• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.03.2010

Hotărârea CA al BNM nr. 47 din 11.03.2010 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii CA al BNM nr. 207 din 15.08.2007” Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoane fizice a mijloacelor băneşti legalizate ””

Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.179

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 743 din 18 martie 2010

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.47
din 11 martie 2010

Cu privire la modificarea şi completarea  Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.207 din 15 august 2007 „Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente
procesului de legalizare a capitalului şi transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate”

În temeiul art.5 lit.l), 11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Legii nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Punctul II din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.207 din 15 august 2007 „Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.522), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În primul alineat, după cuvîntul „operaţiunilor” se introduce textul „valutare de capital, denumite în continuare operaţiuni”.

2) La subpunctul 4, textul „Instrucţiunii privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13.07.2006)” se substituie cu textul „punctului 39 din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare” (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010)”.

3) Subpunctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti legalizate se efectuează cu respectarea cerinţelor Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.249), luînd în considerare particularităţile expuse în prezentul punct.”.

4) La subpunctul 7, textul „permisiunii (autorizaţiei)” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”.

5) La subpunctul 8, textul „Instrucţiunii privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice (aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13.07.2006)” se substituie cu textul „Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009)”.

6) La subpunctul 9:
a) textul „Instrucţiunea nominalizată” se substituie cu textul „regulamentul specificat în subpunctul 6 din prezentul punct”;
b) la lit.a) şi b), textul „permisiunii (autorizaţiei)” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiei”.

7) La subpunctul 10, textul „permisiunilor (autorizaţiilor)” se substituie cu cuvîntul „autorizaţiilor”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU