• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

20.07.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice
a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 20.07.2015, consultarea publică repetată a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, care se referă la expunerile „mari” și clasificarea activelor și angajamentelor condiționale. Proiectul propus spre consultare a fost modificat preponderent ținînd cont de esență obiecțiilor și propunerilor remise de comunitatea bancară.
Scopul proiectului este perfecţionarea reglementării și supravegherii bancare.
Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea perfecţionării supravegherii bancare şi de promovarea unei guvernări corporative adecvate.
Proiectul prevede stabilirea unor cerințe mai restrictive privind determinarea expunerilor nete ale băncii în vederea minimizării pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor, precum și privind clasificarea activelor și angajamentelor condiționale.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova.
Rezultatul scontat al implementării deciziei supuse consultării publice este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară, minimizarea riscurilor aferente activității de creditare, precum şi promovarea unei guvernări corporative adecvate.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: în temeiul art.5 lit.d), art.11, art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 27.07.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate dnei Larisa Zagorodnaia, la adresa electronică: larisa.zagorodnaia@bnm.md sau la numărul de telefon: 409238.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____  __________ 2015

Cu privire la modificarea şi completarea
unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art. 5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art. 26 lit.c), art. 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25, art.28 alin. (2), art.31 alin. (3), art.33 și art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, se modifică şi se completează după cum urmează:
Punctul 2, subpunctul 5):
a) litera b) va avea următorul cuprins:
„b) expunerilor băncii, care sînt asigurate irevocabil, pînă la scadenţă, de către debitori, cu excepția nerezidenților, cu gajul mijloacelor băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea,;”
b) după litera b) se introduce litera b1) cu următorul conținut:
„b1) expunerilor băncii, care sunt asigurate irevocabil, până la scadenţă, cu gaj sub formă de mijloace băneşti aflate în conturile deschise la banca care îşi asumă expunerea, de către organizațiile financiare internaționale și/sau băncile, care au ratingul nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA, cu condiția că băncile în cauză sunt concomitent rezidente ale țărilor cu ratingurile menționate. În cazul în care ratingul atribuit unei bănci/ţării diferă de la o agenţie la alta, se ia în consideraţie ratingul agenţiei care a atribuit ratingul cel mai mic;”.

2. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2007), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 1 decembrie 2011 cu nr.856, se modifică şi se completează după cum urmează:
După punctul 35 se introduce punctul 351 cu următorul conținut:
„351. Creditele acordate şi angajamentele condiţionale de acordare pe viitor a mijloacelor băneşti unui debitor (cu excepţia băncilor), ale cărui datorii depăşesc de 30 ori capitalul propriu al debitorului și nu există alte probleme potenţiale sau reale legate de situaţia financiară a acestuia sau de garantarea creditului, se clasifică nu mai sus de categoria „substandard”. Prevederile respective nu se aplică următoarelor situații:
a)    pentru creditele şi angajamentele condiţionale a căror valoare este mai mică sau egală cu 1000000 lei;
b)   pentru creditele şi angajamentele condiţionale asigurate în proporție de cel puțin 50 la sută din valoarea expunerii față de debitor, cu garanții reale aflate în proprietatea debitorului (gajul bunurilor imobile, mijloacelor fixe și circulante, cu excepția creanțelor sau altor drepturi patrimoniale).”.

3. Prevederile punctului 1 din prezenta hotărîre se vor aplica tranzacțiilor încheiate de către bancă după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei, inclusiv modificarea tranșelor de achitare, încheiate pînă la data intrării în vigoare a prevederilor punctului 1 din prezenta hotărîre, se va lua în conformitate cu condiţiile şi restricţiile Regulamentului cu privire la expunerile „mari”.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării, cu excepția punctului 2, care va intra în vigoare în termen de șase luni de la data publicării.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

Proiectul Hotarîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărîrii) este elaborat în temeiul art.5 lit.d), art.11, art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 25, 33, 37, şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
Proiectul hotarîrii prevede modificarea unor reglementări aferente expunerilor „mari” ale băncilor, precum și a celor aferente clasificării activelor și angajamentelor condiționale ale băncii. Proiectul a fost modificat preponderent, ținînd cont de esența obiecțiilor și propunerilor înaintate de comunitatea bancară.

Pornind de la scopul Regulamentului cu privire la expunerile „mari", și anume minimizarea pierderilor pe care banca le poate suporta ca rezultat al concentrării expunerilor și avînd în vedere persistența anumitor tranzacții purtătoare de risc sporit efectuate de către unele bănci, a fost preconizat un mecanism care nu restricționează piața financiară și buna funcționare a acesteia.
Astfel, potrivit proiectului, la determinarea mărimii expunerii nete, nu se va lua în calcul ca asigurare orice depozit gaj, dar numai depozitele gaj irevocabile, ai căroro titulari sunt nemijlocit debitorii autohtoni sau organizaţiile financiare internaţionale şi/sau băncile, care dispun de un rating nu mai mic de categoria BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard & Poor's, Moody's şi Fitch-IBCA, concomitent fiind rezidente ale țărilor cu ratingurile menționate.
De asemenea, în vederea minimizării riscului aferent activităţii de creditare, în proiectul hotărîrii de modificare şi completare a Regulamentului privind clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale ale băncii au fost prevăzute particularităţi de clasificare a activelor băncii în cazul în care, conform bilanţului debitorului, datoriile acestuia depăşesc de 30 ori fondurile proprii, şi anume clasificarea acestora în categoria „substandard”. Această cerinţă nu se va aplica în cazul creditelor şi angajamentelor condiţionale a căror valoare este mai mică cu 1 milion lei şi al celor asigurate în proporţie de cel puţin 50 la sută din valoarea expunerii față de debitor cu garanţii reale aflate în proprietatea acestuia. Prevederile în cauză au ca scop minimizarea ponderii creditelor cu un grad sporit de îndatorare care pot deveni neperformante.

Totodată, luînd în considerare specificul tranzacțiilor care cad sub incidența reglementărilor date, proiectul hotărîrii determină dispoziții tranzitorii în vederea aplicării noilor cerințe de către bănci.
Modificările şi completările menţionate vor conduce la consolidarea capacităților Bănci Naționale în domeniul reglementării și supravegherii bancare .

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și