• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.12.1999

Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în imobilizări corporale, aprobat prin HCA al BNM nr.384 din 23 decembrie 1999

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4 din 06.01.2000

Aprobat prin Hotărîrea nr.384
a Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei din 23 decembrie 1999

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA INVESTIŢIILE BĂNCILOR

ÎN IMOBILIZĂRI CORPORALE

Modificat și completat prin:
HCA al BNM nr. 298 din 15.11.2001, MO al R. Moldova nr. 141-143 din 22.10.2001

HCA al BNM nr. 174 din 18.08.2011, MO al R. Moldova nr. 160-163 din 30.09.2011

HCA al BNM nr. 194 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr. 181-184 din 31.08.2012

HCA al BNM nr.132 din 21 mai 2015, MO al R. Moldova nr.131-138 din 29.05.2015

Notă: Pe tot parcursul Regulamentului după cuvîntul „transmise” se introduce cuvîntul „băncii” la cazul respectiv, conform Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015.

Notă: În denumirea regulamentului şi pe tot parcursul textului cuvintele “active materiale pe termen lung” se substituie cu cuvintele “imobilizări corporale” conform Hot. BNM nr.174 din 18.08.2011, în vigoare 01.01.2012 

I. PREVEDERI GENERALE

 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare.
  (Modificat prin HCA nr.174 din 18.08.2011)

 2. Prezentul Regulament stabileşte modul privind efectuarea de către bănci a investiţiilor în imobilizări corporale, deţinerea imobilizărilor corporale transmise băncii în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor cu scopul de a reduce sau de a evita pierderile rezultate din orice altă activitate financiară (în continuare imobilizări corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor) şi limitarea investiţiilor în cotele de participare în capitalul persoanelor juridice, cu excepția băncilor.
  [Pct.2 modificat prin Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
  [Pct.2 completat prin Hot. BNM nr.174 din 18.08.2011, în vigoare 01.01.2012]
  [Pct.2 modificat prin Hot. BNM nr.298 din 15.11.2001]

 3. În sensul prezentului Regulament investiţie în imobilizări corporale înseamnă orice procurare, alocare de mijloace băneşti, achiziţie a mijloacelor fixe şi a terenurilor (inclusiv preluările în baza deciziilor instanţelor de judecată sau în corespundere cu contractele de gaj) de către bancă, precum şi acceptare de mijloace donate.
  (Modificat prin HCA nr.298 din 15.11.01)
  (Modificat prin HCA nr.174 din 18.08.2011)

 

II. LIMITAREA INVESTIŢIILOR

 1. Investiţiile unei bănci în imobilizări corporale nu trebuie să depăşească 50% din capitalul normativ total al acesteia.

 2. Valoarea totală a investiţiilor unei bănci în imobilizări corporale şi a cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice, cu excepția băncilor nu trebuie să depăşească 100% din capitalul normativ total al acesteia.
  [Pct.5 modificat prin Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015] 

 3. Pentru calcularea raportului din punctul 4 se ia valoarea de bilanţ, care reprezintă suma cu care imobilizările corporale sînt evaluate la data întocmirii bilanţului şi este egală cu valoarea de intrare, corectată sau reevaluată, diminuată cu amortizarea și deprecierea acestora.
  [Pct.6 completat prin Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
  [Pct.6 modificat prin Hot. BNM nr.174 din 18.08.2011, în vigoare 01.01.2012] 

 4. Prevederile punctelor 4 şi 5 nu se extind asupra imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor.
  (Modificat prin HCA nr.298 din 15.11.01)
  (Modificat prin HCA nr.174 din 18.08.2011)

 

III. POLITICA ŞI PROCEDURILE INTERNE

 1. Banca, în cazul în care se angajează să investească în imobilizări corporale, adoptă politica şi procedurile interne necesare cu privire la gestiunea, contabilitatea şi controlul adecvat al acestor tipuri de investiţii.

 2. Banca formează o comisie, autorizată şi împuternicită să conducă şi să controleze toate activităţile legate de investiţiile în imobilizări corporale. Aceste funcţii le poate exercita şi comisia ce se ocupă de gestiunea şi controlul cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice.
  Comisia dată va examina şi va generaliza datele privind investiţiile în imobilizări corporale necesare pentru primirea deciziilor corespunzătoare de către organul competent al băncii (consiliul băncii sau organul executiv). Comisia dată va raporta periodic (cel puţin o dată în trimestru) consiliului băncii şi organului executiv referitor la activităţile legate de investiţiile în imobilizări corporale şi de gestiunea şi controlul cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice.
  [Pct.9 modificat prin Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015]
  [Pct.9 completat prin Hot. BNM nr.298 din 15.11.2001] 

 

IV. IMOBILIZĂRI CORPORALE TRANSMISE BĂNCII ÎN SCHIMBUL RAMBURSĂRII CREDITELOR

 1. Imobilizările corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor vor fi înregistrate, coordonate şi controlate separat de alte investiţii în imobilizări corporale.

 2. Imobilizările corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor se clasifică de către bancă ca active deţinute pentru vînzare şi se recunosc în bilanţul contabil numai în cazul existenţei unei probabilităţi înalte a vînzării acestora în conformitate cu prevederile Standardului Internaţional de Raportare Financiară 5.
  În acest scop, pînă la data recunoaşterii în bilanţul contabil a imobilizărilor corporale transmise băncilor în schimbul rambursării creditelor, banca trebuie să dispună de planuri concrete de vînzare a imobilizărilor corporale respective care să specifice acţiunile şi metodele folosite întru promovarea vînzării acestora, potenţialii cumpărători şi termenele planificate de vînzare avînd la bază documente confirmative (intenţii de contracte, cereri, oferte, studii/statistici care demonstrează lichiditatea bunului pe piaţă, dovezi că valoarea de gaj a bunului care va fi vîndut este mult inferioară valorii de piaţă a acestuia etc.). În caz contrar aceste bunuri se reflectată de către bancă la contul memorandum pentru evidenţa şi vînzarea ulterioară a acestora.
  La înregistrarea contabilă, imobilizările corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor se reflectă la valoarea cea mai mică dintre valoarea totală a datoriei debitorului (soldul datoriei, dobînzile calculate şi reflectate în bilanţul contabil, comisioanele, penalităţile şi alte creanţe aferente creditului) şi valoarea justă (valoarea de piaţă) a imobilizărilor corporale menţionate minus eventualele costuri generate de vînzare.
  Banca trebuie să recunoască o pierdere (un cîştig) din depreciere pentru orice reducere (creştere) ulterioară a valorii contabile a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor în conformitate cu Standardul Internaţional de Raportare Financiară 5. Cîştigul recunoscut de bancă din orice creştere ulterioară a valorii juste minus costurile generate de vînzare ale imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditului nu poate depăşi pierderea cumulată din depreciere care a fost recunoscută anterior.
  [Pct.11 completat prin Hot. BNM nr.132 din 21.05.2015, în vigoare 29.05.2015] 

 3. Banca este în drept să clasifice în bilanţul contabil imobilizările corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor ca active deţinute pentru vînzare în decurs de 12 luni din data recunoaşterii în evidenţa contabilă a acestora.

 4. În cazul în care, imobilizările corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor nu au fost vîndute din motive obiective (evenimente sau circumstanţe în afara controlului băncii) în perioada indicată la punctul 12 banca, cel puţin cu 2 luni înainte de expirarea acestei perioade poate să se adreseze la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere de prelungire a perioadei de clasificare a acestora în categoria respectivă. Prelungirea perioadei de clasificare a imobilizărilor corporale respective se va solicita de către bancă numai în situaţiile în care vor exista evenimentele sau circumstanţele determinate de Standardul Internaţional de Raportare Financiară 5 (pct.9).
  La cererea menţionată se vor anexa cel puţin următoarele informaţii/documente (copiile documentelor vor fi autentificare de către bancă):
  1) informaţii/documente aferente creditului la data acordării acestuia şi gajului ce serveşte drept garanţie pentru creditul respectiv care includ:
  a) date (suma creditului, data acordării, termenul etc.) conform contractului de credit sau copia acestuia în schimbul căruia au fost transmise băncii în posesiune/achiziţionate imobilizările corporale;
  b) date conform contractului de gaj sau copia acestuia;
  2) informaţii/documente aferente creditelor şi gajului la data recunoaşterii în bilanţul contabil a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor care includ:
  a) soldul creditului;
  b) clasificarea acestuia în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale;
  c) suma plăţilor aferente contractului de credit care nu au fost achitate de către debitor;
  d) valoarea (conform actului de evaluare independentă) şi descrierea obiectului gajului transmis băncii în posesiune;
  3) informaţii aferente solicitării prelungirii perioadei de clasificare a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor ca active deţinute pentru vînzare care includ:
  a) temeiurile reale, juridice şi economice;
  b) măsurile întreprinse de bancă pentru vinderea la timp a imobilizărilor corporale în cauză, cu anexarea documentelor confirmative (examinarea cererilor şi ofertelor din partea potenţialilor cumpărători, acţiunile folosite în scop de publicitate);
  c) documentaţia cu privire la planurile pentru vînzarea rapidă a imobilizărilor corporale respective (acorduri de intenţii, dovezi de achitare a avansurilor etc.);
  d) date privind evaluarea valorii de piaţă a imobilizărilor corporale, transmise băncii în schimbul rambursării creditelor, efectuată în ultimele 12 luni pînă la depunerea la Banca Naţională a Moldovei a cererii de prelungire a termenului de clasificare ca active deţinute pentru vînzare a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor.
  Perioada de clasificare a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor ca active deţinute pentru vînzare transmise băncii în schimbul rambursării creditelor poate fi prelungită cu maximum 12 luni numai o singură dată.

 5. În decurs de 30 (treizeci) zile din ziua primirii cererii, Banca Naţională a Moldovei aprobă, respinge sau restituie pentru completare cererea şi înştiinţează în scris banca despre decizia luată.

 6. În cazul în care cererea de prelungire a perioadei de clasificare a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditelor ca active deţinute pentru vînzare a fost respinsă, banca la expirarea perioadei de 12 luni califică imobilizările corporale respective ca active cu termenul de vînzare depăşit şi efectuează testarea privind deprecierea acestora, ulterior cu periodicitate semestrială.
  În cazul în care perioada de clasificare a imobilizărilor corporale transmise băncii în schimbul rambursării creditului a fost prelungită în conformitate prevederile punctului 13, dar imobilizările corporale nu au fost vîndute în decursul perioadei date, banca la expirarea perioadei de prelungire califică imobilizările corporale respective ca active cu termenul de vînzare depăşit şi efectuează testarea privind deprecierea acestora, ulterior cu periodicitate semestrială.
  (Modificat prin HCA nr.174 din 18.08.2011)

 

V. CONFORMAREA ŞI RAPORTAREA

 1. Băncile în termen de pînă la 31.12.2000 să elaboreze politica şi procedurile interne în conformitate cu prezentul Regulament.

 2. Băncile în termen de pînă la 31.12.2000 să conformeze activitatea lor privind investiţiile în imobilizările corporale cu limitele maxime prevăzute la punctele 4 şi 5 din prezentul Regulament.

 3. Raportarea băncilor privind limitele prevăzute la punctele 4 şi 5 din prezentul Regulament se va efectua conform cerinţelor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.
  (Modificat prin HCA nr.194 din 23.08.2012)
  (Modificat prin HCA nr.174 din 18.08.2011)

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

 1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.