Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.07.2022

Instrumente și competențe de rezoluție

 

Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție

Rezoluția bancară reprezintă procesul de restructurare a unei bănci pe care Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM) îl desfășoară în calitate de autoritate de rezoluție1, prin utilizarea de instrumente și competențe de rezoluție, pentru a asigura continuitatea funcțiilor critice ale băncii, a restaura viabilitatea, în totalitate sau parțial, și a lichida partea reziduală a acesteia prin procedura de lichidare silită prevăzută de Legea nr.550 din 21.07.1995 cu privire la lichidarea băncilor.

Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.343-346, art.707 din 04.10.2016, în continuare – Legea nr.232/2016) transpune parțial în legislația națională dispozițiile Directivei 2014/59/UE, document ce concretizează eforturile Uniunii Europene pentru a crea un cadru eficace de gestiune a crizelor pentru instituții financiare.

În calitate de autoritate de rezoluție, Banca Națională a Moldovei are responsabilități în următoarele domenii: - planificarea rezoluției; - întreprinderea acțiunilor de rezoluție.

Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, elaborează un plan de rezoluție pentru fiecare bancă. Planul de rezoluție conține, în principal, următoarele elemente:

 • informație cu privire la situația financiară a băncii – situația financiară la sfârșitul ultimului an de gestiune, constatările ultimului control tematic/complex, ajustarea
 • datelor de bilanț ca urmare a aplicării testării la stres;
 • condițiile ce ar putea declanșa procedura de rezoluție;
 • strategiile de intervenție, cu descrierea detaliată a instrumentelor de rezoluție ce pot fi aplicate;
 • modalitatea în care funcțiile critice și liniile de activitate de bază ar putea fi separate de alte funcții, pentru asigurarea continuității acestora în caz de dificultate majoră a băncii;
 • estimarea calendarului punerii în aplicare a aspectelor importante ale planului;
 • evaluarea posibilității de soluționare a situației băncii și descrierea oricăror măsuri necesare conform prevederilor legale pentru a aborda sau a înlătura obstacolele din calea posibilității de soluționare;
 • posibilitatea de finanțare a opțiunilor de rezoluție fără recurgerea la sprijin financiar extraordinar;
 • descrierea opțiunilor pentru menținerea accesului la serviciile de plăți şi de compensare şi la alte infrastructuri etc.

Planul este reevaluat și actualizat cel puțin o dată pe an și ori de câte ori au loc modificări semnificative ale structurii organizaționale sau juridice, ale activității economice sau ale poziției financiare a băncii care pot avea un impact major asupra eficacității planurilor de rezoluție sau care ar impune o modificare a acestora.


Întreprinderea de acțiuni de rezoluție

Banca Națională a Moldovei întreprinde o acțiune de rezoluție cu privire la o bancă numai în cazul în care consideră că sunt îndeplinite cumulativ trei condiții:

 1. banca intră sau este susceptibilă de a intra într-o stare de dificultate majoră;
 2. nu există nicio perspectivă rezonabilă potrivit căreia starea de dificultate majoră ar putea fi împiedicată, într-o perioadă rezonabilă, prin măsuri alternative;
 3. acțiunea de rezoluție este necesară din perspectiva interesului public.

Acțiunile de rezoluție, ce cuprind instrumentele și competențele de rezoluție, au în vedere îndeplinirea oricăruia dintre următoarele obiective:

 1. asigurarea continuității funcțiilor critice;
 2. evitarea efectelor negative semnificative asupra stabilității financiare, în special prin prevenirea contagiunii, inclusiv asupra infrastructurilor pieței, şi prin menținerea disciplinei pe piață;
 3. protejarea fondurilor publice prin reducerea la minimum a dependenței de sprijin financiar public extraordinar;
 4. protejarea deponenților care intră sub incidența legislației privind garantarea depozitelor;
 5. protejarea fondurilor şi activelor clienților.

Instrumentele de rezoluție ce pot fi utilizate, individual sau în orice combinație, sunt:

 • vânzarea afacerii;
 • banca-punte;
 • separarea activelor;
 • recapitalizarea internă.


Organizarea rezoluției bancare

În conformitate cu prevederile Legii nr.232/2016, Banca Națională a Moldovei asigură în cadrul organizării activității sale interne independența operațională și evitarea conflictului de interese între structura care exercită funcția de rezoluție și structura care exercită funcția de supraveghere, linii distincte de raportare şi separare structurală față de personalul ce exercită sarcini de supraveghere ori față de personalul implicat în exercitarea altor funcții ale Băncii Naționale a Moldovei. Funcția de rezoluție este organizată în cadrul Direcției rezoluție bancară.

 


Notă:
1. autoritate de rezoluție – autoritate împuternicită să aplice instrumente de rezoluţie şi să exercite competenţe de rezoluţie, potrivit Legii nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.