• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.10.2018

Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.29 din 13.02.2018 (în vigoare din 01.05.2018)

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.343

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1296 din 19 februarie 2018
Ministru Alexandru TĂNASE

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr.29
din 13 februarie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare
a operațiunilor valutare

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.4 alin.(9) și (12), art.13 alin.(3), art.16 alin.(6), art.25 alin.(1) și (8), art.35 alin.(3) din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. Se abrogă Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), înregistrat la Ministerul justiției al Republicii Moldova sub nr.739 din 3 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după expirarea termenului de 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Președintele
Comitetului executiv                       

Sergiu CIOCLEA

 

Anexă
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 29 din 13 februarie 2018

REGULAMENT
privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare

Modificat prin:
HCE al BNM nr.244 din 03.10.2018, MO al R. Moldova nr.384-395 din 12.10.2018, art.1520 (în vigoare din 12.10.2018)

 

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I
Noțiuni și domeniul de aplicare

1. În prezentul regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), denumită în continuare – Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:
cheltuieli familiale – cheltuielile pentru întreținerea membrilor familiei;
cont – noțiune generică ce include contul bancar care se deschide la banca licențiată și contul de plăți care se deschide la prestatorul de servicii de plată rezident nebancar, dacă din sensul prevederii nu rezultă altceva;
cont bancar – cont analitic deschis de banca licențiată pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operațiuni de încasări și /sau plăți /transferuri ale mijloacelor bănești, care include și contul de plăți care se deschide la banca licențiată în calitatea acesteia de prestator de servicii de plată și de emitent de monedă electronică conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193 – 197, art.661), denumită în continuare – Legea nr.114 din 18 mai 2012);
cont de plăți - cont definit de Legea nr.114 din 18 mai 2012;
documente justificative – documentele care justifică primirea /efectuarea de către persoanele juridice și fizice a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare și care sunt specificate în titlul IV capitolul I;
membri ai familiei – persoanele care sunt considerate drept membri ai familiei conform legislației familiale, și anume, părinte, copil, soț/soție, frate/soră, bunic/bunică și nepot/nepoată ai acestora;
operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice – operațiunile definite astfel în Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096) (în continuare - Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar);
persoane fizice rezidente – persoanele fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
persoane fizice nerezidente – persoanele fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
persoane juridice rezidente – rezidenții specificați la art.3 pct.9 lit.b) – g) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
persoane juridice nerezidente – nerezidenții specificați la art.3 pct.10 lit.b) – i) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
unități de schimb valutar – rezidenții specificați la art.41 alin.(2) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008.

2. Prezentul regulament stabilește reguli generale aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul /de către prestatorii de servicii de plată rezidenți (denumiți în continuare - prestatori SPR), care în scopul prezentului regulament includ:
a) băncile licențiate și
b) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale enumerați la art.5 alin.(1) lit.b)-d) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 (denumiți în continuare - prestatori SPR nebancari).

3. Prevederile prezentului regulament nu se aplică prestatorilor de servicii de plată specificați la art.5 alin.(1) lit.e) și f) din Legea nr.114 din 18 mai 2012.

4. Regulamentul prevede:
a) regulile de primire /efectuare de către rezidenți și nerezidenți prin intermediul prestatorilor SPR a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare;
b) regulile de primire /efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare ale prestatorilor SPR;
c) particularitățile aferente plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării /autorizării;
d) modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova;
e) particularitățile aferente documentelor care se prezintă la prestatorii SPR de către rezidenți și nerezidenți în cazul plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare;
f) condițiile aferente operațiunilor cu numerar în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină în cadrul operațiunilor valutare ale unor persoane juridice.

5. Prestatorii SPR aplică prevederile prezentului regulament în funcție de activitățile permise acestora conform licențelor eliberate de Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM), actelor legislative care reglementează activitatea lor, precum și ținând cont de particularitățile aferente acestor activități stabilite de actele legislative în cauză.

6. Prevederile prezentului regulament aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul prestatorilor SPR nebancari sunt stabilite pentru prestatorii în cauză în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică, precum și, după caz, în calitatea lor de persoane juridice rezidente care efectuează operațiuni valutare în nume și din cont propriu.

7. Prevederile prezentului regulament aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul /de către furnizorii serviciilor poștale se aplică, în modul corespunzător, și în cazul efectuării prin intermediul /de către acești furnizori a operațiunilor valutare bazate pe mandate poștale.

 

Capitolul II
Prevederi generale

8. Pe teritoriul Republicii Moldova rezidenții și nerezidenții pot primi /efectua plăți și transferuri în valută străină (în numerar și fără numerar), dacă acestea sunt permise conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008.

9. Pe teritoriul Republicii Moldova plățile /transferurile pot fi primite /efectuate în numerar în valută străină și cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, precum și în numerar în monedă națională în cadrul operațiunilor valutare în cazurile prevăzute de Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008.

10. Prevederile prezentului regulament aferente plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare se referă și la cele efectuate cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 și Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008), precum și prin intermediul bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in).

11. În cazurile în care prezentul regulament prevede prezentarea actului de identitate, prestatorul SPR determină statutul de rezident sau nerezident al persoanei fizice.

12. În cazurile în care Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 și prezentul regulament stipulează plafoane cantitative în euro în limita cărora pot fi primite /efectuate plăți /transferuri într-o monedă alta decât euro, în scopul verificării respectării plafoanelor menționate, echivalentul în altă monedă se determină cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data primirii /efectuării plăților /transferurilor respective, iar în cazul efectuării operațiunilor valutare cu utilizarea cardurilor - cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii de către deținătorul de card.

13. Rezidenții și nerezidenții pot primi /efectua plăți și transferuri în cadrul operațiunilor valutare în moneda indicată în documentele justificative sau în altă monedă, dacă legea sau documentele justificative nu prevăd altfel.

14. Cu excepția cazului prevăzut la pct.32, dacă în documentele justificative suma plății /transferului este indicată într-o monedă, iar plata /transferul se efectuează în altă monedă, suma plății /transferului spre efectuare se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plății /transferului, dacă legea sau documentele justificative nu prevăd altfel. În cazul efectuării plății /transferului cu utilizarea cardului, determinarea echivalentului în altă monedă a sumei menționate se efectuează cu aplicarea cursului valutar stabilit pentru operațiunile cu carduri de către prestatorul SPR /sistemul de plăți cu carduri.

15. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să pună la dispoziția prestatorului SPR informația și documentele solicitate de către prestatorul SPR conform prevederilor prezentului regulament și reglementărilor interne ale prestatorului SPR.

16. În scopul aplicării prezentului regulament, inclusiv a pct.15, 20, 22, 41, 47, 50, 53, 62, 64, 65, 76, 77, 85, 95, 97, 117, 121, 122, 134, 135 prestatorii SPR elaborează reglementări interne, care trebuie să se încadreze în limitele cadrului legal al Republicii Moldova și care vor stabili, printre altele, acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR și /sau clienții acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare, inclusiv a cerințelor autorizațiilor eliberate de Banca Națională a Moldovei în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

17. Prezentul regulament conține cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează nerezidenții și rezidenții, inclusiv prestatorii SPR, de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova (inclusiv a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului).

 

TITLUL II
OPERAŢIUNI VALUTARE ALE PERSOANELOR FIZICE

Capitolul I
Dispoziții comune privind plățile /transferurile fără numerar
în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor fizice

Secțiunea 1. Prevederi generale

18. Prevederile prezentului capitol se aplică:
a) în cazul primirii plăților /transferurilor fără numerar de către persoanele fizice prin intermediul prestatorilor SPR, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR;
b) în cazul efectuării de către persoanele fizice, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăților /transferurilor fără numerar specificate la pct.28 și pct.40.

Secțiunea a 2-a. Primirea plăților /transferurilor fără numerar
de către persoanele fizice prin intermediul prestatorilor SPR

19. Suma plății /transferului fără numerar primită de către prestatorul SPR în favoarea persoanei fizice poate fi:
a) eliberată în numerar și /sau în cecuri de călătorie în valută străină;
b) înregistrată în contul persoanei fizice beneficiare a plății /transferului;
c) transferată la același sau la alt prestator SPR pe numele persoanei fizice beneficiare a plății /transferului pentru a fi înregistrată în contul acesteia;
d) utilizată pentru efectuarea plăților /transferurilor fără numerar prevăzute de legislația valutară a Republicii Moldova;
e) vândută prestatorului SPR contra monedei naționale /altei valute străine (în cazul valutei străine) sau utilizată pentru cumpărarea valutei străine (în cazul monedei naționale) cu efectuarea operațiunilor prevăzute de legislația valutară a Republicii Moldova pentru persoanele fizice;
f) restituită expeditorului mijloacelor bănești.

20. La efectuarea operațiunilor valutare specificate la pct.19 lit.c)-e) prestatorul SPR se conformează prevederilor corespunzătoare din prezentul titlu, precum și reglementărilor sale interne. Operațiunile valutare specificate la pct.19 lit.a), b) și f) se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale prestatorului SPR.

Secțiunea a 3-a. Efectuarea plăților /transferurilor fără numerar
de către persoanele fizice prin intermediul prestatorilor SPR

21. Pentru efectuarea plății /transferului fără numerar a persoanei fizice prestatorul SPR întreprinde cel puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) destinatarul plății /transferului;
b) scopul plății /transferului;
c) suma plății /transferului;
2) verifică dacă plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunilor valutare prevăzute la art.5-16, 18-24 și 38 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea de către persoana fizică a documentelor justificative, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în titlul II capitolele II și III;
4) solicită prezentarea de către persoana fizică a notificației /autorizației corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62 – XVI din

21 martie 2008 operațiunea valutară în cadrul căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării /autorizării;
5) solicită prezentarea de către persoana fizică a actului de identitate a acesteia, cu excepția cazului specificat la pct.23.

22. Informația prevăzută la pct.21 subpct.1) se obține de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne. Informația trebuie să fie fixată pe un suport durabil care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil pentru organele controlului valutar, precum și să fie păstrată de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne.

23. Dacă prestatorul SPR nu a stabilit reguli mai stricte, acesta nu solicită prezentarea de către persoana fizică a actului de identitate în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului nu stabilește obligativitatea identificării persoanei fizice;
b) plata /transferul se efectuează cu utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR (cu excepția cazului indicat la pct.30 subpct.2)); sau plata /transferul se efectuează fără utilizarea contului persoanei fizice deschis la prestatorul SPR și prezentul regulament prevede efectuarea plății/transferului fără prezentarea documentelor justificative.

24. Particularitățile aferente documentelor indicate la pct.21 subpct.3) și 5) sunt prevăzute în titlul IV capitolul I.

25. Cerințele față de documentele indicate la pct.21 subpct.4) și acțiunile care trebuie întreprinse de către prestatorii SPR sunt prevăzute în titlul IV capitolul II.

26. În cazul în care plata /transferul fără numerar se efectuează de către persoana fizică la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative:
a) informația indicată la pct.21 subpct.1) și datele corespunzătoare din documentele justificative aferente plății /transferului trebuie să corespundă;
b) suma plății /transferului nu trebuie să depășească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care documentul justificativ conține date despre suma plății /transferului.

27. În cazul efectuării plății /transferului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se efectuează în favoarea persoanei fizice rezidente menționate o poartă persoana care efectuează plata /transferul respectiv.

 

Capitolul II
Particularitățile efectuării plăților /transferurilor fără numerar
în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor fizice rezidente

Secțiunea 1. Prevederi generale

28. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice rezidente, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăților /transferurilor fără numerar:
a) în valută străină /monedă națională în favoarea nerezidenților în străinătate și pe teritoriul Republicii Moldova;
b) în valută străină /monedă națională în străinătate în favoarea rezidenților;
c) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților.

Secțiunea a 2-a. Transferul mijloacelor bănești
destinate cheltuielilor familiale

29. Persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică rezidentă care se află în străinătate și transferul mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică nerezidentă, după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor:
a) ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b) ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul și conțin date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 3-a. Transferul în legătură cu stabilirea persoanei
fizice cu domiciliul în străinătate

30. Persoana fizică rezidentă care se stabilește cu domiciliul în străinătate poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor bănești deținute de către aceasta cu drept de proprietate după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor), la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente:
a) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată mențiunea privind autorizarea emigrării de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin);
b) documentele ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești supuse transferării din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor).

31. În cazul în care în documentele indicate la pct.30 subpct.2) lit.b) în calitate de proprietari ai unui bun sunt indicate mai multe persoane, suma mijloacelor bănești care poate fi transferată se calculează luând în considerare cota ce aparține cu drept de proprietate persoanei fizice rezidente, care se stabilește cu domiciliul în străinătate, determinată conform legislației.

32. În cazul în care în documentele specificate la pct.30 subpct.2) lit.b) sumele sunt indicate într-o monedă, iar transferul mijloacelor bănești se efectuează în altă monedă, suma care poate fi transferată se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective, după cum urmează:
a) în cazul în care a fost efectuată tranzacția în urma căreia persoana fizică a obținut mijloace bănești cu drept de proprietate – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii tranzacției respective;
b) în cazul în care mijloacele bănești pe care persoana fizică le deține cu drept de proprietate reprezintă salariul sau alte retribuții similare – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data obținerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obținere cu drept de proprietate a mijloacelor bănești respective. În cazul în care documentele nominalizate confirmă obținerea de către persoana fizică a mijloacelor bănești menționate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);
c) în alte cazuri – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării transferului de mijloace bănești.

Secțiunea a 4-a. Transferul din Republica Moldova în legătură
cu aflarea temporară în străinătate

33. Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transferul mijloacelor bănești destinate cheltuielilor sale, pentru perioada aflării temporare în străinătate, în cadrul operațiunilor valutare, care, conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008, pot fi efectuate fără autorizare, după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor:
a) ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituție străină de învățământ, instituție medicală sau de la locul de muncă din străinătate, permisul de ședere temporară în statul străin respectiv);
b) ce confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 5-a. Transferul în străinătate în scopul obținerii vizei

34. Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transferul de mijloace bănești în scopul obținerii vizei de intrare în statul străin după cum urmează:
1) un transfer în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) un transfer în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR:
a) a documentului /informației ce confirmă necesitatea existenței în străinătate a mijloacelor bănești pe numele persoanei fizice pentru obținerea vizei și conține date despre suma mijloacelor bănești necesare (de exemplu, documentul /informația misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerința depunerii mijloacelor bănești în contul deschis la o bancă din străinătate pentru obținerea vizei de intrare și suma necesară a fi depusă);
b) a documentelor care confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea diplomatică /oficiul consular respectiv pentru obținerea vizei corespunzătoare.

Secțiunea a 6-a. Unele transferuri ale persoanei fizice rezidente
în contul său deschis în străinătate

35. Persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în contul său deschis în străinătate în cazul specificat la art.13 alin.(5) lit.b) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 la prezentarea la prestatorul SPR:
a) a documentelor justificative privind efectuarea operațiunilor aferente investițiilor directe/ operațiunilor cu bunuri imobile, care conțin date despre suma plății /transferului;
b) a documentului /informației (de exemplu, extrasul din legea statului străin) care confirmă faptul că deschiderea de către investitori (pe numele lor) a conturilor destinate efectuării în străinătate a operațiunilor aferente investițiilor directe /operațiunilor cu bunuri imobile este obligatorie conform legislației statului străin în care se efectuează operațiunile.

36. Persoana fizică rezidentă poate efectua transfer în contul său deschis în străinătate, în cazurile specificate la art.13 alin.(5) lit.e) și f) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente justificative, după caz:
a) documentelor privind necesitatea constituirii în străinătate a contului de depozit de garanție prevăzut la art.12 alin.(3) lit.b) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008, care conțin date despre suma plății /transferului;
b) documentelor privind necesitatea efectuării prin contul deschis în străinătate, conform art.13 alin.(5) lit.f) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, a operațiunilor ce țin de împrumuturile /creditele /garanțiile primite de la nerezidenți, care conțin date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 7-a. Alte plăți /transferuri
în favoarea nerezidenților și în străinătate în favoarea rezidenților

37. Persoana fizică rezidentă poate efectua plăți /transferuri (altele decât cele indicate în alte puncte ale prezentului capitol) în favoarea nerezidenților și în străinătate în favoarea rezidenților conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008, după cum urmează:
1) fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, în cazul în care o plată /un transfer corespunde concomitent următoarelor condiții:
a) plata / transferul în favoarea unui nerezident sau în străinătate în favoarea unui rezident se efectuează în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
b) plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunii valutare care nu este supusă notificării /autorizării conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
2) în alte cazuri decât cele indicate la subpct. 1) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative care confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.
(Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.244 din 03.10.2018)

38. Documentul ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului menționat la pct.37 subpct. 2) urmează a fi emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care urmează să efectueze plata /transferul sau pe numele membrului familiei acesteia (persoană fizică rezidentă /nerezidentă). Dacă documentul justificativ nu este emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care efectuează plata /transferul, la prestatorul SPR se prezintă şi documentul ce confirmă calitatea de membru al familiei a persoanei în numele căreia se efectuează plata /transferul.

Secțiunea a 8-a. Plăţi /transferuri în valută străină
pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților

39. Persoana fizică rezidentă poate efectua plăți /transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților, după cum urmează:
1) fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, în următoarele cazuri:
a) transferul pe numele său;
b) un transfer sub formă de donație conform art.21 alin.(2) lit.i) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 - în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
c) o plată /un transfer în favoarea persoanei fizice ce ține de acordarea împrumutului conform art.21 alin.(2) lit.d) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 - în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
2) o plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice /juridice în alte cazuri decât cele stabilite la subpct. 1) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

 

Capitolul III
Particularitățile plăților /transferurilor fără numerar
în cadrul operațiunilor valutare ale
persoanelor fizice nerezidente

Secțiunea 1. Prevederi generale

40. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele fizice nerezidente, cu sau fără utilizarea conturilor deschise la prestatorii SPR, a plăților /transferurilor fără numerar:
a) în valută străină /monedă națională în străinătate în favoarea rezidenților /nerezidenților;
b) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților/nerezidenților.

41. Plățile /transferurile în moneda națională în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor fizice nerezidente în favoarea rezidenților /nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR.

Secțiunea a 2-a. Transferul mijloacelor bănești
destinate cheltuielilor familiale

42. Persoana fizică nerezidentă poate efectua transferul pe teritoriul Republicii Moldova al mijloacelor bănești în valută străină destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente și nerezidente, precum și transferul în străinătate al mijloacelor bănești în valută străină /monedă națională destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente care se află în străinătate și persoane fizice nerezidente, după cum urmează:
1) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) - fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor:
a) ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b) ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul și conțin date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 3-a. Alte plăți /transferuri în străinătate
ale persoanelor fizice nerezidente

43. Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăți /transferuri în străinătate, altele decât cele indicate la pct.42 , după cum urmează:
1) fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, în următoarele cazuri:
a) transferul pe numele său;
b) o plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
2) o plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice /juridice în alte cazuri decât cele stabilite la subpct.1) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

44. Documentul ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului menționat la pct.43 subpct. 2) urmează a fi emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care urmează să efectueze plata /transferul sau pe numele membrului familiei acesteia (persoane fizice rezidente /nerezidente). Dacă documentul justificativ nu este emis pe numele persoanei fizice – titular de cont /persoanei fizice care efectuează plata /transferul, la prestatorul SPR se prezintă și documentul ce confirmă calitatea de membru al familiei a persoanei în numele căreia se efectuează plata /transferul.

Secțiunea a 4-a. Alte plăți /transferuri ale persoanelor fizice nerezidente
pe teritoriul Republicii Moldova

45. Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăți /transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova, altele decât cele indicate la pct.42, după cum urmează:
1) fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, în următoarele cazuri:
a) transferul pe numele său;
b) o plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice /juridice în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
2) o plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice /juridice în alte cazuri decât cele stabilite la subpct. 1) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

 

Capitolul IV
Efectuarea de către persoanele fizice
a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova

46. În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar.

47. În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar, altele decât cele indicate la pct.46, se efectuează de către persoanele fizice rezidente și nerezidente cu prestatorii SPR în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor în cauză, care trebuie să asigure transparența condițiilor de efectuare a operațiunilor respective, inclusiv ținând cont de cerințele Legii nr.114 din 18 mai 2012 aferente cursului valutar.

48. În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar ale prestatorilor SPR nebancari cu persoanele fizice se efectuează în strânsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de monedă electronică prestate acestor persoane.

 

Capitolul V
Operațiuni valutare în conturile persoanelor fizice
cu utilizarea numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

Secțiunea 1. Prevederi generale

49. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul depunerii în /eliberării din conturile persoanelor fizice deschise la prestatorii SPR:
a) a numerarului în valută străină, a cecurilor de călătorie în valută străină în /din conturile persoanelor fizice rezidente și nerezidente;
b) a numerarului în monedă națională în /din conturile persoanelor fizice nerezidente.

50. Următoarele operațiuni valutare se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale prestatorului SPR:
a) eliberarea mijloacelor bănești din conturile persoanelor fizice;
b) depunerea de către persoanele fizice - titulari de cont (inclusiv prin persoanele împuternicite), în conturile lor a mijloacelor bănești;
c) depunerea mijloacelor bănești în monedă națională de către persoanele fizice nerezidente în conturile altor persoane fizice nerezidente.

51. Depunerea de către persoanele, altele decât cele indicate la pct.50 lit.b) și c), (denumite în continuare – persoane terțe) a mijloacelor bănești în cadrul operațiunilor valutare în conturile persoanelor fizice se efectuează în cazurile în care Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 permite efectuarea unor astfel de plăți /transferuri.

52. Pentru depunerea în contul persoanei fizice în cadrul operațiunii valutare a mijloacelor bănești de către persoana terță, prestatorul SPR întreprinde cel puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) scopul depunerii mijloacelor bănești;
b) suma supusă depunerii în contul persoanei fizice;
2) verifică dacă depunerea mijloacelor bănești se efectuează în conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea documentelor justificative, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol;
4) solicită prezentarea autorizației respective – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008 operațiunea valutară în cadrul căreia se depun mijloacele bănești este supusă autorizării;
5) solicită prezentarea de către persoana fizică a actului de identitate a acesteia, cu excepția cazului specificat la pct.23.

53. Informația prevăzută la pct.52 subpct.1) se obține de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne. Informația trebuie să fie fixată pe un suport durabil care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil pentru organele controlului valutar, precum și să fie păstrată de către prestatorul SPR conform reglementărilor sale interne.

54. Particularitățile aferente documentelor indicate la pct.52 subpct.3) și 5) sunt prevăzute în titlul IV capitolul I.

55. Cerințele față de documentele indicate la pct.52 subpct.4) și acțiunile care trebuie întreprinse de către prestatorii SPR sunt prevăzute în titlul IV capitolul II.

56. În cazul în care depunerea mijloacelor bănești se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative:
a) informația indicată la pct.52 subpct.1) și datele corespunzătoare din documentele justificative aferente plății /transferului trebuie să corespundă;
b) suma care se depune în cont nu trebuie să depășească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care documentul justificativ conține date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 2-a. Particularitățile depunerii de către persoanele terțe
a mijloacelor bănești în cadrul operațiunilor valutare
în conturile persoanelor fizice rezidente

57. Persoana terță rezidentă poate depune în contul persoanei fizice rezidente numerar în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină, după cum urmează:
a) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
b) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

58. Persoana terță nerezidentă poate depune în contul persoanei fizice rezidente numerar în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină, după cum urmează:
1) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente justificative:
a) în cazul mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale – a documentelor ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b) în alte cazuri decât cele stipulate la lit.a) – a documentelor ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 3-a. Particularitățile depunerii de către persoanele terțe
a mijloacelor bănești în cadrul operațiunilor valutare
în conturile persoanelor fizice nerezidente

59. Persoana terță rezidentă poate depune în contul persoanei fizice nerezidente numerar în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină, după cum urmează:
1) în cazul depunerii mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale:
a) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
b) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor ce confirmă calitatea de membru al familiei, precum și a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează depunerea și conțin date despre suma plății /transferului;
2) în alte cazuri decât cel stipulat la subpct. 1) - fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative, dacă sunt concomitent respectate următoarele condiții:
a) suma depusă nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor);
b) depunerea mijloacelor bănești se efectuează în cadrul operațiunii valutare care nu este supusă autorizării conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
3) în alte cazuri decât cele indicate la subpct. 1) și subpct. 2) – la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative care confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

60. Persoana terță nerezidentă poate depune în contul persoanei fizice nerezidente numerar în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină, după cum urmează:
1) în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative;
2) în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la prestatorul SPR a următoarelor documente justificative:
a) în cazul mijloacelor bănești destinate cheltuielilor familiale – a documentelor ce confirmă calitatea de membru al familiei;
b) în alte cazuri decât cele stipulate la lit.a) – a documentelor justificative ce confirmă scopul plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

 

TITLUL III
OPERAŢIUNI VALUTARE ALE PERSOANELOR JURIDICE

Capitolul I
Plăți /transferuri fără numerar
în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor juridice

Secțiunea 1. Prevederi generale

61. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării de către persoanele juridice prin conturile în valută străină și în monedă națională deschise la prestatorii SPR a plăților /transferurilor fără numerar:
a) în valută străină /monedă națională în străinătate în favoarea rezidenților /nerezidenților;
b) în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenților /nerezidenților;
c) în monedă națională efectuate de către persoanele juridice rezidente pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea nerezidenților.

62. Plățile /transferurile în moneda națională în cadrul operațiunilor valutare ale persoanelor juridice nerezidente în favoarea rezidenților/nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR.

63. Pentru efectuarea plății /transferului fără numerar a persoanei juridice rezidente (cu excepția cazurilor prevăzute la pct.64) sau persoanei juridice nerezidente prestatorul SPR întreprinde cel puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) destinatarul plății /transferului;
b) scopul plății /transferului;
c) suma plății /transferului;
2) verifică dacă plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunilor valutare prevăzute la art.5-16, 18-24 și 38 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea de către persoana juridică a documentelor justificative, cu excepția cazurilor specificate în mod expres în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol;
4) solicită prezentarea de către persoana juridică a notificației /autorizației corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 operațiunea valutară în cadrul căreia se efectuează plata /transferul este supusă notificării /autorizării.

64. Pentru efectuarea de către prestatorul SPR a plății /transferului fără numerar în nume și din cont propriu în alte cazuri decât prin conturile lui deschise la alți prestatori SPR acesta trebuie:
1) să dispună de informația specificată la pct.63 subpct.1), care trebuie să fie fixată pe un suport durabil care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil pentru organele controlului valutar, precum și păstrată de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne;
2) să se asigure că plata /transferul se efectuează în cadrul operațiunilor prevăzute la art.5-16, 18-24 și 38 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) să dispună de documentele specificate la pct.63 subpct.3) și 4).

65. Informația prevăzută la pct.63 subpct.1) se obține de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne. Informația trebuie să fie fixată pe un suport durabil care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil pentru organele controlului valutar, precum și să fie păstrată de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne.

66. Particularitățile aferente documentelor indicate la pct.63 subpct.3) sunt prevăzute în titlul IV capitolul I.

67. Cerințele față de documentele indicate la pct.63 subpct.4) și acțiunile care trebuie întreprinse de către prestatorii SPR sunt stabilite în titlul IV capitolul II.

68. În cazul în care plata /transferul fără numerar se efectuează de către persoana juridică la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative:
a) informația indicată la pct.63 subpct.1) și datele corespunzătoare din documentele justificative aferente plății /transferului trebuie să corespundă.
b) suma plății /transferului nu trebuie să depășească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care documentul justificativ conține date despre suma plății /transferului.

69. În cazul efectuării plății /transferului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se efectuează în favoarea persoanei fizice rezidente menționate o poartă persoana juridică care efectuează plata /transferul respectiv.

Secțiunea a 2-a. Particularitățile efectuării plăților /transferurilor
fără numerar în cadrul operațiunilor valutare
de către persoanele juridice rezidente

70. Persoanele juridice rezidente pot efectua plăți /transferuri fără numerar fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
a) transferuri din contul băncii licenţiate în contul acesteia deschis la altă bancă licenţiată sau la instituția financiară din străinătate;
b) transferuri din contul prestatorului SPR nebancar în contul acestuia deschis la alt prestator SPR, precum și în cazul specificat la lit. d);
c) transferuri în alte conturi ale persoanei juridice rezidente (alta decât prestatorul SPR) deschise la același sau la alt prestator SPR;
d) transferuri de către persoana juridică rezidentă (alta decât banca licențiată) în conturile sale deschise la instituțiile financiare din străinătate în baza autorizaţiilor eliberate de BNM, care prevăd posibilitatea efectuării în aceste conturi a transferurilor din conturile deschise la prestatorii SPR şi nu conţin cerinţa de prezentare la prestatorul SPR a documentelor justificative;
e) plăți /transferuri în străinătate în scopurile stipulate la art.23 alin.(1) lit.a) și c) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
f) plata în străinătate a taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;
g) plăți /transferuri (altele decât cele prevăzute la lit.a) – f) și pct.71), în cazul în care acestea reprezintă plăți /transferuri în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plata /transfer, fiind efectuate în cadrul operațiunilor valutare care nu sunt supuse notificării /autorizării conform Legii nr.62 – XVI din 21 martie 2008.

71. Persoanele juridice rezidente pot efectua transferuri în conturile lor, deschise la instituțiile financiare din străinătate fără autorizația BNM în cazurile prevăzute la art.13 alin.(5) lit.b), c), e) și f) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, la prezentarea, după caz, a documentelor /informației prevăzute la pct.35 sau 36.

Secțiunea a 3-a. Particularitățile efectuării plăților /transferurilor
fără numerar în cadrul operațiunilor valutare
de către persoanele juridice nerezidente

72. Persoanele juridice nerezidente pot efectua în străinătate plăți /transferuri fără numerar fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative în cazul în care se efectuează:
a) transferuri pe numele aceluiași titular de cont;
b) plăți /transferuri de către instituțiile financiare din străinătate;
c) plăți /transferuri de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenți în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenți de moneda electronică;
d) plăți /transferuri de către reprezentanțele organizațiilor internaționale, misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanțe oficiale ale statelor străine acreditate în Republica Moldova, precum și de către organizațiile internaționale;
e) plăți /transferuri de către persoanele juridice nerezidente care sunt instituții implementatoare de proiecte de asistență tehnică /de finanțare străină pentru Republica Moldova, în scopuri legate de implementarea proiectelor menționate, numai în raport cu persoanele fizice;
f) plata taxei de stat stabilite de legislaţia statului străin;
g) plăți /transferuri, altele decât cele menționate la lit.a)-f), în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) fiecare plată /transfer.

73. Persoanele juridice nerezidente pot efectua pe teritoriul Republicii Moldova plăți /transferuri în valută străină fără numerar în cazurile prevăzute la pct.72 fără prezentarea la prestatorii SPR a documentelor justificative.

 

Capitolul II
Efectuarea de către persoanele juridice
a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova

74. Băncile licențiate și alte unități de schimb valutar, în calitatea lor de participanți autorizați ai pieței valutare interne, desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova activitatea ce ține de efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu rezidenții și nerezidenții, cu respectarea prevederilor art.36 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

75. Unitățile de schimb valutar efectuează operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar.

76. În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar (altele decât cele indicate la pct.75) ale persoanelor juridice rezidente (inclusiv ale prestatorilor SPR nebancari) și ale persoanelor juridice nerezidente se efectuează cu băncile licențiate, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 și cu reglementările interne ale băncilor licențiate.

77. În Republica Moldova operațiunile de schimb valutar (altele decât cele indicate la pct. 75) ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente se efectuează cu prestatorii SPR nebancari în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR nebancari. Prestatorii SPR nebancari efectuează operațiuni de schimb valutar cu clienții lor în strânsă legătură cu serviciile de plată /de emitere de monedă electronică prestate acestor clienți.

 

Capitolul III
Operațiuni valutare în conturile persoanelor juridice cu utilizarea
numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

Secțiunea 1. Prevederi generale

78. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul efectuării pe teritoriul Republicii Moldova a operațiunilor de depunere în /eliberare din conturile persoanelor juridice deschise la prestatorii SPR a următoarelor mijloace bănești:
a) a numerarului în valută străină, a cecurilor de călătorie în valută străină în /din conturile respective ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente;
b) a numerarului în monedă națională în /din conturile respective ale persoanelor juridice nerezidente;
c) a numerarului în monedă națională în /din conturile respective ale persoanelor juridice rezidente în cazurile specificate la art.26 alin.(1) lit.c)-g), i), k), n) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

79. Prevederile prezentului capitol nu se referă la operațiunile valutare:
a) ale băncilor licențiate - în cadrul activității financiare desfășurate conform licenței eliberate de către BNM;
b) ale prestatorilor SPR nebancari - în cadrul activității de pe piața financiară desfășurate conform Legii nr.114 din 18 mai 2012 și conform licenței de activitate eliberate de către BNM.

80. Depunerea în /eliberarea din conturile persoanelor juridice deschise la prestatorii SPR a mijloacelor bănești se efectuează în cazurile în care conform art.26 și 27 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare pot fi primite /efectuate cu utilizarea numerarului în valută străină /monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină.

81. În cadrul operațiunilor valutare, care se efectuează pe teritoriul Republicii Moldova cu utilizarea numerarului în valută străină /monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină plățile /transferurile pot fi:
1) primite de către persoana juridică prin:
a) depunerea mijloacelor bănești nemijlocit în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR; sau
b) încasarea mijloacelor bănești în casa persoanei juridice cu depunerea ulterioară în contul acestei persoane juridice deschis la prestatorul SPR.
2) efectuate de către persoana juridică prin:
a) eliberarea mijloacelor bănești nemijlocit din contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR; sau
b) eliberarea din casa persoanei juridice a mijloacelor bănești încasate anterior din contul acestei persoane juridice deschis la prestatorul SPR.

82. Pentru depunerea în contul persoanei juridice în cadrul operațiunii valutare a mijloacelor bănești, prestatorul SPR întreprinde cel puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) scopul depunerii mijloacelor bănești;
b) suma supusă depunerii în contul persoanei juridice;
2) verifică dacă depunerea mijloacelor bănești se încadrează în prevederile art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea documentelor justificative (cu excepția cazurilor specificate în mod expres în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol);
4) solicită prezentarea autorizației respective – în cazul în care conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, operațiunea valutară în cadrul căreia se efectuează depunerea mijloacelor bănești este supusă autorizării;
5) solicită prezentarea de către persoana fizică a actului de identitate, cu excepția cazului specificat la pct.23 – în cazul în care depunerea se efectuează de către persoana fizică în nume și din cont propriu.

83. În cazul în care depunerea mijloacelor bănești se efectuează cu prezentarea documentelor justificative, la cererea prestatorului SPR se prezintă documentul în baza căruia prestatorul SPR poate concluziona că mijloacele care se depun în contul persoanei juridice provin de la persoana juridică /fizică care are /a avut obligațiuni pecuniare față de titularul de cont. Acest document poate fi solicitat de prestatorul SPR în cazurile în care:
a) depunerea în contul persoanei juridice a mijloacelor bănești se efectuează de către reprezentantul persoanei juridice /fizice care are /a avut obligațiuni pecuniare față de titularul de cont;
b) mijloacele bănești se depun prin modalitatea specificată la pct.81 subpct.1) lit.b).

84. Pentru eliberarea din contul persoanei juridice în cadrul operațiunii valutare a mijloacelor bănești, prestatorul SPR întreprinde cel puțin următoarele acțiuni:
1) obține informația referitoare la:
a) scopul eliberării mijloacelor bănești;
b) suma supusă eliberării din contul persoanei juridice;
2) verifică dacă eliberarea mijloacelor bănești se încadrează în prevederile art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008;
3) solicită prezentarea documentelor justificative (cu excepția cazurilor specificate în mod expres în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol);
4) solicită prezentarea autorizației respective – în cazul în care conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 operațiunea valutară în cadrul căreia se efectuează eliberarea mijloacelor bănești este supusă autorizării.

85. Informația prevăzută la pct.82 subpct.1) și 84 subpct.1) se obține de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne. Informația trebuie să fie fixată pe un suport durabil care permite stocarea acestei informații într-un mod accesibil pentru organele controlului valutar, precum și să fie păstrată de către prestatorul SPR în conformitate cu reglementările sale interne.

86. Particularitățile aferente documentelor indicate la pct.82 subpct.3) și 84 subpct.3) sunt prevăzute în titlul IV capitolul I.

87. Cerințele față de documentele indicate la pct.82 subpct.4) și 84 subpct.4) și acțiunile care trebuie întreprinse de către prestatorii SPR sunt prevăzute în titlul IV capitolul II.

88. În cazul în care depunerea mijloacelor bănești se efectuează la prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative:
a) informația indicată la pct.82 subpct.1) și 84 subpct.1) și datele corespunzătoare din documentele justificative aferente plății /transferului trebuie să corespundă;
b) suma care se depune /eliberează nu trebuie să depășească suma indicată în documentele justificative, în cazul în care documentul justificativ conține date despre suma plății /transferului.

Secțiunea a 2-a. Particularitățile depunerii în /primirii din conturile persoanelor juridice rezidente
a numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

89. Fără prezentarea documentelor justificative în conturile persoanelor juridice rezidente deschise la prestatorii SPR pot fi depuse mijloacele bănești:
a) neutilizate total sau parțial care au fost primite anterior din conturile persoanelor juridice respective;
b) în scopul achitării taxei de stat sau altor taxe /impozite stabilite de legislația Republicii Moldova;
c) încasate de la persoanele fizice drept plată pentru mărfurile comercializate /serviciile prestate acestora în unități de comercializare a mărfurilor și /sau de prestare a serviciilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova sau pe mijloace de transport aflate în trafic internațional (de exemplu, magazinele duty-free) - în cazurile în care legislația Republicii Moldova permite acestor unități încasarea numerarului de valută străină de la persoanele fizice;
d) ridicate /sechestrate /confiscate de către organele abilitate conform legislației Republicii Moldova;
e) aferente desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice de către casele de schimb valutar și hotelurile titulare de licență a BNM;
f) sub formă de donație în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) de la o persoană fizică în scopuri filantropice sau de sponsorizare;
g) în cazul stipulat la art.26 alin.(1) lit.k) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
h) aferente altor operațiuni specificate la art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 - în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) pentru o operațiune de depunere.

90. Fără prezentarea documentelor justificative din conturile persoanelor juridice rezidente deschise la prestatorii SPR pot fi eliberate mijloace bănești:
a) pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice de către casele de schimb valutar și hotelurile titulare de licență a BNM;
b) pentru restituirea de către organele abilitate conform legislației Republicii Moldova a mijloacelor bănești ridicate /sechestrate /confiscate;
c) aferente altor operațiuni specificate la art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 - în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) pentru o operațiune de eliberare.

Secțiunea a 3-a. Particularitățile depunerii în /primirii din conturile persoanelor juridice nerezidente
a numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

91. Fără prezentarea documentelor justificative în conturile persoanelor juridice nerezidente deschise la prestatorii SPR pot fi depuse mijloacele bănești:
a) neutilizate total sau parțial care au fost primite anterior din conturile persoanelor juridice respective;
b) încasate de la comercializarea mărfurilor /prestarea serviciilor pasagerilor de către persoanele juridice nerezidente care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internațional;
c) încasate în monedă națională de la comercializarea documentelor de transport de către reprezentanțele întreprinderilor de transport nerezidente;
d) în cazul depunerii în conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanțe oficiale ale statelor străine, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova și organizațiilor internaționale - în cadrul activității acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
e) în cazul depunerii în conturile persoanelor juridice nerezidente, care sunt instituții implementatoare de proiecte de asistență tehnică /de finanțare străină pentru Republica Moldova - în scopuri legate de implementarea proiectelor menționate, numai în raport cu persoanele fizice;
f) în cazul depunerii în conturile persoanelor juridice nerezidente, altele decât cele indicate la lit.d), a mijloacelor bănești sub formă de donație în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) de la o persoană fizică în scopuri filantropice sau de sponsorizare;
g) aferente altor operațiuni specificate la art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 – în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) pentru o operațiune de depunere.

92. Fără prezentarea documentelor justificative din conturile persoanelor juridice nerezidente deschise la prestatorii SPR pot fi eliberate mijloace bănești:
1) din conturile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, altor reprezentanțe oficiale ale statelor străine, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova și organizațiilor internaționale – în scopul eliberării mijloacelor bănești persoanelor fizice în cadrul activității acestor instituții pe teritoriul Republicii Moldova;
2) din conturile persoanelor juridice nerezidente, care sunt instituții implementatoare de proiecte de asistență tehnică /de finanțare străină pentru Republica Moldova - pentru utilizarea mijloacelor bănești în scopuri legate de implementarea proiectelor menționate, numai în raport cu persoanele fizice;
3) din conturile reprezentanțelor persoanelor juridice nerezidente, altele decât cele indicate la subpct. 1):
a) în monedă națională – în scopul achitării cheltuielilor curente legate de activitățile acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
b) în valută străină – pentru cheltuieli ce țin de deplasare, prevăzute de legislația Republicii Moldova;
4) destinate achitării taxei de stat și a altor taxe /impozite stabilite de legislația Republicii Moldova;
5) în cazul stipulat la art.26 alin.(3) lit.j) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008;
6) aferente altor operațiuni specificate la art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 -în sumă ce nu depășește 5000 euro (sau echivalentul lor) pentru o operațiune de eliberare.

 

Capitolul IV
Particularitățile operațiunilor valutare ale prestatorilor SPR
cu utilizarea numerarului în valută străină și în monedă națională și a
cecurilor de călătorie în valută străină

Secțiunea 1. Prevederi generale

93. Prevederile prezentului capitol se aplică de către prestatorii SPR în cazul efectuării pe teritoriul Republicii Moldova a operațiunilor valutare ce țin de depunere (primire) /eliberare a numerarului în monedă națională și în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină ale băncilor licențiate și ale prestatorilor SPR nebancari.

Secțiunea 2. Particularitățile operațiunilor valutare ale băncilor licențiate cu utilizarea
numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

94. Operațiunile menționate la pct.93 se efectuează de către banca licențiată cu alte bănci licențiate, cu băncile nerezidente, cu prestatorii SPR nebancari, cu alte persoane juridice și cu persoane fizice.

95. Băncile licențiate pot efectua cu alte bănci licențiate operațiunile menționate la pct.93 prin conturile lor deschise la alte bănci licențiate, precum și prin intermediul casieriilor acestora fără deținerea conturilor în alte bănci licențiate.
Depunerea /eliberarea mijloacelor bănești se efectuează în conformitate cu reglementările interne ale băncilor la care se depun /care eliberează mijloacele în cauză. Băncile licențiate – părți ale operațiunii urmează să dispună de documente justificative.

96. Operațiunile menționate la pct.93 între băncile licențiate și băncile nerezidente prin conturile acestora deschise la băncile licențiate includ:
a) operațiunile de primire de către banca licențiată a mijloacelor bănești de la banca nerezidentă în urma importului în Republica Moldova de către banca nerezidentă a mijloacelor respective;
b) operațiunile de eliberare de către banca licențiată băncii nerezidente a mijloacelor bănești pentru exportul acestora din Republica Moldova;
c) alte operațiuni valutare prevăzute la art.26 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.

97. Primirea de la băncile nerezidente /eliberarea băncilor nerezidente a mijloacelor bănești în cadrul operațiunilor specificate la pct.96 lit.a) și b) se efectuează în conformitate cu prevederile actului normativ al BNM, care reglementează aspectele aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci, precum și reglementările interne ale băncii licențiate.

98. Primirea de la băncile nerezidente /eliberarea băncilor nerezidente a mijloacelor bănești în cadrul operațiunilor specificate la pct.96 lit.c) se efectuează în conformitate cu prevederile titlului III capitolului III secțiunea a 3-a.

99. Operațiunile menționate la pct.93 între băncile licențiate și prestatorii SPR nebancari sunt reglementate în secțiunea 3 din prezentul capitol.

100. Operațiunile menționate la pct.93 efectuate de către banca licențiată la ordinul persoanelor fizice /persoanelor juridice (altele decât băncile nerezidente și prestatorii SPR) sunt reglementate în titlul II și titlul III capitolul III.

101. Operațiunile menționate la pct.93 în nume și din cont propriu (cu excepția celor menționate la pct.102) se efectuează de către băncile licențiate la existența documentelor justificative.

102. Depunerea în /eliberarea din casieria băncii licențiate a numerarului în moneda națională și în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină în legătură cu importul în/exportul din Republica Moldova a acestor mijloace de către banca licențiată se efectuează în conformitate cu prevederile actului normativ al BNM, care reglementează aspectele aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci.

Secțiunea a 3. Particularităţile operațiunilor valutare ale prestatorilor SPR nebancari
cu utilizarea numerarului în valută străină și în monedă națională
și a cecurilor de călătorie în valută străină

103. Prestatorii SPR nebancari, în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică, pot efectua în baza Legii nr.114 din 18 mai 2012 operațiunile menționate la pct.93:
a) cu băncile licențiate prin conturile prestatorilor în cauză deschise la aceste bănci – în vederea depunerii /primirii numerarului obținut /necesar în legătură cu prestarea serviciilor de plată /emitere de monedă electronică;
b) cu alți prestatori SPR – în vederea depunerii în /eliberării din conturile de plăți ale prestatorilor SPR a numerarului obținut /necesar în legătură cu prestarea serviciilor de plată /emitere de monedă electronică;
c) cu clienții lor persoane fizice /juridice - la ordinul acestora în conformitate cu prevederile titlului II și titlului III capitolului III.

104. Operațiunile specificate la pct.103 lit.a) și b) ale prestatorilor SPR nebancari pot fi efectuate cu băncile licențiate /alți prestatori SPR fără prezentarea acestora a documentelor justificative în baza informației prevăzute la pct.82 subpct.1) și pct.84 subpct.1).

105. Operațiunile valutare ale prestatorilor SPR nebancari nelegate de activitatea acestora în calitate de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică se efectuează în conformitate cu prevederile titlului III capitolului III secțiunile 1 și 2.

 

Capitolul V
Condiții aferente operațiunilor ale unor persoane juridice cu numerar
în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină

106. Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor juridice (altele decât unitățile de schimb valutar și prestatorii SPR) care au dreptul de a primi de la persoane fizice valută străină în numerar și/sau cecuri de călătorie în valută străină drept plată pe teritoriul Republicii Moldova pentru mărfurile vândute și /sau serviciile prestate și reglementează aspectele ce țin de primirea valutei străine menționate.

107. Valutele străine pe care persoana juridică le poate primi în casa ei se coordonează cu prestatorul SPR, la care se depun mijloacele respective.

108. Numerarul în valută străină primit în casa persoanei juridice se predă la prestatorul SPR, luând în considerare prevederile art.25 alin.(6) din Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008.

109. Valuta străină primită se înregistrează în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.

110. În cazul în care persoana juridică primește în casa sa valută străină, alta decât valuta obligațiunii pecuniare (prețului), aceasta este obligată să informeze clienții săi despre cursurile valutare care se aplică pentru recalculare, aprobate prin dispoziția administratorului persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de acesta, în care se indică cel puțin următoarele:
a) numărul și data emiterii dispoziției;
b) denumirea persoanei juridice rezidente și IDNO-ul acestuia;
c) data (perioada) pentru care se aplică cursurile valutare;
d) denumirea și codul (numeric sau alfabetic) valutei străine și cursurile valutare ale acestor valute străine.

111. Informația privind cursurile valutare menționate la pct.110 se afișează la ghișeele de încasare a numerarului sau în alt loc vizibil pentru toți clienții.

 

TITLUL IV
PREVEDERI COMUNE PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE

Capitolul I
Particularități aferente documentelor care se prezintă la
prestatorul SPR în cadrul efectuării operațiunilor valutare
de către persoanele fizice și juridice

112. Prezentul capitol stabilește particularitățile aferente următoarelor documente care se prezintă la prestatorul SPR conform prevederilor prezentului regulament, și anume a:
a) documentelor justificative;
b) documentului indicat la pct.83;
c) actelor de identitate.

113. Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazurile în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale BNM stabilesc alte reguli de prezentare și păstrare la prestatorul SPR a documentelor justificative.

114. În scopul realizării prevederilor prezentului capitol prestatorul SPR poate stabili cerințe suplimentare, care nu contravin legislației Republicii Moldova.

115. Responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor care se prezintă la prestatorul SPR o poartă persoanele care prezintă aceste documente.

116. Documentele se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării operațiunii valutare, cu excepția cazului specificat la pct.117.

117. În cazul în care operațiunile valutare se efectuează prin intermediul bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in) sau cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18 mai 2012) și, în funcție de specificul dispozitivului/instrumentului de plată utilizat sau de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operațiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a documentelor prevăzute de regulament, documentele în cauză se prezintă în conformitate cu reglementările interne ale prestatorului SPR.

118. Dacă în baza documentelor justificative se efectuează mai multe plăți /transferuri, documentele justificative pot fi prezentate o singură dată - la efectuarea primei plăți /transfer.

119. În cazul în care există documente care modifică /completează documentele justificative (documente de modificare), acestea de asemenea urmează a fi prezentate la prestatorul SPR.

120. La cererea prestatorului SPR, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile acestora în limba română, legalizate notarial.

121. Modul de prezentare a actului de identitate, precum și modul de păstrare a copiei acestuia la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR.

122. Modul de prezentare a documentelor justificative (inclusiv a documentelor de modificare), a documentului prevăzut la pct.83, precum și modul de păstrare a documentelor în cauză sau a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR.

123. Documentele justificative la care se face referință la pct.21 subpct.3) și pct.52 subpct.3) reprezintă documentele specificate în titlul II capitolele II, III și V, și anume:
a) documentele ce confirmă necesitatea efectuării de către persoanele fizice a plăților /transferurilor (de exemplu, contract, invoice etc.) și conțin date despre sumele plăților /transferurilor;
b) documentele care confirmă circumstanțele la existenta cărora persoanele fizice pot efectua plățile /transferurile respective (de exemplu, documente care confirmă calitatea de membru al familiei, aflarea temporară în străinătate etc.);
c) alte documente care se prezintă la prestatorul SPR pentru justificarea efectuării plăților /transferurilor și conțin, după caz, date despre sumele plăților /transferurilor.

124. Documentele justificative la care se face referință la pct.63 subpct.3), la pct.82 subpct.3), la pct.84 subpct.3) și în titlul III capitolul IV reprezintă:
a) documentele ce justifică efectuarea /confirmă necesitatea efectuării de către /în favoarea persoanele juridice a plăților /transferurilor (de exemplu, contract, invoice, ordinul privind detașarea în străinătate, informația privind cheltuielile de deplasare, devizul de cheltuieli pentru întreținerea reprezentanței în străinătate a persoanei juridice rezidente, decizia instanței judecătorești) și conțin, după caz, date despre sumele plăților /transferurilor;
b) documentele specificate în alte acte normative ale BNM care reglementează anumite operațiuni valutare.

 

Capitolul II
Particularități aferente plăților /transferurilor
în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării /autorizării

Secțiunea 1. Prevederi generale

125. Prezentul capitol reglementează particularitățile aferente:
a) efectuării de către prestatorii SPR și de către rezidenți prin intermediul prestatorilor SPR a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare supuse notificării /autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008;
b) depunerii de către persoanele juridice nerezidente în conturile sale a numerarului primit de la rezidenți în cadrul operațiunilor valutare supuse autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008.

126. Plățile /transferurile prevăzute la pct.125 se efectuează conform prevederilor prezentului capitol cu respectarea prevederilor corespunzătoare aferente plăților și transferurilor stabilite în prezentul regulament.

127. Plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare supuse autorizării se efectuează cu respectarea cerințelor specificate în autorizațiile eliberate de BNM.

128. În scopul prezentului capitol, noțiunea de „angajamente externe” are semnificația definită de Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 116-119, art. 427).

129. Particularitățile efectuării de către prestatorii SPR în nume și din cont propriu a plăților /transferurilor aferente operațiunilor valutare notificate /autorizate sunt reglementate în secțiunea a 3-a din prezentul capitol.

Secțiunea a 2-a. Cerințe față de notificațiile /autorizațiile care se prezintă la prestatorii SPR
și acțiunile prestatorilor SPR

130. La efectuarea de către rezidentul debitor a plății /transferului în vederea achitării datoriei față de nerezidentul creditor în cadrul operațiunii valutare sub formă de angajament extern supus notificării, rezidentul prezintă prestatorului SPR notificația (după caz, notificația modificată) luată la evidentă de către BNM.

131. La efectuarea de către rezident a plății /transferului aferent operațiunii valutare supuse autorizării, rezidentul prezintă prestatorului SPR autorizația eliberată de către BNM și, în cazul angajamentului extern autorizat, anexa la autorizație. În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă împreună cu autorizația.

132. În cazul în care, conform art.13 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008, deschiderea contului în străinătate este supusă autorizării, la efectuarea de către rezident a transferului în contul său deschis la instituția financiară din străinătate, rezidentul în cauză prezintă prestatorului SPR autorizația BNM pentru deschiderea contului în străinătate, care prevede posibilitatea efectuării în acest cont a transferului din Republica Moldova.

133. Dacă autorizația indicată la pct.132 prevede necesitatea prezentării la prestatorul SPR a documentelor justificative, suplimentar la autorizație, prestatorului SPR i se prezintă documentele justificative corespunzătoare conform pct.122.

134. Modul de prezentare a notificației (după caz, a notificației modificate), precum și modul de păstrare a copiilor acestora la prestatorul SPR se stabilește prin reglementările interne ale prestatorului SPR.

135. Documentele prevăzute la pct.131 și 132 se prezintă la prestatorul SPR în original (cu excepția cazului prevăzut la pct.136) care se restituie rezidentului, iar fotocopiile acestor documente, certificate de persoana responsabilă a prestatorului SPR (cu înscrierile respective menționate la pct.139), se păstrează la prestatorul SPR în conformitate cu reglementările interne ale acestuia.

136. Dacă în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace bănești în numerar încasate (în cazurile permise de Legea nr.62 – XVI din 21 martie 2008) de la rezident în casa acestei persoane juridice în cadrul operațiunii valutare supuse autorizării conform legii menționate, la prestatorul SPR se prezintă copia (certificată de către persoana juridică nerezidentă) autorizației eliberate de către BNM rezidentului respectiv, care rămâne la prestatorul SPR.

137. Documentele prevăzute la pct.130-133 și 136 se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării plății /transferului în cadrul operațiunii valutare respective, cu excepția cazului specificat la pct.117.

138. În cazul indicat la pct.117 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operațiunea valutară supusă notificării/autorizării deține notificația /autorizația respectivă și că plata /transferul se efectuează conform cerințelor autorizației, în cazul operațiunii valutare autorizate. Prezentarea de către rezident la prestatorul SPR a documentelor prevăzute la pct.131 și 132 se efectuează în termenul convenit între prestatorul SPR și rezident.

139. La efectuarea de către rezident în favoarea nerezidentului a plății /transferului în cadrul angajamentului extern autorizat, prestatorul SPR indică în originalul anexei la autorizație informația ce ține de plata /transferul efectuat. Înscrierea respectivă se certifică prin semnătura persoanei responsabile a prestatorului SPR. În cazul indicat la pct.117, înscrierile respective în anexa la autorizație se efectuează în termenul convenit între prestatorul SPR și rezident.

140. Datele din documentele justificative aferente operațiunilor valutare notificate/autorizate trebuie să corespundă cu datele corespunzătoare din notificație /autorizație. În cazul necorespunderii acestor date rezidentul trebuie să prezinte la prestatorul SPR notificația modificată /amendamentul la autorizație, care va conține modificările /completările respective.

141. Suma plății /transferului în cadrul operațiunii valutare autorizate nu trebuie să depășească suma indicată în autorizație, dacă este cazul (luând în considerare amendamentele la aceasta, dacă există).

142. În cazul în care în autorizație este indicată o monedă (care este specificată în documentele justificative), iar plata /transferul se efectuează într-o altă monedă, pentru determinarea echivalentului în altă monedă se aplică cursul valutar conform pct.14.

Secțiunea a 3-a. Particularitățile efectuării de către prestatorii SPR
în nume și din cont propriu a plăților /transferurilor aferente
operațiunilor valutare notificate /autorizate

143. Prestatorul SPR care efectuează, în nume și din cont propriu, plata /transferul în cadrul operațiunii valutare supuse notificării /autorizării, trebuie să dețină la momentul efectuării plații /transferului respectiv, după caz:
a) notificația sau notificația modificată;
b) autorizația și, dacă există, amendamentele la aceasta.

144. Cu excepția cazului prevăzut la pct.145, la efectuarea de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a plății /transferului aferent operațiunii valutare notificate /autorizate se aplică, corespunzător, prevederile pct.139-142.

145. În cazul efectuării de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a operațiunii valutare notificate /autorizate prin contul său deschis la alt prestator SPR, notificația /autorizația și, în cazul angajamentelor externe autorizate, anexa la autorizație se prezintă la prestatorul SPR la care este deschis contul. În acest caz, se aplică, respectiv, prevederile pct.130-135 și 137-142.