• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.11.2017

Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr.127 din 27.06.2013

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.198-204 din 13 septembrie 2013, art.1419

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 937 din 30 august 2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.127
din 27 iunie 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare
în capitalul social al băncii

În temeiul articolelor 5, 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi articolele 15-158 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, conform anexei.

 2. Persoanele care au obţinut şi deţin cote în capitalul social al băncilor în mărime de la 20% pînă la 25% în conformitate cu prevederile Legii instituţiilor financiare în redacţia de pînă la 05.04.2013, nu urmează să solicite permisiunea Băncii Naţionale. Orice majorare a cotelor deţinute de persoanele respective se va efectua doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale, eliberată în condiţiile regulamentului menţionat în punctul 1 din prezenta hotărîre.

 3. Achiziţia sau deţinerea unei cote substanţiale în capitalul social al băncilor fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale, prin activitate concertată desfăşurată pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, conduce la incidenţa prevederilor articolului 151 din Legea instituţiilor financiare şi “data achiziţiei” se va considera data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

 4. Banca urmează să informeze Banca Naţională în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri despre achiziţiile sau deţinerile de cote substanţiale în capitalul său, prevăzute la punctul 3 din prezenta hotărîre, conform informaţiilor de care dispune.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 127 din 27 iunie 2013

REGULAMENT
cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

1. Prezentul regulament stabilește exigențe privind deținerea, dobîndirea, majorarea, înstrăinarea sau reducerea unei cote în capitalul băncii, primirea acțiunilor băncii ca aport la capitalul social al persoanei, achiziționarea ori subscrierea acțiunilor băncii emise în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, constituirea acțiunilor băncii ca obiect al gajului, proceduri de evaluare a achizitorilor potențiali și a persoanelor dobînditoare care preconizează să dețină cote în capitalul social al băncii în condițiile art.15 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi de monitorizare continuă a calității acționarilor băncii, precum şi informațiile şi documentele ce urmează a fi remise Băncii Naționale a Moldovei în aceste scopuri.
[Pct.1 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.1 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

1. Noțiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute la articolul 3 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

2. În sensul prezentului Regulament noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

1) Influenţă dominantă asupra persoanei - existenţa unor situații de fapt sau a unor aranjamente organizatorice sau financiare pentru:
a) repartizarea profitului anual sau acoperirea pierderilor persoanei;
b) coordonarea gestionării activităţii persoanei de către alte persoane care urmăresc un obiectiv comun;
c) atribuirea de competenţe mai mari, decît cele care derivă din cotele deținute;
d) atribuirea competențelor de a alege membrii organului de supraveghere sau ai organului executiv altor persoane, decît celor care urmează să posede asemenea competențe în temeiul cotelor deținute;
e) gestionarea comună a persoanelor, care derivă din componenţa organelor de conducere;
f) cazurile în care fie majoritatea membrilor organului de supraveghere sau a membrilor organului executiv ale persoanei, fie acționarul care deține cel puțin 50% din acțiunile cu drept de vot sau din capitalul persoanei sunt obișnuiți sau sunt obligați să acționeze în vederea gestiunii persoanei în conformitate cu instrucțiunile altei persoane;
g) capacitatea de a deține majoritatea decisivă pentru a vota chestiunile prevăzute de legislaţie, ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor.

2) Legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane sunt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităţi:
a) printr-o cotă de participare reprezentînd deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice;
b) prin control;
c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate de una şi aceeaşi terţă persoană prin control.

3) Persoanele care acționează concertat - persoanele după cum sînt definite la art.3 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[subpct. 3) în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

4) Achizitor potenţial – orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează:
a) să dobîndească individual sau concertat, prin orice modalitate, direct sau indirect, o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa, sau;
b) să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o cotă substanțială în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art. 15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, sau;
c) să primească acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă substanțială, ca aport la capitalul său social, sau;
d) să achiziționeze ori să subscrie acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă substanțială, emise în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
[Subpct.4) în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

5) Debitor gajist potențial - deținătorul a cărei cotă substanțială de acțiuni ale băncii se preconizează să fie constituită ca obiect al gajului.

[Pct.3 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

6) Persoană dobînditoare - orice persoană fizică sau juridică, asociaţie sau grup de persoane acţionînd concertat, înregistrate ca atare sau nu, care urmează:
a) să dobîndească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o cotă inferioară celei substanțiale în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, sau;
b) să primească acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă inferioară celei substanțiale, ca aport la capitalul său social, sau;
c) să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă inferioară celei substanțiale, emise în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[Subpct.6) în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

 

CAPITOLUL II
EXIGENŢE ŞI RESTRICŢII PRIVIND
COTELE DE PARTICIPARE ÎN CAPITALUL BĂNCII

4. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:

1) niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50%, ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

2) nicio persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nicio modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile articolul 15 alineatul (2) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;

21) nicio persoană nu poate primi acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social;

22) nicio persoană, individual sau concertat, nu poate să achiziționeze ori să subscrie acțiuni ale băncii emise în conformitate cu prevederile art.156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

3) niciun debitor gajist potențial nu poate constitui ca obiect al gajului o cotă substanțială de acțiuni ale băncii.
În aplicarea prezentului regulament, obligaţiile care se referă la achizitorul potenţial/persoana dobînditoare/deţinătorul direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii îi revin şi beneficiarului efectiv al acestuia.
[Modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.4 în redacţia Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

5. Orice achizitor potenţial/persoană-dobînditoare trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale înainte de depunerea mijloacelor băneşti ca plată pentru acţiuni (plasarea primară) şi pînă la efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare sau transmitere a acţiunilor (circulaţia secundară) şi pînă la efectuarea oricăror altor tranzacţii care vor conduce la deţinerea de către acesta a unei cote pentru care este necesară permisiunea Băncii Naționale a Moldovei.
Orice debitor gajist potențial trebuie să solicite permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale pînă la încheierea contractului de gaj.
[Pct.5 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

6. În cazul în care achiziţiile sunt realizate cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctelor 1) – 22) din prezentul Regulament, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei. Banca Naţională informează achizitorul potențial/persoana-dobînditoare și banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziția realizată în condițiile prezentului alineat, despre incidența prevederilor vizînd suspendarea exercițiului drepturilor menționate. Acțiunile ale căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, nu se vor lua în calcul pentru stabilirea rezultatelor votării, respectiv nu se cuprind în voturile reprezentate la adunare.
În cazul în care o cotă substanțială de acțiuni ale băncii va fi constituită ca obiect al gajului cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctul 3) din prezentul regulament, Banca Naţională aplică prevederile art.38 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.6 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

7. Asupra persoanelor care au încălcat prevederile punctului 4 subpunctelor 1) – 22) din prezentul Regulament devin incidente art.15 alin.(3) din Legea instituțiilor financiară nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

8. Prevederea punctului 4 subpunctelor 1) – 22) din prezentul Regulament nu se aplică în cazul în care cota substanţială în capitalul băncii sau majorarea acesteia este obţinută în circumstanţe obiective şi anume prin succesiune; moştenire; donaţie sau alt mod de transmitere cu titlu gratuit; ca rezultat al reducerii capitalului social al băncii. În aceste cazuri, exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei pînă la data eliberării permisiunii Băncii Naţionale. Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată în circumstanţe obiective, despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor menţionate. Acţiunile în cauză se iau în considerare la stabilirea cvorumului la adunarea generală a acţionarilor, dar nu se iau în calcul la adoptarea hotărîrilor.
[Pct. 8 modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

9. Achizitorii, care au obţinut cote substanţiale în capitalul băncii sau au efectuat majorarea acestora, în condiţiile expuse la punctul 8 din prezentul Regulament urmează să informeze Banca Naţională în termen de 15 zile de la data achiziţiei şi să solicite permisiunea Băncii Naţionale în termen de 60 de zile de la data achiziţiei, conform prevederilor prezentului Regulament. Dacă acţionarii nu solicită permisiunea Băncii Naţionale în acest termen sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii, acţionarii vor înstrăina, integral, cota deţinută în capitalul băncii, în termen de 3 luni de la data achiziţiei acţiunilor aferente cotei substanţiale astfel achiziţionate sau de la data la care a fost emis refuzul. În cazul în care după expirarea termenului acţiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile alineatelor 2) şi 3) ale punctului 7 din prezentul Regulament.

10. Nu pot deţine direct sau indirect cote de participare în capitalul băncii persoanele rezidente ale jurisdicţiilor care potrivit actelor normative ale Băncii Naţionale au fost calificate ca jurisdicţii ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, precum şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care au în componenţa lor o persoană din jurisdicţiile menţionate.

11. La aplicarea prevederilor prezentului Regulament, calculul drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile din Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04 iulie 2013, coordonat cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

 

CAPITOLUL III
SOLICITAREA PERMISIUNII PREALABILE DE CĂTRE ACHIZITORUL POTENȚIAL/PERSOANA DOBÎNDITOARE ŞI ADOPTAREA DECIZIEI

12. Achizitorul potenţial/persoana dobînditoare trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Regulament.
Cererea pentru obţinerea permisiunii prealabile a Băncii Naţionale, documentele și informațiile prezentate conform anexelor nr.2-5 la prezentul regulament se semnează, fiecare filă în parte, de către achizitorul potențial/persoana dobînditoare sau, în cazul persoanei juridice, de către reprezentanții împuterniciți să acționeze în numele acestora prin lege, statut sau prin decizia de achiziționare a cotei în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat al achizitorului potențial/persoanei dobânditoare, cu aplicarea ștampilei persoanei juridice, dacă există. Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură.
Cererea şi setul de documente se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora în limba de stat a Republicii Moldova legalizată conform legislaţiei
[Pct. 12 modificat;I completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.12 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

13. În cazul în care achizitorul potenţial/persoana dobînditoare este un grup de persoane care acționează concertat, se prezintă o cerere comună alăturînd lista acestor persoane cu anexarea setului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului menţionat, care va include informații complete, inclusiv ce țin de achizitorul potențial/persoana dobînditoare indirect şi beneficiarul efectiv al achizitorului potențial/persoana-dobînditoare direct, în conformitate cu prevederile anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament și se semnează, fiecare filă în parte, de către fiecare achizitor potențial/persoană dobînditoare în parte sau de către reprezentantul persoanei juridice împuternicit să acționeze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziționare a cotei în capitalul social al băncii, adoptată de organul de conducere abilitat, cu aplicarea ștampilei persoanei juridice dacă există.
[Pct. 13 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.13 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

131. Dacă achizitorul potențial/persoana dobînditoare este o organizație internațională, o bancă de dezvoltare multilaterală, o bancă din Republica Moldova sau o bancă străină la cerere se anexează setul de documente conform anexelor nr.21 și 4 la prezentul regulament, iar în cazul băncii din Republica Moldova și al băncii străine se prezintă suplimentar informațiile prevăzute de anexa nr.5 la prezentul regulament. Cererea, documentele și informațiile menționate mai sus pot fi semnate de către reprezentantul persoanei juridice împuternicit să acționeze în numele acesteia prin lege, statut sau prin decizia de achiziționare a cotei în capitalul social al băncii adoptat de organul de conducere abilitat, cu aplicarea ștampilei persoanei juridice dacă există. Cu acordul prealabil al Băncii Naționale, cererea şi setul de documente pot fi întocmite și prezentate Băncii Naționale într-o limbă de circulație internațională. Dacă setul de acte prezentat în limba respectivă creează impedimente materiale sau procedurale pentru examinarea cererii, Banca Națională poate solicita completarea sau clarificarea informațiilor primite și/sau prezentarea traducerii legalizate în limba română.
[Pct. 131 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

14. După primirea cererii din partea achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare privind obţinerea permisiunii prealabile, Banca Naţională verifică corespunderea cu prevederile anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament, sub aspectul plenitudinii (totalităţii) documentelor prezentate şi confirmă în scris acestuia despre primirea solicitării cu specificarea ce ţine de plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 2 zile lucrătoare din data primirii.

141. Banca Națională poate refuza eliberarea permisiunii prealabile pînă la începerea evaluării, dacă dispune de documente, informații ce atestă necorespunderea achizitorului potențial/persoanei dobînditoare cel puțin unuia din criteriile stabilite la art.153 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[Pct. 141 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

15. În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele conform prevederilor anexelor nr.2-5 la prezentul Regulament, Banca Naţională comunică achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare în confirmarea prevăzută la punctul 14 din prezentul Regulament şi data expirării termenului de evaluare.

16. În cazul în care cererea nu este însoţită de toate documentele conform prevederilor anexelor nr. 2-5 la prezentul Regulament, Banca Naţională comunică achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare în confirmarea prevăzută la punctul 14 din prezentul Regulament despre necesitatea completării setului de documente în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii/înmînării acestei confirmări. În cazul în care achizitorul potențial/persoana dobînditoare nu va prezenta informaţiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Naţională restituie cererea și setul de documente prezentat fără a iniția procedura de evaluare.
[Pct. 16 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.16 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

17. Banca Naţională realizează evaluarea calităţii achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor anexelor nr. 2-5 la prezentul Regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.

18. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, dar nu mai tîrziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament.

19. Achizitorul potenţial/persoana dobînditoare va transmite informaţiile sau documentele suplimentare solicitate de Banca Naţională în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data expedierii/înmînării de către Banca Naţională a solicitării. Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.
În cazul în care, achizitorul potenţial/ persoana dobînditoare nu va prezenta informaţiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Naţională nu eliberează permisiunea prealabilă.

20. Urmarea realizării evaluării calităţii achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare, în condiţiile prezentului Regulament, Banca Naţională eliberează sau refuză eliberarea permisiunii prealabile în conformitate cu punctul 21 sau 24, după caz.

21. Banca Naţională eliberează permisiune prealabilă achizitorului potențial/persoanei dobînditoare numai dacă este pe deplin convinsă de calitatea potrivită și adecvată a acestuia/acesteia, în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a băncii, prin examinarea cumulativă a criteriilor prevăzute la pct.28 și, respectiv, pct.281 din capitolul IV al prezentului regulament.
[Pct. 21 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.21 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

22. În cazul eliberării permisiunii prealabile, Banca Naţională poate stabili un termen maxim, care nu poate fi mai mic de 3 luni, pentru finalizarea achiziţiei propuse. Banca Naţională poate prelungi acest termen, în cazul unor circumstanţe ce nu depind de voința achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare și care justifică o asemenea prelungire.

23. Banca Naţională remite permisiunea prealabilă în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii respective.

231. Achizitorul potențial/persoana dobînditoare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării dreptului de proprietate asupra acțiunilor dobîndite, va notifica Banca Națională și banca despre tranzacția pentru care a fost obținută permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. În acest scop achizitorul potențial/persoana dobînditoare prezintă cel puțin următoarea informație: numărul şi tipul acțiunilor dobîndite, valoarea nominală a unei acțiuni, % din capitalul social al băncii, % din totalul drepturilor de vot, prețul de dobîndire a unei acțiuni, prețul total al tranzacţiei efectuate; numărul și data înregistrării dreptului de proprietate asupra acestora.
[Pct. 231 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

24. Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la capitolul IV din prezentul Regulament, sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de achizitorul potenţial/persoană dobînditoare sînt incomplete și/sau conțin date eronate.
[Pct. 24 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

25. În cazul în care Banca Naţională ia hotărîrea de a refuza eliberarea permisiunii prealabile, aceasta comunică în scris achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 17 din prezentul Regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.

26. În cazul în care achizitorul potențial/persoana dobînditoare este un grup de persoane care acţionează concertat, permisiunea se eliberează grupului. Valabilitatea permisiunii respective este condiționată de următoarele:

1) Permisiunea eliberată grupului de persoane care acţionează concertat nu este valabilă pentru fiecare persoană separat din grupul respectiv.

2) În cazul desfiinţării complete a grupului de persoane care acţionează concertat permisiunea deţinută de către acest grup îşi pierde valabilitatea.

3) Atunci cînd una sau mai multe persoane se retrag din grup, valabilitatea permisiunii este în limita cotelor deținute de persoanele rămase. În acest caz, valabilitatea permisiunii va fi confirmată de către Banca Națională, prin scrisoare, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoștință despre acest fapt.

4) Atunci cînd la grup aderă o persoană, aceasta prezintă setul de documente în conformitate cu anexele nr. 2-5 la prezentul Regulament, în vederea solicitării unei noi permisiuni;

5) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate transferuri de cote, total sau parțial, de la o persoană la alta sau altele din cadrul grupului, permisiunea deţinută de către acest grup își menține valabilitatea, dacă, după notificarea Băncii Naționale cu privire la decizia aferentă transferului de cotă în cadrul grupului, Banca Națională confirmă acest fapt în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

6) Atunci cînd în cadrul grupului care acţionează concertat sunt efectuate majorări de cote de către una sau mai multe persoane astfel ca deţinerea cotei de către grup va atinge ori va depăşi nivelul limitelor menţionate la art.15 alin.(1) lit. a) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, această/aceste persoane vor prezenta setul de documente în conformitate cu anexele nr.2-5 la regulament, în vederea solicitării unei noi permisiuni.
[Pct. 26 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.26 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

 

CAPITOLUL IV
EVALUAREA ACHIZITORULUI POTENŢIAL/PERSOANEI DOBÎNDITOARE

27. Evaluarea calității achizitorului potențial/persoanei dobînditoare se realizează cu respectarea principiului proporționalității, care se aplică atît în ce privește structura și complexitatea informațiilor solicitate pentru realizarea evaluării și procedura de evaluare propriu – zisă, ținînd cont de natura achizitorului potențial/persoanei dobînditoare, cît și în ce privește influența achizitorului potențial/persoanei dobînditoare asupra băncii vizate urmare achiziției propuse.
[Pct. 27 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

28. Banca Naţională evaluează calitatea achizitorului potenţial prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:

1) reputaţia achizitorului potenţial;

2) calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii, ca rezultat al achiziţiei propuse (evaluate conform prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale aferente exigenţelor fată de administratorii băncii);

3) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată de bancă în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de banca vizată de achiziţia propusă;

4) capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale înaintate faţă de bancă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi;

5) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;

6) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.

7) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la achizitorul potențial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 niveluri) care ar putea crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.

[Pct. 81 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

281. Banca Naţională evaluează calitatea persoanei dobînditoare prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:

1) reputaţia persoanei dobînditoare;

2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că prin achiziţia propusă un asemenea risc ar putea creşte;

3) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale.

4) existența unei stratificări excesive a acționariatului (de la persoanadobînditoare pînă la beneficiarul efectiv sunt mai mult de 3 nivele) care ar putea crea impedimente Băncii Naţionale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.
[Pct. 281 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.
281 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

29. Ca urmare a examinării cererii şi a setului de documente prezentat în conformitate cu prevederile prezentului regulament, Banca Naţională poate decide să realizeze evaluarea doar a persoanei care deţine calitatea de ultim deţinător indirect al cotei (sau a beneficiarului efectiv al acestuia) şi a persoanei care urmează să deţină direct cota, cu excepţia cazului cînd Banca Naţională consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii.
[Pct.29 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

30. Evaluarea reputaţiei achizitorului potenţial/persoanei-dobînditoare conform punctelor 28 sau 281, după caz, din prezentul regulament presupune identificarea existenței suspiciunilor întemeiate privind integritatea și competența profesională ale acestuia.
Evaluarea reputaţiei are în vedere următoarele elemente:
1) integritatea;
2) competenţa profesională.
Dacă achizitorul potenţial/persoana-dobînditoare este o persoană juridică, evaluarea integrităţii şi competenţei profesionale trebuie să vizeze persoana juridică însăşi, precum și persoanele care asigură conducerea activităţii persoanei juridice respective.
[Pct. 30 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.30 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

31. Achizitorul potențial/persoana-dobînditoare este prezumat a întruni cerința privind integritatea, pînă la proba contrară.

32. La evaluarea integrității achizitorului potențial/persoanei-dobînditoare vor fi luate în considerație, în măsura în care prezintă relevanță, cel puțin următoarele aspecte și situații:

1) persoana a fost condamnată sau este sub urmărire penală la momentul prezentării setului de documente, pe plan intern și/sau internațional, pentru infracțiuni economice;

2) persoana are sancțiuni contravenționale sau are calitatea de contravenient în cadrul unui proces contravențional pentru contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare;

3) existența unor măsuri şi sancţiuni aplicate de orice autoritate de supraveghere sau organism profesional în domeniul economic;

4) orice indiciu că achizitorul potenţial/persoana dobînditoare nu a fost transparent, deschis şi cooperant în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau cu autoritatea de reglementare, inclusiv orice indiciu că acesta a încercat să evite evaluarea în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entităţi reglementate, a ignorat cu bună ştiinţă obligaţia de notificare/autorizare a intenţiei de dobîndire a unei cote într-o entitate reglementată sau a încercat să evite evaluarea prudenţială căreia trebuia să i se supună în calitate de achizitor potenţial/persoană dobînditoare al unei cote într-o asemenea entitate reglementată;

5) achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea sau i s-a refuzat licenţierea pentru o activitate autorizată sau licenţiată, i-a fost revocată, retrasă sau radiată o asemenea înregistrare, autorizare, licenţiere;

6) achizitorul potenţial/persoana-dobînditoare a fost demisă sau exclusă dintr-o poziţie de trust, dintr-o relaţie fiduciară sau o situaţie similară ori i s-a cerut demisia sau retragerea dintr-o asemenea poziţie;

7) achizitorul potenţial/persoana-dobînditoare are interdicţie de a ocupa o funcţie de conducere într-o persoană juridică;

8) achizitorul potențial/persoana dobînditoare a fost înscrisă pe lista debitorilor de rea-credință sau a fost înregistrată cu situații de neplată a datoriei/datoriilor sale față de altă persoană/persoane conform informației deținute de un birou al istoriilor de credite;

9) achizitorul potențial/persoana dobînditoare înregistrează și/sau a înregistrat o situație financiară negativă care nu este justificată de factorii externi, ținînd cont, în special, de procedurile de reorganizare, faliment și lichidare și dacă persoana vizată a contribuit și în ce mod la situația care a condus la aceste proceduri;

10) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidității financiare a achizitorului potenţial și / sau;

11) existența unor procese civile/contravenționale/penale, investiții/expuneri și datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra persoanelor juridice controlate sau unde acesta / aceasta a deținut funcția de administrator, ori unde persoana vizată are o cotă substanțială în capitalul social.
[Pct. 32 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

33. La evaluarea achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare se va ţine cont şi de existenţa situaţiilor prevăzute la punctul 32 din prezentul Regulament în privinţa persoanelor controlate sau conduse în trecut ori în prezent de achizitorul potenţial/persoana dobînditoare.

34. Banca Naţională evaluează relevanţa situaţiilor prevăzute la punctul 32 din prezentul Regulament, avînd în vedere gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.

35. La evaluarea integrităţii achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare Banca Naţională poate lua în considerare informaţiile relevante din punctul de vedere al integrităţii oricărei persoane aflate în legătură cu acesta, cum ar fi orice persoană care are sau pare să aibă o relaţie civilă sau de afaceri sau de rudenie conform legislației civile cu achizitorul potenţial/persoana dobînditoare.
[Pct. 35 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

36. Banca Națională va efectua evaluarea integrității achizitorului potențial/persoanei dobînditoare indiferent de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al achizitorului potenţial/persoanei dobînditoare în administrarea băncii respective.

37. Competenţa profesională a achizitorului potenţial cuprinde competenţa în administrare, şi competenţa în sfera activităţilor financiare desfăşurate de bancă, denumită competenţă tehnică.

38. Competența în administrare poate fi evaluată, avînd în vedere experienţa anterioară a achizitorului potenţial în achiziţionarea şi administrarea de participaţii în capitalul unei  persoane juridice, care trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante.
[Pct.38 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

39. Competenţa tehnică poate fi evaluată, avînd în vedere experienţa anterioară a achizitorului potenţial dobîndită ca acţionar  care a exercitat controlul asupra unei societăți comerciale care desfășoară activitate pe piața financiară şi/sau ca persoană care a condus activitatea unor asemenea societăți comerciale. În acest caz, de asemenea, experienţa achizitorului potențial trebuie să demonstreze abilitate, diligenţă şi conformarea la standardele relevante. În cazul unui achizitor potențial – persoană juridică, evaluarea competenţei trebuie să aibă în vedere în special activităţile financiare desfăşurate în prezent de către achizitorul potenţial şi/sau de entităţile din grupul financiar din care acesta face parte.
[Pct.39 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

40. La evaluarea cerinţelor privind competenţa tehnică se va ţine cont de particularităţile fiecărui caz, în special de nivelul participaţiei ce urmează a fi deţinută în bancă şi de gradul de implicare preconizat al achizitorului potenţial în administrarea băncii. În acest scop, Banca Naţională va ţine cont de următoarele situaţii:

1) achizitorul potenţial nu este în poziţia de a exercita sau nu intenţionează să exercite o influenţă asupra băncii. În acest caz, deținerea unei competenţe de administrare adecvate va fi suficientă pentru întrunirea cerințelor de competență profesională;

2) achizitorul potenţial urmează să participe la capitalul băncii cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri din capital şi nu cu scopul de a se implica în administrarea băncii în cauză. În acest caz, ținînd cont de principiul proporționalității, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa de administrare, iar cerinţele de competenţă tehnică pot să fie reduse semnificativ;
3) achizitorul potenţial urmează să deţină controlul asupra băncii sau să exercite o influenţă dominantă asupra acesteia, spre exemplu prin intermediul unei participaţii care conferă un drept de veto. În acest caz, se va dovedi îndeplinirea cerinţei privind competenţa de administrare, iar nivelul competenţei tehnice trebuie să fie mai ridicat, cu luarea în considerare a naturii şi a complexităţii activităţilor propuse
[Pct. 40 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.40 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

41. Banca Naţională va efectua evaluarea calificării, reputaţiei şi experienţei oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii, ca rezultat al achiziţiei propuse numai în cazurile în care achizitorul potențial dispune de capacitatea de a desemna administratori ai băncii și a identificat candidaturile acestora.
În acest caz, Banca Națională va efectua evaluarea prealabilă a calificării, reputaţiei şi experienţei oricărei persoane care va activa în calitate de administrator al băncii, ca rezultat al achiziţiei propuse, în baza documentelor ce ţin de persoana respectivă prezentate de către achizitorul potenţial potrivit anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii băncii şi listei persoanelor afiliate persoanei care va activa în calitate de administrator al băncii (conform definiţiei date la articolul 3 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi ţinînd cont de definiţia din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate) cu indicarea următoarelor date: criteriul de afiliere, în cazul persoanei juridice - denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei), iar în cazul persoanei fizice - numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă şi funcţia ocupată, cotele de participare în capitalul societăţii comerciale (denumirea societăţii comerciale, ţara de reşedinţă şi valoarea cotei).

42. În cazul în care achizitorul potențial intenționează să propună spre desemnare un administrator care nu corespunde exigențelor Băncii Naționale, se consideră că acesta nu corespunde criteriului prevăzut la pct.28 subpct.2) din prezentul regulament și Banca Națională refuză eliberarea permisiunii prealabile.
[Pct. 42 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

43. Evaluarea definitivă cu confirmarea sau neconfirmarea ulterioară a persoanelor care vor activa în calitate de administrator al băncii ca rezultat al achiziţiei propuse va fi efectuată de către Banca Naţională după aprobarea acestora de către organul competent al băncii şi după prezentarea setului de documente conform prevederilor reglementărilor Băncii Naţionale aferente exigenţelor fată de administratorii băncii.

44. Banca Naţională evaluează soliditatea financiară a achizitorului potenţial în baza documentelor prezentate conform anexelor nr. 2-5 la prezentul Regulament din perspectiva capacităţii acestuia de a finanţa participaţia sa şi de a menţine o structură financiară solidă a sa și a băncii, precum şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii în viitorul previzibil (3 ani). Această capacitate trebuie să fie reflectată în obiectivul general al participării sale la capitalul băncii şi în politica sa privind această participare şi, de asemenea, în cazul achizitorului potenţial ce urmează să deţină controlul asupra băncii, în obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate.
[Pct. 44 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

45. La evaluarea solidității financiare a achizitorului potenţial se va ține cont de faptul dacă achizitorul potenţial a fost angajat activ în activităţi economice, financiare şi de altă natură în decurs de cel puţin 3 ani înainte de a solicita deţinerea cotei respective în capitalul social al băncii.

46. În cazul achizitorului potenţial ce urmează să deţină controlul asupra băncii, soliditatea financiară a acestuia se analizează în corelaţie cu criteriul menţionat la punctul 28, subpunctul 4) din prezentul Regulament referitor la capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale.

47. Banca Naţională analizează dacă mecanismele de finanţare utilizate de achizitorul potenţial pentru a finanţa participaţia la capitalul social al băncii sau dacă relaţiile financiare existente între achizitorul potenţial şi bancă pot genera conflicte de interese care pot destabiliza structura financiară a băncii.

48. Analiza solidităţii financiare a achizitorului potenţial trebuie să fie raportată la natura acestuia şi să fie proporţională cu participaţia sa la capitalul social al băncii, fiind efectuată în funcție de situaţia în care achizitorul potenţial urmează să exercite controlul asupra băncii şi cea în care acesta urmează să exercite o influenţă dominantă; chiar şi în situaţia din urmă trebuie să se ia în considerare implicarea pe care achizitorul potenţial o va avea în administrarea băncii.
[Pct.48 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

481. În cazul în care Banca Națională deține informații privind înrăutățirea iminentă a solidității financiare a achizitorului potențial pînă la efectuarea achiziției propuse se consideră că acesta nu corespunde criteriului prevăzut la pct.28 subpct.3) din prezentul regulament și Banca Națională refuză eliberarea permisiunii prealabile.
[Pct. 481 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

49. Dacă achizitorul potenţial este o persoană juridică, nerezidentă, reglementată şi supravegheată prudenţial de către autoritatea de supraveghere din ţara respectivă ale cărei reglementări în domeniul prudenţial sunt considerate echivalente, Banca Naţională va lua în considerare evaluarea situaţiei financiare a achizitorului potenţial respectiv, de autoritatea sa de supraveghere, coroborată cu documentele transmise direct de către autoritatea de supraveghere a achizitorului potenţial Băncii Naţionale.
[Pct.49 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

50. Evaluarea adecvării calităţii achizitorului potenţial are în vedere şi dacă banca va fi în măsură să se conformeze cerinţelor prudenţiale prevăzute de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi de actele normative subordonate acesteia şi, în special, dacă grupul financiar din care va face parte are o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente de către Banca Națională, realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile competente şi determinarea distribuirii responsabilităţilor între autorităţile competente în contextul supravegherii pe bază consolidată.
[Pct. 50 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.50 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

51. Structura grupului financiar se referă la membrii grupului, inclusiv la întreprinderea-mamă şi sucursale, precum şi la regulile de administrare şi conducere intragrup (mecanismele de luare a deciziilor, nivelul de independenţă, administrarea capitalului).
[Pct.51 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

52. Întru asigurarea unei supravegheri eficiente Banca Naţională nu trebuie să fie împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile de supraveghere de legăturile strînse ale băncii cu alte persoane fizice sau juridice ori de legile, reglementările sau măsurile administrative din alt stat, care guvernează persoana fizică sau juridică aflată în legături strînse cu banca, ori de dificultăţi în punerea în aplicare a acestor legi, reglementări sau măsuri administrative.

53. Evaluarea prudenţială a achizitorului potenţial trebuie să vizeze capacitatea sa de a susţine o organizare adecvată a băncii în cadrul grupului financiar. Atât banca, cît şi grupul trebuie să deţină documente cu prevederi clare şi transparente cu privire la guvernare corporativă, sistemul de control intern, precum şi la funcţiile independente de control (administrarea riscului, conformitate și auditul intern).
[Pct. 53 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.53 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

54. Banca Naţională va lua în considerare şi dacă achizitorul potenţial va fi capabil pe viitor să furnizeze băncii susţinerea financiară și capital de care aceasta ar avea nevoie pentru dezvoltarea viitoare a activităților preconizate și să implementeze orice soluţie adecvată pentru a ajusta viitoarele necesităţi de fonduri proprii ale băncii.
[Pct. 54 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

55. Evaluarea criteriului privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului se realizează în corelaţie cu evaluarea integrităţii şi indiferent de valoarea sau de alte caracteristici ale cotei ce se intenţionează a fi deţinută în bancă.

56. Fondurile utilizate pentru dobîndirea cotei de participare la capitalul social al băncii nu poate să provină din surse ilegale, iar mecanismul de finanțare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel puțin:

1) că fondurile respective nu sînt virate prin intermediul unor instituții financiare care sînt supravegheate de către autorități competente din ţările necooperante și cu risc sporit în spălarea banilor şi finanțarea terorismului și/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;

2) că informațiile cu privire la afacerile curente și afacerile relevante din ultimii zece ani ale achizitorului potențial / persoanei dobînditoare, precum și schema de finanțare a achiziției propuse demonstrează capacitatea de asumare a valorii  tranzacției aferente cotei vizate în capitalul social al băncii;

3) că fondurile pot fi justificate printr-un canal neîntrerupt de documente confirmative pînă la proveniența acestora sau sînt disponibile suficiente informații care permit Băncii Naționale să elimine orice suspiciuni cu privire la proveniența acestora.

57. Calitatea unui achizitor potențial/persoană dobînditoare nu va fi considerată adecvată, dacă aceasta este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internațional, ca fiind:

1) implicată în operațiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel, indiferent dacă acestea sînt legate sau nu de cota de participare în capitalul social al băncii vizate;

2) terorist sau că finanțează acte de terorism;

3) persoană afiliată cu persoanele menționate la subpunctele 1) și/sau 2).

571. În cazul în care achizitorul potențial/persoana dobînditoare este cunoscută sau suspectată de implicare în operațiuni sau încercare de spălare a banilor și/sau de implicare în finanțarea terorismului se consideră că aceasta nu corespunde criteriului prevăzut la pct.28 subpct.5) și pct.281 subpct.2) din prezentul regulament și Banca Națională refuză eliberarea permisiunii prealabile.

58. Evaluarea achizitorului potențial/persoanei dobînditoare prin prisma stratificării acționariatului se va lua în considerație în cazul existenței unei stratificări excesive (de la achizitorul potențial pînă la beneficiarul efectiv sînt mai mult de 3 niveluri) care poate crea impedimente Băncii Naționale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere. În acest scop, se va ține cont cel puțin de:

1) transparența și colaborarea persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare în ceea ce privește prezentarea tuturor informațiilor solicitate de către Banca Națională;

2) posibilitatea realizării unui schimb eficient de informații cu autoritățile de supraveghere și alte autorități competente referitor la toate persoanele specificate;

3) autoritatea de supraveghere din țara de origine a persoanelor care fac parte din lanțul de stratificare nu se opune deținerii directe/indirecte de către acestea a unei cote în capitalul social al unei bănci din Republica Moldova.
[Pct. 56, 57, 571, și 58 în redacția prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

 

Capitolul IV1
SOLICITAREA PERMISIUNII PREALABILE ȘI EVALUAREA DEBITORULUI GAJIST POTENȚIAL, ADOPTAREA DECIZIEI

581. Debitorul gajist potențial trebuie să depună o cerere scrisă la Banca Naţională, întocmită în conformitate cu anexa nr.11 la prezentul regulament.
Cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale privind constituirea ca obiect al gajului a unei cote substanțiale de acțiuni ale băncii, precum şi anexele la aceasta se semnează nemijlocit, fiecare filă, de debitorul gajist potențial sau de către reprezentantul legal al acestuia (în cazul persoanei juridice – de către persoana împuternicită prin lege, statut sau prin decizia de achiziționare a cotei în capitalul social al băncii adoptată de organul de conducere abilitat, cu aplicarea ștampilei persoanei juridice dacă există). Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanţii împuterniciţi prin procură. Cererea şi setul de documente se înaintează guvernatorului Băncii Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. În cazul în care cererea şi/sau setul de documente sînt întocmite într-o limbă străină, se prezintă traducerea acestora legalizată conform legislaţiei.
La cererea pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale debitorul gajist potențial - persoană fizică/juridică anexează următoarele informaţii şi documente:

1) copia legalizată conform legislaţiei a paşaportului sau a buletinului de identitate/extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi de ţinerea evidenţei acestora (întocmit în decurs de cel mult 30 zile precedente datei depunerii cererii), inclusiv copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat  autentificată notarial;

2) informaţia privind persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul debitorului gajist potențial – persoană fizică şi persoana juridică sau fizică, în numele sau în contul căreia acţionează debitorul gajist potențial – persoană fizică, care va specifica împuternicirile respective (cu anexarea copiilor legalizate ale documentelor confirmative);

3) informația cu privire la acțiunile băncii ce se preconizează a fi gajate, întocmită în scris, care va include cel puțin: numărul acțiunilor gajate, valoarea nominală, valoarea de piață și ponderea acestora în capitalul social al băncii;

4) copia proiectului contractului de gaj;

5)  copia contractului de credit;

6) documentul ce atestă notificarea de către banca emitentă despre intenția debitorului gajist potențial de a pune în gaj acțiunile acesteia;

7) declaraţia pe propria răspundere privind activitatea concertată cu persoanele care solicită creditul, cu persoanele care acordă creditul și cu proprietarii și administratorii acestor persoane sau privind lipsa unei asemenea activităţi concertate. În cazul existenţei unei astfel de activități, se prezintă şi lista persoanelor care acţionează concertat cu debitorul gajist potențial (conform definiţiei date la punctul 3 din prezentul regulament) cu indicarea următoarelor date: criteriul care determină acţionarea concertată (expus foarte explicit şi detaliat), în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele conducătorilor, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută), iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, domiciliul, locurile de muncă şi funcţiile ocupate, inclusiv funcţiile de administrator ocupate în alte societăţi comerciale, cotele de participare în capitalul societăţilor comerciale (denumirea societăţii comerciale, sediul acesteia, cota în mărime relativă şi absolută);

8) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului efectiv, întocmită în scris, privind deţinerea statutului de beneficiar efectiv al acțiunilor preconizate de a fi gajate, precum şi informaţiile care confirmă acest statut;

9) informația cu privire la fondurile care vor proveni din creditul solicitat, inclusiv: mărimea creditului solicitat, scopul utilizării creditului, prin intermediul cărei/căror instituţii (reţeaua utilizată pentru transferul fondurilor) vor fi efectuate transferurile pentru realizarea scopului creditului şi altă informație relevantă   privind utilizarea fondurilor aferente creditului.
[Pct. 581 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

582. În cazul în care debitorul/debitorii gajiști potențiali sunt un grup de persoane care acţionează concertat, se prezintă o cerere comună cu anexarea listei acestor persoane și a setului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului, în conformitate cu prevederile punctului 581 din prezentul regulament.

583. După primirea cererii pentru obţinerea permisiunii, conform punctului 581 din prezentul regulament, și verificarea corespunderii cererii, informaţiei şi documentelor anexate cu prevederile din prezentul capitol, sub aspectul plenitudinii (totalităţii), Banca Națională confirmă în scris debitorului gajist potențial despre plenitudinea documentelor cel tîrziu în termen de 4 zile lucrătoare din data primirii cererii.
În cazul în care cererea este însoţită de toate documentele prevăzute în prezentul capitol, Banca Naţională îi comunică despre aceasta debitorului gajist potențial, conform procedurii stipulate  în prezentul punct, specificînd  data expirării termenului de evaluare.
În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament, Banca Naţională informează debitorul gajist potențial despre necesitatea completării setului de documente.
În cazul în care, la solicitarea repetată a Băncii Naționale, debitorul gajist potențial nu prezintă toate documentele, conform prevederilor punctului 581 din  prezentul regulament, Banca Națională în termen de 30 zile lucrătoare din data expedierii confirmării prevăzute în prezentul punct, informează debitorul gajist potențial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.

584. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potențial în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data confirmării scrise a primirii documentelor, conform prevederilor punctului 581 din prezentul regulament. Dacă cererea nu este însoţită de toate documentele, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a primirii tuturor documentelor.

585. Banca Naţională poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare sau efectua investigaţii suplimentare necesare pentru evaluarea debitorului gajist potențial. Din data solicitării informaţiilor sau documentelor suplimentare termenul de evaluare prevăzut la punctul 584 din prezentul regulament pînă la prezentarea acestora se suspendă. În cazul în care debitorul gajist potențial nu va prezenta toate informaţiile sau documentele necesare în termenul specificat de către Banca Naţională, aceasta informează debitorul gajist potențial despre refuzul eliberării permisiunii prealabile.

586. Banca Naţională evaluează calitatea debitorului gajist potențial prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:

1) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că prin gajarea propusă a acțiunilor băncii ar putea fi o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu;

2) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al acțiunilor băncii preconizate a fi gajate este o altă persoană decît cea declarată Băncii Naţionale

3) existența unor motive rezonabile de a suspecta că debitorul gajist potențial nu se conformează Legii instituțiilor financiare.
În cazul în care creditorul va fi o bancă din Republica Moldova, se va lua în considerație capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, ca urmare a acordării creditului.

587. Banca Naţională nu va elibera permisiunea prealabilă dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza criteriilor prevăzute la punctul 586 din prezentul regulament sau dacă informaţiile şi documentele furnizate de debitorul gajist potențial sînt incomplete sau conţin date eronate.
[Pct. 587 modificat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

588. În cazul în care Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii prealabile, aceasta îi comunică în scris debitorului gajist potențial despre hotărîrea sa, în termen de 2 zile lucrătoare din data adoptării hotărîrii şi fără a depăşi termenul prevăzut la punctul 583 din prezentul regulament, indicînd şi motivele care au stat la baza hotărîrii.

589. Evaluarea criteriului prevăzut la punctul 586 subpunctul 1) din prezentul regulament se realizează prin analiza transparenței utilizării fondurilor provenite din creditul solicitat. În acest sens, se va demonstra cel puţin că fondurile respective nu vor fi virate prin intermediul unor instituţii care sunt supravegheate de către autorităţile competente din ţările necooperante şi cu risc sporit în spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi/sau care nu dispun de norme suficiente privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Constituirea gajului nu va fi permisă, dacă persoana care solicită creditul, preconizat a fi asigurat cu acțiunile băncii, este suspectată de organele competente sau cunoscută, pe plan intern ori internaţional, ca fiind:
1) implicată în operaţiuni de spălare a banilor sau în tentative de acest fel;
2) teroristă sau că finanţează acte de terorism.
[Pct. 589 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

[Cap. IV1 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

 

CAPITOLUL V
NOTIFICĂRI PRIVIND ÎNSTRĂINAREA SAU REDUCEREA
COTEI DE PARTICIPARE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL BĂNCII

59. Orice deţinător direct sau indirect al unei cote substanţiale în capitalul social al băncii care a decis să înstrăineze o cotă substanţială într-o bancă sau să îşi reducă cota substanţială, astfel încît proporţia drepturilor sale de vot ori a cotei de participare în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau astfel încît banca să înceteze să mai fie o sucursală a acestei persoane, notifică în scris Banca Naţională și banca în legătură cu această decizie. Notificarea trebuie efectuată prealabil transmiterii dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.
[Pct. 59 completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.59 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

60. Notificarea menţionată la punctul 59 din prezentul Regulament va fi efectuată printr-o scrisoare oficială semnată de deţinătorul direct sau indirect, după caz, al cotei de participare la capitalul băncii care a decis să o înstrăineze cu anexarea informaţiei conform anexei nr.6 la prezentul Regulament și a următoarelor documente:

1) extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare, de la registratorul societății care confirmă drepturile deţinătorului asupra valorilor mobiliare ale băncii;

2) date referitoare la identitatea persoanelor care activează concertat cu deţinătorul de acțiuni ale căror acțiuni constituie obiectul vînzării, cu specificarea relaţiilor acestora;

3) declaraţia pe propria răspundere, întocmită în scris prin care se confirmă că datele şi informaţiile prezentate sînt veridice;

4) date referitoare la identitatea cumpărătorului în cazul în care aceasta este cunoscută.

 

CAPITOLUL VI
MONITORIZAREA CALITĂŢII ACŢIONARIATULUI

61. Calitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de cote în capitalul social al unei bănci trebuie să corespundă în mod permanent criteriilor expuse în Capitolul IV din prezentul regulament pentru asigurarea unui management prudent şi sănătos al băncii, respectării de către aceasta a prevederilor legislaţiei. În acest scop, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr.4 la prezentul regulament anual, cel tîrziu pînă la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune. În cazul în care informaţiile prezentate anterior au suferit modificări la capitolele I şi II din chestionar, deţinătorii direcţi şi indirecţi, inclusiv  beneficiarii efectivi ai acestora prezintă la Banca Naţională modificările în cauză pe parcursul a 30 zile din data survenirii modificărilor.
[Pct. 61 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.61 în redacția Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

62. Banca Naţională poate solicita de la bancă şi de la orice deţinător direct şi indirect de cotă în capitalul social al băncii, inclusiv de la beneficiarii efectivi ai acestora orice informaţii pe care le consideră necesare în vederea examinării corespunderii deținătorilor direcţi şi indirecţi cerinţelor expuse în capitolul IV din prezentul Regulament.
După caz, Banca Naţională solicită cel puțin:

1) băncii prezentarea informaţiei de care dispune privind identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi, inclusiv beneficiarilor efectivi de cote şi nivelul acestora;

2) băncii şi/sau oricărui deţinător direct sau indirect, inclusiv beneficiarului efectiv de cotă în capitalul social al băncii prezentarea informaţiei aferentă activităţii, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute în capitolul IV din prezentul Regulament;

3) deținătorilor direcți sau indirecți de cotă în capitalul social al băncii prezentarea informației cu privire la identitatea lor și a persoanelor afiliate acestora: pentru persoane juridice - extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice, pentru persoanele fizice - copia actului de identitate, precum și lista deținătorilor direcți și indirecți și a persoanelor afiliate acestora cu indicarea criteriului de afiliere.
Banca și deținătorii direcți și indirecți prezintă informația în modul și condițiile prevăzute în solicitarea Băncii Naționale.
[Pct. 62 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.62 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

63. Banca este obligată să identifice și să informeze Banca Națională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă, despre:

1) orice dobîndire directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul social al băncii care atinge ori depăşeşte 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau ca urmare a căreia banca devine sucursală;

2) orice înstrăinare directă sau indirectă a cotelor de participare în capitalul social al băncii care se situează sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33%, 50% sau astfel încît banca încetează să mai fie o sucursală;

3) orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobîndire sau înstrăinare, conform punctului 63 subpunctele 1) și 2) din prezentul regulament, a avut loc fără respectarea legislaţiei şi/sau a actelor normative ale Băncii Naţionale, cu anexarea documentelor justificative. Această informație este prezentată de către bancă și acționarilor vizați.
[Pct.63 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.63 modificat și completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

64. Orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al băncii, în termen de 10 zile din data la care a aflat sau trebuia să afle, este obligat să notifice Banca Naţională și banca despre schimbarea beneficiarului său efectiv. În acest scop deținătorul prezintă cel puțin următoarea informație:
1) identitatea deţinătorului direct cu indicarea mărimii cotei deținute în capitalul băncii;
2) identitatea beneficiarului efectiv pînă la schimbare, ţara și adresa de reședință a acestuia, precum și informația privind relația de control asupra deținătorului direct;
3) identitatea beneficiarului efectiv după schimbare, ţara și adresa de reședință a acestuia, precum și informația privind relația de control asupra deținătorului direct.
[Pct. 64 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]
[Pct.64 modificat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

65. Banca Naţională va fi informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii, acționează concertat în cadrul administrării băncii sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia, sau exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor consiliului sau ai organului executiv al băncii, sau ale persoanelor care exercită controlul asupra acesteia.
Participanţii la un astfel de acord şi organele de conducere ale băncii sau persoanele la care acest acord se referă informează Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau din ziua în care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia, atunci cînd acordul nu este încheiat în formă scrisă, cu prezentarea cel puțin a următoarelor informații:

1) identitatea participanților la acord cu indicarea cotelor și drepturilor de vot deținute individual și agregat;

2) după caz, identitatea persoanelor la care se referă acordul;

3) data semnării acordului sau data la care devin cunoscute circumstanţele care relevă existenţa acestuia;

4) beneficiarii efectivi ai participanților la acord, precum și, după caz, cei ai persoanelor la care se referă acordul.
[Pct. 65 modificat și completat prin Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

66. Informaţiile prezentate conform acestui capitol pot fi verificate de Banca Naţională.

 

CAPITOLUL VII
MĂSURILE ÎNTREPRINSE ÎN CAZUL NECONFORMĂRII
CALITĂŢII ACŢIONARIATULUI

67. În cazul în care banca şi/sau deţinătorul direct şi indirect de cote în capitalul social al băncii nu se conformează cerințelor privind calitatea acţionariatului expuse la capitolul IV din prezentul Regulament, Banca Naţională poate aplica măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor articolului 38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

68. Independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate băncii, administratorilor acesteia, deţinătorului direct şi indirect de cotă substanţială în capitalul social al băncii şi beneficiarului efectiv al acestuia, în cazul în care deţinătorul direct sau indirect de cotă substanţială nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale Băncii Naţionale emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei bănci sau exercită asupra acesteia o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a băncii, precum şi atunci cînd deţinătorul direct sau indirect sau beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat Băncii Naţionale informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, Banca Naţională poate:
1) retrage permisiunea prealabilă a deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii, informînd despre acest fapt conform legii;
2) dispune suspendarea:
a) exercitării drepturilor de vot aferente acestor acţiuni;
b) dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale;
c) dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi;
d) dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, organului executiv şi ai comisiei de cenzori;
e) dreptului de a primi dividende;
3) dispune înstrăinarea acţiunilor deţinute de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat.
[Pct.68 completat prin Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

69. În cazul retragerii permisiunii prealabile, deţinătorii de cotă substanțială în capitalul social al băncii vizaţi  înstrăinează acţiunile lor în termen de 3 luni de la data retragerii permisiunii. În cazul în care acțiunile nu au fost înstrăinate în acest termen, se vor aplica prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
[Pct.69 în redacția Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

70. În cazul în care Banca Națională retrage permisiunea prealabilă deţinătorilor de cotă substanţială în capitalul social al băncii care deţin cumulativ mai mult de 50% în capitalul social al acesteia, și/sau în cazul în care Banca Națională constată acțiunea concertată a acționarilor, care dețin o cotă substanțială mai mare de 50% din capitalul social al băncii fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, Banca Naţională poate întreprinde măsuri de intervenție timpurie sauacțiuni de rezoluție, prevăzute în Legea nr. 232 din 03 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.

71. Persoanele faţă de care au fost dispuse măsurile prevăzute la art.15 alin.(2) și art.156 alin.(1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 nu mai pot deţine direct sau indirect noi acţiuni ale băncii respective, precum și în alte băncii.
[Pct. 70 și 71 în redacția Hot.BNM nr.273 din 19.10.2017 în vigoare din 03.11.2017]

 

CAPITOLUL VIII
LISTA ACŢIONARILOR

72. Lista acţionarilor băncii care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor este nulă în absenţa opiniei scrise a Băncii Naționale pe marginea acesteia.

73. În acest scop, cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, banca sau persoanele care convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor prezintă Băncii Naţionale lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală a acţionarilor, întocmită în conformitate cu prevederile articolului 54, alineatul (3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

74. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, cel  mai tîrziu cu 2 zile înainte de data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale informaţii ce țin de prevederile articolului 158 aliniatul (2) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum şi informaţii privind persoana și/sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor, persoanele de contact cu indicarea adresei poștale, numerele de telefon, fax, adresa electronică.
[Pct.74 în redacția Hot.BNM nr.218 din 11.08.2016]

75. Banca Naţională examinează documentele prezentate conform punctelor 73 şi 74 din prezentul Regulament şi remite Comisiei de înregistrare a participanţilor la adunarea generală a acţionarilor băncii, precum şi băncii sau persoanei care convoacă adunarea generală a acţionarilor opinia scrisă referitoare la lista acţionarilor.

 

Anexe:           DOC            PDF