• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.06.2016

Hotărârea CE al BNM nr. 103 din 21.04.2016 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. nr. 140-149 art. 986 din 27.05.2016

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea
de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor,
aprobat prin  Hotărîrea  Consiliului  de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014

nr. 103  din  21.04.2016
(în vigoare 27.06.2016, cu excepţia pct.1, subp.5), lit.d),
care vor intra în vigoare la 30.06.2016
)

 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1114 din 20 mai 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 şi art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.30, art.35 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24 aprilie 2014 cu nr.975, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 1, după sintagma “Banca Naţională” se completează cu cuvintele “a Moldovei”;
2) La punctul 4, al doilea alineat, după cuvîntul “planşă” se completează cu textul “/dispozitiv electronic”;
3) La punctul 7 cuvintele “Informaţia dezvăluită se semnează de conducătorul” se substituie cu cuvintele “Veridicitatea informaţiei dezvăluită se confirmă prin semnătura conducătorului”, iar cuvintele “şi se confirmă prin aplicarea” se substituie cu cuvintele “cu aplicarea, în toate cazurile, a”;
4) La punctul 12:
a) la primul alineat, după textul “capitolelor IV” se completează cu textul “ ,V”, iar cuvîntul “două” se substituie cu cuvîntul “trei”;
b) după subpunctul 2) se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
“3) “Informaţie privind prestarea serviciilor şi oferirea produselor bancare”.”;
c) alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
“Subcompartimentul “Informaţia privind activitatea economico-financiară” va include rapoartele prevăzute la punctul 14 din prezentul regulament, grupate pe ani şi luni, în format XLS, iar informaţiile prevăzute la punctul 15 grupate pe ani în format PDF. Subcompartimentul “Informaţie privind prestarea serviciilor şi oferirea produselor bancare” va include în format XLS informaţiile prevăzute la punctele 20 subpunctul 2) şi 21 subpunctul 2) din prezentul regulament.”;
5) La punctul 14:
a) la primul alineat cifra “4” se substituie cu cifra “5”, iar textul “subpunctele 5) şi” se substituie cu cuvîntul “subpunctul”;
b) subpunctul 2) litera d) în final se completează cu textul “pe termen lung (principiul I) şi lichidităţii curente (principiul II)”;
c) subpunctul 3):
la litera c) cuvintele “portofoliul de credite acordate” se substituie cu cuvintele “soldul portofoliului de credite”;
la litera d) cuvîntul “aferente” se substituie cu cuvîntul “aferentă”, iar cuvîntul “acordate” se exclude;
d) subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
“5) informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul III) se publică utilizînd modelul raportului ORD 3.13.D “Lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul III)” din Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale;”;
6) Punctul 15 va avea următorul cuprins:
15. Banca dezvăluie pe pagina web, păstrează în oficiul bancar şi face accesibil publicului, la cererea acestuia, următoarea informaţie pentru perioada ultimilor trei ani precedenţi celui gestionar:
1) raportul anual propriu al băncii. În cazul în care banca este întreprindere–mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual consolidat;
2) raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii ale băncii, iar în cazul întreprinderii-mamă şi cele consolidate, cu anexarea situaţiilor financiare respective, care va include: bilanţul; situaţia de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar; notele la situaţiile financiare;
3) raportul anual propriu al conducerii băncii. În cazul în care banca este întreprindere–mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual al conducerii consolidat;
4) politica contabilă a băncii;
5) informaţia care conţine strategia gestionării riscurilor la care poate fi expusă banca.
Informaţia menţionată la subpunctele 1)-4) se întocmeşte ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii şi Legii instituţiilor financiare.”;
7) În denumirea capitolului V, după cuvintele “SERVICIILOR ŞI” se completează cu cuvîntul “OFERIREA”, iar în final cu cuvîntul “BANCARE”;
8) La punctul 20:
a) subpunctul 2), după textul “vor include,” se completează cu textul “conform anexei nr.31 din prezentul regulament,”;
b) subpunctul 5) litera c) textul “miniextrasului/” se exclude;
9) Punctul 31 va avea următorul cuprins:
31. Banca dezvăluie codul de guvernanţă corporativă şi statutul băncii, cu modificările şi completările la acestea.”;
10) La punctul 32, după cuvintele “central al băncii” se completează cu cuvintele “şi pe pagina web a băncii”;
11) La punctul 35 subpunctul 1), după cuvîntul “cota” se completează cu cuvîntul “substanţială”, iar textul “bancă ce depăşeşte 5 la sută din” se exclude;
12) Punctul 40 în final se completează cu textul “Informaţia prevăzută la punctul 32 din prezentul capitol se dezvăluie conform punctului respectiv.”;
13) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.1 .DOC     Anexa nr.1 .PDF

14) În anexa nr.2:
a) în tabel, rîndul 7, după cuvîntul “overnight” se completează cu cuvintele “şi overdraft”;
b) în notă textul “Creditele care îmbină forme de acord REPO, plasări – garanţii, leasing financiar sunt clasificate conform caracteristicilor grupelor de conturi menţionate în” se substituie cu textul “Repartizarea creditelor se va efectua conform pct.15 din”;
c) textul “Semnăturile:
Conducător ________________ L.Ş.” se substituie cu textul
Semnătura:
Conducătorul organului executiv al băncii______________________________ L.Ş.
                                                                                              (nume, prenume, funcţie)”;

15) În anexa nr.3, textul “ Conducător __________L.Ş.” se substituie cu textul
Conducătorul organului executiv al băncii ________________________________ L.Ş.
                                                                                              (nume, prenume, funcţie)”

16) După anexa nr.3 se completează cu anexa nr.31 care va avea următorul cuprins:

Anexa nr.31 .DOC     Anexa nr.31 .PDF

17) În anexa nr.4 textul “Conducător ________________________L.Ş.” se substituie cu textul
Conducătorul organului executiv al băncii ____________________________ L.Ş.
                                                                                             (nume, prenume, funcţie)”;
18) În anexa nr.5:
a) în tabel, coloana 8 va avea următorul conţinut “Cota substanţială deţinută în capitalul social al băncii (%)”;
b) textul “Conducător ________________________L.Ş.” se substituie cu textul
Conducătorul organului executiv al băncii ______________________________ L.Ş.
                                                                                               (nume, prenume, funcţie)”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor din pct.1, subp.5), lit.d) din prezenta hotărîre, care vor intra în vigoare la data de 30 iunie 2016.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Nr.103. Chişinău, 21 aprilie 2016.