• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.03.2016

Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

H O T A R Î R E A
nr. 54 din 9 martie 2016

cu privire la aprobarea instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci
a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit

 

În temeiul art.5 alin. (1) lit. c) și d), art.11 alin. (1) și art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și al art. 25, 33, 37 și 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit.

2. Se abrogă începînd cu 16 septembrie 2016 anexa nr.12 (Raportul privind portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate) la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 01 iulie 2016.

 

Președintele
Comitetului executiv 

Dorin DRĂGUȚANU

Anexă
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 54 din 9 martie 2016

 

INSTRUCŢIUNE
privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci
a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit

1. În scopuri prudenţiale, băncile licențiate sunt obligate să întocmească şi să prezinte următoarele rapoarte primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit:
a) Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1);
b) Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2);
c) Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3);
d) Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4).

2. Rapoartele se întocmesc, conţinînd informaţie consolidată referitor la toate subdiviziunile băncii.

3. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447).

4. Toate rubricile rapoartelor marcate ca obligatorii trebuie să fie completate dacă informația este disponibilă și posibil de a fi raportată.

5. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.

6. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldoveneşti, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.

7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută se indică în rapoarte în numere întregi. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217. Echivalentul în lei moldovenești pentru sumele în valută se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele respective, valabil la data pentru care este raportată informația.

8. Coeficienţii şi procentele se reflectă cu două zecimale.

9. Înainte de prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. Dacă s-au constatat necorespunderi sau divergenţe esenţiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul corectat în formă electronică se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie. În scopul prezentei Instrucțiuni, prin divergență esențială se subînțelege erori constatate la coloanele 3, 10, 16 și 74 din raportul ORD 317, precum și erori constatate la coloana 17 dacă divergența depășește 500 mii lei sau echivalentul în lei. În celelalte cazuri notele explicative se vor prezenta la solicitarea BNM.

10. Informaţia din aceste rapoarte trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrşitul zilei operaţionale a perioadei gestionare (zi, lună, trimestru, an etc.).

11. Băncile trebuie să ţină cont de rezultatele controalelor, efectuate de către inspectorii Băncii Naţionale, la întocmirea rapoartelor prezentate la data gestionară care urmează examinării rapoartelor privind controlul de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă cu explicaţiile de rigoare privind modificările efectuate ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.

12. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, băncile, cel tîrziu la 30 aprilie, trebuie să prezinte repetat la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situaţia din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate. 

 

Anexă