• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2018

Informaţia cu privire la BNM

 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.
În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.

 

Politica monetară

Asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus constituie cel mai important obiectiv al Băncii Naţionale a Moldovei, deoarece aceasta contribuie la crearea unui cadru economic relativ stabil care să permită dezvoltarea economică şi asigurarea unui nivel susţinut al creşterii economice. Pe lângă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor care este obiectivul fundamental al politicii monetare, BNM are şi alte obiective macroeconomice secundare, inclusiv asigurarea creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă. Aceste obiective sunt urmărite în măsura în care ele nu afectează atingerea obiectivului fundamental al BNM.

Pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor, BNM va implementa regimul ţintirii directe a inflaţiei. În conformitate cu ţinta inflaţiei, ca ancoră nominală a politicii monetare de 5.0 la sută, Banca Naţională a Moldovei va implementa regimul de flotare gestionată a cursului de schimb fără a avea o ţintă prestabilită a cursului de schimb valutar al leului moldovenesc.

Atingerea ţintei de 5.0 la sută anual va fi efectuată prin intermediul utilizării instrumentului principal de politică monetară, precum şi a instrumentelor auxiliare de politică monetară. BNM va dirija condiţiile pe piaţa monetară prin stabilirea de către Consiliul de administraţie a indicatorului principal pentru piaţa monetară interbancară pe termen scurt – rata de bază.

 

Supravegherea instituţiilor financiare

În vederea menţinerii stabilităţii financiare şi a consolidării sistemului bancar, precum şi în scopul neadmiterii implicării băncilor în operaţiuni riscante, BNM promovează o politică activă în domeniul reglementării şi supravegherii bancare.

Stabilitatea financiară a băncilor în mare măsură depinde de cadrul legal, în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. Activitatea băncilor se reglementează prin Legea instituţiilor financiare şi Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. La realizarea atribuţiilor sale, BNM acordă o atenţie deosebită implementării adecvate în practică a principiilor internaţionale de supraveghere general acceptate.

Pentru protejarea intereselor deponenţilor şi asigurarea stabilităţii sistemului bancar, BNM asigură supravegherea băncilor prin stabilirea unor cerinţe şi indicatori prudenţiali şi urmărirea respectării acestora, precum şi a altor cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru asigurarea menţinerii unei supravegheri continue, BNM monitorizează activitatea şi performanţa financiară a fiecărei instituţii financiare în parte, precum şi a sectorului bancar în întregime.

În cadrul realizării funcţiei de supraveghere bancară BNM efectuează supravegherea activităţii instituţiilor financiare atât la distanţă (în baza rapoartelor transmise de către bănci), cât şi pe teren (verificări efectuate la faţa locului).

 

Emisiunea monetară

Banca Naţională a Moldovei îşi exercită dreptul legal exclusiv de a emite pe teritoriul Republicii Moldova şi de a retrage din circulaţie bancnote şi monede ca mijloc de plată.

BNM promovează o politică de asigurare a stabilităţii circulaţiei monedei naţionale, urmând principiile continuităţii si credibilităţii, in concordanţă cu necesităţile reale ale economiei naţionale.

BNM colaborează cu autorităţile administrative publice abilitate pentru menţinerea calităţii însemnelor monetare în circulaţie şi protejarea monedei naţionale împotriva contrafacerii. În acest context, BNM informează publicul asupra elementelor de siguranţă ale bancnotelor   şi ale monedelor, a criteriilor privind stabilirea gradului de deteriorare a bancnotelor şi monedelor, precum şi asupra modului de preschimbare a acestora.

De asemenea, BNM emite monede şi bancnote jubiliare şi comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic, pe care le pune în circulaţie prin intermediul sectorului bancar.

 

Sistemul de plăţi

Banca Naţională a Moldovei supraveghează sistemul de plăţi în Republica Moldova şi facilitează funcţionarea eficientă a sistemului de plăţi interbancare.

În scopul asigurării stabilităţii şi eficienţei sistemului de plăţi din Republica Moldova (sistemului naţional de plăţi), Banca Naţională efectuează supravegherea tuturor componentelor relevante ale acestuia: sistemele de plăţi şi decontări de importanţă sistemică, instrumentele de plată fără numerar, sistemele de deservire bancară la distanţă în conformitate cu Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 143 din 30.06.2011).

Printre obiectivele strategice ale Băncii Naţionale se enumeră şi promovarea plăţilor fără numerar şi reducere a numerarului în circulaţie. În vederea atingerii obiectivului său strategic, Banca Naţională asigură măsurile relevante aferente:
- implementării Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, favorizînd creşterea nivelului de concurenţă pe piaţa serviciilor de plată, diminuarea costurilor, majorarea calităţii serviciilor prestate, precum şi implementarea în Republica Moldova a serviciilor şi instrumentelor inovaţionale de plată;
- organizării activităţii Consiliului Naţional de Plăţi, care este conceput drept un forum profesionist de consultare la nivel înalt între diverse instituţii publice şi private.

Totodată, conform celor mai bune practici internaţionale, Banca Naţională a Moldovei  întreprinde măsuri în vederea modernizării infrastructurii aferente plăţilor retail (de mică valoare) prin orientarea spre universalitatea procesării instrumentelor de plată, precum şi prin implementarea codului IBAN (International Bank Account Number) pentru transferurile internaţionale şi naţionale.

BNM îşi definitivează politicile, bazându-se pe capacitatea sa de diagnosticare a economiei naţionale – datele relevante, cercetările, analizele şi previziunile de înaltă calitate reprezentând argumentarea şi temelia deciziilor.

 

Conturile internaționale

Din anul 1992 Republica Moldova este membru al Fondului Monetar Internaţional (FMI), asumându- şi obligaţiunea să prezinte FMI informaţii despre evoluţia economiei naţionale, printre care şi documente statistice aferente sectorului extern.

În baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Direcţia statistica conturilor internaționale a BNM elaborează balanţa de plăţi, care este un cont macroeconomic ce include în mod sistematizat tranzacţiile rezident-nerezident, pentru o anumită perioadă. Pe lângă balanţa de plăţi este întocmit documentul statistic poziţia investiţională internaţională – un instrument de evaluare a stocurilor de active şi pasive financiare la sfârşit de perioadă,  în raport cu partenerii străini. Direcţia statistica conturilor internaționale a Băncii Naţionale este responsabilă şi de elaborarea statisticii datoriei externe a ţării.

Compilarea balanţei de plăţi, a poziției investiționale internaționale și a datoriei externe ale Republicii Moldova are la bază normele metodologice recomandate de Fondul Monetar Internaţional (manualul “Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională”, ediţia a VI-a (2009), "Balanța de plăți și poziţia investiţională internaţională: ghid pentru compilatori" (2014), "Statistica datoriei externe: ghid pentru compilatori şi utilizatori" (2013)).

Conturile internaționale ale Republicii Moldova sunt întocmite trimestrial şi anual.

De asemenea, statistica sectorului extern al economiei naționale elaborată de BNM include rapoartele „Ancheta Coordonată a Investițiilor Directe (CDIS)”, transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, precum și raportul privind rezervele internaționale și lichiditățile în valută.

 

Devizul de cheltuieli al BNM

În conformitate cu art. 21 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995, toate cheltuielile administrative și investițiile capitale ale Băncii Naționale se prevăd în devizul de cheltuieli, respectiv, în alocațiile pentru investiții, care se aprobă de către Consiliul de supraveghere și se verifică, în execuție, conform practicilor și procedurilor controlului și auditului intern.

 

Achiziţiile BNM

În conformitate cu art.13 al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, Banca Naţională elaborează planul achiziţiilor publice anual.

 

Comunicat privind utilizarea denumirii oficiale a Băncii Naţionale a Moldovei în cadrul tranzacţiilor frauduloase

Urmare recentelor interpelări privind utilizarea denumirii oficiale a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în legătură cu emiterea anumitor instrumente financiare cu valoare diferită sau oferte de participare în diferite scheme financiare şi „proiecte comune”, Banca Naţională a Moldovei avertizează că BNM nu emite obligaţiuni denumite “Garanţii Bancare”, “Bilete la Ordin”, “Cambii”, “Instrumente ale băncilor de prima clasă” etc., şi nici nu negociază posibilitatea de participare în aşa-numitele „proiecte comune” cu persoane juridice şi/sau persoane fizice (cu exceptia celor prevăzute de legislaţia în vigoare). Mai mult decât atât, BNM nu garantează nici o obligaţiune sau alt instrument financiar emis de către o bancă sau instituţie financiară, persoană juridică publică sau privată, sau persoană fizică.

În conformitate cu art.71, p.1 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 “Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”, acordarea asistenţei financiare sub orice formă, fie în forma unui împrumut direct sau indirect, fie prin cumpărarea unui împrumut, participarea în cadrul unui împrumut sau utilizarea oricărui instrument din care rezultă oricare obligaţiune, inclusiv în cazurile menţionate mai sus, reprezintă o activitate interzisă conform Legii în cauză.

Banca Naţională a Moldovei ţine să accentueze, că oricare din aşa-numitele “Garanţii Bancare”, “Bilete la Ordin”, “Cambii”, “Instrumente ale băncilor de prima clasă” etc., sau alte documente, cum ar fi: contracte, obligatiuni, sau alte instrumente financiare, ce utilizează denumirea oficială a BNM, constituie documente frauduloase şi se consideră activitate financiară ilicită.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).