Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2023

CDIS - Metadate

 

Ancheta Coordonată a Investițiilor Directe (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) este un proiect de colectare a datelor statistice la nivel global, lansat în anul 2009 de către Fondul Monetar Internațional (FMI) cu scopul de a îmbunătăți calitatea și accesul la statistica privind stocurile investițiilor directe cu detaliere sporită. Raportarea CDIS face parte din cerințele obligatorii de raportare ale FMI, conform Standardului Special de Diseminarea a Datelor Plus (Special Data Dissemination Standard Plus - SDDS Plus).

Elaborarea CDIS se bazează pe metodologia și principiile descrise în:


CDIS în Republica Moldova

Deși Republica Moldova încă nu a subscris SDDS Plus, fiind selectată în calitate de țară-pilot la CDIS, elaborează și diseminează aceste date voluntar din 2010, începând cu datele pentru anul 2009.


Cuprinderea

Sondajul CDIS a fost realizat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2010, în baza datelor pentru anul 2009, și a inclus 2 945 de întreprinderi cu capital străin (aproape toate întreprinderile cu investiții străine directe, active în perioada respectivă). În prezent, anual, la sondaj participă circa 3 500 de întreprinderi, inclusiv bănci licențiate, alte societăți financiare și societăți nefinanciare. Statistica CDIS în Republica Moldova nu include date privind: investițiile sub formă de procurări de imobile; investițiile rezidenților moldoveni peste hotare; investițiile între companii înrudite (care au același investitor direct comun).


Sursele de date

Sursele principale de informații pentru CDIS sunt: (i) baza de date a rapoartelor statistice ale agenților economici (cu excepția băncilor licențiate) „1-Invest” („Investițiile străine, alocate de către întreprinderi în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții”); (ii) baza de date a rapoartelor din cadrul SNC „Prezentarea situațiilor financiare” ale agenților economici, colectate de Biroul Național de Statistică și prelucrate de Banca Națională a Moldovei pentru raportorii chestionarului „1-Invest”; (iii) rapoartele cu privire la acționarii băncilor licențiate; (iv) rapoartele privind situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate. Surse suplimentare sunt rapoartele Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind tranzacțiile cu valori mobiliare cu participarea nerezidenților și informația colectată în cadrul Sistemului de raportare a tranzacțiilor internaționale de la băncile licențiate.


Principiile de evaluare

Atât pentru investițiile sub formă de participații la capital și acțiuni, cât și pentru cele sub formă de instrumente de datorie (împrumuturi, credite comerciale și alte angajamente) se utilizează principiul „valorii de bilanț”.

Principiul „valorii de bilanț” presupune evidența în baza soldurilor raportate de întreprinderi la valoarea de bilanț. Înregistrările contabile se țin în lei moldovenești și se recalculează la rata oficială de schimb de la sfârșitul perioadei de referință, pentru a obține soldul exprimat în dolari SUA. Datele privind pozițiile investițiilor directe în Moldova sunt prezentate în bază netă (pasive-active).

Statistica CDIS este prezentată conform principiului direcțional (în economia națională / peste hotare), spre deosebire de statistica investițiilor directe din poziția investițională internațională ce se prezintă conform principiului active / pasive, ceea ce constituie principalul motiv al deosebirii indicatorilor respectivi.


Alte mențiuni

Actualmente sunt disponibile doar datele CDIS privind investițiile străine directe în economia națională, iar statistica privind investițiile directe peste hotare ale rezidenților moldoveni nu se compilează din lipsă de surse de informații detaliate. Datele publicate reflectă situația de la sfârșitul anului calendaristic și sunt prezentate separat pentru capitalul propriu și instrumentele de datorie. Distribuția geografică este reflectată conform țării investitorului nemijlocit.

Pe site-ul BNM, în baza de date interactivă, sunt publicate datele CDIS anuale începând cu anul 2009, în distribuție: (1) pe țări, (2) activități economice, total, și pe regiuni (UE, CSI și restul lumii) pentru care se prezintă indicatori pe tipuri de instrumente (total, capital propriu și instrumente de datorie).

Datele, în distribuție pe activități economice, sunt disponibile conform clasificatoarelor CAEM (NACE rev. 1.1) pentru anii 2009-2015 și CAEM-2 (NACE rev.2) din anul 2016.

De asemenea, statistica CDIS în distribuție geografică pe țări și pe instrumente poate fi accesată și pe site-ul FMI.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).