii străine care în ordinea de zi va include chestiuni aferente activității filialei băncii străine înființate în Republica Moldova și va prezenta o copie a ordinii de zi cel tîrziu cu 5 zile lucrătoare înainte de ținerea ei.

În termen de 30 zile lucrătoare de la închiderea adunării generale a acționarilor, filiala băncii străine va prezenta la Banca Națională a Moldovei, printr-o scrisoare de însoțire, extrasul din procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
(Completat prin Hot. CE nr.267 din 04.10.2017)
(Cap. IX abrogat prin Hot. CE nr.267 din 04.10.2017)
(Cap. IX introdus prin Hot. CA nr.80 din 9.04.98)
(Modificat prin Hot. CA nr.13 din 12.01.06)
(Al doilea aliniat abrogat prin Hot. CA nr.218 din 11.08.2016, în vigoare 26.08.2016)

 

X. DISPOZIŢII FINALE

A. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

B. Prin prezentul regulament se abrogă:

i. Regulamentul “Cu privire la modul de deschidere şi de încetare a activităţii băncilor comerciale” (proces-verbal nr.42 din 5 noiembrie 1993).

ii. Suplimentele, modificările şi completările la Regulamentul “Cu privire la modul de deschidere şi de încetare a activităţii băncilor comerciale”:

1. modificările din 23 noiembrie 1994, proces-verbal nr.52;

2. modificările şi completările din 17 martie 1995, proces-verbal nr.9;

3. modificările din 27 iunie 1995, proces-verbal nr.19;

4. modificările din 8 septembrie 1995, proces-verbal nr.25;

5. suplimentul din 10 noiembrie 1995, proces-verbal nr.31;

6. modificările din 8 mai 1996, proces-verbal nr.22.

 

XI. ANEXE LA REGULAMENT

Anexa nr.1: Exigenţe la cererea pentru primirea licenţei privind desfăşurarea activităţilor financiare

Anexa nr.3: Exigenţe la cererea pentru primirea licenţei privind desfăşurarea activităţilor financiare de către sucursalele băncilor străine

Anexa nr.4: Calculul capitalului normativ total

Anexa nr.5: Cerinţe faţă de Statutul băncii
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Anexa nr.2  exclusă  prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.171 din 11.09.08)
(Modificat prin Hot. CA nr.80 din 9.04.98)
(Modificat prin Hot. CA nr.110 din 16.05.2002)

 

Anexe:          DOC          PDF