• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.04.2014

Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova aprobat prin HCA al BNM nr. 200 din 27.07. 2006

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120-123/441 din 04.08.2006, art. 441

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.720 din 02.12.2009
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr.200
din 27 iulie 2006

Privind aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile
cu numerar în băncile din Republica Moldova

În temeiul art.11 şi 26 din Legea Cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548–XIII din 21 iulie 1995, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova.

2. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 25 februarie 2000 cu privire la aprobarea Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.21-23/90 din 29 februarie 2000).

3. Băncile, în termen de pînă la 1 ianuarie 2007, vor asigura realizarea lucrărilor legate de ajustarea softurilor interne, în scopul conformării prevederilor Regulamentului în cauză.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.200 din 27 iulie 2006

 

REGULAMENTUL
cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

Modificat prin:

HCA al BNM nr. 92 din 19.04.2007, MO al R. Moldova nr. 57-59 din 27.04.2007, art.240
HCA al BNM nr. 271 din 25.10.2007, MO al R. Moldova nr.188-191 din 07.12.2007, art.698
HCA al BNM nr. 10 in 31.01.2008, MO al R. Moldova nr.28-29 din 08.02.2008, art.73
HCA al BNM nr. 141 din 31.07.2008, MO al R. Moldova nr.174 din 16.09.2008, art.501a

HCA al BNM nr. 237 din 22.10.2009, MO al R. Moldova nr.180 din 08.12.2009, art.818
HCA al BNM nr. 200 din 05.10.2010, MO al R. Moldova nr.247-251 din 17.12.2010, art.978
HCA al BNM nr. 59 din 28.03.2013, MO al R. Moldova nr.116-118 din 24.05.2013, art.795
HCA al BNM nr. 71 din 04.04.2014, MO al R. Moldova nr.130 din 30.04.2014, art.518

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

În temeiul art. 5 şi 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 se emite prezentul Regulament.
[Pct.1.1 modificat prin HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]

1.2Prezentul Regulament stabileşte cerinţele privind organizarea casieriei în bănci, modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, inclusiv trierea şi ambalarea acestuia, în Bănci, între bănci şi în relaţia cu Banca Naţională a Moldovei (BNM).

1.3 În sensul prezentului Regulament se utilizeaza urmatoarele notiuni:Banca ofertantă – Banca ce oferă numerar.
Banca solicitantă – Banca ce solicită retrageri de numerar.
Componenta de transport a Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) – componenta SAPI, ce asigură schimbul de mesaje electronice între BNM şi participanţii la SAPI.
Entitate – persoana juridică, reprezentanţa înfiinţată în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinderea cu statut de persoană fizică, persoana fizica care practică activitate de antreprenoriat precum persoana fizica care practică alt tip de activitate.
Pagina interbancară – pagina WEB a BNM accesibilă participanţilor la SAPI prin intermediul reţelei interbancare.
Specimen – bancnotă model al bancnotei autentice, care este imprimată, conform tehnologiei de imprimare a bancnotelor autentice, pe care este perforat cuvîntul „SPECIMEN” şi este destinat pentru determinarea autenticităţii, inclusiv plasării elementelor grafice, mărimilor geometrice, gamei de culori, a elementelor de securitate vizibile şi invizibile ale bancnotelor.
Procesarea numerarului – procedura de: verificare a numerarului în vederea regularizării diferenţelor; triere – în vederea clasării numerarului în categoria corespunzătoare /necorespunzătoare circulaţiei monetare; ambalare a numerarului în folie de polietilenă.
Sistemul de evidenţă a falsurilor de monedă naţională (SEF) – componenta paginii interbancare, ce asigură schimbul de date între BNM şi băncile licenţiate privind falsurile de monedă naţională depistate în cadrul sistemului bancar.
[Pct.1.3 modificat prin HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]
[Pct.1.3 completat prin HCA al BNM nr.271 din 25.10.2007, în vigoare 07.12.2007]
[Pct.1.3 modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

 

CAPITOLUL II
Organizarea compartimentului casierie

[Denumirea cap.II în redacţia HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]

2.1 Desfăşurarea operaţiunilor cu numerar implică necesitatea disponibilităţii compartimentului casierie, care include următoarele:
tezaur – încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului şi a altor valori gestionate de Bancă;
casă de circulaţie – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de retragere sau depunere a numerarului şi a altor valori din/în tezaur;
casă operaţională – încăpere destinată efectuării operaţiunilor de încasări/plăţi, în relaţia cu clienţii Băncii;
birou pentru verificarea numerarului – încăpere adiacentă casei operaţionale, destinată verificării numerarului de către clienţii Băncii;
birou pentru procesarea numerarului – încăpere destinată trierii, verificării şi ambalării numerarului gestionat de Bancă.
[Pct.2.1 în redacţia, HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]
[Pct.2.2-2-6 excluse prin HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]

2.7 Amplasarea şi organizarea compartimentelor casieriei prevăzute la pct. 2.1 se stabileşte de Banca de sine stătător, în conformitate cu legislaţia şi reglementările tehnice în domeniu.
[Pct.2.7 în redacţia HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

2.8 Stabilirea amplasării, proiectarea, construcţia şi organizarea compartimentelor casieriei se efectuează avînd în vedere necesitatea:
a) asigurării integrităţii numerarului şi a altor valori gestionate de Bancă, a încăperilor/spaţiilor pentru păstrarea acestora;
b) asigurării securităţii fizice a salariaţilor şi a clienţilor Băncii;
c) creării condiţiilor necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, precum şi pentru deservirea sigură şi comodă a clienţilor Băncii.
[Pct.2.8 în redacţia HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

2.9 Dotarea casieriei cu echipament special care include, dar nu se limitează la sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmă, sistemul control acces, efracţie şi de prevenire a incendiului se efectuează de Bancă, în conformitate cu cerinţele care se stabilesc de sine stătător de către aceasta.

2.10 Gestionarea numerarului şi a altor valori din casa de circulaţie şi tezaur se efectuează în mod obligatoriu de către trei persoane, desemnate prin ordin de către conducătorul Băncii.

2.11 Activitatea privind operaţiunile cu numerar, gestionarea şi păstrarea numerarului şi a altor valori ale Băncii, deţinerea şi păstrarea cheilor de la tezaur şi duplicatelor acestora, precum şi modul de deschidere şi închidere a tezaurului se efectuează în conformitate cu procedurile interne elaborate de către Bancă de sine stătător.
[Pct.2.11 în redacţia HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]

 

CAPITOLUL III
Operaţiunile cu numerar în Bănci

3.1 În funcţie de spectrul serviciilor prestate, Banca este în drept să efectueze încasări şi eliberări de numerar.

3.2 Încasările de numerar includ:
a) depuneri în conturile entităţilor sau persoanelor fizice, deschise la Bancă;
b) încasări în numerar generate de activitatea Băncii;
c) retrageri de numerar de la filialele aceleiaşi Bănci sau de la oricare altă Bancă sau filialele acesteia;
d) retrageri de numerar de la BNM.
[Pct.3.2 modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

3.3 Eliberările de numerar includ:
a) retrageri de numerar de către clienţii Băncii;
b) plăţi generate de activitatea Băncii;
c) eliberări de numerar între casieriile filialelor aceleiaşi Bănci sau către orice altă Bancă sau filialele acesteia;
d) depuneri de numerar la BNM.

3.4 Pentru efectuarea operaţiunilor cu numerar, Banca, utilizează după caz, următoarele documente:
- ordin de încasare a numerarului;
- ordin de eliberare a numerarului.
[Pct.3.4 modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

3.5 Ordin de încasare a numerarului (Anexa nr. 1) este un document de casă care se utilizează la orice tip de încasare a numerarului de către Bancă.

3.6 Ordin de eliberare a numerarului (Anexa nr. 2) este un document de casă care se utilizează la eliberarea numerarului de către Bancă.

3.7 Retragerea numerarului de către entităţi, cu excepţia cazurilor în care sunt utilizate cardurile de afaceri, se efectuează în baza unei delegaţii, forma şi procedurile de utilizare a căreia se elaborează de sine stătător de către Bancă şi va conţine în mod obligatoriu, dar nu se va limita la următoarele elemente:
- denumirea Băncii;
- codul Băncii;
- codul fiscal al Băncii;
- denumirea entităţii;
- codul fiscal al entităţii;
- numărul contului entităţii;
- data retragerii numerarului;
- numele persoanei responsabile de retragere a numerarului;
- suma în cifre şi suma în litere;
- semnăturile persoanelor responsabile pentru emiterea delegaţiei;
- ştampila entităţii;
- numărul, data, luna şi anul emiterii documentului.
[Pct.3.7 în redacţia HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

3.8 Documentele utilizate pentru reflectarea operaţiunilor cu numerar se întocmesc de către funcţionarul responsabil al Băncii şi se execută în ziua operaţională în care au fost emise.

3.9 Documentele trebuie să fie întocmite în limba de stat. Parametrii formularelor documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar, în funcţie de volumul de date incluse, se stabilesc de Bancă de sine stătător.

3.10 Banca poate completa conţinutul documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar cu rubricile necesare, conform procedurilor interne ale Băncii.

3.11 Formularele documentelor utilizate pentru operaţiunile cu numerar se întocmesc pe suport hîrtie sau în formă electronică, care ulterior se imprimă pe suport hîrtie la imprimantă. Numărul de exemplare se stabileşte de Bancă de sine stătător, în conformitate cu procedurile interne ale Băncii.

3.12 În formularele documentelor aferente operaţiunilor cu numerar nu se admit corectări sau ştersături.

3.13Pe documentele utilizate la operaţiunile cu numerar se aplică amprenta ştampilei şi semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii.

3.14 Evidenţa operaţiunilor cu numerar se ţine în registre, forma şi conţinutul cărora se elaborează de sine stătător de către Bancă.

3.15 Procedurile interne privind modul de semnare, vizare, repartizare şi păstrare a documentelor şi a registrelor utilizate în operaţiunile cu numerar se elaborează de către Bancă de sine stătător.

 

CAPITOLUL IV
Procesarea şi schimbul bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională/
[Cap.IV în redacţia HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]

Secţiunea 1
Verificarea şi ambalarea bancnotelor şi monedelor metalice

4.1 BNM şi băncile licenţiate sunt responsabile de verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor şi monedelor metalice, în scopul repunerii acestora în circulaţie sau retragerii, în cazul în care au devenit necorespunzătoare circulaţiei.

4.2 Verificarea autenticităţii şi calităţii bancnotelor şi monedelor metalice este realizată fie de un echipament de procesare, fie manual de către personalul calificat.

4.3 Identificarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor metalice se realizează prin compararea acestora cu specimenele respective, prin verificarea: valorii nominale, imaginii, formatului şi elementelor de siguranţă, stabilite de către BNM.

4.4 Bancnotele şi monedele metalice care în urma identificării autenticităţii sunt considerate suspecte de a fi false se transmit organelor competente, cu respectarea reglementărilor prezentului Regulament.

4.5 Verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice se realizează în conformitate cu Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională (Anexa nr.3).

4.6 Bancnotele şi monedele metalice care în urma verificării calităţii nu mai pot fi repuse în circulaţie sunt considerate necorespunzătoare circulaţiei şi se depun la BNM.

4.7 Pentru bancnotele corespunzătoare calitativ, bune de repus în circulaţie, precum şi pentru cele necorespunzătoare circulaţiei se respectă următorul mod de ambalare:
a)100 bancnote cu aceeaşi valoare nominală formează un pacheţel;
b)pe lăţimea pacheţelului se aplică o banderolă-tip, în corespundere cu valoarea nominală a bancnotelor, pe care se aplică o ştampilă care identifică denumirea Băncii, se indică numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului, care a format pacheţelul şi semnătura acestuia, data, luna şi anul în care a fost format pacheţelul;
c)zece pacheţele a 100 bancnote, cu aceeaşi valoare nominală, formează un pachet complet, iar pacheţelele, cu aceeaşi valoare nominală, din care nu se poate forma un pachet complet, formează un pachet incomplet;
d) pacheţelul care conţine sub 100 bancnote formează un pacheţel incomplet, la care pe lăţimea acestuia se aplică o banderolă simplă, unde se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de bancnote, suma totală, se aplică o ştampilă care identifică denumirea Băncii, se indică persoana care a format pacheţelul şi semnătura acesteia, data, luna şi anul în care a fost format pacheţelul;
e) la fiecare pachet complet se aplică în partea superioară un cartonaş-tip, iar în partea inferioară un cartonaş simplu. Pe cartonaşul superior se aplică o ştampilă care identifică denumirea Băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat pachetul, data, luna şi anul în care a fost format pachetul şi se aplică semnătura casierului;
f) la fiecare pachet incomplet se aplică în partea superioară şi inferioară câte un cartonaş simplu. Pe cartonaşul superior se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de bancnote, suma totală, se aplică o ştampilă care identifică denumirea Băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat pachetul, data, luna şi anul în care a fost format pachetul şi se aplică semnătura casierului;
g)un pachet complet sau incomplet nu poate purta datele de identificare ale mai multor casieri sau ale aceluiaşi casier cu menţiuni aferente diferitelor zile de formare a pachetului;
h)pachetele complete şi cele incomplete se ambalează în folie din polietilenă.

4.8 La BNM se depun bancnote bune de repus în circulaţie şi bancnote necorespunzătoare circulaţiei , formate numai în pachete complete, ambalate în folie din polietilenă şi clasate separat după categorie şi valoare nominală.

4.9 Pentru monedele metalice corespunzătoare calitativ, bune de repus în circulaţie, precum şi pentru cele necorespunzătoare circulaţiei se respectă următorul mod de ambalare:
1) monedele metalice cu aceeaşi valoare nominală se formează în săculeţe:
a) 2000 monede cu valoarea nominală de 1 ban;
b) 1000 monede cu valoarea nominală de 5 bani, 10 bani, 25 bani şi 50 bani.
2) săculeţele cu monede metalice cu aceeaşi valoare nominală se formează într-un sac:
a) 20 de săculeţe cu valoarea nominală de 1 ban, 5 bani, 10 bani şi 25 bani;
b) 5 săculeţe cu valoarea nominală de 50 bani.

4.10Fiecare săculeţ şi sac, cu monede metalice, se sigilează şi se aplică o etichetă unde se menţionează: valoarea nominală, cantitatea de monede şi suma totală a acestora, se aplică o ştampilă care identifică denumirea Băncii, numele casierului/numărul unic de înregistrare a casierului care a procesat săculeţul/sacul, data, luna şi anul în care a fost format săculeţul/sacul şi se aplică semnătura casierului.

4.11 Sacul cu monede metalice nu poate include săculeţe formate de diverse persoane şi nu poate purta datele de identificare ale mai multor persoane sau ale aceleiaşi persoane, purtând date diferite privind formarea sacului.

4.12În vederea identificării autenticităţii, calităţii bancnotelor şi monedelor metalice, precum şi reglării diferenţelor de numerar, băncile sunt responsabile de procesarea numerarului primit în Bancă urmare ridicării acestuia de la BNM sau de la alte bănci. Pentru reglarea diferenţelor de numerar constatate în cadrul procesării numerarului Banca va urma propriile proceduri stabilite.

4.13BNM poate refuza primirea pachetelor complete cu bancnote şi sacii cu monede dacă acestea nu respectă cerinţele de formare, ambalare şi identificare.

Secţiunea 2
Schimbul bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională

4.14Băncile asigură, pentru persoane fizice şi juridice, schimbul bancnotelor şi monedelor metalice autentice şi cu putere de plată, în conformitate cu Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională, după cum urmează:
a)bancnote şi monede metalice necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe bancnote şi monede metalice corespunzătoare circulaţiei sau pentru depunere în cont;
b)bancnote corespunzătoare sau necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe monede metalice corespunzătoare circulaţiei;
c)monede metalice corespunzătoare sau necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere de plată, pe bancnote corespunzătoare circulaţiei.

4.15Schimbul bancnotelor şi monedelor metalice se efectuează în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane.

4.16Banca va afişa, la casa operaţională, la un loc vizibil, un aviz care include menţiunea privind efectuarea schimbului bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională, fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane. Totodată, la ghişeu vor fi afişate Standardele minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în monedă naţională.

Secţiunea 3
Activităţi cu specimenele de bancnote

4.17 Banca utilizează specimenele de bancnote numai în scopul desfăşurării operaţiunilor cu numerar. Specimenele de bancnote se distribuie de către BNM, cu titlu gratuit.

4.18 Operaţiunile privind ridicarea specimenelor de bancnote de la BNM, înregistrarea şi păstrarea acestora în cadrul băncii licenţiate, distribuirea specimenelor de bancnote subdiviziunilor subordonate, modalitatea de utilizare şi păstrare a specimenelor de bancnote, precum şi procedura de urmat în cazul pierderii acestora se stabileşte de către Bancă, conform procedurilor interne elaborate de sine stătător. Se interzice distribuirea specimenelor de bancnote pentru terţe părţi.

4.19 Ridicarea specimenelor de bancnote de la BNM se efectuează de către reprezentantul Băncii în baza delegaţiei.

4.20Banca, în termen de 5 zile lucrătoare după recepţionarea specimenelor de bancnote, prezintă la BNM:
a) lista specimenelor de bancnote distribuite subdiviziunilor subordonate Băncii;
b) angajamentul scris prin care îşi asumă obligaţia de păstrare în siguranţă a specimenelor de bancnote şi de restituire a acestora, la solicitarea BNM.

4.21 Restituirea specimenelor de bancnote de către Bancă se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea BNM. Predarea-primirea specimenelor se efectuează în baza unui proces-verbal semnat de părţi.

4.22 Banca, la încheierea procedurii de lichidare, restituie specimenele de bancnote la BNM. Predarea-primirea specimenelor de bancnote se efectuează în baza unui proces-verbal semnat de părţi.

4.23 Specimenele de bancnote prezentate la casa operaţională a Băncii, cele depistate la procesarea numerarului sunt retrase, cu întocmirea unui proces-verbal şi informarea ulterioară, a comisariatului de poliţie teritorial, pentru examinare după competenţă. Totodată, băncile informează BNM printr-un aviz despre depistarea cazului, aferent specimenelor de bancnote, cu anexarea procesului-verbal de constatare a cazului.
[Cap.IV în redacţia HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]
[Cap.IV modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Cap.IV modificat prin HCA al BNM nr.271 din 25.10.2007, în vigoare 07.12.2007]
[Cap.IV modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

 

CAPITOLUL V
Operaţiuni cu numerar în moneda naţională între Bănci

5.1 În rezultatul încasărilor de numerar, Banca îşi stabileşte zilnic volumul necesar de numerar pentru activitatea ulterioară.

5.2 Băncii îi aparţine prerogativa de stabilire a excedentului de numerar pentru ziua următoare şi care poate fi oferit altor Bănci sau depus la BNM.

5.3Orice depunere de excedent de numerar la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către Bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui Aviz privind disponibilitatea excedentului de numerar ( Anexa nr. 4), în termen limită de pînă la ora 1500 zilei anterioare efectuării operaţiunii, indicînd suma totală, divizată pe valori nominale, precum şi datele de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi unităţilor de transport ale Băncii, implicate în transportarea numerarului;
b) actualizarea de către Bancă a Avizului, prin modificarea datelor aferente sumei declarate anterior pentru depunere, nu mai tîrziu de termenul limită de timp stabilit pentru transmiterea Avizului;
c) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi/sau unităţilor de transport, se asigură de către Bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 –1230 în ziua efectuării operaţiunii, în funcţie de ora stabilită de BNM, pentru efectuarea operaţiunii
[Pct.5.3 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

5.4 Banca Naţională va plasa pe pagina interbancară informaţia privind disponibilul de numerar al Băncilor şi va asigura actualizarea acesteia în corespundere cu informaţia recepţionată de la bănci.

5.5 În scopul acoperirii necesităţii Băncii cu numerar, în caz de insuficienţa acestuia, Banca va examina informaţia plasată pe pagina interbancară, privind disponibilitatea numerarului în alte bănci şi va iniţia negocieri în vederea procurării numerarului necesar.
[Pct.5.5 în redacţia HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]
În cazul depistării de către Banca solicitantă a neconformării cu cerinţele de triere şi ambalare a numerarului, conform prevederilor Capitolului IV a prezentului Regulament, aceasta va înainta reclamaţia respectivă Băncii care a pus la dispoziţie numerarul, cu expedierea concomitentă a unei copii pe adresa BNM.
Banca va reglementa prin procedurile sale interne modalitatea de distribuire a excedentului de numerar între filialele proprii, precum şi altor bănci sau filialelor acestora, amplasate în aceeaşi localitate sau în localităţile din apropiere.

 

CAPITOLUL VI
Operaţiunile cu numerar în moneda naţională ale Băncilor în relaţia cu BNM

6.1 În funcţie de disponibilitatea excedentului de numerar sau de insuficienţa acestuia, băncile pot respectiv depune sau retrage numerar la BNM.

6.2 Retragerea şi depunerea numerarului la BNM se efectuează în bază de contract.

6.3Orice retragere de numerar de la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către Bancă, la BNM, prin intermediul componentei de transport a SAPI a unei cereri pentru retragerea de numerar, inclusiv a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare (Anexa nr. 5 şi/sau Anexa nr. 6), în intervalul de timp 1500 - 1600 zilei anterioare de retragere a numerarului. În cerere se indică suma totală, structura pe valori nominale, tipul bancnotelor/monedelor, scopul utilizării numerarului, datele de identificare ale persoanelor responsabile de ridicarea numerarului şi unităţilor de transport ale Băncii, implicate în transportarea numerarului. În cazul în care, Banca intenţionează să retragă numerar în ziua efectuării operaţiunii, Cererea se transmite la BNM, în intervalul de timp 830 - 1000;
b) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de ridicarea numerarului şi/sau unităţilor de transport, se asigură de către Bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 – 1230, în ziua efectuării operaţiunii;
c) iniţierea de către Bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui ordin de plată aferent operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea acestuia, pînă la prezentarea persoanelor responsabile de ridicarea numerarului, la BNM.
[Pct.6.3 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]
[Pct.6.3 completat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.4Cererea de retragere a numerarului de la BNM, cu excepţia bancnotelor şi monedelor jubiliare şi comemorative, se iniţiază de către Bancă după examinarea informaţiei plasate pe pagina interbancară, conform prevederilor pct. 5.3 şi 5.4 din prezentul Regulament şi distribuirea acestuia între bănci.

6.5Banca este în drept să-şi anuleze cererea transmisă anterior, privind retragerea de numerar, inclusiv a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare, prin iniţierea unui Aviz (Anexa nr. 7), care urmează a fi transmis prin intermediul componentei de transport a SAPI, către BNM, nu mai tîrziu de termenul limită de timp stabilit pentru iniţierea cererii, conform pct. 6.3.
[Pct.6.5 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]
[Pct.6.5 modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.6BNM utilizează operaţiunile cu numerar ca un instrument al politicii monetare. Urmare a examinării cererii Băncii solicitante, BNM poate satisface cererea, total sau parţial, sau refuza, în funcţie de posibilităţile de echilibrare a cererii de numerar cu ofertele băncilor pe piaţa monetară de numerar, de corespunderea operaţiunii de retragere obiectivului promovat de BNM, ţinînd cont de situaţia pe piaţa monetară, de volumul banilor în circulaţie, de volumul numerarului în casieriile băncilor şi/sau de plafoanele trimestriale ale bazei monetare.
[Pct.6.6 în redacţia HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.61Rezultatul examinării cererii se comunică Băncii solicitante nu mai tîrziu de ora 1800 a zilei în curs, în cazul acceptării cererii printr-o Confirmare (Anexa nr.8) transmisă prin intermediul componentei de transport a SAPI, în care se va indica, după caz, suma numerarului acceptat spre retragere, structura valorilor nominale şi timpul retragerii numerarului de la BNM, în cazul refuzului cererii - printr-un Aviz.
[Pct.6.61 introdus prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.7În baza mesajului recepţionat de la BNM, Banca în ziua retragerii numerarului efectuează plata prin transfer, care trebuie să fie egală cu suma numerarului aprobat pentru retragere.

6.8În cazul retragerii bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare, Banca în ziua efectuării transferului specificat la pct. 6.7, suplimentar, transferă la BNM diferenţa dintre preţul de comercializare şi valoarea nominală a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare.

6.9 Băncile în proces de lichidare sau insolvabilitate, cu disponibil de numerar în contul deschis la BNM, vor transmite cererea pentru retragere de numerar, prin fax la BNM.
[Pct.6.9 modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

6.10 Banca are obligaţia de a transmite la BNM lista care include numele persoanelor desemnate pentru efectuarea operaţiunilor de retragere a numerarului de la BNM, precum şi unităţile de transport ale Băncii care vor fi implicate în transportarea numerarului de la BNM.

În cazul în care Banca nu dispune de serviciul de transport valori, iar serviciile de ridicare a numerarului de la BNM şi serviciile de transportare a numerarului la Bancă sunt prestate de către un furnizor licenţiat, Banca prezintă la BNM lista cu numele persoanelor desemnate pentru ridicarea numerarului, precum şi unităţile de transport care vor fi implicate în transportarea numerarului de la BNM, care aparţin furnizorului licenţiat.
[Pct.6.10 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.11Lista va purta semnătura conducătorului Băncii şi a contabilului şef sau a persoanelor care îi înlocuiesc şi va cuprinde datele de identificare ale persoanelor desemnate pentru ridicarea numerarului: numele, prenumele şi semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi modelele şi numerele unităţilor de transport.
[Pct.6.11 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.12Despre orice modificare ulterioară a acestei liste Banca notificată BNM, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere de numerar.

6.13 Pentru retragerea numerarului, persoana desemnată de către Bancă se prezintă la BNM cu delegaţia valabilă numai pentru ziua respectivă, actul de identitate şi copia de pe actul de identitate.
[Pct.6.13 modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.14 Pentru retragerea numerarului de către Băncile în proces de lichidare sau insolvabilitate, administratorul Băncii se prezintă la BNM cu actul de identitate şi copia de pe actul de identitate.
[Pct.6.14 modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.6.14 modificat prin HCA al BNM nr.92 din 19.04.2007, în vigoare 01.07.2007]

6.15 În cazul în care la verificarea documentelor prezentate de persoana responsabilă de retragerea numerarului a Băncii au fost constatate erori, Banca va prezenta documente noi şi va fi plasată în coada de aşteptare pentru retragerea numerarului.

6.16 Eliberarea numerarului de către BNM, inclusiv a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare va avea loc numai după transferarea de către Bancă a sumei ce reprezintă valoarea numerarului ce urmează a fi retras din casa centrală a BNM şi respectiv a diferenţei dintre preţul de comercializare şi valoarea nominală a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare.

6.17 Banca Naţională va elibera persoanei desemnate de către Bancă, odată cu numerarul, un exemplar al ordinului de eliberare a numerarului.

6.18 În cazul imposibilităţii de conectare la componenta de transport a SAPI, cererea de retragere a numerarului de către Bancă inclusiv de către Banca licenţiată neparticipantă la SAPI şi confirmarea de către BNM se transmit respectiv prin fax.
[Pct.6.18 completat prin HCA al BNM nr.271 din 25.10.2007, în vigoare 07.12.2007]

6.181În situaţia în care, în ziua stabilită, Banca solicitantă nu a efectuat operaţiunea de ridicare a numerarului, BNM va transmite, prin intermediul componentei de transport a SAPI, o Confirmare aferentă cazului (Anexa nr. 10) şi va aplica comisionul prevăzut la pct. 3 din Anexa nr. 11.
[Pct.6.181 introdus prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.19În funcţie de disponibilităţi, băncile pot depune la BNM:
a) excedentul de numerar, cu putere circulatorie;
b) numerarul clasat în categoria necorespunzător circulaţiei;
c) numerarul retras din circulaţie fără putere circulatorie.

6.20 Depunerea de numerar cu putere circulatorie la BNM se efectuează numai în baza Confirmării (Anexa nr. 8) transmise de BNM prin intermediul componentei de transport a SAPI.

6.21 Confirmările privind disponibilitatea de depunere a excedentului de numerar cu putere circulatorie se iniţiază de sine stătător de către BNM în baza informaţiei transmise de către bănci, conform prevederilor pct. 5.3 din prezentul Regulament.

6.22Depunerile de numerar clasat în categoria necorespunzător circulaţiei şi a celui retras din circulaţie fără putere circulatorie se depun zilnic la BNM fără restricţii de ordin cantitativ şi nominal.

6.23Orice depunere de numerar necorespunzător circulaţiei, la BNM se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către Bancă, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui Aviz de depunere a numerarului necorespunzător circulaţiei ( Anexa nr. 9), în termen limită de pînă la ora 1600 zilei anterioare efectuării operaţiunii, indicînd suma totală, divizată pe valori nominale, precum şi datele de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi unităţilor de transport ale Băncii, implicate în transportarea numerarului;
b) modificarea datelor de identificare ale persoanelor responsabile de depunerea numerarului şi/sau unităţilor de transport, se asigură de către Bancă, cu expedierea unui mesaj, prin intermediul componentei de transport a SAPI, în intervalul de timp 830 – 1230, în ziua efectuării operaţiunii
[Pct.6.23 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.24Banca Naţională a Moldovei va iniţia, după caz, dar nu mai tîrziu de ora 1800, o Confirmare (Anexa nr. 8), prin intermediul componentei de transport a SAPI, cu indicarea timpului depunerii numerarului necorespunzător circulaţiei şi a celui retras din circulaţie fără putere circulatorie.

6.25 În cazul imposibilităţii de conectare la componenta de transport a SAPI, avizul de depunere a numerarului, iniţiat de către Bancă inclusiv de către Banca licenţiată neparticipantă la SAPI şi confirmarea operaţiunii de către BNM, se transmit respectiv prin fax.
[Pct.6.25 completat prin HCA al BNM nr.271 din 25.10.2007, în vigoare 07.12.2007]

6.26Banca are obligaţia de a transmite la BNM lista care include numele persoanelor desemnate pentru efectuarea operaţiunilor de depunere a numerarului la BNM, precum şi unităţile de transport ale Băncii care vor fi implicate în transportarea numerarului la BNM.

În cazul în care Banca nu dispune de serviciul de transport valori, iar serviciile de depunere a numerarului la BNM şi serviciile de transportare a numerarului de la Bancă sunt prestate de către un furnizor licenţiat, Banca prezintă la BNM lista cu numele persoanelor desemnate pentru depunerea numerarului, precum şi unităţile de transport care vor fi implicate în transportarea numerarului la BNM, care aparţin furnizorului licenţiat
[Pct.6.26 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.27Lista va purta semnătura conducătorului Băncii şi a contabilului - şef sau a persoanelor care îi înlocuiesc şi va cuprinde datele de identificare ale persoanelor desemnate pentru depunerea numerarului: numele, prenumele şi semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi modelele şi numerele unităţilor de transport.
[Pct.6.27 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.28Despre orice modificare ulterioară a acestei liste Banca notifică BNM în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de depunere numerar.

6.29Pentru depunerea numerarului, persoana desemnată de către Bancă se prezintă la BNM cu ordinul de eliberare a numerarului emis de Banca depunătoare (care prevede suma numerarului destinat pentru depunere în BNM), actul de identitate şi copia de pe actul de identitate.
[Pct.6.29 modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]

6.30 În cazul în care la verificarea documentelor prezentate de persoana desemnată de către Bancă pentru depunerea numerarului au fost constatate erori, Banca va prezenta documente noi şi va fi plasată în coada de aşteptare pentru depunerea numerarului.
[Pct.6.31, 6.32, 6.33 excluse prin HCA al BNM nr.237 din 22.10.2009, în vigoare 08.12.2009]

6.34 În urma depunerii numerarului, BNM va elibera persoanei desemnate a Băncii depunătoare un exemplar al ordinului de încasare a numerarului, drept confirmare de depunere a numerarului.

6.35În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, BNM în ziua depunerii numerarului iniţiază şi asigură decontarea, prin intermediul componentei de transport a SAPI, a unui ordin de plată către Bancă, corespunzător sumei numerarului depus
[Pct.6.35 modificat prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.36Excedentul de numerar depus de către Bancă la BNM se supune integral verificării. În cazul constatării unor diferenţe în minus, precum şi a depistării falsurilor, BNM va întocmi şi expedia băncilor procesele-verbale de constatare, după caz, în baza cărora Banca este obligată să acopere diferenţele depistate. Diferenţa depistată în plus, va fi transferată de către BNM, în contul de decontare al Băncii, în baza procesului-verbal de constatare.

6.37Pentru serviciile prestate aferente operaţiunilor de retragere a bancnotelor şi monedelor metalice divizionare, BNM aplică comisioane prevăzute în Anexa nr. 11. Încasarea comisionului se efectuează, conform ordinului de plată iniţiat de BNM, în baza mandatului acordat de către Bancă.
[Pct.6.37 modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.6.37 în redacţia HCA al BNM nr.237 din 22.10.2009, în vigoare 08.12.2009]

6.38BNM va informa în prealabil băncile licențiate, cu 10 zile lucrătoare înainte, printr-un comunicat, transmis prin intermediul componentei de transport a SAPI, despre perioada derulării procesului de inventariere anuală a numerarului şi a altor valori din tezaurul BNM.
[Pct.6.38 introdus prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.39 Pentru perioada derulării inventarierii anuale a numerarului şi a altor valori din tezaurul BNM, băncile licențiate își vor prognoza în prealabil excedentul/necesarul de numerar, şi vor apela preponderent la alte bănci licenţiate în vederea prestării/beneficierii serviciilor aferente operațiunilor cu numerar.
[Pct.6.39 introdus prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

6.40 În cazuri excepționale, în contextul imposibilității acoperirii necesității Băncii cu numerar/distribuirii excedentului de numerar din motivul lipsei ofertei/cererii, inclusiv conform informației plasate pe pagina interbancară, băncile licențiate pot retrage/depune numerar la BNM, conform unui grafic coordonat din timp.
[Pct.6.40 introdus prin HCA al BNM nr.71 din 04.04.2014, în vigoare 01.05.2014]

 

CAPITOLUL VII
Modul de înregistrare şi evidenţă a numerarului suspect de a fi fals

7.1 Datele privind bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate în cadrul desfăşurării operaţiunilor cu numerar, de către băncile licenţiate sau BNM sunt înregistrate în Sistemul de evidenţă a falsurilor de monedă naţională (SEF). Băncile licenţiate şi BNM asigură confidenţialitatea datelor din SEF. Organizarea şi administrarea SEF ţine de competenţa BNM.

7.2 Banca licenţiată stochează şi înregistrează, zilnic, în SEF, datele referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate de către Bancă şi subdiviziunile subordonate, conform procedurilor interne stabilite.

7.3 Banca desemnează persoanele responsabile de stocarea şi înregistrarea în SEF a datelor referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, precum şi actualizarea acestora, în conformitate cu rezultatele expertizei efectuate de către MAI.

7.4 Banca asigură comunicarea subdiviziunilor subordonate a informaţiei privind datele referitoare la bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, depistate de către aceasta, inclusiv de către alte bănci, conform datelor din SEF, pentru combaterea punerii în circulaţie a falsurilor.

7.5 BNM, prin intermediul SEF, comunică băncilor licenţiate informaţia privind datele referitoare la noi tipuri de bancnote şi monede metalice suspecte de a fi false (alertă rapidă).

7.6 Banca, în cadrul desfăşurării operaţiunilor cu numerar retrage din circulaţie bancnotele şi monedele metalice, care urmare procedurii de autentificare se consideră suspecte de a fi false şi le transmite MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.7 În scopul asigurării evidenţei, Banca solicită MAI, rezultatele expertizei pentru bancnotele şi monedele metalice suspecte de a fi false, transmise anterior pentru identificare.

7.8 Activitatea privind preluarea bancnotelor/monedelor metalice suspecte de a fi false de la depunător şi eliberării documentului confirmativ în acest sens, a informării şi transmiterii bancnotelor şi monedelor metalice suspecte de a fi false MAI, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile interne elaborate de către Bancă de sine stătător.

7.9 Banca va afişa un Aviz, la un loc vizibil, la casa operaţională prin care va informa despre modul de reţinere a bancnotelor şi monedelor metalice suspecte de a fi false de la depunător şi eliberarea unui document confirmativ.
[Cap.VII în redacţia HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]
[Cap.VII modificat prin HCA al BNM nr.200 din 05.10.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Cap.VII modificat prin HCA al BNM nr.237 din 22.10.2009, în vigoare 08.12.2009]

 

CAPITOLUL VIII
Alte prevederi

8.1 Activitatea privind colectarea şi transportarea numerarului se reglementează prin procedurile interne ale Băncii.

8.2 Banca elaborează de sine stătător proceduri aferente activităţii operaţiunilor cu numerar desfăşurate în cadrul subdiviziunilor subordonate.

8.3 Banca efectuează controale în cadrul subdiviziunilor subordonate, în scopul determinării gradului de respectare şi executare a operaţiunilor cu numerar în corespundere cu actele normative de domeniu, precum şi identificării şi prevenirii riscurilor de fraudă, în care pot fi implicaţi salariaţii Băncii
[Cap.VIII introdus prin HCA al BNM nr.59 din 28.03.2013, în vigoare 24.05.2013]