• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-29 din 10.02.2009, art.1001

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 646 din 04 februarie 2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.3
din 15 ianuarie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine

În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.39 şi 67 din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea cu privire la procedura de formare, distribuire şi arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.399 din 23 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 3 din 15 ianuarie 2009

REGULAMENTUL 
privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc
faţă de valutele străine

 

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr.346 din 15.12.2016, MO al R. Moldova nr.478-490 din 30.12.2016, art.2325;
HCE al BNM nr. 149 din 06.06.2016, MO al R. Moldova nr. 169-183 din 24.06.2016, art. 1108.

HCA al BNM nr.282 din 23.12.2014,MO al R. Moldova nr.386-396 din 26.12.2014, art. 1973;
HCA al BNM nr.221 din 14.11.2013, MO al R. Moldova nr.304-310 din 27.12.2013, art. 1912.

HCA al BNM nr. 7 din 24.01.2013, MO al R. Moldova nr.36-40 din 22.02.2013, art. 233;
HCA al BNM nr.238 din 25.11.2010, MO al R. Moldova nr.254-256 din 24.12.2010, art.1015;
HCA al BNM nr.56 din 12.03.2009, MO al R. Moldova nr.62-64 din 27.03.2009, art.270;

Note despre rectificări:

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 03.04.2009, pag.53

(Preambulul exclus prin Hot. BNM nr.238 din 25.11.2010)

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine (în continuare – Regulament) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) tranzacţie de cumpărare /vânzare - orice tranzacţie dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o persoană juridică (inclusiv altă bancă) sau o persoană fizică în care una dintre părţi cumpără sau vinde contra lei moldoveneşti o sumă într-o valută străină, ambele sume fiind livrate la data valutei negociată şi la un curs valutar stabilit;
b) tranzacţie de cumpărare /vânzare pe piaţa valutară intrabancară - tranzacţie de cumpărare /vânzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o persoană juridică (cu excepţia altei bănci) sau o persoană fizică;
c) tranzacţie de cumpărare /vânzare pe piaţa valutară interbancară - tranzacţie de cumpărare /vânzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o altă bancă (rezidentă şi nerezidentă);
d) cotarea leului moldovenesc - stabilirea cursului monedei naţionale faţă de valutele străine.
Noțiunile de „tranzacție spot”,„tranzacție forward” şi „tranzacție swap valutar” au semnificațiile definite de Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

2. Prezentul Regulament stabileşte:
a) lista valutelor străine faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc;
b) metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine;
c) prevederi ce ţin de difuzarea de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate, publicului larg, prin diverse mijloace de informare, a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine;
d) modul de raportare de către băncile licenţiate la Banca Naţională a Moldovei a tranzacţiilor de cumpărare /vânzare.
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

Capitolul II. Lista valutelor străine faţă
de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc

3. Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc faţă de valutele străine specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

4. Denumirile valutelor străine, codurile numerice şi alfabetice ale acestora sunt indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament în corespundere cu standardul internaţional ISO 4217 „Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor” („Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008.

5. Lista valutelor străine faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc poate fi revizuită la necesitate.

 

Capitolul III. Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc
faţă de valutele străine

6. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină de către Banca Naţională a Moldovei în baza informaţiei privind volumele tranzacţiilor spot de cumpărare /vânzare a dolarilor SUA contra lei moldoveneşti şi cursurile valutare aplicate de către băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei la tranzacţiile în cauză, reflectate în Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vândute de către bancă contra lei moldoveneşti (în continuare - raport).
[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

7. La determinarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se utilizează metoda mediei aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumpărare şi vânzare ponderate la volumul tranzacţiilor spot de cumpărare /vânzare efectuate pe piaţa valutară interbancară şi cea intrabancară ale Republicii Moldova între orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente şi 12.30 a zilei de raportare. Pentru zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, tranzacțiile de cumpărare/vânzare din ziua respectivă se vor include în raportul din următoarea zi lucrătoare.
[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]
[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

8. Raportul se întocmeşte de către băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu formularul şi modul de întocmire a acestuia, specificate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, și va include informația privind tranzacțiile de cumpărare/vânzare indiferent de tipul acestora (spot, forward, swap valutar etc.). Băncile licenţiate prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul în cauză în fiecare zi lucrătoare de la ora 12:30 până la ora 15:00.
[Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]
[Pct.8 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

81. Băncile licențiate prezintă Băncii Naționale a Moldovei raportul prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare.

82. În cazul în care au fost depistate erori în raportul prezentat în ziua lucrătoare curentă, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare până la ora 15:45 a zilei lucrătoare curente.

83. În cazul în care au fost depistate erori (de către Banca Națională a Moldovei sau de către banca licențiată) în raportul ale cărui date au fost incluse deja în calculul cursului oficial, banca este obligată să transmită raportul repetat cu corectările de rigoare prin intermediul Sistemului automatizat de plăți interbancare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare după ce acestea au fost depistate. Concomitent, banca este obligată să transmită și un mesaj, la adresa electronică indicată de Banca Națională a Moldovei în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa Banca Națională a Moldovei despre transmiterea repetată a raportului și explicația pe marginea erorilor depistate.  Mesajul  va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile.
[Pct.81, 82 și 83 introduse prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

9. În cazul în care raportul din ziua lucrătoare curentă a fost prezentat după ora 15:00 sau raportul repetat după ora 15:45, informația din raport va fi exclusă din calculul cursului oficial.
[Pct.9 în redacţia Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

10. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină, alta decât dolarul SUA, se determină în baza cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA multiplicat la cross-cursul valutei străine respective faţă de dolarul SUA stabilit pe piaţa internaţională la ora 14:00 ora Chişinăului.

11. Sursa de bază utilizată pentru preluarea informaţiei privind cross-cursurile valutelor străine faţă de dolarul SUA în vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine respective este sistemul informaţional Bloomberg, alternativ – sistemul informaţional Reuters. În cazul în care cursurile valutare pe piaţă internaţională nu sunt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului moldovenesc se utilizează cursurile valutare disponibile din alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de către băncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.).
(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013)

12. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină automat în conformitate cu prevederile pct.6 şi pct.7 şi se stochează în sistemul informațional al Băncii Naționale a Moldovei.
(Pct.12 în redacția Hot. BNM nr.221 din 14.11.2013)
(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

13. Cursul oficial al leului moldovenesc se determină de către Banca Națională a Moldovei cu patru semne zecimale.
(Pct.13în redacția Hot. BNM nr.221 din 14.11.2013)
(Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010)

14. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte în fiecare zi lucrătoare şi este valabil începând cu următoarea zi lucrătoare. Pentru zilele de odihnă (sărbătoare) este valabil cursul oficial din ziua lucrătoare precedentă. În zilele de sâmbătă declarate lucrătoare prin hotărâre de Guvern, cursul oficial nu se va calcula fiind valabil cursul oficial calculat în ziua lucrătoare precedentă.
[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Capitolul IV. Difuzarea cursului oficial al leului moldovenesc

15. Urmare acțiunilor prevăzute la pct.12 (dar nu mai devreme de ora 16.00 a zilei în care se calculează cursul oficial), cursul oficial al leului moldovenesc se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei și se difuzează băncilor licenţiate prin intermediul Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare sau prin alte mijloace.
[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.346 din 15.12.2016, în vigoare 01.01.2017]
[Pct.15 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

16. Cursul oficial al leului moldovenesc, de asemenea, este disponibil la telefonul indicat pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.16 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]
[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

16.1 Nici o persoană din afara Băncii Naţionale a Moldovei nu poate avea acces la cursul oficial al leului moldovenesc înainte de acțiunile prevăzute la pct.15.>
(Pct.161 introdus prin Hot. BNM nr.221 din 14.11.2013)

17. Ca rezultat al demersurilor scrise cu privire la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, adresate la Banca Naţională a Moldovei de către persoanele juridice şi fizice, Banca Naţională a Moldovei comunică în scris informaţia solicitată conform termenelor şi procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.
(Pct.17 modificat prin Hot. BNM nr.221 din 14.11.2013)

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

18. Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizează în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

19. În scopul reglementării valutare, la valutele liber convertibile se referă următoarele valute străine: euro, lira sterlină, francul elveţian, coroana daneză, coroana islandeză, coroana norvegiană, coroana suedeză, dolarul SUA, dolarul canadian, dolarul australian, dolarul neozeelandez, yenul japonez, drepturile speciale de tragere (DST).

20. Banca Naţională a Moldovei asigură arhivarea şi păstrarea cursului oficial al leului moldovenesc.

21. În cazul necesităţii de a utiliza denumirile şi codurile valutelor străine care nu sunt incluse în lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament, băncile licenţiate utilizează denumirile /codurile valutelor străine prevăzute de standardul internaţional ISO 4217 „Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor” („Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin hotărârea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008.

 

Anexe.pdf     Anexe.doc