• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.08.2017

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

25.08.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 25.08.2017, consultarea publică a Proiectul de „Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” („Proiectul legii”).

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea de ajustare a unor norme la cerințele și solicitările pieței serviciilor de plată, precum și de consolidare a supravegherii efectuate de către organul de supraveghere.

Amendamentele incluse în proiectul de lege vizează următoarele acte legislative:

 1. Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
 3. Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Prevederile de bază ale proiectului vizează:

 • acordarea permisiunii de oferire a împrumuturilor (creditelor) legate de activitatea de prestare a serviciilor de plată;
 • deschiderea conturilor societăților de plată și societăților emitente de monedă electronică în registrele BNM;
 • optimizarea unor reglementări legate de prestarea serviciilor de plată.

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus consultării publice de către autoritățile și instituțiile publice interesate, pot fi expediate până la 15 septembrie 2017, pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, numărul de telefon: 822-265 sau dlui Victor Șușu pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md, numărul de telefon 822-610.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei şi la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

1. Temei legal

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative („Proiectul legii”) este elaborat în vederea ajustării unor norme în acest sens, luând în considerare evoluțiile pe piața serviciilor de plată și monedei electronice, precum și modificării cadrului legal în domeniile conexe.

 

2. Scop și obiective

Amendamentele incluse în proiectul de lege urmăresc următoarele obiective:

 • acordarea permisiunii de oferire a împrumuturilor (creditelor) legate de activitatea de prestare a serviciilor de plată;
 • deschiderea conturilor societăților de plată și societăților emitente de monedă electronică în registrele BNM;
 • optimizarea unor reglementări legate de prestarea serviciilor de plată.

 

3. Condițiile care au impus elaborarea proiectului

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea de ajustare a unor norme la cerințele și solicitările pieței serviciilor de plată, precum și de consolidare a supravegherii efectuate de către organul de supraveghere.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului

 • Detalierea prevederilor aferente operațiunilor de plată efectuate de la plătitor către beneficiarul plății prin intermediul unui reprezentant comercial sau agent comercial și instituirea obligației de a informa consumatorul privind aplicarea excluderii.
  Prevederile Legii 114 nu se aplică operațiunilor de plată efectuate de la plătitor către beneficiarul plăţii printr-un reprezentant comercial sau agent comercial împuternicit să negocieze ori să efectueze vânzări sau achiziții de bunuri sau de servicii, în numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii. Astfel, prezentul proiect prevede necesitatea existenței unui acord între părțile implicate în asemenea operațiuni, pentru a evalua presupusa încadrare a operațiunilor desfășurate sub excepția respectivă, care  ar trebui să se aplice în cazul în care agenții acționează doar în numele plătitorului sau doar în numele beneficiarului plății indiferent dacă se află în posesia fondurilor utilizatorului sau nu. În cazul în care aceștia acționează atât pe seama plătitorului, cât și pe seama beneficiarului plății, agenții urmează să fie excluși doar în cazul în care nu intră în posesia fondurilor clienților nici într-un moment. Întrucât o astfel de aplicare a excluderii ar putea conduce la creșterea riscurilor pentru consumatori, deoarece aceste entități (prestatori) rămân în afara protecției oferite de cadrul juridic, în paralel a fost instituită obligația entităților care desfășoară activități ce depășesc domeniul de aplicare a legislației privind serviciile de plată, de a informa consumatorul privind aplicarea excluderii, aceasta nelimitându-se la excepția în cauză, ci la întreaga lista ce enumeră activitățile exceptate.
  Detalierile aduse la această excepție vin să completeze corespunzător normele de contravenții stabilite în Codul Contravențional al RM.
 • Extinderea conceptului de persoană care activează concertat.
  Prin sensul redat al noțiunii urmează a fi considerate persoane care activează în mod concertat inclusiv factorii ce reprezintă dovadă a influenței administratorilor societății.
 • Interzicerea utilizării multiple a elementelor eligibile utilizate pentru calcularea capitalului reglementat a unei societăți de plată, în cazul în care aceasta aparține unui grup din care mai face parte o altă societate de plată, o bancă sau o entitate din sectorul financiar, inclusiv în cazul în care o societate de plată desfășoară și alte activități suplimentare decât prestarea serviciilor de plată;
 • Detalierea unor cerințe aferente licențierii prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum și includerea unor documente și informații noi care urmează a fi prezentate în acest sens, precum ar fi: planuri de continuitate, procedurile de gestionare a incidentelor, politica de securitate, etc. La fel, a fost prevăzută conlucrarea cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) în scopul furnizării informațiilor care va fi utilizată în procesul de analiză, eliberare a licenței cu privire la persoanele și entitățile expuse riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
 • Dobâdirea de participațiuni în societatea  de plată și extinderea ariei de aplicare a noțiunii de „persoane care acționează în mod concertat” asupra administratorilor societății.
  Este necesar ca orice persoană/persoane care acționează în mod concertat, înainte de a dobândi o participațiune calificată la capital într-o societate de plată, urmează să obțină o permisiune prealabilă în scris de la Banca Națională, similar prevederilor existente pentru societățile emitente de monedă electronică. Astfel, va exista certitudinea unei administrări stabile și prudente a societății în cauză, precum și încredințarea că situația financiară a solicitantului este una sigură și adecvată.
 • Extinderea cazurilor în care poate fi retrasă o licență de activitate de către Banca Națională;
 • Extinderea ariei de activități permise, și anume cea de acordare a creditelor, de către societățile de plată și emitenții de monedă electronică, doar dacă acestea sunt acordate în legătură cu executarea operațiunilor de plată și în condițiile descrise în actele normative ale BNM;
 • Ajustarea procedurii de înregistrare a filialelor și agenților de plată, ca urmare a multiplelor solicitări ale prestatorilor nebancari de acumulare a setului de documente;
 • Stabilirea unor prevederi legate de gestionarea riscurilor operaționale și de securitate legate de serviciile de plată, precum și descrierea condițiilor de raportare a situațiilor de incident;
 • Deschiderea conturilor societăților de plată și societăților emitente de monedă electronică în registrele contabile ale BNM, în scopul asigurării accesului acestora la sistemul de plăți operat de către Banca Națională, fapt ce va permite eliminarea discriminării între prestatorii de servicii de plată;
 • Stabilirea unor cerințe suplimentare de aplicare a comisioanelor la efectuarea operațiunilor de plată interbancare, pentru a spori concurența pe piața de prestare a serviciilor de plată și în mod corespunzător calitatea serviciilor prestate, prin perceperea unor comisioane rezonabile care să corespundă costului real suportat de prestatorul de servicii de plată, cu efect asupra dezvoltării metodelor alternative de plată și  promovării inovațiilor;
 • Consolidarea instrumentelor de supraveghere prin diversificarea măsurilor de remediere și a sancțiunilor aplicate prestatorilor de servicii de plată racordate la cele mai bune practici.

 

5. Evaluarea impactului

Proiectele actelor normative în domeniul financiar nu sunt supuse evaluării conform cerințelor din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).