• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova nr.36-40 din 22.02.2013, art.234

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.8
din 24 ianuarie 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor
pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova

În temeiul art.4, art.5 lit.a), art.11, 16 lit.b) şi d), 26 lit.c) şi 51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.35 alin.(3) al Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea implementării obiectivelor Planului strategic al Băncii Naţionale a Moldovei pentru 2013-2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.209 din 13 septembrie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 martie 2013.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

       Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.8 din 24 ianuarie 2013

REGULAMENT
privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova

Modificat prin:
HCA al BNM nr.346 din 15.12.2016, MO al R. Moldova nr.478-490 din 30.12.2016, art.2325
HCA al BNM nr.48 din 10.03.2014, MO al R. Moldova nr.60-65 din 14.03.2014, art.350


 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:

a) cotaţie fermă – cursul de cumpărare (de vânzare), care este obligatoriu la efectuarea tranzacţiei valutare interbancare pentru participantul care efectuează cotarea (anunţă cursul respectiv), în cazul în care un alt participant s-a decis să cumpere/vândă valută străină;

b) cotaţie orientativă (informativă) – cursul de cumpărare (de vânzare), care nu este obligatoriu pentru efectuarea tranzacţiei valutare interbancare şi se utilizează de către participantul care efectuează cotarea (anunţă cursul respectiv) în scopul informării altui participant;

c) data tranzacţiei – data (ziua) încheierii operaţiunii de schimb valutar interbancare;

d) data valutei(value date) – data la care se efectuează decontările aferente operaţiunii de schimb valutar interbancare şi care poate fi numai în zilele lucrătoare;

e) licitaţie valutară interbancară (licitaţie) licitaţie de vânzare/cumpărare a valutei străine pe piaţa valutară interbancară iniţiată şi desfăşurată de Banca Naţională a Moldovei în calitate de vânzător (de cumpărător) de valută străină, când băncile licenţiate depun, în termenul stabilit, cereri de cumpărare (oferte de vânzare) a valutei străine, pe care Banca Naţională a Moldovei le satisface conform regulilor stabilite de prezentul regulament;

f) operaţiune de schimb valutar interbancară (tranzacţia valutară interbancară) – orice operaţiune efectuată dintre doi participanţi ai pieţei valutare interbancare prin negocieri directe sau în cadrul licitaţiei valutare, ce constă în vânzarea /cumpărarea de valută străină contra monedei naţionale sau contra altei valute străine, sumele respective fiind livrate de către participanţii la tranzacţie la data valutei negociată şi la un curs valutar determinat;

g) operaţiune de schimb valutar interbancară bilaterală (tranzacţie valutară interbancară bilaterală) – orice operaţiune de schimb valutar interbancară efectuată în afara licitaţiei valutare interbancare, pe bază bilaterală prin negocieri directe;

h) opţiunea (option) – dreptul, dar nu obligaţia posesorului opţiunii, de a cumpăra (call option) sau de a vinde (put option) pe parcursul perioadei de timp specificate o anumită sumă de monedă în schimbul unei anumite sume în altă monedă la un curs valutar specificat;

i) piaţă valutară interbancară a Republicii Moldova(piaţa valutară interbancară) – piaţa pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar interbancare între băncile licenţiate, precum şi între băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei;

j) platforma unică de tranzacţionare – platforma electronică furnizată de Bloomberg Finance LP care permite efectuarea operaţiunilor monetar-valutare pe piaţa interbancară;

k) tranzacţie forward(operaţiunea la termen) – operaţiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se efectuează după mai mult de două zile lucrătoare de la data tranzacţiei, la cursul valutar stabilit între participanţi (curs valutar forward);

l) tranzacţie spot(operaţiunea la vedere) – operaţiunea de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naţionale sau altei valute străine, în urma căreia decontarea între participanţii la tranzacţie se efectuează a doua zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+2), la cursul valutar stabilit între participanţi (curs valutar spot). De asemenea, conform înţelegerii între participanţi, operaţiunea la vedere poate fi efectuată la data valutei înainte de a doua zi lucrătoare după data tranzacţiei, şi anume: cu data valutei ce coincide cu data tranzacţiei (t+0, tranzacţia “today”) şi cu data valutei în următoarea zi lucrătoare după data tranzacţiei (t+1, tranzacţia “tomorrow”);

m) tranzacţia swapvalutar (tranzacţia swap) – tranzacţie valutară care cuprinde simultan două operaţiuni de schimb valutar între aceiaşi doi participanţi la tranzacţie, şi anume operaţiunea de cumpărare (vânzare) şi concomitent operaţiunea inversă de vânzare (cumpărare) a sumelor identice ale unei valute străine contra monedei naţionale sau altei valute străine cu diferite date ale valutei şi cu aplicarea cursurilor valutare diferite (diferenţa fiind exprimată în puncte swap) care sunt determinate la data tranzacţiei swap valutar.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

2. Prezentul regulament stabileşte:
a) principiile generale de efectuare a operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova;
b) regulile de desfăşurare a licitaţiilor valutare interbancare;
c) particularităţile aferente publicării informaţiei privind cotaţiile băncilor, tranzacţiile valutare interbancare şi accesul la aceasta;
d) condiţiile de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a tranzacţiilor swap valutar pe piaţa valutară interbancară.
[Pct.2 completat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

3. Participanţi la piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova sunt Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate, care au semnat Acordul privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova şi participă la sistemul automatizat de plaţi interbancare.

4. Banca licenţiată care din cauza sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere aplicate de Banca Naţională a Moldovei şi-a pierdut dreptul de a efectua tranzacţii valutare reglementate de prezentul regulament este obligată să anunţe ceilalţi participanţi despre imposibilitatea efectuării acestor tranzacţii, în cazul în care este solicitată să efectueze tranzacţii valutare interbancare.

5. Tranzacţiile valutare interbancare includ tranzacţiile spot, forward, swap, opţiuni.

6. Operaţiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naţionale se efectuează pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacţionare.

7. Operaţiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra altei valute străine se efectuează pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova de regulă prin intermediul platformei unice de tranzacţionare. Operaţiunile în cauză pot fi efectuate prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiţia acceptării acestora de către participanţii la tranzacţie), cu obligativitatea înregistrării acestor operaţiuni prin intermediul platformei unice de tranzacţionare în ziua în care au fost încheiate tranzacţiile.

8. Banca Naţională a Moldovei şi băncile licenţiate participă pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova prin următoarele modalităţi:
a) tranzacţii valutare interbancare bilaterale;
b) licitaţii valutare interbancare.

9. Banca Naţională a Moldovei utilizează tranzacţiile valutare interbancare ca instrument al politicii monetare, precum şi în alte scopuri în conformitate cu legislaţia în vigoare, care se efectuează fără a prejudicia atingerea ţintei inflaţiei.
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

91. Banca Naţională a Moldovei efectuează tranzacţii valutare interbancare sub formă de: intervenţii directe pe piaţa valutară internă, operaţiuni reversibile (tranzacţii swap valutar), precum şi alte operaţiuni de cumpărare /vânzare a valutei străine menite să asigure exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.91 introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

10. În cadrul tranzacţiilor valutare interbancare, Banca Naţională a Moldovei tranzacţionează valută străină contra monedei naţionale.
[Pct.10 în redacţia Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]
[Pct.11,12 abrogate prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

13. Aspectele aferente efectuării tranzacţiilor valutare interbancare, nereglementate de prezentul regulament şi de alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei se reglementează de prevederile Acordului privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova, semnat de băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei.

 

Capitolul II
PARTICULARITĂŢILE AFERENTE TRANZACŢIILOR
VALUTARE INTERBANCARE BILATERALE

14. În cadrul tranzacţiilor valutare interbancare bilaterale pot fi efectuate tranzacţii spot, forward, swap, opţiuni.

15. Toate tranzacţiile valutare interbancare bilaterale încheiate între participanţi sunt definitive şi modificarea/anularea acestora este posibilă numai cu acordul ambilor participanţi.

16. Modificările la tranzacţia valutară interbancară bilaterală sau anularea acesteia urmează a fi înregistrate prin platformă unică de tranzacţionare. Înregistrările respective se efectuează de către ambii participanţi la tranzacţia valutară interbancară bilaterală în ziua în care au avut loc modificări sau anulări respective.
[Pct.17 abrogat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Capitolul II1
CONDIŢIILE DE EFECTUARE DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
A TRANZACŢIILOR SWAP VALUTAR PE PIAŢA VALUTARĂ INTERBANCARĂ

[Cap.II1 (pct.171-178) introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

171. Caracteristicile operaţionale ale tranzacţiilor swap valutar care se efectuează de către Banca Naţională a Moldovei pe piaţa valutară interbancară sunt următoarele:
1) se utilizează ca instrument al politicii monetare;
2) pot lua forma operaţiunilor de furnizare sau de absorbţie de lichiditate;
3) frecvenţa acestora nu este standardizată;
4) scadenţele acestora se aliniază scadenţelor aplicate la instrumentele politicii monetare ale Băncii Naţionale a Moldovei, şi anume:
   a) depozitelor overnight (în continuare – scadenţa overnight);
   b) certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei (conform Calendarului privind operaţiunile de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul respectiv);
5) se efectuează pe bază bilaterală prin negocieri directe cu băncile licenţiate;
6) se tranzacţionează dolari SUA şi euro contra monedei naţionale;
7) volumul minim al tranzacţiei swap valutar este de 100000 de unităţi de valută străină tranzacţionată.

172. Banca Naţională a Moldovei efectuează pe piaţa valutară interbancară atât tranzacţii swap valutar de vânzare/cumpărare cât şi tranzacţii swap valutar de cumpărare /vânzare.

173. La încheierea tranzacţiei swap valutar se determină cel puţin următoarele elemente ale tranzacţiei:
a) valuta străină tranzacţionată;
b) volumul valutei străine tranzacţionate;
c) cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar (în continuare – prima operaţiune);
d) punctele swap;
e) cursul valutar la a doua operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar (în continuare – a doua operaţiune), care se stabileşte prin însumarea cursului valutar la prima operaţiune cu punctele swap;
f) datele de decontare ale tranzacţiei swap valutar, stabilite la data tranzacţiei.

174. Determinarea cursului valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar se efectuează ținând cont de condiţiile pieţei valutare.

175. Cursul valutar la a doua operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar se calculează prin adunarea cursului valutar la prima operaţiune şi a punctelor swap. Punctele swap se calculează în conformitate cu următoarea formulă:

puncte SWAP

– puncte swap, rotunjite cu 4 cifre după virgulă;

cursul valutar la
prima operaţiune

– cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar, rotunjit cu 4 cifre după virgulă;

Rmdl

– în cazul tranzacţiilor swap valutar cu scadenţa overnight – se aplică rata dobânzii (valabilă la data tranzacţiei) la care Banca Naţională a Moldovei acceptă depozite overnight de la băncile licenţiate, care este stabilită de Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.65 din 27.03.2003), cu modificările şi completările ulterioare;
– în cazul tranzacţiilor swap valutar încheiate cu scadenţa instrumentului indicat la pct.171 subpct.4) lit.b) – se aplică rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei valabilă la data tranzacţiei, care reprezintă rata dobânzii aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, aprobată prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei;

Rvs

– în cazul tranzacţiilor swap valutar cu scadenţa overnight – se aplică rata LIBOR overnight valabilă la data tranzacţiei;
– în cazul tranzacţiilor swap valutar încheiate cu scadenţa instrumentului indicat la pct.171 subpct.4) lit.b) – se aplică rata LIBOR (valabilă la data tranzacţiei) pentru termenul egal cu scadenţa instrumentului indicat la pct.171 subpct.4) lit.b). În cazul în care scadenţa instrumentului indicat la pct.171 subpct.4) lit.b) este cuprinsă între două perioade pentru care se stabilesc ratele LIBOR se aplică rata LIBOR pentru perioada mai mare;

Z

– termenul tranzacţiei swap valutar (numărul de zile);

YS

– numărul de zile în an pentru calculele aferente valutei străine (de exemplu, 360 în cazul dolarului SUA).

176. Punctele swap reprezintă primă, în cazul în care cursul valutar la a doua operaţiune este mai mare decât cursul valutar la prima operaţiune din cadrul tranzacţiei swap valutar. Punctele swap reprezintă scont, în cazul în care cursul valutar la a doua operaţiune este mai mic decât cursul valutar la prima operaţiune.

177. Tranzacţia swap valutar a cărei scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţie nouă de swap valutar şi faţă de aceasta se aplică prevederile respective ale prezentului regulament.

178. În cazul în care banca licenţiată se adresează la Banca Naţională a Moldovei pentru încheierea tranzacţiei swap valutar, Banca Naţională a Moldovei decide în termen maxim de 2 zile lucrătoare de la data parvenirii solicitării referitor la încheierea tranzacţiei swap valutar, cu excepţia tranzacţiei swap valutar cu scadenţa overnight, despre care Banca Naţională a Moldovei decide în termen maxim de 2 ore de la ora parvenirii solicitării respective.
[Cap.II1 (pct.171-178) introdus prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

 

Capitolul III
LICITAŢIILE VALUTARE INTERBANCARE

18. Licitaţiile valutare interbancare se desfăşoară exclusiv prin intermediul platformei unice de tranzacţionare.

19. În cadrul licitaţiilor valutare interbancare pot fi efectuate tranzacţii spot şi forward.

20. Suma minimă a cererii de cumpărare (ofertei de vânzare) a băncii licenţiate înaintate în vederea participării la licitaţia valutară interbancară este 100000 unităţi de valută străină tranzacţionată.

21. Banca Naţională a Moldovei înştiinţează băncile licenţiate despre desfăşurarea licitaţiei valutare interbancare printr-un anunţ, care se remite prin platforma unică de tranzacţionare cel târziu cu 30 de minute până la începerea licitaţiei.
[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

22. Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei valutare interbancare conţine cel puţin următoarea informaţie:
a) numărul de referinţă al licitaţiei;
b) data desfăşurării licitaţiei;
c) ora începerii recepţionării de către Banca Naţională a Moldovei a cererilor de cumpărare (ofertelor de vânzare) de la băncile licenţiate (în continuare – ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor));
d) ora limită de recepţionare de către Banca Naţională a Moldovei a cererilor de cumpărare (ofertelor de vânzare) de la băncile licenţiate (în continuare – ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor)), care coincide cu ora începerii licitaţiei;
e) tipul licitaţiei (de cumpărare sau de vânzare);
f) valuta străină şi volumul acesteia propus de Banca Naţională a Moldovei spre vânzare/cumpărare;
g) data valutei.

23. În ziua desfăşurării licitaţiei, de la ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor) până la ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificate în anunţ, băncile licenţiate înaintează prin platforma unică de tranzacţionare cererile de cumpărare (ofertele de vânzare) de valută străină care vor include sumele spre tranzacţionare şi cursurile valutare conform cărora băncile licenţiate propun Băncii Naţionale a Moldovei de a cumpăra/vinde valuta străină respectivă. Cursurile valutare se indică cu patru semne zecimale.

24. Fiecare bancă licenţiată participă la licitaţie cu o singură cerere de cumpărare (ofertă de vânzare).

25. Până la ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificată în anunţ, băncile licenţiate pot introduce modificări în cererile de cumpărare (ofertele de vânzare) sau să le retragă.

26. După ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) specificată în anunţ, cererile de cumpărare (ofertele de vânzare) înaintate de băncile licenţiate devin irevocabile, iar cursurile valutare specificate în cererile de cumpărare (ofertele de vânzare) menţionate reprezintă cotaţii ferme.

27. Cererile de cumpărare (ofertele de vânzare) de valută străină înaintate de băncile licenţiate până la ora începerii recepţionării cererilor (ofertelor) şi după ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor) sunt respinse de platforma unică de tranzacţionare.

28. După ora limită de recepţionare a cererilor (ofertelor), Banca Naţională a Moldovei determină imediat (în timp de maximum 15 minute) rezultatele licitaţiei valutare interbancare, utilizând platforma unică de tranzacţionare.

29. Banca Naţională a Moldovei îşi rezervă dreptul de a nu admite spre alocare (satisfacere) cererile de cumpărare/ofertele de vânzare ale băncilor licenţiate în cazul în care acestea pot periclita atingerea obiectivelor politicii monetare-valutare promovate de Banca Naţională a Moldovei. În acest caz cererile /ofertele respective se exclud din procedura de alocare.

30. În cazul indicat la punctul 29, în ziua desfăşurării licitaţiei Banca Naţională a Moldovei, prin intermediul platformei unice de tranzacţionare, informează băncile licenţiate respective despre neadmiterea spre alocare (satisfacere) a cererilor de cumpărare/ofertelor de vânzare ale acestora, cu indicarea motivului neadmiterii.

31. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine în cadrul licitaţiei se efectuează utilizând metoda ratei multiple, care presupune satisfacerea, în limita volumului anunţat de Banca Naţională a Moldovei, a fiecărei cereri de cumpărare (ofertei de vânzare) câștigătoare conform cursului valutar indicat de banca licenţiată (participantă la licitaţie) în cererea/oferta sa.

32. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine oferit de către aceasta spre vânzare la licitaţie se efectuează în funcţie de nivelul cursului valutar specificat în cererile de cumpărare ale băncilor licenţiate, începând cu cursul valutar maxim în direcţia succesivă a cotaţiilor mai joase până se ajunge la volumul valutei străine oferit spre vânzare de către Banca Naţională a Moldovei.

33. Alocarea de către Banca Naţională a Moldovei a volumului valutei străine solicitat de către aceasta spre cumpărare la licitaţie se efectuează în funcţie de nivelul cursului valutar specificat în ofertele de vânzare ale băncilor licenţiate, începând cu cursul valutar minim în direcţia succesivă a cotaţiilor mai mari până se ajunge la volumul valutei străine solicitat spre cumpărare de către Banca Naţională a Moldovei.

34. În cazul în care cererea de cumpărare (oferta de vânzare) a băncii licenţiate nu poate fi satisfăcută pe deplin, Banca Naţională a Moldovei efectuează alocarea în limita volumului rămas al ofertei sale de vânzare (al solicitării sale de cumpărare) propus de aceasta în cadrul licitaţiei valutare interbancare.

35. În cazul în care două sau mai multe bănci licenţiate au înaintat cereri de cumpărare cu cotaţie identică, iar pentru satisfacerea cererilor în cauză volumul rămas al ofertei de vânzare din partea Băncii Naţionale a Moldovei este insuficient, satisfacerea cererilor menţionate se efectuează în mod proporţional volumului de valută străină solicitat de fiecare din aceste bănci.

36. În cazul în care două sau mai multe bănci licenţiate au înaintat oferte de vânzare cu cotaţia identică, iar pentru satisfacerea ofertelor în cauză volumul rămas al cererii de cumpărare din partea Băncii Naţionale a Moldovei este insuficient, satisfacerea ofertelor menţionate se efectuează în mod proporţional volumului de valută străină oferit de fiecare din aceste bănci.

37. Sumele alocate fiecărei bănci licenţiate se indică cu două semne zecimale.

38. În cadrul licitaţiei valutare interbancare tranzacţia se consideră încheiată la momentul finisării procedurii de alocare a volumului valutei străine oferit spre vânzare/solicitat spre cumpărare de Banca Naţională a Moldovei. În acest sens, imediat după finisarea procedurii de alocare, fiecare bancă licenţiată, a cărei cerere de cumpărare/ofertă de vânzare se satisface, primeşte prin platforma unică de tranzacţionare o înştiinţare privind alocarea mijloacelor respective băncii în cauză.

39. În decurs de o oră după finisarea procedurii de alocare, Banca Naţională a Moldovei remite prin platforma unică de tranzacţionare participanţilor la licitaţia respectivă anunţul privind rezultatele licitaţiei valutare interbancare, care conţine următoarea informaţie:
a) numărul de referinţă al licitaţiei;
b) data desfăşurării licitaţiei;
c) tipul licitaţiei (de cumpărare sau de vânzare);
d) data valutei;
e) volumul de valută străină vândut /cumpărat de băncile licenţiate;
f) cursul valutar mediu ponderat urmare a rezultatelor licitaţiei valutare interbancare.

 

Capitolul IV
PUBLICAREA INFORMAŢIEI PRIVIND COTAŢIILE BĂNCILOR LICENŢIATE,
TRANZACŢIILE VALUTARE INTERBANCARE ŞI ACCESUL LA ACEASTA

40. În fiecare zi lucrătoare toate băncile licenţiate publică, pe pagina specială în cadrul platformei unice de tranzacţionare, cotaţiile sale informative (pentru tranzacţiile contra monedei naţionale) cel puţin pentru dolari SUA, euro şi ruble ruseşti. Publicarea se efectuează minimum o dată pe zi.

41. Banca Naţională a Moldovei are dreptul de acces prin platforma unică de tranzacţionare la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare bilaterale încheiate între băncile licenţiate.

42. Băncile licenţiate au dreptul de acces prin platforma unică de tranzacţionare:
a) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare proprii;
b) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare (în care se tranzacţionează dolari SUA contra monedei naţionale) ale altor bănci licenţiate, care este prezentată sub formă de indici în Sistemul Informaţional Bloomberg, pagina MDRR (de exemplu, ultimul curs valutar tranzacţionat, ultima sumă tranzacţionată, volumul total tranzacţionat în ziua curentă, cursul valutar mediu ponderat);
c) la informaţia privind tranzacţiile valutare interbancare (în care se tranzacţionează dolari SUA contra monedei naţionale) ale altor bănci licenţiate (cum ar fi volumul tranzacţiei, cursul valutar al tranzacţiei, timpul tranzacţiei), cu excepţia informaţiei privind denumirea băncilor licenţiate ale căror tranzacţii sunt reflectate în platforma unică de tranzacţionare.
[Pct.42 în redacţia Hot.BNM nr.48 din 10.03.2014, în vigoare 14.03.2014]

43. Banca Naţională a Moldovei publică lunar pe pagina sa web oficială informaţia agregată privind tranzacţiile efectuate pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova de către participanţii acesteia, inclusiv privind tranzacţiile valutare interbancare proprii.

 

Capitolul IV1
Raportarea

431. Băncile licențiate sunt obligate să prezinte informația cu privire la cererea/ oferta de valută străină a băncii pentru ziua lucrătoare curentă și să raporteze sumele procurate/ vândute de numerar de către punctele de schimb valutar ale băncii în USD, EUR și RUB din ziua/zilele lucrătoare precedentă/precedente (zilele de odihnă și de sărbătoare care au fost lucrătoare pentru băncile licențiate) în sistemul informațional Bloomberg până la ora 10:00 a zilei lucrătoare curente.

432. În caz că cererea/ oferta prezentată se schimbă pe parcursul zilei lucrătoare curente, banca este obligată să actualizeze datele până la ora 17:00 a zilei lucrătoare curente.

433. Băncile licențiate sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea informației prezentate în sistemul informațional Bloomberg.
[Capitolul IV1 introdus prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Capitolul V
ALTE DISPOZIŢII

44. În cazuri de nefuncţionare a platformei unice de tranzacţionare, operaţiunile de cumpărare/vânzare a valutei străine contra monedei naţionale pot fi efectuate pe piaţa valutară interbancară prin intermediul altor mijloace (telefon sau alte mijloace tehnice/electronice specializate, cu condiţia acceptării acestora de către participanţii la tranzacţie), cu obligativitatea înregistrării acestor operaţiuni prin intermediul platformei unice de tranzacţionare odată cu înlăturarea deficienţelor de funcţionare a acestei platforme.

45. În cazul tranzacţiilor specificate la punctul 44, banca licenţiată este obligată, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, să informeze Banca Naţională a Moldovei printr-o scrisoare despre existenţa unor astfel de tranzacţii şi cauza efectuării lor în afara platformei unice de tranzacţionare.

46. În cazul în care banca licenţiată nu îşi onorează obligaţiunile aferente tranzacţiei încheiate cu Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională a Moldovei aplică faţă de banca respectivă penalităţi de întârziere a plăţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).