• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.05.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

28.05.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice
a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 28.05.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.
Scopul proiectului este perfecţionarea reglementării și supravegherii bancare.

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării supravegherii bancare şi de promovarea unei guvernări corporative adecvate.
Proiectul prevede stabilirea unor cerințe mai restrictive privind determinarea expunerilor nete ale băncii în vederea minimizării pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor, precum și privind clasificarea activelor și angajamentelor condiționale.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.
Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară, minimizarea riscurilor aferente activității de creditare, precum şi promovarea unei guvernări corporative adecvate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul art.5 lit.d), art.11, art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 15.06.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Larisa Zagorodnaia, la adresa electronică: larisa.zagorodnaia@bnm.md sau la numărul de telefon: 409238.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2015

Cu privire la modificarea şi completarea
unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art. 5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art. 26 lit.c), art. 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25, art.28 alin. (2), art.31 alin. (3), art.33 și art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, se modifică şi se completează după cum urmează:
La punctul 2, subpunctul 5) litera b) va avea următorul conținut:
„b) expunerilor băncii, care sunt asigurate irevocabil, până la scadenţă, de către organizațiile financiare internaționale și/sau băncile, care nu sunt afiliate băncii și care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA, cu amanet sub formă de mijloace băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea;”;

2. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, se modifică şi se completează după cum urmează:
Punctul 35 în final se completează cu textul „În cazul în care datoriile depăşesc de 30 ori capitalul propriu al debitorului și nu există alte probleme potenţiale sau reale legate de situaţia financiară a acestuia sau de garantarea creditului, creditele acordate şi angajamentele condiţionale de acordare pe viitor a mijloacelor bănești unui debitor se clasifică nu mai sus de categoria „substandard”.”.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 1 care intră în vigoare în termen de trei luni de la data publicării.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

Proiectul Hotarîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărîrii) este elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11, art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 33, 37, şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Proiectul hotarîrii prevede modificarea unor reglementări aferente expunerilor „mari” ale băncilor, precum și a celor aferente clasificării activelor și angajamentelor condiționale ale băncii.
Ținînd cont de scopul Regulamentului cu privire la expunerile „mari”, și anume minimizarea pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor, precum și de practica de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei a fost  necesară stabilirea unor cerințe mai restrictive privind determinarea expunerilor nete ale băncii. Astfel, la determinarea mărimii expunerii nete, nu se va lua în calcul ca asigurare orice depozit gaj, dar numai acele depozite gaj irevocabile, titularul cărora sunt organizațiile financiare internaționale și/sau băncile, care dispun de un rating nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA și care nu sunt afiliate băncii.

Totodată, proiectul hotărîrii prevede o perioadă de grație în vederea conformării băncii noilor cerințe.
De asemenea, se modifică Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale prin stabilirea particularității de clasificare a activelor băncii în cazul în care, conform bilanțului debitorului, datoriile  acestuia sunt mari.
Modificările şi completările menţionate  vor conduce la consolidarea reglementării și supravegherii bancare .

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și