• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.11.2016

Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.297 din 27.10.2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 297  din 27 octombrie 2016

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1144 din 3 noiembrie 2016
 

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 21 februarie 2009 cu nr.654, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 3 lit.k) va avea următorul cuprins:
„k) raportul „Cursurile medii de cumpărare şi de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licenţiate” (anexa nr.11);”.

2) După punctul 91 se completează cu punctul 92 cu următorul cuprins:
„92. Calculele cursurilor medii, informația despre care se reflectă în raportul indicat la punctul 3 lit.k), se păstrează la banca licențiată în modul stabilit de aceasta.”.

3) Punctul 121 va avea următorul cuprins:
„121. Raportul menționat la punctul 3 lit.k) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
a) primul raport pentru ziua gestionară  –  cel tîrziu la ora 10:00 a zilei gestionare;
b) al doilea raport pentru ziua gestionară – cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare, iar în cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, raportul în cauză se prezintă cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare.”.

4) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”:
a) punctul 6:
după litera b), se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
„c) RC – pentru operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate;
d) RV – pentru operațiunile de vînzare a valutei străine revocate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate.”;
b) punctul 8:
la lit.e), cuvîntul „punctelor” se substituie cu cuvîntul „birourilor”;
după litera e) se completează cu litere e1) și e2) cu următorul cuprins:
„e1) PFNREV – pentru operațiuni de cumpărare /vînzare cu persoane fizice, care au fost  revocate după finalizarea acestora prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate;
e2) PFASV – pentru operațiuni de cumpărare /vînzare cu persoane fizice efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar ale băncii licențiate;”;
c) la punctul 9 alineatul al doilea, prima propoziție după textul „PFN,” se completează cu textul „PFASV, PFNREV,”;
d) la punctul 10 alineatul al doilea, prima propoziție după textul „PFN,” se completează cu textul „PFASV, PFNREV,”, iar în a doua propoziție textul „coloana E” se substituie cu textul „coloana F”;
e) punctul 12 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operațiunilor de cumpărare și vînzare a valutei străine, sumele operațiunilor, reflectate în rîndurile cu codul PFN, se indică după deducerea operațiunilor corespunzătoare de revocare, reflectate în rîndurile cu codul PFNREV.”.

5) Anexa nr.11 va avea următorul cuprins:      Anexa nr. 11.pdf     Anexa nr. 11.doc

2. Se abrogă punctul 2 lit.g), capitolul VIII și anexele nr.242, nr.243, nr.26, nr.27 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

3. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232, art.2097), se modifică și se completează după cum urmează:
1) Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. În conformitate cu prezenta Instrucţiune, casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică rapoartele specificate în anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.296 din 27 octombrie 2016, (în continuare – Instrucțiunea privind raportarea CSVH), şi anume:
a) Raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
b) Raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
c) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar;
d) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar.”.

2) La punctul 7, textul „şi certificată prin aplicarea ştampilei” se exclude.

3) La punctele 20, 22 și 29, sintagma „Regulamentul USV” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Instrucțiunea privind raportarea CSVH” la forma gramaticală respectivă.

4) La punctul 24 lit.a) prima propoziție, textul „anexa nr.26 /nr.27 la Regulamentul USV” se substituie cu textul „anexa nr.3/nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH”, iar textul „acesteia şi se certifică prin aplicarea ştampilei” se exclude.

4. Ultimul raport specificat în anexele nr.242 și nr.243 din regulamentul indicat la punctul 2 din prezenta hotărîre se va prezenta pentru ziua gestionară 9 decembrie 2016.

5. Ultimul raport specificat în anexele nr.26 și nr.27 din regulamentul indicat la punctul 2 din prezenta hotărîre se va prezenta pentru luna gestionară noiembrie 2016.

6. Prima raportare privind cursurile valutare, conform prevederilor punctului 1 subpunctul 3) și 5) și punctului 3 subpunctul 1) din prezenta hotărîre, se va efectua pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016.

7. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 subpunctul 4) din prezenta hotărîre se va efectua pentru luna decembrie 2016.

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

Preşedintele|
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).