• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2018

Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.231-234 din 26.11.2010, art.900

 

Înregistrat
la Ministerul Justitiei al Republicii
Moldova nr. 799 din 19.11.2010

APROBAT
prin Hotarîrea Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a Moldovei
nr.204 din 15.10.2010
În vigoare: la 1 iunie 2011

 

REGULAMENT
cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele
de remitere de bani

(varianta cu includerea modificărilor şi completărilor conform listei*)

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prevederile prezentului Regulament se aplică prestatorilor de servicii de plată eligibili de a presta servicii de remitere de bani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661) (în continuare - Lege).
(Pct.1 în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
Remitere de bani – are semnificaţia prevăzută de Lege.
(Pct.2 noţiunea în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
Sistem de remitere de bani – sistem reglementat de norme comune participanţilor sistemului aferente procesării, compensării şi decontării mijloacelor băneşti aferente remiterilor de bani şi în cadrul căruia executarea remiterii de bani nu este condiţionată de utilizarea unui cont de plăţi al plătitorului/beneficiarului.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
Prestatorul de servicii de plată participant – prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau beneficiarului din Republica Moldova, participant la sistemul de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea în redacţia HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)
Organizatorul sistemului de remitere de bani – persoană juridică care organizează şi asigură funcţionarea sistemului de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)
Plătitor – persoană care dă un ordin de remitere de bani în cazul în care nu există un cont de plăţi.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)

Beneficiar al plăţii – persoană care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei operaţiuni de plată de remitere de bani.
(Pct.2 noţiunea modificată prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13 art.1370; în vigoare 15.09.13)
Riscul de credit – riscul ca la momentul scadenţei unei obligaţii aferente remiterilor de bani şi la oricare alt moment în viitor decontarea (stingerea) totală să nu poată fi realizată.
Riscul de lichiditate – riscul ca la momentul scadenţei unei obligaţiuni aferente remiterilor de bani decontarea (stingerea) totală să nu poată fi realizată, însă executarea acesteia fiind posibilă ulterior.
Riscul operaţional – riscul ca deficienţele existente în sistemul informatic, sistemul de control intern, sistemul de comunicaţii, eroarea umană să cauzeze pierderi de informaţii sau să afecteze finalizarea decontării obligaţiunii aferente remiterilor de bani.
Codul unic de identificare al remiterii de bani – combinație de litere, numere sau simboluri, stabilită de către prestatorul de servicii de plată participant, utilizat pentru efectuarea remiterii de bani.
[Pct. 2 noțiunea “Codul unic de identificare al remiterii de bani”  inclusă  prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

Capitolul II
CERINŢE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ ÎN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

3. Prestatorul de servicii de plată participant, pînă la stabilirea relaţiilor de afaceri cu organizatorul sistemului de remitere de bani, aplică măsuri de identificare şi de precauţie în funcţie de riscul asociat organizatorului sistemului de remitere de bani. Prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se vor aplica în mod corespunzător.

4. Pentru a începe activitatea într-un sistem de remitere de bani, prestatorul de servicii de plată participant, cel puţin cu 30 de zile înaintea zilei de începere a activităţii, prezintă la Banca Naţională a Moldovei un demers în scris.
(Pct.4 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14,  art.1530)

5. Demersul prevăzut la pct.4 va conţine cel puţin următoarele informaţii:
1) denumirea sistemului de remitere de bani; denumirea, datele de identificare, administratorii şi beneficiarii efectivi ai organizatorului sistemului de remitere de bani;
2) descrierea statutului, tipului de activitate a prestatorului de servicii de plată participant în sistemul de remitere de bani;
3) schema de funcţionare a sistemului de remitere de bani (circuitul informaţiei şi mijloacelor băneşti), părţile implicate şi responsabilităţile lor în schema de funcţionare.
(Pct.5 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

6. La demersul prevăzut la pct.4 se anexează copia contractului care acordă prestatorului de servicii de plată participant dreptul de a presta servicii de remitere de bani în cadrul unui sistem de remitere de bani.
(Pct.6 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

7. Banca Naţională, în termen de 30 zile, examinează demersul şi copia contractului, prezentate conform pct.4-6. În cazul depistării încălcării prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative relevante, Banca Naţională informează prestatorul de servicii de plată participant cu privire la acestea.
(Pct.7 modificat prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

8. Prestatorul de servicii de plată participant, înainte de a-şi începe activitatea într-un sistem de remitere de bani, înlătură încălcările depistate şi comunicate acesteia de către Banca Naţională.

81. Prestatorul de servicii de plată participant îşi începe activitatea în cadrul unui sistem de remitere de bani după primirea confirmării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct.81 inclus prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

9. Prestatorul de servicii de plată participant, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia oricăror modificări în informaţia prezentată la Banca Naţională în conformitate cu pct.5 şi 6 informează în scris Banca Naţională despre aceste modificări.

10. Prestatorul de servicii de plată participant aprobă proceduri interne scrise aferente desfăşurării activităţii în sistemele de remitere de bani care vor fi elaborate cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale altor acte normative în vigoare, cu privire la:
1) gestionarea riscurilor aferente activităţii în sistemele de remitere de bani;
2) transparenţa condiţiilor de executare a serviciilor de remitere de bani;
3) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

101. Prestatorul de servicii de plată va actualiza procedurile interne în funcție de modificările și completările operate în actele normative în vigoare.
(Pct.101 inclus prin HCA al BNM nr. 190 din 25.09.14, MO al RM nr. 325-332/31.10.14, art.1530)

11. Prestatorul de servicii de plată participant realizează segregarea responsabilităţilor personalului implicat în prestarea serviciilor de remitere de bani şi stabileşte cerinţe aferente instruirii periodice a acestuia.

12. Prestatorul de servicii de plată participant instituie un mecanism de monitorizare permanentă a respectării de către persoanele responsabile din cadrul prestatorului de servicii de plată participant a procedurilor interne şi întreprinde acţiuni prompte şi eficiente în cazul în care depistează încălcarea acestora.

13. În cazul încetării activităţii într-un sistem de remitere de bani, prestatorul de servicii de plată participant informează în scris Banca Naţională în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării deciziei definitive corespunzătoare.

 

Capitolul III
GESTIONAREA RISCURILOR AFERENTE ACTIVITĂŢII PRESTATORILOR DE SERVICII DE PLATĂ ÎN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

14. Prestatorul de servicii de plată participant în cadrul activităţii în sistemele de remitere de bani urmează să acorde o atenţie sporită gestionării următoarelor riscuri:
1) financiare, în care se includ riscurile de lichiditate şi de credit;
2) operaţionale.

15. Prestatorul de servicii de plată participant, în baza factorilor care influenţează nivelul riscurilor, evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor stabilite de către organizatorul sistemului de remitere de bani.

16. Prestatorul de servicii de plată participant evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor financiare stabilite de către organizatorul sistemului de remitere de bani, cel puţin, în funcţie de următorii factori:
1) termenul de executare al remiterii de bani;
2) modul de decontare (stingere) al obligaţiilor aferente remiterilor de bani(pe bază brută, pe bază netă etc.);
3) existenţa unui fond de garantare constituit la nivelul sistemului de remitere de bani, principiile de formare şi distribuire a acestuia;
4) periodicitatea alimentării conturilor utilizate în decontarea (stingerea) obligaţiilor aferente remiterilor de bani şi locaţia acestora (conturi deschise în băncile din Republica Moldova, conturi deschise în băncile din străinătate).
(Pct.16 al.4) modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

17. Prestatorul de servicii de plată participant evaluează mecanismele de gestiune a riscurilor operaţionale adoptate de către organizatorul sistemului de remitere de bani, cel puţin, în funcţie de următorii factori:
1) în vederea asigurării continuităţii proceselor ce ţin de derularea activităţii în sistemele de remitere de bani:
a) existenţa canalelor alternative de primire/transmitere a informaţiei aferente remiterilor de bani;
b) existenţa unor scenarii ale situaţiilor de incident, cu segregarea responsabilităţii părţilor implicate;
c) existenţa cerinţelor privind asigurarea rezervării posturilor automatizate de lucru destinate interacţiunii cu sistemul de remitere de bani, a componentelor hardware/software ale acestuia, precum şi a componentelor ce asigură funcţionarea acestuia (de exemplu: surse de alimentare neîntreruptă cu energie electrică etc.) la nivel de prestator de servicii de plată participant.
2) în vederea asigurării securităţii datelor şi activităţii de realizare a remiterilor de bani:
a) securitatea canalelor de comunicaţii electronice, prin care se asigură primirea/transmiterea informaţiei aferente remiterilor de bani;
b) existenţa mecanismelor care să asigure verificarea autenticităţii operaţiunilor efectuate prin intermediul sistemului de remitere de bani;
c) existenţa mecanismelor care să asigure un nivel adecvat al controlului logic al accesului, cum ar fi, utilizarea mijloacelor de autentificare multi-factor, precum cele bazate pe parole combinate cu alte mijloace tehnice de genul carduri inteligente, dispozitive hardware de tip token, identificatoare biometrice; segregarea responsabilităţilor la nivel de sistem informatic, cum ar fi, asigurarea existenţei rolurilor cu drept de administrare, introducere/modificare, autorizare; monitorizarea acţiunilor critice la nivel de sistem de remitere de bani.

18. Prestatorul de servicii de plată  participant, în funcţie de rezultatele evaluării mecanismelor de gestiune a riscurilor stabilite în cadrul sistemelor de remitere de bani în care acesta participă, aplică măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii angajării în operaţiuni riscante sau dubioase, precum şi protecţiei utilizatorilor serviciilor de remitere de bani.
(Pct.18 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

19. Prestatorul de servicii de plată participant ţine evidenţa cazurilor de fraudă şi a tentativelor de fraudă într-un registru special, luînd toate măsurile necesare pentru minimizarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă în sistemele de remitere de bani la care participă.

20. Prestatorul de servicii de plată participant, în cazul în care identifică existenţa în cadrul sistemelor de remitere de bani a unor scheme frauduloase, care pot leza interesele utilizatorilor serviciilor de remitere de bani, informează plătitorul cu privire la caracteristicile schemelor frauduloase în vederea prevenirii implicării acestuia în asemenea scheme, cum ar fi, efectuarea unor plăţi/remiteri de bani în avans, remiteri de bani către persoane necunoscute plătitorului, remiterea de bani în străinătate în timp ce persoana destinatară nu se află în ţara respectivă, expedierea copiei documentului care confirmă efectuarea remiterii de bani unor persoane necunoscute.
(Pct.20 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

 

Capitolul IV
TRANSPARENŢA CONDIŢIILOR DE EXECUTARE A SERVICIILOR
DE REMITERE DE BANI

(Pct.21 exclus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

22. Prestatorul de servicii de plată participant asigură disponibilitatea la ghişeele acestuia, publicarea pe pagina-web oficială şi actualizarea, pe măsura apariţiei modificărilor, a condiţiilor de executare a remiterii de bani prin sistemele de remitere de bani.
(Pct.22 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

23. Condiţiile de executare a remiterii de bani vor conţine, cel puţin, informaţii cu privire la:
1) comisionul perceput la prestarea serviciului de remitere de bani;
2) termenul de executare a remiterii de bani;
(Pct.23 al.2) modificat prin HCA al BNM nr, 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
3) moneda remiterii de bani;
4) perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani;
5) alte informaţii prevăzute de art. 38 din Lege.
(Pct.23 al.5) introdus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

24. Informaţia cu privire la comisionul perceput la prestarea serviciilor de remitere de bani printr-un sistem de remitere de bani va conţine cel puţin specificarea mărimii acestuia, precum şi nominalizarea părţii care va achita comisionul aferent remiterii de bani.

25. Informaţia cu privire la perioada de validitate şi condiţiile de returnare a remiterii de bani va conţine cel puţin numărul de zile în care remiterea de bani poate fi încasată, situaţiile în care are loc returnarea remiterii de bani şi condiţiile de returnare.
(Pct.25 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

26. Prestatorul de servicii de plată participant asigură elaborarea, disponibilitatea la ghişeele sale şi publicarea pe pagina-web oficială proprie a Regulilor de prestare a serviciilor de remitere de bani (în continuare Reguli).

27. Regulile vor conţine prevederi comune tuturor sistemelor de remitere de bani la care participă prestatorul de servicii de plată participant, informaţie actuală şi vor fi respectate în relaţiile cu plătitorii/beneficiarii serviciilor de remitere bani.

28. Regulile vor include, cel puţin, următoarele:
1) denumirea sistemelor la care participă prestatorul de servicii de plată participant, modul de expediere/eliberare a mijloacelor băneşti aferente remiterii de bani (actele necesare expedierii/eliberării transferului, etc.);
(Pct.28 al.1) modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)
2) cerinţele aferente legislaţiei valutare cu privire la realizarea remiterii de bani;
3) modul de informare a plătitorului/beneficiarului privind condiţiile de realizare a remiterii de bani;
4) drepturile şi obligaţiile plătitorului/beneficiarului în procesul prestării de către prestatorul de servicii de plată participant a serviciilor de remitere de bani;
5) drepturile şi obligaţiile  prestatorului de servicii de plată participant în procesul prestării serviciilor de remitere de bani;
6) modul de înaintare de către plătitor/beneficiar a reclamaţiilor privind serviciile de remitere de bani.

29. La expedierea/eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul unei remiteri de bani prestatorul de servicii de plată participant se asigură că plătitorul/beneficiarul a luat cunoştinţă de condiţiile de executare a remiterii de bani respective, precum şi de existenţa Regulilor, pe care le prezintă plătitorului/beneficiarului la solicitarea acestuia.
(Pct.29 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

291 Prestatorii de servicii de plată urmează să respecte cerinţele privind transparenţa condiţiilor şi cerinţele de informare privind serviciile de plată, precum şi cerinţele aferente măsurilor corective şi de prevenire, conform prevederilor Legii.
(Pct.291 introdus prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

30. Prestatorul de servicii de plată participant stabileşte modalitatea de examinare a reclamaţiilor privind serviciile de remitere de bani.

31. Prestatorul de servicii de plată participant primeşte, înregistrează şi examinează reclamaţiile privind serviciile de remitere de bani prin sistemele de remitere de bani, la care acesta participă, şi informează petiţionarul cu privire la decizia luată, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
(Pct.31 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

 

Capitolul V
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII
TERORISMULUI PRIN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

(Capitolul V exclus prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO321-332/24.08.18 art.1314)

 

Capitolul VI
SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII PRESTATORULUI DE SERVICII DE PLATĂ PARTICIPANT LA SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

39. În vederea determinării nivelului de conformare la prevederile prezentului Regulament şi a altor acte normative în vigoare, Banca Naţională efectuează supravegherea din oficiu şi pe teren a activităţii prestatorului de servicii de plată participant la sistemele de remitere de bani.

40. Banca Naţională efectuează supravegherea din oficiu a activităţii prestatorului de servicii de plată participant la sistemele de remitere de bani prin examinarea informaţiilor prezentate de către acesta în conformitate cu cerinţele din prezentul Regulament, publicate pe pagina-web oficială a prestatorului de servicii de plată  participant, altor informaţii relevante.
(Pct.40 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

41. În scopul supravegherii activităţii prestatorului de servicii de plată  participant la sistemele de remitere de bani, Banca Naţionala este în drept să ceară, iar prestatorul de servicii de plată participant este obligat să prezinte orice informaţie aferentă activităţii acestuia în cadrul sistemelor de remitere de bani.
(Pct.41 modificat prin HCA al BNM nr. 157 din 01.08.13, MO al RM nr. 191-197/06.09.13, art.1370; în vigoare 15.09.13)

 

 

*Lista actelor normative
care au modificat şi/sau completat Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani

1. Hotărîrea CA al BNM nr. 157 din 01.08.2013 (MO al R. Moldova nr. 191-197/1370 din
06.09.2013, în vigoare din 15.09.2013);

2. Hotărîrea CA al BNM nr. 190 din 25.09.2014 (MO al R. Moldova nr. 325-332/1530 din 31.10.2014, în vigoare din data publicării);

3. Hotărîrea CE al BNM nr. 158 din 16.06.2016 (MO al R. Moldova nr. 184-192/1151 din 01.07.2016, în vigoare din 01.08.2016);

4. Hotărârea CE al BNM nr.203 din 09.08.2018 (MO al R. Moldova nr.321-332 art. 1314 din 24.08.2018, în vigoare din data publicării).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).