• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.01.2023

Conducerea și organizarea BNM

 

Banca Naţională a Moldovei este condusă conform Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 de un Comitet executiv format din 5 membri și de un Consiliu de supraveghere format din 7 membri.

 

Consiliul de supraveghere

 

Comitetul executiv

 

Organizarea Băncii Naționale a Moldovei

Organigrama BNM

Descrierea subdiviziunilor BNM

 

Pentru asigurarea eficienței procesului decizional, în cadrul BNM funcționează Comitetul de audit, Comitetul de investiții și Comitetul de risc. Aceste comitete permanente au regulamente proprii de funcționare prin care sunt detaliate scopul, componența, atribuțiile și responsabilitățile specifice.
 

Comitetul de audit

Comitetul de audit este compus din 3 membri ai Consiliului de supraveghere care nu sunt salariați ai Băncii Naționale.

Membrii Comitetului de audit se aprobă pe perioada activității lor în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei. La data expirării calității de membru al Consiliului de supraveghere va expira și calitatea de membru al Comitetului de audit.

Ședințele Comitetului de audit sunt convocate, de regulă, trimestrial.

Comitetul de audit are următoarele atribuții legale:

 • a) monitorizează procesul de raportare financiară a Băncii Naționale;
 • b) monitorizează eficiența sistemului de control intern și de management al riscurilor;
 • c) monitorizează și direcționează funcția de audit intern;
 • d) monitorizează independența și activitatea auditului extern.

 

Comitetul de investiții

Comitetul de investiții este instituit în scopul de a asista Comitetul executiv al BNM în vederea revizuirii politicilor și strategiilor investiționale aferente gestionării rezervelor valutare ale statului. Comitetul de investiții este format din 10 membri, salariați ai BNM, inclusiv 2 membri ai Comitetului executiv, unul din aceștia fiind președintele comitetului.

Ședințele Comitetului de investiții sunt convocate, de regulă, lunar, iar în cazul unor subiecte de importanță majoră, sunt organizate ședințe extraordinare.

Comitetul de investiții are următoarele atribuții:

 • a) analiza performanței portofoliului de investiții;
 • b) analiza evoluțiilor și prognozelor aferente pieței valutare interne și piețelor financiare internaționale;
 • c) analiza și monitorizarea riscurilor investiționale;
 • d) determinarea strategiei investiționale pe termen scurt și mediu;
 • e) examinarea oportunității modificării strategiei investiționale pe termen lung.

 

Comitetul de risc

Comitetul de risc  este instituit ca parte a liniei a doua de apărare, pentru asistarea Comitetului executiv în vederea asigurării supravegherii directe obiective asupra managementului sistemului de gestiune a riscurilor operaționale în Banca Națională. Comitetul de risc este format din 8 membri cu drept de vot, inclusiv un membru al Comitetului executiv – președintele comitetului.

Comitetul de risc se reunește trimestrial în ședințe ordinare, iar la necesitate sau la solicitarea Guvernatorului sau a oricărui membrul al Comitetului executiv se poate convoca ad-hoc.

Comitetul de risc are următoarele atribuții:

 • a) oferă suport Comitetului executiv cu privire la deciziile aferente sistemului de gestiune a riscului operațional, toleranței și profilului de risc al BNM;
 • b) supraveghează punerea în aplicare a cadrului privind gestiunea  riscurilor operaționale în BNM și strategiilor de tratare a riscurilor operaționale relevante activității băncii, în raport cu apetitul la risc al BNM
 • c) trimestrial ia act de profilul de risc, iar anual îl avizează, pentru a fi înaintat spre aprobare Comitetului executiv;
 • d) aprobă măsurile de tratare pentru răspunsul la riscurile din zona galbenă a profilului de risc;
 • e) evaluează și ia act de riscurile din zona roșie imediat ce sunt raportate;
 • f) examinează trimestrial și ia act de informația aferentă incidentelor cu impact mare și major asupra proceselor;
 • g) examinează și avizează raportul anual de gestiune a riscurilor operaționale în BNM.

 

Nivelurile de control

 • Controlul extern:
    - Auditul extern
    - Evaluarea de către FMI a credibilității și siguranței BNM
    - Auditul Curții de Conturi a RM
 • Controlul intern – bazat pe trei linii de apărare
   

Cadrul de conformitate și etică