• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.07.2015

Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi, aprobat de CA al BNM, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64/81 din 03.10.1996

APROBAT:
Consiliul de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
Proces-verbal Nr.43 din 18 septembrie 1996

REGULAMENT
cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi
nr.33/09-01

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 44”a”/09-01 din 23.12.96, MO al R. Moldova nr. 3 din 09.01.1997
HCA al BNM nr. 6 din 10.01.02, MO al R. Moldova nr. 11-12 din 17.01.2002
HCA al BNM nr. 360 din 28.12.06, MO al R. Moldova nr. 203-206 din 31.12.2006
HCA al BNM nr. 194 din 09.10.08, MO al R. Moldova nr. 204-205 din 14.11.2008
HCA al BNM nr. 196 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr. 237-241 din 16.11.2012

HCA al BNM nr. 131 din 21.05.2015, MO al R. Moldova nr. 166-176 din 03.07.2015

I. BAZA

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 31 şi 40 ale Legii instituţiilor financiare.
[Cap.I modificat prin Hot.BNM nr.6 din 10.01.2002]

 

II. LIMITELE CREDITELOR ACORDATE

Banca poate acorda credite funcţionarilor săi în următoarele limite:

1. Funcţionarilor băncii, care sînt persoane afiliate băncii, conform definiţiei date în Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240 din 9 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.97), cu modificările şi completările ulterioare, li se acordă credite conform condiţiilor prevăzute în regulamentul menţionat.
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr.6 din 10.01.2002)
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr. 194 din 09.10.2008)
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr. 196 din 23.08.2012)

(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr. 131 din 21.05.2015)

2. Celorlalţi funcţionari ai băncii:
a) pentru necesităţi primordiale - suma totală a creditelor contractate nu poate depăşi limita maximă de 20 (douăzeci) salarii tarifare (de funcţie) (conform definiţiei date la articolul 2 al Legii cu privire la salarizare) pînă la un plafon de 200 mii lei;
b) pentru investiţii imobiliare - suma totală a creditelor contractate nu poate depăşi limita maximă de 100 (o sută) salarii tarifare (de funcţie) .
(Pct.2 modificat prin HCA al BNM nr.360 din 28.12.2006)
(Pct.2 modificat prin HCA al BNM nr. 131 din 21.05.2015)

3. La acordarea creditului unei persoane aparte banca trebuie să ia în considerare vechimea în muncă a acesteia în sistemul bancar şi nemijlocit la banca dată, importanţa subdiviziunii în care lucrează funcţionarul şi aportul lui la realizarea obiectivelor băncii.

4. Mărimea dobînzii pe creditele acordate se stabileşte conform regulamentului intern al băncii, aprobat de consiliul băncii.

 

III. TERMENELE RAMBURSĂRII

1. Creditul pentru necesităţi primordiale se acordă pe o perioadă de pînă la 5 ani.
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr. 131 din 21.05.2015)

2. Creditul pentru investiţii imobiliare se acordă pe o perioadă de maximum 20 ani.
(Pct.3 exclus prin Hot.BNM nr.360 din 28.12.2006)

 

IV. CERINŢE ŞI RESTRICŢII

1. Expunerea totală a băncii faţă de funcţionarii băncii, cu excepţia celor enumerate în partea 1 a capitolului II, nu trebuie să depăşească 10% (zece procente) din capitalul normativ total.
(Pct.1 modificat prin HCA al BNM nr. 196 din 23.08.2012)

2. În corespundere cu prezentul regulament banca elaborează un regulament intern privind modul şi condiţiile de acordare a creditelor funcţionarilor săi, care trebuie să fie aprobat de consiliul băncii.

3. Banca ţine o evidenţă aparte a tuturor creditelor acordate funcţionarilor săi cu indicarea sumelor şi termenelor rambursării.

31. Băncile, prezintă la Banca Naţională informaţia cu privire la creditele acordate funcţionărilor băncii în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.
(Pct.31 completat prin HCA al BNM nr. 196 din 23.08.2012)

 

V. EXCEPŢIILE PENTRU CREDITELE DEJA ACORDATE

Creditele acordate pînă la intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care nu corespund condiţiilor prevăzute de el, rămîn în limitele şi condiţiile cu care s-au acordat pînă la rambursarea lor.
Creditele sus-menţionate se includ în datoria totală la creditele acordate de bancă funcţionarilor săi şi trebuie să fie aduse în corespundere cu restricţiile indicate în capitolul IV pînă la 1 martie 1997 (în redacţia din 23.12.96, modificările şi completările nr.44”a”/09-01).

(Capitolul VI exclus prin HCA al BNM nr. 196 din 23.08.2012)

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.