• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2021

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (înglobează modificari la Regulamentele HCE al BNM nr.109/2018, nr.109/2019, nr.158/2020,Instructiunea nr.117/2018 s.a)

20.04.2021Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 20.04.2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii a fost inițiat în vederea aducerii în concordanță a unor acte normative ale BNM aferente fondurilor proprii, expunerilor mari, raportării cu prevederile Regulamentului nr.101/2020 cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor, Regulamentului nr.102/2020 cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci, Regulamentului nr.103/2020 cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci și ale Regulamentului nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în asigurarea unui nivel înalt al calității fondurilor proprii ale băncilor din cadrul unui grup financiar, neadmiterea asumării unor riscuri excesive rezultate din activitatea acestora, inclusiv a riscului de concentrare, precum și îmbunătățirea disciplinei de piață prin extinderea cerințelor de publicare a informației cu informații privind indicatorul efectului de levier.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art.60, 61, 62, 67, art.73 alin.(1), art.74, art.85 alin. (3) și art.84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 07.05.2021, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822227.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

.

 

Proiect:


tabele de concordanță:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.60, 61, 62, 67, art.73 alin.(1), art.74, art.85 alin. (3) și art.84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Proiectul hotărârii a fost inițiat în vederea aducerii în concordanță a unor acte normative ale BNM cu prevederile Regulamentului nr.101/2020 cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor, Regulamentului nr.102/2020 cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci, Regulamentului nr.103/2020 cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci și ale Regulamentului nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul hotărârii transpune prevederile actelor europene pentru bănci, și anume:

 • art.4 subpct.120), art. 81 alin.(1), art. 82, art. 83 alin.(1), 84 alin.(1), (2), (3) și (5), 85 alin.(1) și (2), art.86, art. 87 alin.(1) și (2) și art. 88 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Text cu relevantă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014.
 • Art.34a alin. (1), (3), (4), (6) și (7) din Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor,  publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150/1 din 17 iunie 2015.
 • Art.6 lit.(a), art.17 alin.(2) lit.(a), (b), (d) și (e) și formularele rapoartelor C 30.00 și C 31.00 din Anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191 din 28 iunie 2014.

Având în vedere prevederile art.31, art.34 alin.(1), art.36 alin.(1) și (2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative au fost elaborate tabelele de concordanță ale regulamentelor Uniunii Europene menționate mai sus.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii are ca scop dezvoltarea supravegherii pe bază consolidată prin stabilirea cerințelor de ordin prudențial în acest sens.

În contextul menționat, este esențial ca pentru a garanta un nivel de solvabilitate adecvat pentru instituțiile din cadrul unui grup, cerințele de capital să se aplice pe baza situației consolidate a instituțiilor respective în cadrul grupului.

Interesele minoritare reprezintă instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (cărora li se adaugă rezultatele reportate conexe și conturile de prime de emisiune) deținute de alte persoane decât întreprinderile incluse în perimetrul de consolidare, prevăzute de Regulamentul nr.101/2020. Întrucât fondurile proprii de nivel 1 de bază ale unei societăți financiare holding, atribuibile intereselor minoritare, și partea aceluiași capital atribuibilă societății-mamă suportă în aceeași măsură eventualele pierderi suferite de filialele lor, interesele minoritare provenite de la societățile financiare holding, care fac obiectul cerințelor Regulamentului nr.101/2020 pot fi și ele eligibile, în limite relevante, pentru fondurile proprii de nivel 1 de bază ale grupului pe bază consolidată.

Astfel, proiectul hotărârii determină obligativitatea băncilor de a respecta cerințele față de fondurile proprii ale băncilor, precum și obligațiile aferente tratamentului riscului operațional și a celui de piață nu numai pe bază individuală, dar și pe baza situației consolidate. Totodată, proiectul specifică condițiile în care interesele minoritare, precum și instrumentele de fonduri proprii emise de filiale pot fi incluse în calculul fondurilor proprii ale băncii.

Concomitent, au fost incluse unele ajustări în Regulamentul nr.109/2019 aferente tratamentului riscului de credit al contrapărții pentru bănci în contextul expunerilor mari ale băncii, precum și privind raportarea, pe bază consolidată, a informațiilor privind cele mai mari zece expuneri față de bănci și cele mai mari zece expuneri față de entități din sectorul financiar, altele decât băncile.

În contextul raportărilor menționate, a fost modificată Instrucțiunea nr.117/2018 (COREP) prin includerea unor prevederi aferente termenelor și modului de raportare a informației fondurilor proprii și expunerilor mari pe bază consolidată, precum și a unor formulare în acest sens aferente expunerilor mari (LE 4 și LE 5) cu descrierea modului de completare a acestora.

De asemenea, proiectul hotărârii include completări la Regulamentul nr.118/2018 cu privire la auditul extern al băncilor în ceea ce privește asigurarea de către bancă a prezentării la Banca Națională a Moldovei, în termen, de către societatea de audit, a documentelor și informațiilor complete ca urmare a efectuării auditului financiar anual la bancă și la Regulamentul nr.158/2020 cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci, prin includerea unor prevederi aferente publicării de către bănci a unor informații privind indicatorul efectului de levier calculat în conformitate cu Regulamentul nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci (indicatorul efectului de levier, o descriere a proceselor utilizate pentru a administra riscul efectului de levier excesiv și a factorilor care au influențat indicatorul efectului de levier).

Prevederile menționate mai sus au ca scop asigurarea unui nivel înalt al calității fondurilor proprii ale băncilor din cadrul unui grup financiar, neadmiterea asumării unor riscuri excesive rezultate din activitatea acestora, inclusiv a riscului de concentrare, precum și îmbunătățirea disciplinei de piață prin extinderea cerințelor de publicare a informației cu informații privind indicatorul efectului de levier.


5. Fundamentarea economico – financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar prevederile acestuia nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative în vigoare.

Aprobarea proiectului nu conduce la necesitatea modificării altor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul hotărârii are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


9. Constatările expertizei anticorupție

Conform expertizei anticorupție efectuate în conformitate cu art. 35 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, este solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (3) și (5)), proiectul hotărârii este expediat Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.