• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.10.1996

Regulamentul nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, aprobat de HCA al BNM nr.46 din 11.10.1996

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.69 din 24.10.96

APROBAT
Consiliul de Administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei
proces-verbal nr.46
din 11 octombrie 1996

REGULAMENTUL nr.34/09-01
cu privire la eliberarea certificatului de calificare

al auditorului instituţiilor financiare

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr. 204 din 30,06,2005, MO al R. Moldova nr.98-100 din 22.07.2005
HCA al BNM nr. 114 din 26.06.2008, MO al R. Moldova nr.120-121 din 08.07.2008

Notă: În denumirea Regulamentului şi pe tot parcursul textului cuvintele „a auditorului bancar”, „al auditorului bancar” şi „audit bancar”, „auditor bancar”, la cazul respectiv, se substituie cu cuvintele „al auditorului instituţiilor financiare” şi, respectiv, „audit al instituţiilor financiare” sau „auditor al instituţiilor financiare” conform Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008

I. Aplicarea

Prezentul Regulament determină modul de eliberare a certificatelor de calificare ce confirmă dreptul de practicare a activităţii de audit al instituţiilor financiare în Republica Moldova.
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

II. Baza desfăşurării activităţii de audit al instituţiilor financiare

Activitatea de audit al instituţiilor financiare se desfăşoară în baza certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare eliberat de Banca Naţională în conformitate cu prezentul Regulament.
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

III. Exigenţe la cererea pentru obţinerea certificatului
de calificare a auditorului instituţiilor financiare

Cererea pentru obţinerea certificatului poate fi înaintată de către persoane cu studii economice superioare şi care dispun de certificat al auditorului pentru auditul general.
Cererea privind admiterea la atestare se întocmeşte conform anexei nr.1 şi trebuie să fie însoţită de următoarele acte:
- copia diplomei;
- date despre activitatea profesională a pretendentului în ultimii 3 ani;
- copia certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general;
- copia buletinului de identitate;
- cazierul juridic;
- două fotografii 3 × 4.
[Cap.III modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

IV. Comisia de certificare

Atestarea se realizează de către o comisie, aprobată în baza ordinului Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei care se întruneşte o dată în trimestru. Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul instituţiilor financiare pretendentul este atestat, de către Comisia de certificate, în domeniul legislaţiei bancare şi actelor normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei privind reglementarea prudenţială, valutară, evidenţei contabile, operaţiunilor cu numerarul, activităţii cu valori mobiliare, sistemului de plăţi şi sistemelor de procesare a datelor. Rezultatele atestării sînt apreciate de către fiecare membru al comisiei în baza sistemului de 10 puncte.
Dreptul de a practica audit al instituţiilor financiare se acordă candidaţilor, care au acumulat minimum 7 puncte.
[Cap.IV modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

V. Eliberarea certificatului de calificare a auditorului instituţiilor financiare

Persoanelor atestate li se eliberează certificatul de calificare ce confirmă dreptul de practicare a activităţii de audit al instituţiilor financiare (vezi anexa nr.2). Certificatul trebuie eliberat în termen de o lună din ziua efectuării atestării.
Persoanele care au primit certificatul de auditor al instituţiilor financiare pot practica activitatea de audit numai în numele firmelor de audit, care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de audit, eliberată de Camera de Licenţiere.
Certificatul de calificare a auditorului al instituţiilor financiare se eliberează pe un termen nelimitat.
[Cap.V modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]
[Cap.V modificat prin Hot.BNM nr.204 din 30.06.05, în vigoare 22.07.2005]

 

VI. Retragerea certificatului de calificare a auditorului al instituţiilor financiare

Certificatul de calificare a auditorului al instituţiilor financiare poate fi retras în baza deciziei comisiei de certficare în cazurile:
a) depistării după eliberarea certificatului a unor informaţii neautentice prezentate în vederea obţinerii certificatului;
[Lit.b), c) excluse prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]
d) dosirii intenţionate de către auditorul instituţiilor financiare (firma de audit) a informaţiei, care exclude posibilitatea efectuării controlului de audit;
e) reflectării neadecvate, în repetate rînduri (mai mult de două ori), a situaţiei financiare a băncii auditate în rapoartele sau concluziile sale.
Gradul de corectitudine privind reflectarea situaţiei financiare a băncii auditate în rapoartele sau concluziile auditorului este determinat de Banca Naţională a Moldovei.
În cazul în care a fost retras certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, certificatul de calificare al auditorului instituţiilor financiare devine nevalabil.
[Cap.VI modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

VII. Termenele de reatestare a auditorilor instituţiilor financiare

Auditorii instituţiilor financiare, cărora le-a fost retras certificatul din cauza depistării unor informaţii neautentice prezentate în vederea obţinerii certificatului, pot fi admişi la reatestare nu mai devreme de 5 ani din momentul retragerii certificatului.
Auditorii instituţiilor financiare, cărora le-a fost retras certificatul din cauza dosirii intenţionate a informaţiei care exclude posibilitatea efectuării controlului de audit şi/sau reflectării neadecvate în repetate rînduri a situaţiei financiare a băncii auditate în rapoartele sau concluziile sale pot fi admişi la reatestare nu mai devreme de 6 luni din momentul retragerii certificatului.
[Cap.VII modificat prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

 

VIII. Dispoziţii finale

1. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2. La intrarea în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul Provizoriu privind activitatea de audit în sistemul bancar al Republicii Moldova (proces-verbal nr. 1 din 11.01.1995).

 

Anexa nr.1

[Anexa nr.1 introdusă prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]

[Anexa abrogată prin Hot.BNM nr.59 din 03.04.2008, în vigoare 25.04.2008]

 

Anexa nr.2

[Anexa nr.2 introdusă prin Hot.BNM nr.114 din 26.06.2008, în vigoare 08.07.2008]