• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.05.2017

Proiectul HCE „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008”

16.05.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 16.05.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008” (în continuare - Proiect).

Scopul primar al prezentului proiect de hotărîre este actualizarea listei rapoartelor electronice transmise la Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM), prin intermediul SIRBNM, ca urmare a adoptării de către Comitetului executiv al BNM a mai multor acte normative aferente domeniului de raportare, și anume:

 1. HCE al BNM nr. 54 din 09 martie 2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit”;
 2. HCE al BNM nr. 297 din 27 octombrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și HCE al BNM nr.305 din 11 octombrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, prin care se modifică și se completează Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009);
 3. HCE al BNM nr. 304 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”;
 4. HCE al BNM nr.331 din 01 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova”;
 5. HCE al BNM nr.338 din 07 decembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, prin care se modifică și completează Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011);

Prin modificarea dată, de asemenea, s-a urmărit alinierea conținutului Instrucțiunii la prevederile Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 47 și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu art.11 alin. (4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 30.05.2017, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra, pe adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md.

 

Proiect

Versiunea:     .DOC     .PDF

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 132 din 17 iulie 2008

În temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 47 și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu art.11 alin. (4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului instrucțiunii sintagma „mijloacele semnăturii digitale” se substituie cu sintagma „dispozitiv de creare a semnăturii electronice”, iar sintagma „semnătură digitală” se substituie cu sintagma „semnătură electronică”, la numărul și cazul respectiv.

2. Punctul 1 se abrogă.

3. La punctul 3, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
„Noțiunile „cheie privată”, „cheie publică”, „certificat al cheii publice”, „circulație electronică a documentelor”, „document electronic”, „dispozitivele de creare a semnăturii electronice”, „semnătură electronică”, „produs asociat semnăturii electronice” se utilizează în sensul noțiunilor definite în Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397).”

4. La punctul 12, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) va genera cheia privată și cheia publică a persoanei autorizate, utilizînd un dispozitiv de creare a semnăturii electronice;”.

5. Punctul 14, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) persoana autorizată va semna raportul electronic cu semnătura sa electronică, utilizînd mijloacele tehnice și de program de creare a semnăturii electronice și îl va transmite la BNM prin intermediul componentei de transport;”.

6. În anexa nr.1:
1) în tabelul 1:
a) rîndurile 20- 24, 28, 29 și 45 se exclud;
b) rîndul 44 va avea următorul cuprins:

„44

Informație despre birourile și aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate (înștiințare privind deschiderea biroului de schimb valutar și/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, orarul de lucru, inclusiv cel modificat, înștiințare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licențiate și/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar).

divers

Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304 din 10 noiembrie 2016, pct.73 )”

 

2) tabelul 2 va avea următorul cuprins:

Nr.
d/o

Denumirea raportului

Periodicitatea
prezentării
raportului

Actul normativ
(cu modificările și completările ulterioare)

1

FIN 1 – Bilanțul

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

2

FIN 2 – Contul de profit sau pierdere

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

3

FIN 3 – Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare

trimestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

4

FIN 5 – Clasificarea activelor financiare

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabil e băncilor, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie.2011)

5

FIN 6 – Clasificarea creditelor și avansurilor

FIN 6A – lunar;
FIN 6B – semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.41 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

6

FIN 7 – Informații referitoare la activele depreciate și restante

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

7

FIN 9 – Informații privind riscul de credit și deprecierea activelor

FIN9A, FIN9B, FIN9D – lunar; FIN9C ‑ semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

8

FIN 10 – Datorii financiare

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

9

FIN 13 – Imobilizări corporale și necorporale

trimestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

10

FIN 14 – Provizioane

semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

11

FIN 15 – Structura geografică

semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.91 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

12

FIN 17 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente

trimestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.10 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

13

FIN 19 – Venituri și cheltuieli cu taxe și comisioane

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

14

FIN 20 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere

FIN20A, FIN20B, FIN20F, FIN20G – lunar; FIN20D – semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.12 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

15

FIN 21 – Situația rezultatului global

semestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.121 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

16

FIN 22 – Situația modificărilor în capitalurile proprii

lunar

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.13 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

17

FIN 24 – Prezentarea informaților privind părțile afiliate

trimestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.14 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

18

FIN 27 – Expunerea la riscul ratei dobînzii

trimestrial

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr.16 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011)

19

Situațiile financiare consolidate FINREP

anual

Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP consolidate, aplicabile băncilor, anexele nr.1-21 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.133 din 11 iulie 2013).

20

ORD 1.1 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare

săptămînal

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

21

ORD 1.2 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

22

ORD 1.3 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi

săptămînal

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.2 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

23

ORD 1.4 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.3 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

24

ORD 1.5 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor

săptămînal

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

25

ORD 1.6 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016)

26

ORD 1.7 Statistica monetară

săptămînal

Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011)

27

ORD 1.8 Statistica monetară

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011)

28

ORD 1.9 Raport privind volumul operațiunilor de casă

ORD1.9A-lunar;
ORD1.9B-zilnic

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011)

29

ORD 2.2 Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești

lunar

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004)

30

ORD 2.3 Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR

lunar

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004)

31

ORD 3.1 Expunerile “mari”

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

32

ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

33

ORD 3.3 Raportul privind informația diversă

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011).

34

ORD 3.5 Persoane afiliate băncii

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.14 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

35

ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.15 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

36

ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.16 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

37

ORD 3.8 Depozitele “mari”

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.17 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011)

38

ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

39

ORD 3.10 Depozite

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

40

ORD 3.11 Calculul capitalului normativ total

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

41

ORD 3.12 Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

42

ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

43

ORD 3.14 Informația operativă

zilnic

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

44

ORD 3.15 Raport privind acționarii băncii

ORD3.15A, ORD3.15B, ORD3.15D – lunar;
ORD3.15C – trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.10 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

45

ORD 3.16 Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011).

46

ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor “mari”

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.18 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011).

47

ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii

zilnic

Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997)

48

ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.19 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

49

ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.20 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

50

ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.21 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01decembrie 2011)

51

 ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice

zilnic

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.22 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

52

ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase

zilnic

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.23 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)

53

ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar

lunar

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, anexa nr.24 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011)”

54

ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

55

ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licențiată

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

56

ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licențiată

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

57

ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.9 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009).

58

ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

59

ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate

zilnic

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.11 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

60

ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

61

ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci

lunar

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.12 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009)

62

ORD 5.1 Carduri de plată personalizate

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.1 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

63

ORD 5.2 Carduri de plată preplătite

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.2 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

64

ORD 5.3 Carduri de plată personificate

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.3 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23.10.2014)

65

ORD 5.4 Dispozitive speciale

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.4 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

66

ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.5 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

67

ORD 5.6 Utilizarea debitării directe

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.6 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

68

ORD 5.7 Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță

trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.7 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

69

ORD 5.8 Utilizarea de către persoanele fizice a Serviciilor de remitere de bani

ORD5.8A – lunar;
ORD5.8B, ORD5.8C - trimestrial

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.8 (Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014)

70

ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate

zilnic; lunar

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.1 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)

71

ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari

lunar

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.2 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)

72

ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari

lunar

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.3 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)

73

ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari

zilnic

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, anexa nr.4 (Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016)

 

7. În anexa nr.2:

1) pe tot parcursul anexei, sintagma „purtători materiali de chei private” se substituie cu sintagma „mijloace tehnice” la numărul și cazul respectiv;

2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
2. În sensul prezentei Ordini se definesc următoarele noțiuni:
Mijloc de aplicare a semnăturii electronice – produsul program „UniCrypt” asociat semnăturii electronice și pus la dispoziția băncii de către BNM sau alt mijloc program certificat conform legislației în vigoare (care permite crearea cheii publice și a cheii private pe mijloc tehnic, aplicarea semnăturii electronice, verificarea autenticității semnăturii electronice);
Mijloc tehnic – dispozitivul de creare a semnăturii electronice, achiziționat de sine stătător de către bancă, și care satisface cerințele de securitate stabilite prin legislația în vigoare;
Mijloacele semnăturii electronice – mijloacele tehnice și de program utilizate pentru crearea și verificarea autenticității semnăturii electronice;
Centrul de certificare – persoana juridică sau subdiviziune a persoanei juridice care prestează servicii de certificare a cheilor publice și alte tipuri de servicii ce țin de semnătura electronică și care activează în conformitate cu legislația în vigoare.”;

3) punctul 4 va avea următorul cuprins:
4. Semnătura electronică se aplică în rapoartele electronice de către persoana autorizată a băncii, utilizînd mijlocele semnăturii electronice.”;

4) la punctul 5, prima propoziție va avea următorul cuprins:
„Crearea cheii publice și a cheii private se efectuează de către persoana autorizată, utilizînd mijloacele semnăturii electronice. ”;

5) la punctul 9, a 3-a propoziție va avea următorul cuprins:
„Certificatul obținut urmează a fi importat în mijlocul tehnic conform ghidului utilizatorului.”;

6) la punctul 13, textul „MASD” se substituie cu textul „mijloacelor semnăturii electronice”.

7) punctul 14 se exclude;

8) la punctul 15, textul „MASD” se substituie cu textul „mijlocul de aplicare a semnăturii electronice”;

9) la punctul 18:

a) litera b) va avea următorul cuprins:
„b) utilizarea mijloacelor semnăturii electronice în conformitate cu ghidurile de exploatare și regimul de utilizare stabilit;”;
b) litera d), textul „purtătorul material cu cheia privată” se substituie cu textul „mijlocul tehnic”;

10) la punctul 19, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) exercită controlul intern asupra utilizării securizate a mijloacelor semnăturii electronice”;

11) punctele 23 și 24 vor avea următorul cuprins:
23. Se interzice utilizarea mijloacelor semnăturii electronice în cazul încălcării integrității lor.
24. Regimul de utilizare a mijloacelor tehnice și mijloacelor de aplicare a semnăturii electronice în bancă trebuie să excludă posibilitatea accesului persoanelor terțe la aceste mijloace, modificării și utilizării lor neautorizate.”;

12) la punctul 25:
a) litera b), textul „de aplicare a” se exclude;
b) litera c), textul „cheia privată” se substituie cu textul „mijlocul tehnic”;

13) punctul 30 va avea următorul cuprins:
30. Situații litigioase se consideră acelea care pot apărea la:
a) contestarea integrității raportului electronic;
b) contestarea identificării persoanei care a semnat raportul electronic;
c) contestarea faptului transmiterii raportului electronic;
d) contestarea valabilității certificatului cheii publice;
e) neîncrederea în mijloacele tehnice;
f) neîncrederea în mijloacele de aplicare a semnăturii electronice;
g) neîncrederea în centrul de certificare;
h) alte cazuri de apariție a situațiilor litigioase în legătură cu aplicarea semnăturii electronice.”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor
în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” (în continuare - Proiect) este elaborat în temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 47 și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu art.11 alin. (4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397).

Scopul primar al prezentului proiect de hotărîre este actualizarea listei rapoartelor electronice transmise la Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM), prin intermediul SIRBNM, ca urmare a adoptării de către Comitetului executiv al BNM a mai multor acte normative aferente domeniului de raportare, și anume:

 1. HCE al BNM nr. 54 din 09 martie 2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit”;
 2. HCE al BNM nr. 297 din 27 octombrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și HCE al BNM nr.305 din 11 octombrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, prin care se modifică și se completează Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009);
 3. HCE al BNM nr. 304 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar”;
 4. HCE al BNM nr.331 din 01 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova”;
 5. HCE al BNM nr.338 din 07 decembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, prin care se modifică și completează Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011);

Prin modificarea dată, de asemenea, s-a urmărit alinierea conținutului Instrucțiunii la prevederile Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și